Uskonto-Katolinen

Vantaa OPSista
Versio hetkellä 27. kesäkuuta 2016 kello 10.19 – tehnyt Opswikiadmin (keskustelu | muokkaukset) (→‎Sisällöt)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Oppiaineen tehtävä

Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen. Se tutustuttaa uskonto- ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin muualla maailmassa. Oppiaine edistää uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuksessa pohditaan uskon ja tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Uskonnon opetus antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää.

Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten eettiseen ajatteluun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä. Opetus tukee oppilaan itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus antaa oppilaalle aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arviointiin. Uskonnon opetus tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi ja maailmankansalaiseksi.

Vuosiluokat 1-2

Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista taustaansa sekä kohtaamaan arvostavasti uskonnollista ja katsomuksellista moninaisuutta omassa luokassa ja koulussa sekä lähiympäristössä. Tähän opetus antaa perustietoja ja -taitoja sekä ajattelun välineitä. Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan ja omia mielipiteitään sekä harjaantumaan toisten tunteiden tunnistamisessa ja mielipiteiden huomioon ottamisessa. Oppilaita kannustetaan ihmettelemään, kyselemään ja osallistumaan keskusteluun. Oppilaita ohjataan toimimaan vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen ja avoimen, luottamuksellisen keskusteluilmapiirin luomiseen. Opetuksessa on tärkeää, että jokainen oppilas tulee kuulluksi omine havaintoineen ja kokemuksineen. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukselliseen oppimiseen, keskusteluun ja omien mielipiteiden perusteluun sekä erilaisuuden hyväksymiseen. Opetuksessa keskeistä on oppilaslähtöisyys ja oppilaan oman kokemusmaailman kunnioittaminen etenkin eettisiä kysymyksiä tarkasteltaessa. Luovat, toiminnalliset ja elämykselliset menetelmät, projektit ja keskustelut tukevat oppilasta kokonaisvaltaisena, kaikkia aistejaan oppimisessa hyödyntävänä vuorovaikutustaitoisena ja aktiivisena oppijana. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Kertomuksia, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, draamaa sekä vierailijoita ja vierailuja eri kohteisiin käytetään tukemaan monipuolista työskentelyä ja oppimisen iloa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Uskonnon eri oppimäärien opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet ja taustat kuten kielitaito ja kulttuuritausta. Keskeisiä käsitteitä pohditaan ja avataan niin, että niiden ymmärtäminen on mahdollista kaikille oppilaille. Käytettävät työtavat sovitetaan ikäkauteen. Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Oppilaan oppimisen arviointi

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolinen palaute rakentuu osaksi työskentelyä ja yhteisiä keskusteluja. Palaute ohjaa oppilaita yhteistyötaidoissa ja rohkaisee ilmaisemaan ajatuksiaan. Opetuksessa annetaan tilaa ja oppilaita kannustetaan ihmettelyyn, kysymiseen sekä omien mielipiteiden perusteluun ja toisten näkemysten kuunteluun. Monipuoliset työtavat luovat oppilaille mahdollisuuksia osoittaa ja itse huomata edistymistään ja osaamistaan.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita uskonnossa ovat:

 • edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä
 • edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa
 • edistymien ajatusten ilmaisemisessa ja toisten kuuntelemisessa.

Laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Oppimisen lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja kysymykset. Oppilasta kannustetaan kysymään ja kuuntelemaan. Oppilas harjoittelee työskentelyn suunnittelemista, tavoitteiden asettamista ja itsearviointia.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Oppilasta rohkaistaan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön, sekä arvostamaan toisia ja suvaitsemaan erilaisuutta.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Oppilas ohjataan yhteisten pelisääntöjen ja hyvien tapojen noudattamiseen. Oppilaalle pyritään antamaan mahdollisimman kannustavaa palautetta.

Monilukutaito (L4)

Monilukutaidon kehittymistä tuetaan moniaistillisella, kokonaisvaltaisella ja ilmiöpohjaisella opiskelulla. Kuvalliset ilmaisutavat ja visuaalisen vaikuttamisen keinot kehittävät oppilaan kuvanlukutaitoa. Ilmaisun keinoista pyritään tekemään mahdollisimman monipuolisia, jotta oppilaalla on mahdollisuus kysyä ja ihmetellä asioita ja ilmiöitä.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja. Oppilaan kanssa keskustellaan tvt:n turvallisista käyttötavoista ja käytöstavoista. Oppilasta kannustetaan toteuttamaan ideoitaan tvt:n avulla yksin ja ryhmässä.

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Oppilasta kannustetaan työskentelemään yksin ja yhdessä muiden kanssa. Samalla opitaan vastuunottoa ja kompromissien tekemistä.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Oppilas osallistuu oppimisprosessin suunnitteluun. Oppilasta kannustetaan vaikuttamaan omaan kouluympäristöönsä ja arkeensa. Oppilas tutustuu käsitteisiin "yhdenvertaisuus", "oikeudenmukaisuus" ja "vastavuoroisuus".

Vuosiluokka 1

Tavoitteet

 • Oppilaan mielenkiinto katolisen uskonnon opiskelua kohtaan herää (T1)
 • Oppilas tutustuu katolisen uskonnon keskeisiin aihe-alueisiin (T2)
 • Oppilas tutustuu kirkkovuoteen, symboleihin ja koulussa opetettavien muiden uskontojen juhliin (T3)
 • Oppilas tutustuu luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin katolisesta näkökulmasta (T4)
 • Oppilas rohkaistuu tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksia ja tunteita (T5)
 • Oppilas harjoittelee toimimaan oikeudenmukaisesti ja eläytymään toisen asemaan ja kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta (T6)
 • Oppilas pohtii eettisiä kysymyksiä katolisesta näkökulmasta: vastuu itsestä, yhteisöstä ja luonnosta (T7)
 • Oppilas harjoittelee oman mielipiteen esittämistä ja perustelemista (T8)

Sisällöt

Sisällöt joiden avulla opiskellaan oppiaineiden yleisiä tavoitteita.

Suhde omaan uskontoon (S1)

 • oma kaste tapahtumana, perhe ja kirkko Jumalan perheenä, kirkkovierailu
 • Jumala on elämänantaja
 • Raamattu on Jumalan sanaa
 • VT: Daavid
 • UT: Jeesus opettaa, siunaa, parantaa, tekee ihmeitä, Enkeli Gabriel tuo ilosanoman Marialle
 • Isä meidän ja Terve Maria –rukoukset
 • adventti, joulu, paasto, pääsiäinen
 • ristinmerkki

Uskontojen maailma (S2)

 • muiden uskontojen juhlia
 • omassa koulussa vietettäviä juhlia, niin uskonnollisia kuin uskonnottomia juhlia

Hyvä elämä (S3)

 • huolenpito, toisesta välittäminen
 • ihminen saa valita
 • kiitän elämästä
 • empatian rohkaiseminen
 • erilaisuuden hyväksyminen
 • anteeksi pyytäminen ja antaminen
 • Jumala elämän antajana
 • anteeksi pyytäminen ja -antaminen, sovinto
 • hyvään kasvattaminen
 • erilaisten mielipiteiden kuunteleminen, ymmärtäminen ja hyväksyminen

Vuosiluokka 2

Tavoitteet

 • Oppilas oppii tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa (T1)
 • Oppilas oppii ymmärtämään katolisen kirkon ihmiskuvaa ja tutustuu muutamaan kirkossa olevaan esineeseen (T2)
 • Oppilas tutustuu katoliseen kirkkovuoteen, juhliin ja tapoihin (T3)
 • Oppilas tutustuu luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin (T4)
 • Oppilas rohkaistuu tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan (T5)
 • Oppilasta ohjataan toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisten ihmisten ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia (T6)
 • Oppilas pohtii eettisiä kysymyksiä katolisesta näkökulmasta: vastuu itsestä, yhteisöstä ja luonnosta (T7)
 • Oppilas saa tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä, perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä (T8)

Sisällöt

Sisällöt joiden avulla opiskellaan oppiaineiden yleisiä tavoitteita.

Suhde omaan uskontoon (S1)

 • minä katolilaisena, oma identiteetti, seurakunta
 • omatunto
 • huolenpito, toisesta välittäminen, anteeksiantaminen
 • erilaisuuden hyväksyminen
 • Jumalan inkarnaatio ja rakkaus ihmistä kohtaan, rakkauden esimerkki
 • kirkko on Jumalan lasten perhe
 • alttari, risti, tabernaakkeli
 • kirkkovuoden juhlat ja perinteet
 • UT: tuhlaajapoika, Jairoksen tytär, tuhlaajapoika Jeesus tyynnyttää myrskyn, eettinen pohdinta
 • Isä meidän -rukous

Uskontojen maailma (S2)

 • muiden katsomusten näkemys luomakunnasta

Hyvä elämä (S3)

 • ihmisten vastuu luomakunnasta (Pyhä Franciscus)
 • oikeudenmukaisuus ja laupeus
 • toisen huomioon ottaminen koulussa ja kotona
 • paasto, parannuksen tekeminen
 • oppilaiden arjesta nousevat eettiset kysymykset ja niiden yhdistäminen Raamatun kertomuksiin

Vuosiluokat 3-6

Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokilla 3-6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon perustietoja. Opetuksessa perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin. Oppilaita kannustetaan ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnollisiin juuriin sekä uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään nyky-Suomessa ja Euroopassa. Oppilaat harjaannuttavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan arvioimaan ja käyttämään eri lähteistä etsimäänsä tietoa sekä hyödyntämään sitä eri tilanteissa.

Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Opetuksessa harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaita muodostamaan ja perustelemaan omia näkemyksiä. Oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Asioita tarkastellaan kerronnallisuuden, draaman, kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisen oppimisen avulla. Keskeistä on opittavien asioiden alustava käsitteellistäminen. Uskonnon opetuksessa käytetään sisältöjen oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia siten, että oppilaiden oma aktiivisuus ja vuorovaikutus korostuvat. Opetuksessa korostetaan kiireettömyyttä ja keskustelua. Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää vierailuja ja vierailijoita. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen. Tavoitteena on ilmentää koulussa edustettujen uskontojen ja katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden oppilaiden erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat ja kehittyvä kielitaito. Keskeisten käsitteiden ymmärtämistä tuetaan. Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Oppilaan oppimisen arviointi

Uskonnon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan uskontojen keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä tekemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjallisen ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Tärkeää on niiden kautta osoitettu taito ilmaista itseään ja ajatuksiaan. Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen sekä ajattelun kehittymiseen.

Uskonnon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää uskonnon valtakunnallisia arviointikriteereitä.

Uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten

Us61.png Us62.png

Laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Opetuksessa vahvistetaan taitoa asettaa kysymyksiä ja hakea niihin vastauksia itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa havaintoja tehden, sekä erilaisia tietolähteitä ja apuvälineitä hyödyntäen. Oppilas harjaantuu vähitellen asioiden kriittiseen tarkasteluun, huomaa asioiden välisiä keskinäisiä yhteyksiä ja vuorovaikutussuhteita. Oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa oppimistilanteissa. Oppilaita rohkaistaan luovuuteen.

Kulttuurinen osaaminen (L2)

Oppilaan sosiaalis-emotionaalisia taitoja syvennetään, sekä luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa näitä taitoja. Opetuksessa huomioidaan kulttuuriympäristön muutos ja moninaisuus. Opetuksessa vahvistetaan oppilaan omaa kulttuuri-identiteettiä. (L2)

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Oppilas harjoittelee ajanhallintaa, hyvää käytöstä sekä muita omaan ja yhteiseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavia toimintatapoja. Samalla hän kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Erilaiset toimintatavat auttavat ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamusten merkityksen.

Monilukutaito (L4)

Oppilas kehittää monilukutaitoaan ja tulkitsee, tuottaa ja arvioi yhä moninaisempia tekstejä erilaissa yhteyksissä ja ympäristöissä. Fiktion, faktan ja mielipiteen tarkastelua ja erottelua harjoitellaan.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Oppilas hyödyntää tvt -taitojaan monipuolisesti. Oppilas oppii käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita.

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Oppilas oppii työskentelemään järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti ja ottamaan entistä enemmän vastuuta tekemisistään. Oppilasta ohjataan arvostamaan omaa ja toisen työtä. Projekteissa ja ryhmätöissä oppilaalla on mahdollisuus vastavuoroisuuteen, neuvottelutaitojen kehittämiseen ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Oppilas tutkii kestävään kehitykseen, rauhaan, tasa-arvoon, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä (Lapsen oikeudet). Luokkayhteisössä oppilas harjoittelee yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä, ratkaisujen etsimistä ja ratkaisujen tekoa. Korostetaan oppilaan omien valintojen merkitystä itselle, lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle.

Vuosiluokka 3

Tavoitteet

 • Oppilas perehtyy katolisiin pyhiin kertomuksiin (T1)
 • Oppilas tutustuu kirkkorakennukseen ja seurakunnan elämään (T2)
 • Oppilas oppii tunnistamaan katolisen kirkon uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta (T3)
 • Oppilas oppii etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä (T4)
 • Oppilas perehtyy Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juurin (T5)
 • Oppilas oppii kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää ja käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa (T7)
 • Oppilas tutustuu katolisen kirkon eettisiin opetuksiin (T8)
 • Oppilas tutustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen (T9)
 • Oppilas oppii arvioimaan tekemiään valintoja, pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta (T10)*
 • Oppilas saa tilaisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, harjoitella ajatusten ilmaisemista rakentavasti ja perustella omia näkemyksiään (T11)
 • Oppilasta ohjataan muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään (T12)

Sisällöt

Sisällöt joiden avulla opiskellaan oppiaineiden yleisiä tavoitteita.

Suhde omaan uskontoon (S1)

 • apostolien teot (helluntai kirkon syntymäpäivä)
 • Paavalin elämä ja toiminta, lähetystyö
 • tutustutaan parannuksen ja eukaristian viettoon sekä niihin liittyvin kirkon esineisiin ja termeihin: (alttari, hostia, tabernaakkeli, kalkki, pateeni, rippituoli)
 • kirkkovuosi
 • seurakunta, kirkkovierailu, Pyhän Messun rakenne ja symboliikka
 • Herran rukous, esirukoukset
 • Raamatun käyttö, Raamatun kertomuksia ja pyhimysten esimerkit

Uskontojen maailma (S2)

 • katolinen kirkko maailmankirkkona
 • ortodoksinen ja luterilainen kirkko Suomessa
 • omassa koulussa vietettäviä juhlia, niin uskonnollisia kuin uskonottomia juhlia

Hyvä elämä (S3)

 • pyhä ja arki, paasto, rippi, hyvän tekeminen
 • vastuu itsestä ja ympäristöstä, suhde muihin ihmisiin
 • UT: laupias samarialainen, rakkauden käsky
 • oikea käyttäytyminen omassa kirkossa ja muissa uskonnollisissa tilaisuuksissa
 • VT: 10 käskyä omien valintojen perustana
 • synnin olemus ja syntien jaottelu, omatunto, omien tekojen seuraamukset
 • Ihminen Jumalan kuvana, keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Raamatun ja kertomusten avulla

Vuosiluokka 4

Tavoitteet

 • Oppilas perehtyy Raamatun kertomuksiin sekä keskeisiin katolisen kirkon oppeihin (T1)
 • Oppilas tutustuu katolisen uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin (T2)
 • Oppilas oppii tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta (T3)
 • Oppilasta oppii etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä (T4)
 • Oppilasta ohjataan kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää ja käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa (T7)
 • Oppilas tutustuu katolisen uskonnon opetuksiin ja eettisiin periaatteisiin (T8)
 • Oppilas tutustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen yksilön ja yhteisön näkökulmasta (T9)
 • Oppilas oppii arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja katolisen uskonnon näkökulmasta(T10)
 • Oppilas harjaantuu keskustelemaan eettisistä kysymyksistä, ilmaisemaan rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä perustelemaan omia näkemyksiään (T11)
 • Oppilasta ohjataan muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään (T12)

Sisällöt

Sisällöt joiden avulla opiskellaan oppiaineiden yleisiä tavoitteita.

Suhde omaan uskontoon (S1)

 • näkyvä ja näkymätön kirkko
 • Neitsyt Maria kirkon äitinä, Neitsyt Marian juhlat
 • paasto, pääsiäinen, Pyhäin ja poisnukkuneiden päivä, Kynttilänpäivä
 • uhri Vanhassa ja Uudessa Testamentissa sekä Pyhässä Messussa
 • Jeesuksen elämä, opetus ja merkitys kristinuskossa ja arkielämässä
 • kirkon virat , kirkon esineet, liturgiset värit ja vaatteet
 • messu, parannuksen sakramentti ja niiden symbolit
 • ruusukko-rukous ja ristintiehartaus

Uskontojen maailma (S2)

 • katolinen kirkko maailmankirkkona
 • ”Abrahamin lasten”, juutalaisten, kristittyjen ja muslimien uskon yhteiset juuret

Hyvä elämä (S3)

 • Laupeuden teot, lähetyskäsky
 • ihmisarvot, erilaisuuden suvaitseminen
 • omat teot arjessa ja vastuu niistä kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

Vuosiluokka 5

Tavoitteet

 • Oppilas perehtyy Vanhaan testamenttiin (T1)
 • Oppilas tutustuu katolisen uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin (T2)
 • Oppilas oppii tunnistamaan katolisen uskonnon erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta (T3)
 • Oppilas etsii, arvioi ja käyttää uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä (T4)
 • Oppilas perehtyy Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan (T5)
 • Oppilas tutustuu Abrahamin uskontoihin (T6)
 • Oppilasta ohjataan kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa (T7)
 • Oppilas perehtyy katolisen uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin (T8)
 • Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin ja YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviin arvoihin yksilön ja yhteisön näkökulmasta (T9)
 • Oppilasta ohjataan arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja katolisten eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta (T10)
 • Oppilas harjaantuu keskustelemaan eettisistä kysymyksistä, ilmaisemaan rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoittelee omien näkemysten perustelemista (T11)*
 • Oppilasta autetaan ja tuetaan muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään (T12)

Sisällöt

Sisällöt joiden avulla opiskellaan oppiaineiden yleisiä tavoitteita.

Suhde omaan uskontoon (S1)

 • Vanhan testamentin päätapahtumat (maailman luominen, ihmisen tottelemattomuus ja seuraus, perisynti, Aabraham, Hagarin ja Ismaelin, Iisakin, Jaakobin ja Joosefin ja Mooseksen historia, 10 käskyä)
 • kirkkovuosi ja kirkkovierailu
 • uskonnollisen kielen erityispiirteet ja vertauskuvallisuus: luominen, käärme, hedelmä, mandala, palava pensas, voideltu
 • uskonnolliset lähteet: Raamattu, Suomen katolisen kirkon verkkosivut ja Fides-lehti, lähdekritiikk

Uskontojen maailma (S2)

 • Raamattu: käyttö, Vanha testamentti juutalaisten, kristittyjen ja islamilaisten juurena
 • Abrahamin uskontojen yhteiset piirteet, juuret ja henkimaailma, pyhät kirjat ja paasto

Hyvä elämä (S3)

 • eettinen pohdinta Raamatun kertomusten pohjalta, arvot
 • Jumala on Rakkaus ja hyvyyden lähde
 • toiseen uskontoon kuuluvan kunnioittaminen
 • Luomiskertomus, ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisena, luonnonsuojelu
 • toisen ihmisen huomioon ottaminen, omasta luopuminen toisen hyväksi
 • vastuu omista teoista kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

Vuosiluokka 6

Tavoitteet

 • Oppilas perehtyy Uuteen Testamenttiin ja katolisen kirkon keskeisiin oppeihin (T1)
 • Oppilas perehtyy katolisen kirkon liturgiaan, sakramentteihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin (T2)
 • Oppilas tunnistaa katolisen uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta (T3)
 • Oppilas oppii etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä (T4)
 • Oppilas perehtyy Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan (T5)
 • Oppilas perehtyy juutalais-kristillisen kulttuurin juuriin, katolisen, ortodoksisen ja luterilaisen kirkon historiaan Suomessa ja oppilasryhmän oman kulttuurisen taustan juuriin ja historiaan Suomessa (T6)
 • Oppilasta ohjataan kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa ( T7)
 • Oppilas perehtyy katolisen uskonnon eettisiin opetuksiin (T8)
 • Oppilas ymmärtää ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta (T9)
 • Oppilasta ohjataan arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja islamin eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta (T10)
 • Oppilas harjaantuu keskustelemaan eettisistä kysymyksistä, ilmaisemaan rakentavasti ajatuksia ja tunteita sekä perustelemaan näkemyksiään (T11)
 • Oppilasta autetaan ja tuetaan muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään (T12)

Sisällöt

Sisällöt joiden avulla opiskellaan oppiaineiden yleisiä tavoitteita.

Suhde omaan uskontoon (S1)

 • pelastushistoria, rakkauden kaksoiskäsky
 • apostolien kutsuminen ja Jeesuksen seuraamisen ehdot, Jeesuksen ihmeteot
 • Pyhä Kolminaisuus
 • kirkon synty ja alkukirkon elämää, marttyyrit ja pyhä Paavali, Jeesuksen mystinen ruumis
 • katolinen kirkko Suomessa
 • kirkkovuosi, sakramentit ja sakramentaliat, kirkkomatka

Uskontojen maailma (S2)

 • katoliset kirkot maailmassa
 • ekumeeninen rukousviikko
 • ortodoksinen ja luterilainen kirkko Suomessa
 • uskonnottomuus, ateismi ja maallistuminen
 • juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin historia Euroopassa

Hyvä elämä (S3)

 • ajankohtaiset uskontoon liittyvät aiheet mediassa, ajankohtaisten kysymysten eettistä pohdintaa
 • Pyhien elämäkertoja, Pietari, Nikolaus, Franciscus, Birgitta, Ignatius Loyola, don Bosco, äiti Teresa

Vuosiluokat 7-9

Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokilla 7-9 uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan tietoa opiskeltavan uskonnon juurista, lähteistä, opista ja opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa.

Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuteen. Opetuksessa tarkastellaan uskontojen yhteiskunnallista ja poliittista vaikutusta sekä uskonnonvapautta ja opetellaan tunnistamaan ja analysoimaan uskonnollisia teemoja tieteessä, mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan uskonnon eettiset periaatteet. Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sekä eri uskontojen ja katsomusten eettisiin näkemyksiin. Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia. Uskonnon opetus tarjoaa oppilaille voimavaroja kasvuun kohti aikuisuutta.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Tavoitteena on ilmentää uskontojen ja katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti ja arvostavasti. Asioita tarkastellaan kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisen oppimisen avulla. Keskeistä on opittavien asioiden syventävä käsitteellistäminen ja käsitteiden yhteinen pohdinta. Uskonnon opetuksessa käytetään oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia siten, että oppilaiden oma aktiivisuus ja vuorovaikutus korostuvat. Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen. Keskustelu on tärkeä osa opetusta. Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää vierailuja ja vierailijoita. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden oppilaiden erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat sekä kehittyvä kielitaito. Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta, sekä vuorovaikutus- ja dialogitaitoja edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Oppilaan oppimisen arviointi

Arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin sekä oppilaiden monimuotoisten tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita. Arviointi on monipuolista ja oppilaille annettava palaute ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut uskonnon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti oppilaiden ajattelun taitojen syventyessä. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Us91.png Us92.png

Laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Oppilasta kannustetaan ottamaan vastuuta opiskelusta, asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan työtään ja arvioimaan sitä. Oppilasta kannustetaan aktiiviseen rooliin oppimisprosessissaan. Oppilasta rohkaistaan luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä. Syvennetään taitoja ratkaista ristiriitatilanteita, tehdä kompromisseja ja ilmaista omia mielipiteitä. Eettisen ajattelun kehittymistä tuetaan pohtimalla oikeaa ja väärää sekä eettisen toiminnan periaatteita.

Kulttuurinen osaaminen (L2)

Oppilasta ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus myönteisenä voimavarana. Oppilas pohtii kulttuurin, uskonnon ja katsomuksien vaikutusta yhteiskunnassa. Oppilas harjoittelee ilmaisemaan mielipiteensä rakentavasti. Häntä ohjataan asettumaan toisen asemaan ja arvostamaan muita ihmisiä sekä noudattamaan hyviä tapoja.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Oppilas oppii ottamaan itsestään, toisistaan ja arjen sujumisesta entistä enemmän. Oppilas harjoittelee sosiaalisia taitojaan ja ristiriitaisten tunteiden hallintaa. Oppilas harjaantuu kestävän elämäntavan merkityksen pohdintaan.

Monilukutaito (L4)

Oppilas syventää monilukutaidon osaamistaan. Oppilas rohkaistuu käyttämään tätä taitoaan vaikuttamiseen ja osallistumiseen. Opetuksessa vahvistetaan kulttuurista ja katsomuksellista lukutaitoa sekä ympäristölukutaitoa. Samoin medialukutaitoa syvennetään.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Oppilasta autetaan ymmärtämään, miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää opiskelussa. Oppilas osaa yhä paremmin käyttää eri laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä valmistaa itse digitaalisia tuotoksia. Lähdekriittisyys korostuu. Oppilasta ohjataan turvalliseen ja eettiseen tvt:n käyttöön.

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Opetuksessa syvennetään työprosessien suunnittelua ja tekemistä. Oppilas oppii näkemään prosessin eri vaiheet ja niiden muodostaman kokonaisuuden. Oppilas oppii ottamaan hallittuja riskejä ja kohtaamaan epäonnistumisia ja siitä huolimatta saattamaan työnsä loppuun kannustavan ja ohjaavan palautteen avulla.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Oppilas syventää omien valintojen merkitystä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Pohditaan ilmiöiden taustoja ja niihin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Oppilas ymmärtää opiskelun ja osallistumisen tärkeyden.

Vuosiluokka 7

Tavoitteet

 • Oppilas harjaantuu havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta kotona, koulussa ja suomalaisessa yhteiskunnassa (T1)
 • Oppilas syventää tietojaan katolisesta uskonnosta ja sen vaikutuksista (T2)
 • Oppilas perehtyy uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa ja uskonnottomuuteen (T3)
 • Oppilas tunnistaa katoliseen perinteeseen ja muihin uskontoihin liittyviä tapoja ja symboleita (T4)
 • Oppilas havaitsee ja arvioi erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja (T5)
 • Oppilasta perehtyy katolisen uskonnon eettiseen ajatteluun (T6)
 • Oppilas ymmärtää uskonnon yhtenä valintoihin vaikuttavana tekijänä (T7)
 • Oppilas harjaantuu pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin (T8)
 • Oppilas oppii tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan (T9)
 • Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla (T10)

Sisällöt

Sisällöt joiden avulla opiskellaan oppiaineiden yleisiä tavoitteita.

Suhde omaan uskontoon (S1)

 • katolisen kirkkovuoden suuret juhlat, rukouselämä
 • katolinen kulttuuri
 • maallikoiden tehtävät nykykirkossa
 • kirkkorakennukset
 • kirkkohistoria: synty, alkuvaiheet, lähetystyö, keskiaika, kirkon koululaitos, rukousperinne
 • kirkolliskokoukset, kirkkoisät, kirkon hallinnon kehittyminen
 • reformaatio ja sen seuraukset
 • uuden ja nykyajan kirkko
 • katolisen kirkon lähetystyö ja kirkon leviäminen

Uskontojen maailma (S2)

 • islam: tavat, symbolit
 • uskontojen määrittelyä, uskontodialogi
 • ekumeeninen perhe

Hyvä elämä (S3)

 • ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä
 • diakonin kutsumus, epäitsekkyys, toisten auttaminen

Vuosiluokka 8

Tavoitteet

 • Oppilas harjaantuu havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta kotona, koulussa ja suomalaisessa yhteiskunnassa (T1)
 • Oppilas syventää tietojaan katolisesta uskonnosta ja sen vaikutuksista (T2)
 • Oppilas perehtyy uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa ja uskonnottomuuteen (T3)
 • Oppilas tunnistaa katoliseen perinteeseen ja muihin uskontoihin liittyviä tapoja ja symboleita (T4)
 • Oppilas oppii havaitsemaan ja arviomaan argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja (T5)
 • Oppilasta perehtyy katolisen uskonnon eettiseen ajatteluun (T6)
 • Oppilas ymmärtää uskonnon yhtenä valintoihin vaikuttavana tekijänä (T7)
 • Oppilas harjaantuu pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin (T8)
 • Oppilas innostuu tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan (T9)
 • Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla (T10)

Sisällöt

Suhde omaan uskontoon (S1)

 • kirkkovuosi ja kirkon liturgia eri puolilla maailmaa, sakramentit ja sakramentaalit
 • Raamattu pyhänä kirjana, deuterokanoniset kirjat
 • Pyhä Kolminaisuus Raamatussa ja kirkon uskossa
 • katolinen kirjallisuus, elokuvat ja taide, kirkkomusiikki

Uskontojen maailma (S2)

 • juutalaisuuteen liittyviä tapoja ja symboleja
 • juutalaisuus ja juutalaisuuden vaikutus länsimaisen ihmisen henkiseen maailmaan
 • uskonnottomuus ja maallistuminen Suomessa ja maailmassa
 • uskonnolliset aiheet mediassa ja niiden arviointi katolisesta näkökulmasta

Hyvä elämä (S3)

 • hengellinen elämä katolisessa kirkossa ja muissa uskonnoissa
 • kirkon eskatologia, ihmisen elämä ja kuolema, elämä kuoleman jälkeen
 • eettiset valinnat ja niiden seuraukset

Vuosiluokka 9

Tavoitteet

 • Oppilas ymmärtää katolisen elämäntavan merkityksen yksilön elämässä (T1)
 • Oppilas syventää tietojaan katolisesta uskonnosta ja sen vaikutuksista (T2)
 • Oppilas tuntee maailman uskontoja ja uskonnottomuutta (T3)
 • Oppilas tunnistaa uskonnollista taidetta ja uskonnon vaikutusta maailman politiikkaan (T4)
 • Oppilas tunnistaa erilaisia maailmankatsomuksellisia käsityksiä tieteen ja uskonnon näkökulmista (T5)
 • Oppilas syventää käsitystään katolisen uskonnon eettisestä ajattelusta, ihmisoikeuksista ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisistä periaatteista (T6)
 • Oppilas ymmärtää katoliseen kirkkoon tai muihin uskontoihin kuulumisen olevan eettisten valintojen taustalla (T7)
 • Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin (T8)
 • Oppilas ymmärtää omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan (T9)
 • Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla (T10)

Sisällöt

Sisällöt joiden avulla opiskellaan oppiaineiden yleisiä tavoitteita.

Suhde omaan uskontoon (S1)

 • katolisen kirkon opetus ihmisestä Raamatun ja tradition perusteella

Uskontojen maailma (S2)

 • maailman synty ja ihminen eri tieteiden ja uskonnon näkökulmasta
 • Suomessa toimivia kirkkoja ja yhteisöjä
 • ekumeeninen liike
 • hinduismi, buddhalaisuus, uudet uskonnot, uskonnottomuuden ja maallistumisen ero
 • uskonnot mediassa
 • elämä kuoleman jälkeen eri uskonnoissa ja luonnontieteissä
 • valinnan vapaus ja synti eri uskonnoissa
 • arvot eri kulttuureissa ja uskonnoissa

Hyvä elämä (S3)

 • omatunto elämän valintojen ohjaajana
 • moraalin lähtökohta katolisessa uskonnossa ja muissa uskonnoissa
 • moraalikäsitteitä: etiikka, normi, moraali, arvot, moralismi
 • avioliitto ja perhe
 • hyveet ja paheet
 • kasvu ihmisenä katolisessa ja muissa uskonnoissa, laupeuden teot, toisten huomaaminen ja auttaminen
 • elämän tarkoitus
 • ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä