Biologia

Vantaa OPSista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Vuosiluokat 7-9

Oppiaineen tehtävä

Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien toimintaa, ihmisen elintoimintoja sekä perinnöllisyyden ja evoluution perusteita. Biologian opetuksessa työskennellään myös luonnossa ja ohjataan oppilaita tutkivan oppimisen avulla tutustumaan biologisen tiedonhankinnan luonteeseen. Luonnon tutkimisessa käytetään sekä maasto- että laboratoriotyömenetelmiä. Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen virittää oppimisen iloa ja herättää kiinnostusta tarkkailla elinympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Teknologian käyttö edistää oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa biologian opetuksessa.

Biologian opetuksessa tuetaan oppilaiden ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitojen sekä yhteisöllisyyden kehittymistä ja annetaan valmiuksia biologiaa hyödyntävien alojen opiskeluun sekä työelämään.

Biologian opetus auttaa oppilaita ymmärtämään, miten biologian tietoja ja taitoja voidaan soveltaa ja hyödyntää omassa elämässä, eettisissä pohdinnoissa, ajankohtaisten biologiaan liittyvien uutisten seurannassa sekä siinä, kuinka yhteiskunnalliseen päätöksentekoon voidaan vaikuttaa. Biologian opetus kehittää oppilaiden ympäristötietoisuutta ja halua vaalia luonnon monimuotoisuutta. Oppilaat saavat valmiuksia vaikuttaa ja osallistua oman lähiympäristönsä kehittämiseen ja sen säilymiseen elinvoimaisena. Oppilaita ohjataan kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ymmärtämiseen.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Tavoitteena on, että biologian opetuksessa oppilailla on mahdollisuus työskennellä erilaisissa tutkimuksellisuutta tukevissa oppimisympäristöissä sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Maasto- ja laboratoriotyöskentelyssä oppilaita ohjataan havainnoimaan ja käyttämään biologialle ominaisia tutkimusmenetelmiä. Biologian opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on, että oppilaita ohjataan käyttämään myös sähköisiä oppimisympäristöjä biologisen tiedon hankinnassa, käsittelyssä, tulkinnassa ja esittämisessä.

Biologian työtapoja valittaessa painotetaan vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä ottaen huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet. Monipuolisten työtapojen avulla jokainen oppilas saa erilaisia kokemuksia, pystyy omaksumaan luonnontieteelle luonteenomaisia tutkimusmenetelmiä ja harjaantuu tekemään johtopäätöksiä sekä raportoimaan ja soveltamaan oppimaansa. Biologian opetuksen tavoitteiden mukaisesti elämyksellisyys, kokemuksellisuus ja toiminnallisuus kehittävät oppilaiden taitoa pohtia omia arvovalintoja. Lisäksi oppilaille kehittyy taito tarkastella kriittisesti ilmiöitä ja erilaisia tietolähteitä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Biologian opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita omakohtaiseen havainnointiin ja tutkimiseen itsenäisesti ja ryhmissä sekä erilaisissa oppimisympäristöissä. Maasto- ja laboratoriotyöskentely toteutetaan siten, että turvallisuuskysymykset otetaan huomioon. Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet huomioidaan erilaisten työmenetelmien valinnassa. Kasvua, kehitystä sekä oppimisen iloa tukevat tutkimuksellisuus, yhdessä tekeminen, vastuullisuus omasta työskentelystä, luontosuhteen syveneminen sekä tiedon liittäminen jo ennestään opittuun. Biologian tavoitteiden kannalta on keskeistä tiedostaa oppilaiden mahdolliset vaikeudet laboratorio- ja maastotyöskentelyssä. Oppilaita tuetaan työskentelyssä kunkin omien vahvuuksien pohjalta sekä tarvittaessa vahvistamalla oppilaiden taitoja eri tukimuotoja hyödyntäen. Eriyttäminen on mahdollista yhteisissä tutkimustehtävissä, joissa oppilaat toimivat erilaisissa rooleissa ja etenevät yksilöllisesti ajattelun taitojen eri tasoille.

Oppilaan oppimisen arviointi

Biologian opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee oppilaiden motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa jokaista löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin biologian tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa biologista tietoa. Biologian arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen osaamiseen että biologisiin taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Opettaja seuraa oppilaan taitoa tehdä havaintoja, kerätä, käsitellä, tulkita, arvioida ja esittää erilaisia aineistoja. Lisäksi arvioidaan oppilaan taitoa käyttää biologialle ominaista välineistöä, tieto- ja viestintäteknologiaa sekä taitoa toteuttaa pienimuotoisia kokeita ja tutkimuksia koulussa ja sen ulkopuolella. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja. Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona biologian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut biologian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso biologian valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Biologiassa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Bi91.png Bi92.png Bi93.png

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilasta ohjataan kehittämää luonnon monimuotoisten syy-seuraussuhteiden hahmottamiskykyä. Oppilas syventää tietämystään itsestään oppijana opiskellessaan monimuotoisilla tavoilla biologiaa myös luonnossa. Tutkiva ote sekä ryhmässä työskentely kehittävät oppilaan ongelmanratkaisutaitoja ja argumentointikykyä.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Biologian opiskelussa ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutussuhdetta tarkastellaan arvostaen kulttuurista moninaisuutta. Positiivista suhtautumista ja kunnioitusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan vahvistetaan. Globaaleja ympäristöaiheita tarkasteltaessa pohditaan ratkaisumalleja erilaisista näkökulmista historia ja erilaiset lähtökohdat huomioiden.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Oppilasta ohjataan ymmärtämään ympäristön monimuotoisuuden ja puhtauden vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Oppilas oppii, miten kulutusvalinnat vaikuttavat ympäristöön.

L4 Monilukutaito

Biologiassa seurataan ajankohtaisia uutisia ympäri maailmaa ja opetellaan lähdekriittisyyttä. Erilaisten taulukoiden, diagrammien ja karttojen tulkinta kehittävät oppilaan kykyä ymmärtää erilaisia lähdeaineistoja.

L5 Tieto- ja viestintäteknologia

Oppilaat hyödyntävät opiskellessaan ajankohtaisia sähköisiä materiaaleja sekä oppivat tutkivan oppimisen kautta myös itse tuottamaan tietoa hyödyntäen teknologiaa tiedon etsinnässä, tulosten raportoinneissa ja esityksissä.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Oppilasta kannustetaan työvälineistä ja aikatauluista huolehtimiseen sekä suurempienkin projektien kärsivälliseen loppuunsaattamiseen. Ryhmätyöskentely kehittää joustavuutta, suvaitsevaisuutta ja parantaa ongelmanratkaisutaitoja.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Biologiassa oppilas osallistuu aktiivisena toimijana oman opiskelunsa suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Biologian opiskelussa rohkaistaan kriittiseen tiedontarkasteluun ja vahvistetaan oppilaan taitoja toimia erilaisissa ryhmissä.

Vuosiluokka 7

Tavoitteet

Biologiset tiedot

Oppilas kuvailee metsäekosysteemin toimintaa ja lajien välisiä vuorovaikutussuhteita.T1, T7

Oppilas ymmärtää luonnon monimuotoisuuden ja metsien kestävän käytön merkityksen. T6, T7

Oppilas vertailee erilaisia ekosysteemejä. T1, T7

Oppilas tunnistaa suomalaisen metsäekosysteemin avainlajeja. T1, T2, T3


Oppimistaidot

Oppilas toteuttaa pienen tieteellisen tutkimuksen. T7, T10

Oppilas tunnistaa erilaisia luontotyyppejä lähiympäristössä. T10

Oppilas liikkuu luonnossa sitä arvostaen ja osaa ohjeita noudattaen opiskella maastossa. T12

Oppilas laatii eliökokoelman esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. T8, T9

Oppilas osallistuu lähiympäristön vaalimisprojektiin. T12, T13

Sisällöt

Ekosysteemi S1, S2, S3

 • Metsäekosysteemin toiminta
  • tuottaja, kuluttaja, hajottaja
  • ravintoketju, ravintoverkko
  • aineiden ja energian kulku


 • Ekosysteemipalvelut
  • Mitä aineetonta ja aineellista hyötyä metsistä on ihmisille?


 • Erilaisten ekosysteemien vertailua
  • metsä- ja suotyypit
  • tunturiekosysteemi
  • kaupunkiekosysteemi

Vuosiluokka 8

Tavoitteet

Kokonaisuudelle 1:

Biologiset tiedot

Oppilas kertoo, miten elollinen ja eloton luonto ovat vuorovaikutuksessa keskenään. T1, T3, T7

Oppilas luokittelee eliöitä eri ryhmiin niiden ominaisuuksien perusteella. T2

Oppilas kuvailee (evoluution pääpiirteitä ja) eliöiden sopeutumista erilaisiin elinympäristöihin. T3, T4, T7

Oppilas kuvailee ihmisen evoluution pääpiirteitä. T4, T7


Oppimistaidot

Oppilas harjoittelee mikroskoopin käyttöä ja kasvisolunäytteen valmistamista. T8

Oppilas liikkuu luonnossa sitä arvostaen ja osaa ohjeita noudattaen opiskella maastossa. T10

Oppilas kasvattaa kasvin havainnoidakseen biologisia ilmiöitä. T7, T8, T9, T10

Oppilas harjoittelee tutkimuksen raportointia esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi käyttäen. T7, T8


Kokonaisuus 2:

Tämä kokonaisuus koostuu sekä biologian että maantiedon tavoitteista ja sisällöistä:


Biologiset ja maantieteelliset tiedot

Oppilas hahmottaa luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön. T6 (Bi), T4 (Ge)

Oppilas ymmärtää maapallon luonnonvarojen rajallisuuden ja kestävän käytön merkityksen. T4 (Ge)

Oppilas havainnoi ympäristön muutoksia, antaa esimerkkejä Suomessa ja muualla maailmassa tapahtuvista ympäristön muutoksista ja nimeää keskeisiä muutoksia aiheuttavia tekijöitä. T6 (Bi), T12 (Bi), T4 (Ge)

Oppilas tutkii maantieteellisiin ilmiöihin liittyviä uutisia ja selittää tapahtumien taustoja. T1 (Ge), T9 (Ge)

Oppilas tietää, mitä kestävä kehitys ja ympäristövastuulliset valinnat tarkoittavat. T12 (Bi), T13 (Bi), T14 (Bi), T12(Ge)

Oppilas ymmärtää ja kuvailee globaalin vastuun merkitystä omassa toiminnassaan. T11 (Bi), T14 (Bi), T12 (Ge)


Oppimistaidot

Oppilas seuraa uutisia maailman tapahtumista. T9 (Ge)

Oppilas perustelee omia mielipiteitä ja antaa tilaa erilaisille mielipiteille. T7 (Bi), T11 (Bi), T10 (Ge)

Oppilas esittää mielipiteitä biologisista ja maantieteellisistä asioista sekä kuuntelee ja suhtautuu rakentavasti erilaisiin näkemyksiin. T7 (Bi), T11 (Bi), T10 (Ge)

Oppilas esittää biologista ja maantieteellistä tietoa sekä suullisesti että tieto- ja viestintätekniikka hyväksi käyttäen. T7 (Bi), T8 (Bi), T8 (Ge), T10 (Ge)

Sisällöt

Kokonaisuus 1

Elämä ja eliöt S1, S2, S4

 • elämän tunnusmerkit
  • elollisen ja elottoman välinen vuorovaikutus
 • solun rakenne ja toiminta
  • eläin- ja kasvisolu
  • yhteyttäminen ja hengittäminen
 • eliöiden luokittelu
  • eliökunnat
 • evoluutio
  • eläinkunnan kehitys
  • eliöiden sopeutuminen erilaisiin elinympäristöihin
  • ihmisen evoluutio


Kokonaisuus 2

Tämä kokonaisuus koostuu sekä biologian että maantiedon tavoitteista ja sisällöistä:

Hyvän elämän perusedellytykset S3 (maantieto), S6 (biologia ja maantieto)

 • puhdas ilma, vesi ja tila
 • ravinnontuotanto
  • ympäristövaikutukset
  • eläinten hyvinvointi
  • jalostus
 • Aineen kierto luonnossa
  • tuotteen elinkaari
  • kierrätys


Luonnonvarojen kestävä käyttöS1 (biologia), S6 (biologia ja maantieto), S2 (maantieto)

 • ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja eettinen näkökulma
 • omat kulutusvalinnat
 • globalisaatio


Kestävä kehitys S1 (biologia), S2 (biologia), S6 (biologia ja maantieto), S2 (maantieto)

 • Itämeri
 • ilmastonmuutos
 • luonnonmonimuotoisuus

Vuosiluokka 9

Tavoitteet

Biologiset tiedot

Oppilas kuvailee ihmiselimistön perusrakenteita ja elintoimintoja. T2, T5, T7

Oppilas kertoo ihmisen kasvun ja kehittymisen pääperiaatteita. T2, T7

Oppilas ymmärtää ja kuvailee perimän ja ympäristön vaikutusta yksilönkehityksessä. T4, T7


Oppimistaidot

Oppilas käyttää mikroskooppia ja valmistaa itsenäisesti solunäytteen. T8

Oppilas tutkii kudosnäytteitä. T10

Oppilas havainnoi oman elimistönsä toimintaa. T7, T8, T10

Oppilas tekee pienimuotoisen biologisen tutkimuksen. T7, T8, T10, T11

Oppilas laatii tutkimusraportin esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. T7, T8

Sisällöt

Ihminen S1, S2, S5

 • solu, kudos, elin, elimistö
 • tuki- ja liikuntaelimistö
 • aineenvaihdunnan pääpiirteitä
 • elimistön säätelyjärjestelmien pääpiirteitä
 • aistien pääpiirteitä
 • sukupuolielimistöt
 • raskaus ja yksilön kehitys
 • perinnöllisyys
 • biotekniikka