Kuvataide

Vantaa OPSista
Versio hetkellä 7. huhtikuuta 2016 kello 19.09 – tehnyt Tuija.lindstrom (keskustelu | muokkaukset) (→‎Sisällöt)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Oppiaineen tehtävä

Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Kulttuuriperinnön tuntemusta vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle.

Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen oppimiseen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja kulttuurisista näkökulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä. Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja. Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia.

Vuosiluokat 1-2

Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokilla 1-2 luodaan perustaa oppilaiden omakohtaiselle suhteelle kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Ilmaisun taitojen ja esteettisten valmiuksien kehittymistä tuetaan eri aistien ja koko kehon yhteistyöllä. Oppilaita ohjataan käyttämään mielikuvia, kuvataiteen käsitteistöä ja kuvallisen tuottamisen keinoja. Opetuksessa hyödynnetään toiminnallisuutta ja leikinomaisuutta. Oppilaita kannustetaan pitkäjänteiseen taideoppimiseen. Kuvien tuottamista ja tulkintaa harjoitellaan myös tieto- ja viestintäteknologian ja verkkoympäristöjen avulla. Opetuksessa rohkaistaan toimimaan yhdessä, jakamaan kokemuksia sekä vastaanottamaan ja antamaan palautetta kuvallisesta työskentelystä.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen. Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri. Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 1-2 innostetaan leikinomaiseen kokeiluun, tieto- ja viestintäteknologian käyttöön sekä taiteidenväliseen toimintaan. Opetustilanteet toteutetaan kouluympäristön lisäksi erilaisissa rakennetuissa ympäristöissä, luonnon ympäristöissä ja verkkoympäristöissä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten, psyykkisten ja motoristen lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla. Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moninaisuutta kunnioittava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä kokemuksia.

Oppilaan oppimisen arviointi

Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Palaute on monipuolista ja rohkaisee oppilaita omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppilaat saavat palautetta kaikilla tavoitteissa määritellyillä taideoppimisen alueilla.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita kuvataiteessa ovat

 • edistyminen tavoitteiden asettamisessa omalle toiminnalle
 • edistyminen materiaalien kokeilemisessa ja tekniikoiden harjoittelussa
 • edistyminen kuvataiteen ilmaisukeinojen käyttämisessä ja niistä keskustelemisessa
 • edistyminen omista ja muiden kuvista keskustelemisessa.

Laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja kysymykset. Ihmettelylle, oivaltamiselle, uuden löytämiselle, keksimiselle, mielikuvitukselle sekä oppimisen ilolle on tilaa. Oppilaita kannustetaan kysymään ja kuuntelemaan sekä tekemään havaintoja.


Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Oppilaita ohjataan tutustumaan omaan ja muiden kulttuuriperintöön. Mielikuvitus, kekseliäisyys ja ilmaisutaidot kehittyvät kuvallisessa työskentelyssä.


Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Oppilas osaa noudattaa ohjeita, keskittyy omaan työskentelyyn, huolehtii työvälineistään ja työympäristöstä.  


Monilukutaito (L4)

Oppilas tarkastelee esim. kotoaan tuomia omaan vapaa-aikaansa liittyviä kuvia ja niistä keskustellaan yhdessä. Oppilas tarkastelee erilaisia taidekuvia. Opetuksessa käytetään ikäkauden tarpeisiin soveltuvia tekstejä ja kuvastoa. 


Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan käyttämällä vastuullisesti TVT:tä ja verkkoympäristöjä.


Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Oppilaita ohjataan työskentelemään pitkäjänteisesti ja tekemään työn valmiiksi. Omaa ja yhdessä tehtyä työtä opitaan arvostamaan.


Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Oppilasta ohjataan kohtelemaan toisia tasavertaisesti. Kuvataiteessa huomioidaan kulttuurinen moninaisuus aihepiirien valinnassa. Opetuksessa tuetaan oppilaiden yhdessä toimimisen edellytyksiä ja käytäntöjä. Oppilaiden kanssa otetaan huomioon kestävän kehityksen näkökulmia kuvataiteessa, esimerkiksi käyttämällä kierrätysmateriaaleja.

Vuosiluokka 1

Tavoitteet

1. Visuaalinen havaitseminen ja ajatttelu (T1,T2,T3)

T1 Oppilas oppii tekemään moniaistisia havaintoja ympäristöstään, taiteesta ja muusta visuaalisesta kulttuurista.   

T2 Oppilas rohkaistuu keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan

 • luodaan lapselle kokemuksia esim. ympäristön pinnoista ja materiaaleista koskemalla, moniaistisesti tutkimalla
 • tutustutaan kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia, aihepiirejä ja ilmiöitä (esim.maalaustaide, valokuvataide, taidetta eri aikakausilta, nukketeatterivierailut, kulttuuripalveluiden tuottamat pajat)
 • tarkastellaan erilaisia kuvatyyppejä  
 • luodaan hyväksyvää ilmapiiriä omien ja toisten oppilaiden teosten tarkasteluun

T3 Oppilas innostuu ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan eri kuvantuottamisen keinoin (ks. kuvallinen tuottaminen).


2. Kuvallinen tuottaminen  (T4,T5,T6)

T4 Oppilas innostuu kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä harjoittelemaan erilaisia kuvallisia ilmaisutapoja.

