Englannin kieli, A-oppimäärä

Kohteesta Vantaa OPS
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Oppiaineen tehtävä

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.

Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja.

Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa.

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä.

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä tietoa.

Vuosiluokat 1-2

Oppiaineen tehtävä

Koulussa ensimmäinen vieras kieli tai toinen kotimainen kieli alkaa useimmiten 3. vuosiluokalla. A-oppimäärän opetus voidaan kuitenkin aloittaa jo ennen 3. vuosiluokkaa. Tällöin noudatetaan A-oppimäärän opetussuunnitelman perusteita ottaen huomioon oppilaiden ikä.

Jo ennen A-oppimäärän opetuksen alkamista voidaan oppilaita tutustuttaa alustavasti joihinkin kieliin, kuten englantiin, saameen tai muuhun kieleen. Tällaista toimintaa kutsutaan kielisuihkuksi. Kielen tai kielten alkeita opitaan siinä laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Aiheet valitaan oppilaita kiinnostavista asioista yhdessä oppilaiden kanssa. Opetus voidaan toteuttaa muiden oppituntien yhteydessä, osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai sille voidaan varata omia oppitunteja tai opetustuokioita. Kielisuihkua voidaan järjestää myös ylemmillä vuosiluokilla.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Oppimisympäristöistä pyritään tekemään mahdollisimman monipuolisia ja vaihtelevia. Niiden suunnittelussa otetaan mahdollisuuksien mukaan myös oppilaiden ajatukset ja kokemukset huomioon. Oppimisympäristöjen suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään sekä todellisia että virtuaalisia ympäristöjä (esim. lähiseudun kansainvälisien kontaktien hyödyntäminen, kirje- ja keskustelukavereita lähikouluista).

Englannin opiskelu vuosiluokilla 1-2 toteutetaan kielisuihkuttelun periaatteiden mukaan. Työskentelytavoissa painotetaan suullisen kielitaidon kehittymistä, kuullun ymmärtämisen harjoittelua sekä mielenkiinnon herättämistä kieltenopiskelua kohtaan. Oppilaiden ikäkauden mukaisesti hyödynnetään toiminnallisia työskentelytapoja ja pyritään osallistamaan oppilaat työskentelytapojen ja oppimismateriaalien valinnassa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

1.-2. luokalla oppimisen tukemisessa keskitytään uteliaisuuden synnyttämiseen ja motivaation ylläpitämiseen kielisuihkumaisen oppimisen ja opettamisen kautta; tietotekniikalla, sovelluksilla, leikeillä, lauluilla, loruilla ja peleillä on suuri rooli oppimisessa. Opettaja luo mallin kielenkäytölle (esim. ääntäminen) ja pyrkii tuomaan sopivan haastavaa materiaalia eritasoisille oppijoille. Ryhmissä pyritään huomioimaan erilaiset taitotasot ja kannustamaan oppilaita vertaisarviointiin ja -tukeen erilaisten pari- ja ryhmätyöskentelytapojen avulla.

Oppilaan oppimisen arviointi

Arvioinnissa pyritään kannustavaan ja rakentavaan palautteeseen, jolla vahvistetaan oppilaan kielellistä itsetuntoa ja innostusta kielenoppimiseen.

Laaja-alainen osaaminen

Ensimmäisellä luokalla englannin opiskelussa painotetaan laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3):

 • Herätetään kiinnostus ja myönteinen asennoituminen kielten opiskeluun mm. musiikin, leikkien ja pelien avulla.
 • Tutustutaan systemaattisiin kielenopiskelun taitoihin, esimerkiksi opetellaan huolehtimaan läksyistä ja tehtävistä.
 • Opetellaan huolehtimaan kielenopiskeluvälineistä.


Toisella luokalla painotetaan englannin opiskelussa laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2):

 • Tutustutaan paikalliseen ja joidenkin kohdekielisten maiden kulttuuriperintöön.
 • Harjoitellaan erilaisia ilmaisutapoja (eleet, ilmeet, kehonkieli) ja niiden merkityksiä vuorovaikutuksessa.

Vuosiluokka 1

Tavoitteet

Oppilaalle kehittyy kiinnostus ja myönteinen asenne kielenoppimiseen.

Oppilas harjoittelee suullisen kielitaidon perusteita.

Oppilas tutustuu joihinkin perussanastoihin ja -rakenteisiin. 

Oppilas tutustuu englannin kielen äänteisiin sekä englannin ja suomen kielen äänne- ja intonaatioeroihin.

Oppilas opettelee toistamaan kohdekielisiä äänteitä, sanoja ja lauseita.

Oppilas opettelee tuottamaan yksinkertaisia lauseita kohdekielellä liittyen itseensä ja perheeseensä.

Oppilas harjoittelee itse- ja vertaisarviointia sekä erilaisia oppimaan oppimisen taitoja.

Sisällöt

Joitakin oppilaan kiinnostuksen mukaan valittuja aihepiirejä (esim. perheenjäsenet, värit, numerot 1-10, lemmikit, aakkoset, koulutarvikkeet, luokkahuonefraasit, tervehdykset, kohteliaat fraasit, kehonosia).

Joitakin englannin perusrakenteita fraasien kautta (esim. be- ja have-verbien preesens, persoonapronominien perus- ja omistusmuotojen yksikkömuodot).

Vuosiluokka 2

Tavoitteet

Oppilas vahvistaa suullista kielitaitoaan ja kuullun ymmärtämisen taitojaan.

Oppilas vahvistaa ja laajentaa sanavarastoaan.

Oppilas opettelee tuottamaan yksinkertaisia lauseita kohdekielellä liittyen itseensä ja perheeseensä.

Oppilas osaa nimetä ja osoittaa kartalta joitakin englanninkielisiä maita.

Oppilas harjoittelee itse- ja vertaisarviointia sekä erilaisia oppimaan oppimisen taitoja.

Sisällöt

Oppilas kertaa ja syventää 1. luokan sanastoa ja rakenteita fraasien avulla.

Vuosiluokat 3-6

Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa kielessä: yhteisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on A-kielen valinnainen oppimäärä.

Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden informaalin oppimisen kautta hankkima taito otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa ja sisältöjä valittaessa.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Englantia käytetään aina kun se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englannin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille.

Oppilaita ohjataan tutustumaan maailman kieliin, huomaamaan kielten välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä ja hyödyntämään näitä huomiota omassa oppimisessaan.

Oppilaan oppimisen arviointi

Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.

Englannin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää englannin A-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.

Englannin A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten

En61.png En62.png En63.png En64.png

Laaja-alainen osaaminen

Kolmannella luokalla painotetaan englannin opiskelussa laaja-alaisen osaamisen osa-alueita Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) ja Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5):

 • Harjoitellaan tiedonhaun ja kriittisen tiedonkäsittelyn perusteita (esim. oppilaat haastattelevat toisiaan ja oppivat toisistaan/toisiltaan, hakukoneiden käytön harjoittelu ja luotettavien lähteiden löytäminen).
 • Harjoitellaan tekstinkäsittely- ja kieltenopiskeluohjelmien käytön perusteita (esim. helpon tekstin ulkoasun muokkaaminen ja jäsentely).
 • Tutustutaan kielipeleihin ja oppimisympäristöihin erilaisten hakuteosten avulla.


Neljännellä luokalla englannin opiskelussa painotetaan laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta Monilukutaito (L4):

 • Tutustutaan erilaisiin ikäkauteen sopiviin teksteihin ja opetellaan käyttämään erilaisia kielenoppimisen apuvälineitä.
 • Etsitään lähiympäristöstä erilaisia tekstejä (esim. vieraskielisiä sanoja, kylttejä, kuvia, ääniä) ja opetellaan kertomaan niistä ja kuvailemaan niitä.
 • Opetellaan tuottamaan erilaisia tekstejä (esim. sarjakuvan tekeminen).


Viidennellä luokalla englannin opiskelussa painotetaan laaja-alaisen osaamisen osa-alueita Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) sekä Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6):

 • Opetellaan tiede- ja tietotekniikan perussanastoa ja erilaisissa tilanteissa toimimista.
 • Tutustutaan englannin kielen rooliin koodaamisessa.
 • Tutustutaan yrittäjyyshenkeen (esim. ajanhallinta, omat projektit, lähiympäristön yrityksiin tutustuminen).


Kuudennella luokalla painotetaan laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7):

 • Tuetaan oppilaita materiaalin etsimisessä, tuottamisessa ja valitsemisessa.
 • Harjoitellaan itse- ja vertaispalautteen antamista ja vastaanottamista.
 • Tutustutaan englannin kielen ja englanninkielisten kulttuurien historiaan, levinneisyyteen ja vaikutuksiin maailmassa (esim. englanti maailman valtakielenä).

Vuosiluokka 3

Tavoitteet

Oppilas kertaa aiemmilla luokilla käsiteltyjä aiheita. 

Oppilas ymmärtää erittäin lyhyitä, toistuvia, alkeellisia ja tuttuihin asioihin liittyviä kuultuja tekstejä (esim. käskyt, kiellot, tervehdykset) ja luetuista teksteistä hyvin vähän.

Oppilas pystyy vastaamaan lyhyesti helppoihin ja tuttuihin itseään koskeviin kysymyksiin. 

Oppilas osaa kirjoittaa lyhyen viestin apuvälineitä käyttäen (esim. sarjakuva, tekstiviesti).

Oppilas osaa hyvin rajallisen perussanaston ja joitain yleisimpiä ulkoa opeteltuja ilmaisuja sekä ymmärtää sanajärjestyksen perusteita (tekijä+verbi).

Oppilas harjoittelee ääntämisen perusteita.

Oppilas osaa nimetä joitakin englanninkielisiä maita ja kertoa niistä suomeksi joitakin perustietoja.

Oppilas harjoittelee opiskelun apuvälineiden käyttöä (esim. sanastot, sanakirjat).

Oppilas tutustuu kohdekulttuurien tutuimpiin juhlapäiviin ja niihin liittyviin traditioihin.

Oppilas harjoittelee itse- ja vertaisarviointia.

Oppilas opettelee erilaisia oppimaan oppimisen taitoja yhdessä toisiaan kannustaen.

Oppilas oppii arvostamaan omaa kieli- kulttuuritaustaansa ja ymmärtämään kulttuurien moninaisuutta.

Oppilas tutustuu eri kieliä yhdistäviin ja erottaviin ominaisuuksiin.

Sisällöt

Joitakin aihepiirisanastoja ja viestinnässä keskeisiä fraaseja (esim. harrastukset, koulu- ja luokkahuonesanastoa, juhlapäiviä ja niihin liittyviä tapoja, yleisimpiä kansallisuussanoja, maita ja kieliä, kulkuvälineitä, kuukaudet, viikonpäivät, ruokailusanastoa).

Joitakin onnistuneelle viestinnässä keskeisiä rakenteita (esim. kysymyssanoja ja -lauseita, preesens ja yksikön kolmannen persoonan -s, yksikkö- ja monikkomuodot, artikkelit, adjektiiveja, ajan prepositioita, sääilmaisuja).

Vuosiluokka 4

Tavoitteet

Oppilas kertaa ja syventää aiemmilla vuosiluokilla opeteltuja taitoja ja tavoitteita.

Oppilas ymmärtää rajallisen määrän toistuvia, lyhyitä, tuttuihin asioihin ja kontekstiin liittyviä kuultuja tekstejä (esim. kehotukset, kysymykset).

Oppilas tunnistaa tuetusti yksinkertaisesta lyhytsanaisesta tekstistä yksittäisen tiedon ja ymmärtää muutaman sanan pituisia tekstejä (esim. kylttejä, nimiä).

Oppilas osaa viestiä lyhyesti ja tuetusti välittömistä tarpeistaan (esim. kertoa itsestään, esittää pyyntöjä ja kysymyksiä ja vastata niihin).

Oppilas harjoittelee edelleen ääntämisen perusteita.

Oppilas osaa rajallisen perussanaston ja joitain yleisimpiä tilannesidonnaisia ja ulkoa opeteltuja ilmaisuja sekä perusrakenteita (esim. tunnistaa yleisimpiä imperfektimuotoja).

Oppilas harjoittelee itse- ja vertaisarviointia.

Oppilas harjoittelee erilaisia oppimaan oppimisen taitoja.

Oppilas tiedostaa oman kieli- ja kulttuuritaustansa ja maailman kulttuurisen moninaisuuden.

Oppilas tunnistaa eri kielien välillä olevia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.

Sisällöt

Kerrataan ja syvennetään aiemmilla vuosiluokilla opeteltuja sisältöjä.

Erilaisia aihepiirisanastoja ja viestintätilanteita (esim. artikkelit, palvelutilanne, vaatesanastoa, ammatteja, kellonajat).

Tuttuja ja uusia viestinnässä keskeisiä rakenteita (esim. adjektiivien vertailua, yleisimpiä käskyjä, prepositioita, persoonapronominien perus- ja omistusmuodot, yleisimpiä luontosanoja,  there is/there are, genetiivi -s).

Joitakin yleisimpiä säännöllisiä ja epäsäännöllisiä imperfektimuotoja (esim. be- ja have-verbien imperfektit). 

Vuosiluokka 5

Tavoitteet

Oppilas ymmärtää yksinkertaisia ja henkilökohtaisiin asioihin liittyviä tilannesidonnaisia tekstejä (esim. kysymyksiä, jokapäiväisiä ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja, säätiedotukset, kortit).

Oppilas osaa viestiä lyhyesti ja tuetusti erilaisissa arjen tilanteissa (esim. kertoa itsestään, esittää pyyntöjä ja kysymyksiä ja vastata niihin, yksinkertaisia palvelutilanteita, postikortin kirjoittaminen).

Oppilaan ääntäminen kehittyy edelleen ja kaikkein selkeimmät ääntämisvirheet alkavat poistua puheesta.

Oppilas osaa rajallisen perussanaston ja yleisimpiä tilannesidonnaisia ja ulkoa opeteltuja ilmaisuja sekä perusrakenteita (esim. lauserakenne).

Oppilas harjoittelee erilaisia oppimaan oppimisen keinoja sekä itse- ja vertaisarviointia.

Oppilas arvostaa omaa kulttuuritaustaansa sekä maailman kielten ja kulttuurien moninaisuutta.

Oppilas tunnistaa eri kielien välillä olevia yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä.

Sisällöt

Erilaisia aihepiirisanastoja sekä viestinnässä keskeisiä fraaseja (esim. tiede- ja tietotekniikkasanastoa, tien neuvominen, palvelutilanne, luonto- ja ympäristösanastoa). 

Tuttuja ja uusia viestinnässä keskeisiä fraaseja (esim. kestomuodot, yleisimmät säännölliset ja epäsäännölliset imperfektimuodot, persoonapronominien objektimuodot, prepositiot).

Erilaisia viestintästrategioita (esim. kiertoilmaisut, apuvälineiden käyttö, eleet ja ilmeet).

Vuosiluokka 6

Tavoitteet

Oppilas ymmärtää toistavaa, selkeää ja yksinkertaista puhetta ja pystyy seuraamaan lyhyttä ja yksinkertaista keskustelua itselleen tutuista ja tärkeistä aiheista (esim. ohjeet, kuulutukset).

Oppilas ymmärtää yksinkertaisia ja arkisia tekstejä (esim. yksinkertaiset käyttöohjeet, pienet uutiset) sekä ymmärtää tuetusti pidemmästä tekstistä pääkohtia.

Oppilas osaa kuvailla melko sujuvasti lähipiiriään ja selviää tavallisimmista arjen tilanteista (esim. palvelutilanteita, yksinkertaiset sosiaaliset kohtaamiset) ja harjoittelee vuorovaikutusta aihepiiriltään erilaisissa tilanteissa.

Oppilas osaa perussanastoa sekä monia keskeisiä rakenteita (esim. sanajärjestys, eri aikamuotoja).

Oppilaan puhuminen kehittyy sujuvammaksi ja hänen ääntämisensä kehittyy ja selkenee, vaikka vieras korostus edelleen kuuluvaa ja virheitä voi tulla.

Oppilas pyrkii jatkamaan rohkeasti viestintätilannetta erilaisia keinoja käyttäen.

Oppilas pystyy tuottamaan luettelonomaisia, lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä (esim. henkilökohtaiset kirjeet ja lappuset, luettelomaiset kuvaukset ja omat suunnitelmat).

Oppilas ymmärtää monenlaisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisia menetelmiä käyttäen.

Oppilas ymmärtää, että kielillä on yhteisiä piirteitä (esim. rakenteissa).

Oppilas harjoittelee edelleen itse- ja vertaisarvioinnin harjoittelua sekä rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista.

Oppilas harjoittelee oppimaan oppimisen taitoja.

Sisällöt

Suullinen esitys (esim. puhe, dialogin, pienet tutkimukset tai esitelmä).

Erilaisia tuttuja ja uusia aihepiirisanastoja sekä viestinnälle keskeisiä fraaseja (esim. kansallisuudet, kielet, maat, asuminen ja asumismuodot, kaupunkisanastoa, ympäristö ja ekologisuus).

Tuttuja ja joitakin uusia viestinnässä keskeisiä rakenteita (esim. sanajärjestys, preesens ja imperfekti, adverbeja, kestomuodot, syvennetään prepositio-osaamista, genetiivin 's).

Oppilas opettelee tunnistamaan ja harjoittelee uusia rakenteita (esim. perfekti, futuuri, genetiivin of-rakenne).

Vuosiluokat 7-9

Oppiaineen tehtävä

Oppilaita rohkaistaan käyttämään englantia monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä.

Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden informaalin oppimisen kautta hankkima taito otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa ja sisältöjä valittaessa.

Englannin opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien opetukseen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun englannin kielellä eri oppiaineissa.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Englantia käytetään aina kun se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englantia entuudestaan osaaville oppilaille.

Oppilaita tuetaan ja kannustetaan monipuoliseen kielenkäyttöön koulussa ja koulun ulkopuolella sekä hyödyntämään oman koulun kielitarjontaa.

Oppilaan oppimisen arviointi

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut englannin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso englannin kielen A-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Englannin A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

En91.png En92.png En93.png En94.png

Laaja-alainen osaaminen

Seitsemännellä luokalla englannin opetuksessa painotetaan laaja-alaisen osaamisen osa-alueita Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) ja Monilukutaito (L4):

 • Vahvistetaan alakoulussa harjoiteltuja oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja.
 • Opetellaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämisen kohteita (esim. oppimisstrategia ja -tyylit, ongelmanratkaisu yhdessä ja itsenäisesti).
 • Tutustutaan erilaisiin teksteihin ja opetellaan tuottamaan niitä itse (esim. erilaisiin medioiden tutustuminen ja niiden käyttö).


Kahdeksannen luokan englannin opiskelussa painotetaan laaja-alaisen osaamisen osa-alueista Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) sekä Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5):

 • Harjoitellaan tekstin tuottamista erilaisia tieto-ja viestintäteknologisia menetelmiä käyttäen (esim. tekstinkäsittelyohjelmat, lyhyt animaatio) ja tekstien analysointia (esim. elokuvien juonitiivistelmät ja analysointi).
 • Harjoitellaan vertaisarviointia annettujen kriteerien pohjalta (esim. toisten tekstien arviointi ja rakentavan palautteen antaminen).
 • Harjoitellaan kohdekielisten maiden kulttuurikäytänteitä vuorovaikutustilanteissa (esim. arvot, perinteet, fraasit, ilmaisut).


Yhdeksännen luokan englannin opiskelussa painotetaan laaja-alaisen osaamisen osa-alueita Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3), Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) ja Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7):

 • Harjoitellaan erilaisten jatko-opinto- ja työelämään liittyvien tekstien tuottamista (esim. cv, TET-raportti).
 • Harjoitellaan itsenäisen työskentelyn taitoja (esim. voidaan hyödyntää portfoliotyöskentelyä yhdeksännen luokan sisältöjen suorittamisessa).
 • Tutustutaan ja harjoitellaan erilaisia yhteiskunnassa vaikuttamisen keinoja (esim. mielipiteen ilmaisu, tulevaisuuden suunnitelmat, yhteiskunnan jäsenenä toimiminen, ympäristötoiminta).
 • Kansalaiskasvatus (esim. tutustuminen englanninkielisiin päiväkoteihin).

Vuosiluokka 7

Tavoitteet

Oppilas kertaa alakoulussa opittuja asioita ja taitoja.

Oppilas ymmärtää yksinkertaista ja toistavaa puhetta ja pystyy seuraamaan normaalinopeudella ja selkeästi puhuttua keskustelua hänelle tutuista aiheista.

Oppilas tutustuu joihinkin englanninkielisiin maihin.

Oppilas harjoittelee joitakin idiomeja.

Oppilas pystyy lyhyeen keskusteluun itselleen tutuista ja läheisistä aiheista (esim. kertomaan itsestään ja lähipiiristään).

Oppilaan ääntäminen on ymmärrettävää, vaikka korostuksen voi kuulla ja ääntämisvirheitä voi esiintyä.

Oppilas pystyy tuottamaan lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä (esim. muistilapun, kortin, kirjeen ja tekstiviestin)

Oppilas ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia lyhyistä teksteistä (esim. mainos, kirje, ruokalista, pikku-uutinen).

Oppilas opettelee antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta.

Oppilas harjoittelee erilaisia oppimaan oppimisen taitoja.

Sisällöt

Lyhyt suullinen tuotos (esim. palvelutilanne, itsestään kertominen).

Englannin kielisiä maita.

Oppimaan oppimisen taitoja (esim. sanan merkityksen päättely kontekstista, kiertoilmaisut, apuvälineiden käyttö).

Itse- ja vertaisarviointitapoja (esim. sanakokeiden tarkistaminen ja palautteen antaminen).

Erilaisia aihepiirisanastoja ja viestinnässä keskeisiä fraaseja (esim. lähipiiri, tunteet, terveys ja hyvinvointi, harrastukset ja pelit, musiikki, oma tulevaisuus, matkustaminen ja kulkuvälineet). 

Erilaisia viestinnässä keskeisiä fraaseja rakenteita (esim. aikamuodot, kestomuodot, genetiivit, adjektiivit ja niiden vertailu, adverbit ja niiden vertailu, adjektiiviset ja itsenäiset omistuspronominit).

Vuosiluokka 8

Tavoitteet

Oppilas osaa joitakin oppimaan oppimisen taitoja.

Oppilas pystyy seuraamaan ja ymmärtää normaalinopeuksista ja selkeää puhetta, joka käsittelee itselle tuttuja aiheita.

Oppilas ymmärtää pääkohdat yksinkertaisesta ja selkeästä asiatekstistä (esim. elokuvat, tv-ohjelmat, uutiset, käyttöohjeet).

Oppilas ymmärtää ja osaa tuottaa joitakin idiomeja.

Oppilas osaa kertoa tutuista ja arkisista asioista ja pystyy osallistumaan tuetusti pidempään keskusteluun tutuista aiheista.

Oppilaan ääntäminen kehittyy edelleen ja on jo ymmärrettävää, vaikka korostuksen voi kuulla ja joitakin ääntämisvirheitä voi esiintyä, mutta ne eivät haittaa ymmärtämistä.

Oppilas pystyy tuottamaan lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä nykyisistä ja menneistä tapahtumista (esim. sähköpostit, tekstiviestit, muistilaput).

Oppilas harjoittelee tekstin sidosteisuutta.

Oppilas pystyy lukemaan erilaisia ja erimittaisia tekstejä tutuista aiheista (esim. lukujärjestys, taulukot, kalenterit, keittokirjat) ja tavoittamaan tekstin pääasioita.

Oppilas harjoittelee itse- ja vertaisarviointia sekä rakentavan palautteen antamista.

Sisällöt

Lyhyt suullinen ja kirjallinen tuotos (esim. esitelmä, puhe, dialogi, päiväkirja, tarina, kirje).

Synonyymeja ja kiertoilmauksia.

Englanninkielisiä maita.  

Erilaisia aihepiirejä ja viestinnässä keskeisiä fraaseja (esim. elokuvat, huumori, historia, ympäristö, tekniikka ja tulevaisuus). 

Tuttuja ja uusia viestinnässä keskeisiä rakenteita (esim. sanajärjestys (SPOTPA), relatiivipronominit, imperatiivi, 1. konditionaali, liitekysymykset, muita viestinnässä tarvittavia rakenteita).

Vuosiluokka 9

Tavoitteet

Oppilas tutustuu ohjatusti erilaisiin tekstinäytteisiin.

Oppilas ymmärtää pääajatukset ja tärkeimpiä yksityiskohtia omaan elämään liittyvistä toistuvista aiheista ja asiateksteistä (esim. koulutus, työelämä, vapaa-aika, ekologisuus).

Oppilas ymmärtää ja osaa tuottaa joitakin idiomeja.

Oppilas osaa kertoa tutuista ja arkisista asioista jo joitakin yksityiskohtia, selviytyy arkitilanteista ja pystyy pitämään yllä pidempää keskustelua. 

Oppilaan ääntäminen selvästi ymmärrettävää, vaikka korostuksen voi kuulla ja joitakin ääntämisvirheitä voi esiintyä.

Oppilas pystyy tuottamaan ymmärrettävää ja yhä yksityiskohtaisempaa ja sidosteisempaa tekstiä tutuista, todellisista ja kuvitteellisista tapahtumista (esim. hakemukset, tulevaisuuden suunnitelmat, oma historia).

Oppilas osaa käyttää monipuolisia ja erilaisia rakenteita sekä laajaa arkisanastoa erilaisissa teksteissä.

Oppilas pystyy lukemaan erilaisia ja erimittaisia tekstejä tutuista aiheista (esim. lukujärjestys, taulukot, kalenterit, keittokirjat) ja tavoittamaan tekstin pääasioita, avainsanoja ja tärkeitä yksityiskohtia myös valmistautumatta.

Oppilas hallitsee erilaisia oppimaan oppimisen taitoja.

Oppilas osaa itse- ja vertaisarviointitaitoja.

Sisällöt

Erilaisia tekstilajeja.

Suullinen ja kirjallinen tuotos.

Englanninkielisiä maita sekä englannin kieli lingua franca -kielenä

Erilaisia sanastoja sekä viestinnässä keskeisiä fraaseja (esim. tiede ja taide, ekologisuus, TET- ja työsanasto, tulevaisuus, ihmissuhteet, maailma).

Tuttuja ja uusia viestinnässä keskeisiä rakenteita (esim. aikamuodot, passiivi, konditionaalit, adverbit ja niiden korvaavat muodot).