T5 Oppilas opettelee tavoitteellista kuvallisten taitojen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa

 • harjaannutaan tutkimaan värejä (sekoitukset, valööri, kylmät ja lämpimät värit), muotoja ja pintoja
 • harjoitellaan keskittymistä ja pitkäjänteistä työskentelyä
 • opetellaan työskentelyyn ryhtymistä ja työskentelyn lopettamista
 • opetellaan kunnioittamaan omaa ja toisten työskentelyä

Esim. mielekkään aihepiirin työstäminen eri tekniikoilla ja ilmaisukeinoilla (piirustukset, tarinat, draama)

Oppilaan omista kuvakulttuureista ja kokemusmaailmasta lähtevät aiheet voivat olla esimerkiksi tällaisia:  "mikä on mielestäsi kauneinta tai ruminta maailmassa?", omat unelmat, pelit,lempipaikka, suunnittele oma penaali tai college-paita, tai saduista ja televisiosarjoista heräävät aiheet, tms.

T6 Oppilas oppii tarkastelemaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa ja muiden kuvissa

 • esim. Mainoskuvien katsominen yhdessä ja keskustelu, mihin kuvilla pyritään ja miksi mainoksia tehdään tai esim. taidekuvan herättämien tunteiden ja ajatusten tarkastelu yhdessä.


3 . Visuaalisen kulttuurin tulkinta (T7,T8,T9)

T7 Oppilas oppii käyttämään kuvataiteen käsitteistöä sekä tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä

T8 Oppilas oppii tunnistamaan erilaisia taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuotteita lähiympäristöstään.

 • esim. ulkomainokset, veistokset, julkiset taideteokset, seinämaalaukset, graffitit, arkkitehtuurin, piha/vihersuunnittelun havainnointi (koulun piha, leikkipaikat, alikulut, kauppakeskukset)

T9 Oppilas oppii tekemään kuvia oman elinympäristön pohjalta, eri aikojen pohjalta ja eri kulttuurien tarkastelun pohjalta

 • esim. tehdään kartta koulun pihasta, kuva omasta huoneesta,  kotimaisema, mitä näen ikkunasta
 • esim. tulevaisuuden kuvittamista, menneisyyden kuvia, vanhojen valokuvien ja historiallisen taiteen pohjalta työskentelyä
 • esim. aasialaisen taiteen, afrikkalaisen yms. taiteen pohjalta työskentelyä, naamiot, kankaan kuvion suunnittelu


4. Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen (T10,T11)

T10 Oppilas oppii tunnistamaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja

 • esim. kauneuskäsitys: mikä on kaunista, mikä rumaa, ja mistä se johtuu
 • mikä koetaan kuvissa tai taiteessa esteettisenä/kauniina (värit, muodot, sommittelu, aihe; kuvan ei-esittävyys tai esittävyys, näköisyyteen tai ei-näköisyyteen pyrkiminen)
 • rakennetussa ympäristössä näkyvät ajan kulttuurin arvostukset

T11 Oppilas oppii ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys

 • arvostetaan muiden oppilaiden työskentelyä ja tuotoksia
 • kierrätysmateriaalien käyttäminen
 • oman työskentelyn jälkien siivoaminen ja teosten säilyttäminen
 • oppilas tutustuu muiden kulttuurien kuvakulttuureihin

Sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti

Oppilaita rohkaistaan tutustumaan toistensa kuvakulttuureihin

Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana

Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden arjessa, lähiympäristössä ja vuorovaikutuksessa.


S2 Ympäristön kuvakulttuurit

Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista

Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta

Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana

Opetuksessa keskitytään oppilaiden lähiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn


S3 Taiteen maailmat 

Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta

Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia, aihepiirejä ja ilmiöitä

Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

Opetuksessa käsitellään taideteoksiin ja niiden kokemiseen liittyvää kulttuurista moninaisuutta

Vuosiluokka 2

Tavoitteet

1.       Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu (T1,T2,T3)

T1 Oppilas oppii tekemään moniaistisia havaintoja ympäristöstään, taiteesta ja muusta visuaalisesta kulttuurista.   

T2 Oppilas rohkaistuu keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan

 • luodaan lapselle kokemuksia esim. ympäristön pinnoista ja materiaaleista koskemalla, moniaistisesti tutkimalla
 • tutustutaan kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia, aihepiirejä ja ilmiöitä 
 • tarkastellaan erilaisia kuvatyyppejä  (esim. maalaustaide, valokuvataide, taidetta eri aikakausilta, nukketeatterivierailut, taidenäyttelyvierailut, kulttuuripalveluiden tuottamat pajat yms.)
 • luodaan hyväksyvää ilmapiiriä omien ja toisten oppilaiden teosten tarkasteluun

T3 Oppilas innostuu ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan eri kuvantuottamisen keinoin (ks. kuvallinen tuottaminen).


2.       Kuvallinen tuottaminen  (T4,T5,T6)

T4 Oppilas innostuu kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä harjoittelemaan erilaisia kuvallisia ilmaisutapoja.

T5 Oppilas oppii pitkäjänteistä kuvallista työskentelyä yksin ja yhdessä muiden kanssa

 • oppilaita ohjataan materiaalien ja välineiden asianmukaiseen käyttöön ja niistä huolehtimiseen
 • harjoitellaan keskittymistä ja pitkäjänteistä työskentelyä
 • opetellaan työskentelyyn ryhtymistä ja työskentelyn lopettamista
 • opetellaan kunnioittamaan omaa ja toisten työskentelyä
 • innostetaan leikinomaiseen kokeiluun ja luoviin ratkaisuihin

Esim. mielekkään aihepiirin työstäminen eri tekniikoilla ja ilmaisukeinoilla (piirustukset, tarinat, draama)

Oppilaan omista kuvakulttuureista ja kokemusmaailmasta lähtevät aiheet voivat olla esimerkiksi tällaisia:  "mikä on mielestäsi kauneinta tai ruminta maailmassa?", omat unelmat, pelit, lempipaikka, suunnittele oma penaali tai college-paita, tai saduista ja televisiosarjoista heräävät aiheet, tms.

T6 Oppilas oppii tarkastelemaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa ja muiden kuvissa

 • esim. mainoskuvien katsominen yhdessä. Keskustellaan, mihin kuvilla pyritään ja miksi mainoksia tehdään.
 • esim. taidekuvan herättämien tunteiden ja ajatusten tarkastelu yhdessä


3 . Visuaalisen kulttuurin tulkinta (T7,T8,T9)

T7 Oppilas oppii käyttämään kuvataiteen käsitteistöä sekä tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä

T8 Oppilas oppii tunnistamaan erilaisia taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuotteita lähiympäristöstään.

 • esim. ulkomainokset, veistokset, julkiset taideteokset, seinämaalaukset, graffitit, arkkitehtuurin, piha/vihersuunnittelun havainnointi (koulun piha, leikkipaikat, alikulut, kauppakeskukset)

T9 Oppilas oppii tekemään kuvia oman elinympäristön pohjalta, eri aikojen pohjalta ja eri kulttuurien tarkastelun pohjalta

 • esim. tehdään kartta koulun pihasta, kuva omasta huoneesta,  kotimaisema, mitä näen ikkunasta
 • esim. tulevaisuuden kuvittamista, menneisyyden kuvia, vanhojen valokuvien ja historiallisen taiteen pohjalta työskentelyä
 • esim. aasialaisen taiteen, afrikkalaisen yms. taiteen pohjalta työskentelyä, naamiot, kankaan kuvion suunnittelu


4. Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen (T10,T11)

T10 Oppilas oppii tunnistamaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja

 • esim. kauneuskäsitys: mikä on kaunista, mikä rumaa, ja mistä se johtuu
 • mikä koetaan kuvissa tai taiteessa esteettisenä/kauniina (värit, muodot, sommittelu, aihe; kuvan ei-esittävyys tai esittävyys, näköisyyteen tai ei-näköisyyteen pyrkiminen)
 • rakennetussa ympäristössä näkyvät ajan kulttuurin arvostukset

T11 Oppilas oppii ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys

 • arvostetaan muiden oppilaiden työskentelyä ja tuotoksia
 • kierrätysmateriaalien käyttäminen
 • oman työskentelyn jälkien siivoaminen ja teosten säilyttäminen
 • oppilas tutustuu muiden kulttuurien kuvakulttuureihin

Sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti

Oppilaita rohkaistaan tutustumaan toistensa kuvakulttuureihin

Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana

Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden arjessa, lähiympäristössä ja vuorovaikutuksessa.


S2 Ympäristön kuvakulttuurit

Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista

Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta

Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana

Opetuksessa keskitytään oppilaiden lähiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn


S3 Taiteen maailmat 

Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta

Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia, aihepiirejä ja ilmiöitä

Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

Opetuksessa käsitellään taideteoksiin ja niiden kokemiseen liittyvää kulttuurista moninaisuutta

Vuosiluokat 3-6

Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokilla 3-6 oppilaat laajentavat omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Oppilaita kannustetaan erilaisten kuvailmaisun keinojen kokeiluun ja harjoitteluun sekä kuvallisten taitojen tavoitteelliseen kehittämiseen. Opetuksessa tarkastellaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin vaikutuksia mielipiteisiin, asenteisiin ja toimintatapoihin oppilaiden omassa elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan tutkimaan taiteilijoiden ja muun visuaalisen kulttuurin tekijöiden tavoitteita ja rooleja eri aikoina sekä erilaisissa kulttuurisissa yhteyksissä. Opetuksessa tuetaan oppilaiden yhdessä toimimisen edellytyksiä ja käytäntöjä. Kuvien tuottamisen ja tulkinnan taitoja syvennetään hyödyntämällä vastuullisesti tieto- ja viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen. Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri. Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 3-6 tarkastellaan laajenevan elinpiirin ajankohtaisia taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Opetuksessa ohjataan taiteidenväliseen ja temaattiseen lähestymistapaan. Oppilaita kannustetaan suhtautumaan kriittisesti eri tietolähteisiin. Opetustilanteissa teknologioita ja verkkoympäristöjä hyödynnetään monipuolisesti, vastuullisesti ja turvallisesti.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten, psyykkisten ja motoristen lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla. Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moninaisuutta kunnioittava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä kokemuksia.

Oppilaan oppimisen arviointi

Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Palautteella tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilasta ohjataan omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppimisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin.

Antaessaan kuvataiteen sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää kuvataiteen valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä havainnoida oppilaan edistymistä kuvien tuottamiseen, vastaanottamiseen ja tulkitsemiseen liittyvien taitojen kehittämisessä.

Kuvataiteen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten

Ku61.png Ku62.png

Laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Kuvallisessa työskentelyssä vahvistetaan sekä itsenäistä työskentelyä että ryhmätyötaitoja. Työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia harjoitellaan. Mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta hyödynnetään tehtäviä tehdessä.


Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Omaan ja muiden kulttuuriperintöön tutustumalla vahvistetaan identiteettiä ja ymmärrystä maailmasta. Kuvallista itseilmaisua harjoitellaan ja opitaan nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta. Taideteoksia ja erilaisia kuvia opitaan tarkastelemaan arvostavasti. Mediakulttuuria analysoidaan sekä opitaan tunnistamaan median vaikutuksia.


Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  (L3)

Kuvataidetunneilla opitaan kantamaan vastuuta oppimisympäristön siisteydestä, työvälineistä ja opiskelun ilmapiiristä. Oivalletaan sääntöjen ja sopimusten merkitys kuvataidetunneilla. Yhteisessä työskentelyssä oppilaat kehittävät tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Opitaan tarkastelemaan kriittisesti mainonnan ja median vaikutusta.


Monilukutaito (L4)

Monilukutaito vahvistuu, kun tarkastellaan erilaisia kuvia tekijän, katsojan sekä käyttöyhteyksien ja tilanteiden näkökulmista. Oppilas oppii havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti sekä keskustelemaan havainnoistaan. Tutustutaan kuvilla vaikuttamiseen.


Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  (L5)

Oppilaita ohjataan tieto-ja viestintätekniikan vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön kuvallisessa työskentelyssä ja tuotosten dokumentoinnissa mahdollisuuksien mukaan. Kuvien tuottamisen ja tulkinnan taitoja syvennetään hyödyntämällä TVT:tä ja verkkoympäristöjä.


Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Opetellaan pitkäjänteistä ja vastuullista työskentelyä. Harjoitellaan oma-aloitteisuutta ja ryhmässä toimimista. Ryhmässä opitaan ottamaan huomioon erilaisia näkökulmia ja suunnittelemaan työ yhteisten ideoiden pohjalta.


Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Opetellaan kohtelemaan toisia tasavertaisesti. Kuvataiteessa huomioidaan kulttuurinen moninaisuus aihepiirien valinnassa. Opetuksessa tuetaan oppilaiden yhdessä toimimisen edellytyksiä ja käytäntöjä. Huomioidaan kestävän kehityksen näkökulmia kuvataiteessa ja muussa elämässä esimerkiksi käyttämällä kierrätysmateriaaleja. Oppilaita kannustetaan vaikuttamaan ja osallistumaan kuvien avulla omassa elinpiirissään sekä itsensä että yhteisönsä hyväksi.

Vuosiluokka 3

Tavoitteet

1.      VISUAALINEN HAVAITSEMINEN JA AJATTELU T 1,2,3

T1 Oppilas oppii tekemään moniaistisia havaintoja ympäristöstään, taiteesta ja muusta visuaalisesta kulttuurista erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen.

 • piirtämällä, maalaamalla, rakentelemalla, muovaamalla
 • luonnonympäristöstä aiheita ammentamalla

T2 Oppilas rohkaistuu keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista 

 • tutustutaan kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla yhdessä erilaisia teoksia eri aikakausilta, aihepiirejä ja ilmiöitä 

(esim. maalaustaide, valokuvataide, julistetaide, kirjankuvitustaide, mediataide, taide eri aikakausilta; muotoilu, keramiikka, rakennukset...)

 • taidemuseot, näyttelyt
 • luodaan hyväksyvää ilmapiiriä omien ja toisten oppilaiden töiden tarkasteluun

T3 Oppilas innostuu ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti (ks. kuvallinen tuottaminen)


2.     KUVALLINEN TUOTTAMINEN (T4, T5, T6)

T4 Oppilas opettelee käyttämään erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä harjoittelemaan erilaisia kuvallisen ilmaisun keinoja.

 • Oppilaan omista kuvakulttuureista ja kokemusmaailmasta lähtevät aiheet voivat olla esimerkiksi: Lemmikit ja toive-eläimet, lelut, sadut, sarjakuvat, kirjojen kuvitukset, animaatiot, harrastukset, oma perhe, idolit, televisio-ohjelmat, elokuvahahmot, juhlapäiviin ja vuodenaikaan liittyvät teemat.

T5 Oppilas opettelee tavoitteellista kuvallisten taitojen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa

 • harjaannutaan tutkimaan värejä (sekoitukset, valööri, kylmät ja lämpimät värit), muotoja ja pintoja
 • harjoitellaan keskittymistä ja pitkäjänteistä työskentelyä
 • opetellaan työskentelyyn ryhtymistä ja työskentelyn lopettamista
 • opetellaan kunnioittamaan omaa ja toisten työskentelyä

T6 Oppilas tutustuu erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja oppii käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissa.

 • Esimerkiksi:media, kuvakerronta esim. sarjakuvat, video, animaatio, elokuva, kirjallisuuskuvakoot, kuvakulmat, kuvien rajaus vaikuttamisen keinoina taide-, peli-, uutis- ja mainoskuvien katsominen yhdessä. Keskustellaan, mihin kuvilla pyritään ja miksi erilaisia kuvia tehdään.


3.  VISUAALISEN KULTTUURIN TULKINTA T 7,8,9

T7 Oppilas oppii tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta kuvissa

 • pohditaan todellisuuden ja fiktion suhdetta erilaisissa kuvissa yhdessä keskustellen (sadut, tarinat, faktat, fantasiat)
 • innostetaan oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan. 

T8 Oppilas opettelee tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin.

 • tarkastellaan taideteoksiin liittyviä merkityksiä

T9 Oppilas oppii kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan

 • tarkastellaan ihmisen kuvaamista eri aikoina eri kulttuureissa


4.   Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen  T 10,11

T10 Oppilas opettelee keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

 • keskustellaan ympäristön ja mediakulttuurin arvoista 
 • television, elokuvien, tietokone-/kännykkäpelien, sarjakuvien ja mainonnan visuaalisten viestien kriittinen tarkastelu ja tutkiminen

T11  Oppilas oppii ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

 • arvostetaan muiden oppilaiden työskentelyä ja tuotoksia 
 • käytetään kierrätysmateriaaleja
 • oman työskentelyn jäljet siivotaan ja työt säilytetään huolella 
 • oppilas tutustuu muiden kulttuurien kuvakulttuureihin 

Sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit:

Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. 

Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin.

Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.


S2 Ympäristön kuvakulttuurit:

Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista

Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta

Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä

Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana

Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa


 S3 Taiteen maailmat:

Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta 

Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta

Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana

Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen

Vuosiluokka 4

Tavoitteet

1.      VISUAALINEN HAVAITSEMINEN JA AJATTELU T 1,2,3

T1 Oppilas oppii tekemään moniaistisia havaintoja ympäristöstään, taiteesta ja muusta visuaalisesta kulttuurista erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen.

T2 Oppilas rohkaistuu keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista 

 • tutustutaan kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla yhdessä erilaisia teoksia eri aikakausilta, aihepiirejä ja ilmiöitä 
 • esim. maalaustaide, valokuvataide, julistetaide, kirjankuvitustaide, mediataide, taide eri aikakausilta; muotoilu, keramiikka, rakennukset...
 • taidemuseot, näyttelyt
 • luodaan hyväksyvää ilmapiiriä omien ja toisten oppilaiden töiden tarkasteluun

T3 Oppilas innostuu ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti (ks. kuvallinen tuottaminen)


2.     KUVALLINEN TUOTTAMINEN (T4, T5, T6)

T4 Oppilas opettelee käyttämään erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä harjoittelemaan erilaisia kuvallisen ilmaisun keinoja.

Oppilaan omista kuvakulttuureista ja kokemusmaailmasta lähtevät aiheet voivat olla esimerkiksi: Lemmikit ja toive-eläimet, lelut, sadut, sarjakuvat, kirjojen kuvitukset, animaatiot, harrastukset, oma perhe, idolit, televisio-ohjelmat, elokuvahahmot, juhlapäiviin ja vuodenaikaan liittyvät teemat.

T5 Oppilas opettelee tavoitteellista kuvallisten taitojen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa

 • harjaannutaan tutkimaan värejä (sekoitukset, valööri, kylmät ja lämpimät värit), muotoja ja pintoja
 • harjoitellaan keskittymistä ja pitkäjänteistä työskentelyä
 • opetellaan työskentelyyn ryhtymistä ja työskentelyn lopettamista
 • opetellaan kunnioittamaan omaa ja toisten työskentelyä

T6 Oppilas tutustuu erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja oppii käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissa.

 • Esimerkiksi:media, kuvakerronta esim. sarjakuvat, video, animaatio, elokuva, kirjallisuuskuvakoot, kuvakulmat, kuvien rajaus vaikuttamisen keinoina, taide-, peli-, uutis- ja mainoskuvien katsominen yhdessä. Keskustellaan, mihin kuvilla pyritään ja miksi erilaisia kuvia tehdään.


3.  VISUAALISEN KULTTUURIN TULKINTA T 7,8,9

T7 Oppilas oppii tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta kuvissa

 • pohditaan todellisuuden ja fiktion suhdetta erilaisissa kuvissa yhdessä keskustellen (sadut, tarinat, faktat, fantasiat)
 • innostetaan oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan. 

T8 Oppilas opettelee tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin.

 • tarkastellaan taideteoksiin liittyviä merkityksiä

T9 Oppilas oppii kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan

 • tutustutaan ihmisen kuvaamiseen eri aikoina eri kulttuureissa


4.   Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen  T 10,11

T10 Oppilas opettelee keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

 • mikä koetaan kuvissa tai taiteessa esteettisenä/kauniina/kiinnostavana (värit, muodot, sommittelu, aihe; onko kuva realistinen tai ilmaiseva)
 • rakennettu ympäristö heijastaa kunkin aikakauden ja kulttuurin arvostuksia
 • keskustellaan ympäristön ja mediakulttuurin arvoista 
 • television, elokuvien, tietokone-/kännykkäpelien, sarjakuvien ja mainonnan visuaalisten viestien kriittinen tarkastelu ja tutkiminen

T11  Oppilas oppii ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

 • arvostetaan muiden oppilaiden työskentelyä ja tuotoksia 
 • käytetään kierrätysmateriaaleja
 • oman työskentelyn jäljet siivotaan ja työt säilytetään huolella 
 • oppilas tutustuu muiden kulttuurien kuvakulttuureihin 

Sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit:

Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. 

Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin.

Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.


S2 Ympäristön kuvakulttuurit:

Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista

Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta

Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä

Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana

Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa


 S3 Taiteen maailmat:

Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta 

Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta

Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana

Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen

Vuosiluokka 5

Tavoitteet

1.VISUAALINEN HAVAITSEMINEN JA AJATTELU

T1 oppilas oppii havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen.

T2 oppilas rohkaistuu keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista.

T3 oppilas innostuu ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen.


2.KUVALLINEN TUOTTAMINEN

T4 oppilas oppii soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan

 • Oppilas oppii käyttämään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana taideteoksia eri aikakausilta, eri ympäristöistä ja eri kulttuureista.
 • Oppilaan yksilölliset tarpeet huomioidaan ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä.

T5 oppilas oppii kehittämään kuvallisia taitojaan tavoitteellisesti yksin ja ryhmässä

 • Tavoitteellisessa työskentelyssä liikutaan kohti päämäärää pohdinnan, ideoinnin, suunnittelun, työprosessin ja arvioinnin kautta.

T6 oppilas tutustuu erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja oppii käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

 • Kokeillaan ja havainnoidaan erilaisia kuvanrakentamisen keinoja, kuten sommittelun perusteita, värioppia ja tilan kuvaamista. Harjoitellaan viestimään käyttämällä kuvallisen vaikuttamisen keinoja, kuten rajaamista, värien käyttöä, kuvakokoja- ja kulmia sekä kuvan ja tekstin yhdistämistä.
 • Tutustutaan erilaisiin kulttuureihin, uskontoihin ja muihin vaikuttimiin taidekuvien taustalla Vantaalla, Suomessa ja maailmalla.


3.VISUAALISEN KULTTUURIN TULKINTA

T7 oppilas oppii tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta.

T8 oppilas oppii tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin

 • Oppilasta innostetaan tekemään luovia sovelluksia ja kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan.

T9 oppilas harjaantuu soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan.

 • Tutustutaan sekä suomalaiseen että muun maailman taiteisiin ja pohditaan niiden välistä vuoropuhelua aikalaistaiteen kanssa. Sisällöt ja aiheet voivat syntyä näistä lähtökohdista - historian ja tämän päivän välisistä yhteyksistä.


4.ESTEETTINEN, EKOLOGINEN JA EETTINEN ARVOTTAMINEN

T10 oppilas oppii keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

 • Oppilas harjoittelee medialukutaitoa tutustumalla mediakulttuuriin, keskustelemalla ja itse tekemällä.

Omat esitykset voivat olla esim. pieniä elokuvia, sarjakuvia, valokuvia, lehtiä, mainoksia, uutisia tai näytelmiä.

T11 oppilas oppii ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

 • Oppilas perehtyy visuaaliseen taiteeseen ja kulttuuriin vierailemalla lähiseudun kulttuuritarjonnoissa.
 • Tutustutaan erilaisiin kulttuureihin, uskontoihin ja muihin vaikuttimiin taidekuvien taustalla Vantaalla, Suomessa ja maailmalla.

Sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit:

Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti

Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin

Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana

Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.


S2 Ympäristön kuvakulttuurit:

Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista

Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta

Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä

Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana

Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.


S3 Taiteen maailmat:

Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta

Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta

Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana

Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Vuosiluokka 6

Tavoitteet

1.VISUAALINEN HAVAITSEMINEN JA AJATTELU

T1 oppilas oppii havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen.

T2 oppilas rohkaistuu keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista.

T3 oppilas innostuu ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen.


2.KUVALLINEN TUOTTAMINEN

T4 oppilas oppii soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan

 • Oppilas oppii käyttämään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana taideteoksia eri aikakausilta, eri ympäristöistä ja eri kulttuureista.
 • Oppilaan yksilölliset tarpeet huomioidaan ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä.

T5 oppilas oppii kehittämään kuvallisia taitojaan tavoitteellisesti yksin ja ryhmässä

 • Tavoitteellisessa työskentelyssä liikutaan kohti päämäärää pohdinnan, ideoinnin, suunnittelun, työprosessin ja arvioinnin kautta.

T6 oppilas tutustuu erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja oppii käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

 • Kokeillaan ja havainnoidaan erilaisia kuvanrakentamisen keinoja, kuten sommittelun perusteita, värioppia ja tilan kuvaamista.
 • Harjoitellaan viestimään käyttämällä kuvallisen vaikuttamisen keinoja, kuten rajaamista, värien käyttöä, kuvakokoja- ja kulmia sekä kuvan ja tekstin yhdistämistä.
 • Tutustutaan erilaisiin kulttuureihin, uskontoihin ja muihin vaikuttimiin taidekuvien taustalla Vantaalla, Suomessa ja maailmalla.


3.VISUAALISEN KULTTUURIN TULKINTA

T7 oppilas oppii tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta.

T8 oppilas oppii tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin

 • Oppilasta innostetaan tekemään luovia sovelluksia ja kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan.

T9 oppilas harjaantuu soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan.

Sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit:

Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti

Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin

Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana

Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.


S2 Ympäristön kuvakulttuurit:

Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista

Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta

Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä

Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana

Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.


S3 Taiteen maailmat:

Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta

Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta

Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana

Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Vuosiluokat 7-9

Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokilla 7-9 oppilaita ohjataan syventämään omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin sekä asettamaan määrätietoisia tavoitteita toiminnalleen. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden kuvallisen tuottamisen taitoja sekä kannustetaan häntä toimimaan erilaisissa visuaalisissa ympäristöissä. Oppilaita harjaannutetaan tutkimaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä sekä käyttämään niitä osallistumisen ja vaikuttamisen muotoina. Opetuksessa kehitetään yhdessä toimimisen taitoja sekä rakennetaan yhteyksiä ajankohtaisiin kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin toimintatapoihin ja ilmiöihin. Opetus harjaannuttaa hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä luovasti, kriittisesti ja vastuullisesti. Oppilaille tarjotaan riittäviä edellytyksiä perusopetuksen jälkeisille opinnoille sekä huomioidaan työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia yleisiä valmiuksia.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen. Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri. Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 7-9 tuetaan tutkivaa ja ilmiökeskeistä työskentelyä taiteen traditioita ja aikalaistaiteen toimintatapoja hyödyntämällä. Opetuksessa luodaan mahdollisuuksia verkko- ja mediaympäristöjen monipuoliselle käytölle, taiteidenvälisille ja koulun ulkopuolisille projekteille sekä globaalien kysymysten käsittelylle.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten, psyykkisten ja motoristen lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla. Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moninaisuutta kunnioittava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä kokemuksia. Vuosiluokilla 7-9 tavoitteena on vahvistaa oppilaan osaamista kuvataiteessa perusopetuksen jälkeisiin opintoihin valmistavasta näkökulmasta.

Oppilaan oppimisen arviointi

Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilaita ohjataan arvioinnilla omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppimisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kuvataiteen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kuvataiteen oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso kuvataiteen valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Kuvataiteessa oppilaan osaaminen kehittyy kaikissa opetuksen tavoitteissa kuvatuilla taideoppimisen ulottuvuuksilla oppimäärän päättymiseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Kuvataiteen päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Ku91.png Ku92.png Ku93.png

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilaita ohjataan ottamaan vastuuta omasta kuvallisesta työskentelystään, tavoitteiden asettamisesta, työn suunnittelusta sekä oman työskentelyprosessin arvioinnista. Oppilaiden kanssa harjoitellaan moniaistista havainnointia. Oppilaat kehittävät kuvallista ajatteluaan käyttämällä havaintojaan ja omia kokemuksiaan sekä soveltamalla alaluokilla oppimiaan kuvanrakentamisen keinoja työskentelyssään. Oppilaita rohkaistaan käyttämään kuvittelukykyään luoviin ratkaisuihin. Oppilaiden kanssa harjoitellaan tutkivaa lähestymistapaa kuvallisia tehtäviä tehdessä; kokeilua, luonnostelua, ideoiden kehittelyä ja eri lähteiden käyttöä. Oppilaita ohjataan soveltamaan eri oppiaineiden tunneilla saamaansa tietoa kuvataiteen opinnoissaan.

Taideteokset lähtökohtana ja taidetyöskentely syventävät esteettistä ja eettistä ajattelua herättämällä tunteita ja luomalla uusia oivalluksia.


L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaiden kuvataiteen, kulttuurin ja mediaympäristön tuntemusta syvennetään. Oppilaita ohjataan tunnistamaan ja tulkitsemaan kulttuurisia viestejä sekä taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotoja. Oppilaita ohjataan näkemään ja arvostamaan myös toisten oppilaiden töitä. Oppilaita kannustetaan nauttimaan kuvallisesta itseilmaisusta ja tekemisestä. Oppilaat saavat kokemuksia yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Kuvataidetunneilla tutustutaan myös taiteella vaikuttamisen keinoihin. Oppilaat tuntevat suuren osan tärkeimmistä vantaalaisista ja muun pääkaupunkiseudun taide- ja kulttuurilaitoksista. Oppilaat tuntevat paikallista kulttuuriperintöä ja siihen liittyviä arvoja.

Oppilaita kannustetaan edistämään esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri ilmenemismuodoista omassa ympäristössään.


L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Yhdessä toisten kanssa työskennellessään oppilaat voivat kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Oppilaat oppivat ottamaan vastuuta itsestä, toisista ja arjen sujumisesta. Oppilaat kantavat vastuuta oppimisympäristön siisteydestä, työvälineistä, työturvallisuudesta ja ilmapiiristä. Oppilaat

saavat ohjausta mainosviestinnän ja mediakulttuurin vaikutusten tarkasteluun. Oppilaat oppivat kriittistä suhtautumista kuluttamiseen. Heitä ohjataan tarkastelemaan omia kulutustottumuksiaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta.

Oppilaita kannustetaan nauttimaan kuvallisesta työskentelystään. Oppilaita ohjataan huomioimaan visuaalisuuden merkitys omassa elämässään. '


L4 Monilukutaito

Oppilaat harjoittelevat analyyttistä, kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Kuvataideopetuksessa huomioidaan eri katsomukset, esimerkiksi islamin kuvakielto. Tutkittavien viestien valinnassa painotetaan oppilaille merkityksellisiä viestimiä sekä vapaa-ajan tekstejä/kuvia. Oppilaan kuvanlukutaitoa syvennetään käyttämällä erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä. Oppilaat etenevät arkikielestä vähitellen kohti kuvataiteen kielen hallintaa. Medialukutaitoa syvennetään osallistumalla ja työskentelemällä eri medioiden parissa.


L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Oppilaita ohjataan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa omissa töissään, projekteissaan ja esityksissään. Opetuksessa kannustetaan etsimään itselle sopivia ilmaisutapoja ja käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa työskentelyn ja tuotosten dokumentoinnissa ja arvioinnissa mahdollisuuksien mukaan. Oppilaita ohjataan turvalliseen ja eettisesti kestävään tieto- ja viestintäteknologian käyttöön sekä lähdekriittisyyteen.

Oppilaille selvennetään tietoturvan perusteet sekä nettietiketti.


L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Oppilaat oppivat tunnistamaan omat vahvuutensa kuvantekijänä ja kehittämään niitä. Oppilaille esitellään visuaalisen alan ammatteja ja ammatteja, joissa visuaalisuuden kehittämisestä on hyötyä. Oppilaita ohjataan työskentelemään pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Heitä rohkaistaan oma-aloitteisuuteen, ryhmässä toimimiseen sekä itselleen uusien asioiden kokeilemiseen. Oppilaat oppivat hallitsemaan työprosessia, johon kuuluvat suunnittelu, kokeileminen, toteutus, johtopäätökset ja arviointi. Sattuman osuus uusien ideoiden kehittelyssä huomioidaan. Epäonnistumisiin opetellaan suhtautumaan rakentavasti. Harjoitellaan sinnikkyyttä töiden kunnolla valmiiksi tekemisessä.


L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Oppilaat näkevät omia ja toisten töitä koulun seinillä jatkuvissa näyttelyissä. Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien elämäntapojen ja tekojen merkitys lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle. Lajittelemalla kuvataiteen tunneilla käytetyt materiaalit ja eri materiaaleja kierrättämällä oppilaat voivat osallistua kestävän kehityksen edistämiseen. Oppilaat tutustutetaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin vaikuttamisen mahdollisuuksiin.

Vuosiluokka 7

Tavoitteet

1.Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 oppilas oppii havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä.

T2 oppilas rohkaistuu keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään.

T3 oppilas innostuu ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä.

 • Visuaalisen havaitsemisen ja ajattelun arvioinnin kohteet
 • Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen.
 • Havaintojen ja ajattelun vaikutusten pohtiminen
 • Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen


2.Kuvallinen tuottaminen

T4 oppilas oppii soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan.

T5 oppilas harjoittelee tutkivaa lähestymistapaa itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä.

T6 oppilas rohkaistuu ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan.

 • Kuvallisen tuottamisen arvioinnin kohteet
 • Kuvailmaisun taitojen syventäminen
 • Tutkivan lähestymistavan käyttäminen
 • Kuvallisen tuottamisen avulla vaikuttaminen


3.Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 oppilas oppii soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä.

T8 oppilas oppii tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista.

T9 oppilas oppii soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan.

 • Visuaalisen kulttuurin tulkinnan arvioinnin kohteet
 • Kuvatulkinnan menetelmien soveltaminen
 • Visuaalisen kulttuurin merkityksen tarkasteleminen
 • Kulttuuristen kuvailmaisun tapojen soveltaminen


4.Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 oppilas oppii ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin.

T11 oppilas oppii ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen sekä vaikuttamaan kuvien avulla.

 • Arvioinnin kohteet esteettisessä, ekologisessa ja eettisessä arvottamisessa
 • Näkemysten esittäminen
 • Kuvallinen ilmaiseminen ja vaikuttaminen

Sisällöt

Kuvallisen työskentelyn lähtökohtana käytetään opetuksen tavoitteisiin liittyviä sisältöalueita: oppilaiden omia kuvakulttuureja (S1), ympäristön kuvakulttuureja (S2) ja taideteoksia vaihdellen (S3). Nämä kolme sisältöaluetta täydentävät toisiaan, joten myös sisältöjen välisiä yhteyksiä on hyvä tarkastella.

S1 Omat kuvakulttuurit

Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti

Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista ilmiöistä

Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana

Opetuksessa käsitellään oppilaan omien kuvakulttuurien merkitystä oman elämän sekä oman elinympäristön ja yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta


S2 Ympäristön kuvakulttuurit

Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista

Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta

Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta ympäristöjä ja medioita koskevista laajemmista kysymyksistä.

Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana

Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.


S3 Taiteen maailmat:

Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta

Oppilaat syventyvät monipuolisesti erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista

Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana

Opetuksessa käsitellään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta.