Englannin kieli, A-oppimäärä

Vantaa OPSista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokilla 1–2 vieraan kielen ja saamen kielen opetuksen erityisenä tehtävänä on herättää oppilaiden myönteinen asenne kielenoppimiseen sekä vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. Opetus herättelee oppilaiden uteliaisuutta kieliin. Opetus tukee oppilaan kykyä havainnoida ja hyödyntää ympäröivässä maailmassa olevia kielellisiä ja kulttuurisia virikkeitä. Opetuksessa tarjotaan monipuolisia kokemuksia vieraasta kielestä tai saamen kielestä sekä niihin liittyvistä kulttuureista. Opetuksessa korostuu oppimisen ilo, vaihtelevat työtavat, toiminnallisuus ja suullinen vuorovaikutus arkeen liittyvissä tilanteissa. Käsiteltävät aihepiirit valitaan yhdessä oppilaiden kanssa heitä aidosti itseään kiinnostavista asioista. Opetuksessa käsitellään monipuolisesti erilaisia aiheita. Opetuksen alussa oppilaalta ei edellytetä luku- ja kirjoitustaitoa. Oppilaan kiinnostusta suullista ja kirjoitettua kieltä kohtaan herätellään ja lisätään. Vähitellen lisätään myös oppilaan kiinnostusta lukemista ja kirjoittamista kohtaan.

Vuosiluokat 1-2

Vieraan kielen A1-oppimäärän työtapoihin ja oppimisympäristöihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1–2

Työtapojen valinnassa tulee ottaa huomioon erilaiset ja eri taustoista tulevat oppijat sekä oppilaiden ikäkausi ja kehitysvaihe. Työtapojen tulee olla monipuolisia, oppilaslähtöisiä ja oppilaita osallistavia. Työtapoja valittaessa lähtökohtana ovat toiminnallisuus ja tutkiva oppiminen. Opetusta voidaan eheyttää niin, että kohdekielen taitojen oppiminen nivotaan muiden oppiaineiden opetukseen.

Työtavoilla ohjataan oppilaita monipuoliseen vuorovaikutukseen, yhteiseen pohtimiseen, kielelliseen uteliaisuuteen ja päättelyyn sekä yhteistyötaitojen kehittämiseen. Työtavoissa yhdistyy leikinomaisuus, musiikki, draama, pelit ja liike sekä eri aistien hyödyntäminen. Oppilaille tarjotaan suullisen vuorovaikutuksen lisäksi mahdollisuuksia tutustua kohdekieleen ja oppia sitä myös kirjoitetun kielen kautta. Oppilaita ohjataan pohtimaan kielen oppimistaan esimerkiksi Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla sekä vähitellen ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan.

Opetuksessa voidaan hyödyntää koko koulua ja koulun lähiympäristöä oppimisympäristöinä. Monikielisyys, kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus ovat näkyvissä oppimisympäristöissä. Kohdekieli kuuluu ja näkyy oppimistilanteissa ja oppilaalle tutuissa vuorovaikutustilanteissa. Oppimisympäristöjä voidaan muuttaa erilaisiin kielenoppimistilanteisiin sopiviksi ja siten mahdollistaa monipuoliset työtavat sekä työskentely ryhmissä ja itsenäisesti. Oppimisympäristöjä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Oppimisympäristöt tukevat oppilaan luontaista uteliaisuutta ja kokeilunhalua sekä leikillisyyttä ja mielikuvitusta, jotta oppilas rohkaistuu käyttämään vähäistäkin kielitaitoaan alusta asti. Oppimisympäristöjen avulla vahvistetaan oppilaiden monilukutaidon kehittymistä hyödyntämällä opetuksessa esimerkiksi kuvia, liikettä, ääntä ja erilaisia didaktisia välineitä. Opetuksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia tutustua kohdekieleen ja kohdekieleen liittyvään kulttuuriin hyödyntämällä erilaisia oppimisympäristöjä sekä mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi verkkoyhteyksiä muiden kohdekieltä puhuvien kanssa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen A1-oppimäärässä vuosiluokilla 1–2

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu, kielenopiskelutaitojen vahvistaminen sekä toiminnalliset, luovuutta ja osallisuutta edistävät työtavat tukevat oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaille tarjotaan tilaisuuksia tutustua myös muihin koulun tarjoamiin kieliin. Heille kerrotaan monipuolisen kielitaidon merkityksestä ja heitä kannustetaan opiskelemaan monipuolisesti kieliä. Opetus tulee järjestää oppilaiden lähtökohdat huomioon ottaen ja opetusta tulee tarvittaessa eriyttää. Oppilaalla on oikeus saada oppimisen tukea tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaan vapauttamiseen kielen opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt ja sen tulee perustua jokaisen oppilaan osalta yksilölliseen harkintaan. Oppimisen ja koulunkäynnin tuesta määrätään Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 luvussa 7. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kohdekieltä entuudestaan osaaville oppilaille. Oppilaita ohjataan löytämään itselleen sopivaa ja kiinnostavaa oppimista edistävää aineistoa esimerkiksi verkosta tai kirjastosta.

Oppilaan oppimisen arviointi vieraan kielen A1-oppimäärässä vuosiluokilla 1–2

Lukuvuoden aikana toteutettavan arvioinnin ensisijainen tehtävä on ohjata oppimista kannustavan palautteen avulla. Opettajan antama palaute antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoiseksi oppimisen tavoitteista sekä omista taidoista ja niiden kehittämisestä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että opettaja antaa oppilaille mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan eri tavoin. Oppilaat harjoittelevat opettajan ohjaamana itse- ja vertaisarvioinnin taitoja osana kielten opiskelua. Lukuvuoden päätteeksi A1-kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi tekemiensä havaintojen perusteella oppilaiden osaamista suhteessa kaikkiin opetussuunnitelman perusteissa oppimiselle asetettuihin tavoitteisiin. Opettajan arvioidessa oppilaan oppimista on huolehdittava siitä, että oppilaat voivat osoittaa osaamistaan eri tavoin.

Laaja-alainen osaaminen

Ensimmäisellä luokalla englannin opiskelussa painotetaan laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2):

 • Herätetään kiinnostus ja myönteinen asennoituminen kielten opiskeluun mm. musiikin, leikkien ja pelien avulla.
 • Tutustutaan englanninkielisten maiden kulttuuriin ja tapoihin (esim. tervehtimistapoihin, juhlapyhiin)

Toisella luokalla painotetaan englannin opiskelussa laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1):

 • Tutustutaan systemaattisiin kielenopiskelun taitoihin, esimerkiksi opetellaan huolehtimaan läksyistä, tehtävistä ja kielenopiskeluvälineistä
 • Opetellaan erilaisia tapoja harjoitella pieniä aihepiirisanastoja
 • Havainnoidaan ympäröivää maailmaa ja sen englanninkielisiä virikkeitä

Vuosiluokka 1

Tavoitteet

Oppilaalle kehittyy kiinnostus ja myönteinen asenne kielenoppimiseen. (T1, T2)

Oppilas oppii tunnistamaan kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden lähiympäristössään. (T1, T2)

Oppilas tunnistaa puhutun englannin muista kielistä. (T1, T2)

Oppilas oppii päättelemään sanojen merkityksiä mm. yhteisen tekemisen kautta tavanomaisissa luokkatilanteissa. (T3, T4)

Oppilas harjoittelee suullisen kielitaidon perusteita (esim. tervehtiminen ja itsestä kertominen). (T3, T6)

Oppilas tutustuu joihinkin perussanastoihin ja -fraaseihin. (T8, T9, T10)   Oppilas rohkaistuu ilmaisemaan itseään vieraalla kielellä. (T8)

Oppilas harjoittelee tavallisimpien sanojen ja ilmauksien ääntämistä. (T10)

Sisällöt

Oppilaan kiinnostusta kielenopiskelua kohtaan herätellään monipuolisilla ja oppilasta osallistavilla työtavoilla esim. laulut, leikit, pelit, draama.

Tutustutaan yhdessä koulun ja lähiympäristön kieliin sekä niiden yhtäläisyyksiin ja eroihin (esim. tervehdykset eri kielillä).

Käytetään tuntitilanteissa toistuvia fraaseja kohdekielellä (esim. erilaiset kehoitukset).

Harjoitellaan erilaisia tervehtimistapoja ja itsestä kertomista mallin mukaan (tervehdykset, voinnin kysyminen, nimen ja iän kysyminen, Do you - ja Are you -alkuiset kysymykset).

Tutustutaan suullisesti ja kuulonvaraisesti erilaisiin oppilaan lähiympäristöön kuuluviin aihepiireihin, myös ottaen huomioon oppilaiden kiinnostuksenkohteet (numerot 1-10, värit, perheenjäseniä, koulutarvikkeita, adjektiiveja).

Vuosiluokka 2

Tavoitteet

Oppilas ymmärtää englannin kielen aseman maailmankielenä, on tutustunut joihinkin englanninkielisiin maihin ja eri tapoihin puhua englantia. (T1, T2)

Oppilas harjoittelee ryhmätyötaitoja sekä itse- ja vertaisarviointia. (T3, T5)

Oppilas harjoittelee erilaisia oppimaan oppimisen taitoja esim. sanastojen opettelussa. (T5)

Oppilas vahvistaa suullista kielitaitoaan ja kuullun ymmärtämisen taitojaan hyödyntäen myös non-verbaalista viestintää. (T6, T7, T8)

Oppilas vahvistaa ja laajentaa sanavarastoaan, myös kirjallisesti. (T9, T10)

Oppilas harjoittelee tuottamaan yksinkertaisia lauseita kohdekielellä liittyen itseensä ja lähiympäristöönsä. (T10)

Oppilas harjoittelee tavallisimpien sanojen ja ilmauksien ääntämistä ja intonaatiota. (T10)


Sisällöt

Tutustutaan monin eri tavoin englanninkielisiin maihin ja niiden tapoihin puhua englantia.

Opeteltavaa ainesta harjoitellaan monipuolisesti yksin ja ryhmissä ja mahdollisuuksien mukaan eri ympäristöissä.

Harjoitellaan kannustavan palautteen antamista.

Harjoitellaan itsenäisen ja säännöllisen kieltenopiskelun taitoja (esim. kerrataan tunnilla käsiteltyjä sanoja kotona).

Harjoitellaan suullista kielitaitoa viestinnällisesti mahdollisuuksien mukaan monipuolisissa oppimisympäristöissä (esim. kysymys-vastaus-parit, pienet näytelmät, kuvalliset tarinat, leikit, pelit).

Tutustutaan kohdekulttuurille ominaisiin tapoihin käyttää non-verbaalista viestintää (eleet, ilmeet, intonaatio, aktiivinen kuunteleminen, keskustelun ylläpito).

Harjoitellaan kohdekielelle ominaisia kohteliaisuusfraaseja (esim. please-sanan käyttö).

Aloitetaan sanojen kirjoitusasun harjoittelua lähtien liikkeelle tutuista sanoista (1. luokalla käsitellyt sanastot). Laajennetaan sanavarastoa suullisesti ja kirjallisesti (viikonpäivät, sääsanat, lukusanat 11-20, kehonosia, eläimiä, harrastuksia, aihepiireihin sopivia verbejä).

Kerrataan 1. luokan rakenteet (Do you - ja Are you -kysymykset ja niihin vastaaminen) ja tutustututaan Can you - ja Do you have - rakenteisiin.

Vuosiluokat 3-6

Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe ja vuosiluokkien 3–6 tehtävä

Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta ja vahvistaa kunkin oppilaan itseluottamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesti lukemisen, kirjoittamisen sekä matematiikan valmiuksissa ja opiskelutaidoissa. Myös itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitojen kehittäminen sekä vastuullisuuteen oppiminen tulevat entistä tärkeämmiksi. Koulutyön onnistumista tuetaan yhdessä kotien kanssa. Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa opintojen järjestelyistä, alkavista uusista oppiaineista sekä mahdollisista valinnaisista tai vapaaehtoisista opinnoista. Heidän kanssaan pohditaan opiskelun asettamia vaatimuksia ja mahdollisesti uuteen ryhmään liittymistä. Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa opetuksen järjestäjän tarjoamasta kieliohjelmasta. Oppilaita kannustetaan monipuoliseen kieltenopiskeluun. Ennen kielivalintojen tekemistä voidaan järjestää kielisuihkuja monipuolisten kielivalintojen toteutumiseksi. Kielisuihkuissa kieleen tai kieliin voidaan tutustua esimerkiksi laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Kielisuihkut voidaan toteuttaa muun toiminnan yhteydessä tai niille voidaan varata omia opetustuokioita. Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen kolmannen vuosiluokan opintojen alkamista.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Englantia käytetään aina kun se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englannin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille.

Oppilaita ohjataan tutustumaan maailman kieliin, huomaamaan kielten välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä ja hyödyntämään näitä huomiota omassa oppimisessaan.

Oppilaan oppimisen arviointi

Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.

Englannin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää englannin A-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.

Englannin A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten

En61.png En62.png En63.png En64.png

Laaja-alainen osaaminen

Kolmannella luokalla painotetaan englannin opiskelussa laaja-alaisen osaamisen osa-alueita Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3):

 • Tutustutaan systemaattisiin kielenopiskelutaitoihin esim. opetellaan huolehtimaan läksyistä ja tehtävistä.
 • Opetellaan huolehtimaan koulutarvikkeista ja kielenopiskeluvälineistä.
 • Totutellaan säännölliseen sanaston harjoitteluun hyödyntäen erilaisia oppimistapoja
 • Ylläpidetään myönteistä asennoitumista englanninopiskeluun hyödyntämällä monipuolisia opiskelutapoja.
 • Harjoitellaan sosiaalisia taitoja ja vertaisarviointia pari- ja ryhmätöissä.


Neljännellä luokalla englannin opiskelussa painotetaan laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta Monilukutaito (L4):

 • Tutustutaan erilaisiin ikäkauteen sopiviin teksteihin ja opetellaan käyttämään erilaisia sanastoja.
 • Tutkitaan erilaisia tekstejä (esim. vieraskielisiä sanoja, kylttejä, kuvia) ja opetellaan tulkitsemaan niitä.
 • Havainnoidaan erilaisia tapoja puhua ja ääntää englantia.
 • Opetellaan tuottamaan erilaisia tekstejä (esim. sarjakuvan tekeminen).


Viidennellä luokalla englannin opiskelussa painotetaan laaja-alaisen osaamisen osa-alueita Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5):

 • Opetellaan tietotekniikan perussanastoa.
 • Tutustutaan englannin kielen rooliin koodaamisessa.
 • Harjoitellaan tiedonhaun ja kriittisen tiedonkäsittelyn perusteita (esim. oppilaat haastattelevat toisiaan ja oppivat toisistaan/toisiltaan, hakukoneiden käytön harjoittelu ja luotettavien lähteiden löytäminen).
 • Harjoitellaan tekstinkäsittelyä (esim. tekstin ulkoasun muokkaaminen ja jäsentely).
 • Tutustutaan erilaisiin kieltenopiskelusovelluksiin (esim. ääntämisen opettelu, sanastojen kartuttaminen)


Kuudennella luokalla painotetaan laaja-alaisen osaamisen osa-alueita Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) sekä Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7):

 • Tuetaan oppilaita materiaalin etsimisessä, tuottamisessa ja valitsemisessa.
 • Harjoitellaan itse- ja vertaispalautteen antamista ja vastaanottamista.
 • Ohjataan oppilaita pitkäjänteiseen ja systemaattiseen työskentelyyn.
 • Harjoitellaan mielipiteen ilmaisua ja esitelmien pitämistä

Vuosiluokka 3

Tavoitteet

Oppilas kertaa aiemmilla luokilla käsiteltyjä aiheita. 

Oppilas ymmärtää lyhyitä, tuttuihin tilanteisiin ja asioihin liittyviä ilmauksia (esim. käskyt, kiellot, tervehdykset) ja luetuista teksteistä pääasiat.

Oppilas pystyy vastaamaan lyhyesti helppoihin ja tuttuihin itseään koskeviin kysymyksiin. 

Oppilas osaa kirjoittaa lyhyen viestin apuvälineitä käyttäen (esim. sarjakuva, viesti).

Oppilas tuntee perussanastoa ja joitain yleisimpiä ulkoa opeteltuja ilmaisuja sekä ymmärtää sanajärjestyksen perusteita (tekijä+verbi).

Oppilas harjoittelee edelleen ääntämisen perusteita.

Oppilas osaa nimetä joitakin englanninkielisiä maita ja kertoa niistä suomeksi joitakin perustietoja.

Oppilas tutustuu kohdekulttuurien tutuimpiin juhlapäiviin ja niihin liittyviin traditioihin.

Oppilas oppii arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa ja ymmärtämään kulttuurien moninaisuutta.

Oppilas tutustuu eri kieliä yhdistäviin ja erottaviin ominaisuuksiin.

Oppilas harjoittelee opiskelun apuvälineiden käyttöä (esim. sanastot, sanakirjat).

Oppilas harjoittelee itse- ja vertaisarviointia.

Oppilas opettelee erilaisia oppimaan oppimisen taitoja yhdessä toisiaan kannustaen.

Sisällöt

Harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti aikaisempien vuosiluokkien aihepiirisanastoja ja viestinnässä keskeisiä fraaseja.

Harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti uusia aihepiirejä: luokkahuonesanasto ja kouluaineet, maita ja kieliä, kulkuvälineitä, vuodenajat ja kuukaudet, lukusanat 0-100, aakkoset, ruokailusanastoa, uusia verbejä ja adjektiiveja.

Harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti onnistuneelle viestinnälle keskeisiä rakenteita (kysymyssanoja ja -lauseita, säännöllisten verbien preesens ja yksikön kolmannen persoonan -s, be- ja have-verbien preesens, säännöllisiä yksikkö- ja monikkomuotoja, artikkelien käyttöä, prepositioita).

Tutustutaan englanninkielisten maiden juhlapyhiin ja perinteisiin ottaen huomioon oppilaiden omat kulttuuritaustat.

Tutustutaan oppikirjan sanaston ja nettisanakirjan käyttöön.

Käytetään monipuolisia työtapoja yksin, pareittain ja ryhmissä.

Kokeillaan monipuolisesti erilaisia kielen oppimisen tapoja.

Vuosiluokka 4

Tavoitteet

Oppilas kertaa ja syventää aiemmilla vuosiluokilla opeteltuja taitoja ja tavoitteita.

Oppilas ymmärtää rajallisen määrän toistuvia, lyhyitä, tuttuihin asioihin ja kontekstiin liittyviä kuultuja tekstejä (esim. kehotukset, kysymykset).

Oppilas tunnistaa tuetusti yksinkertaisesta lyhytsanaisesta tekstistä yksittäisen tiedon ja ymmärtää muutaman sanan pituisia tekstejä (esim. kylttejä, nimiä).

Oppilas osaa viestiä lyhyesti ja tuetusti välittömistä tarpeistaan (esim. kertoa itsestään, esittää pyyntöjä ja kysymyksiä ja vastata niihin).

Oppilas harjoittelee edelleen ääntämisen perusteita.

Oppilas osaa rajallisen perussanaston ja joitain yleisimpiä tilannesidonnaisia ja ulkoa opeteltuja ilmaisuja sekä perusrakenteita (esim. tunnistaa yleisimpiä imperfektimuotoja).

Oppilas harjoittelee itse- ja vertaisarviointia.

Oppilas harjoittelee erilaisia oppimaan oppimisen taitoja.

Oppilas tiedostaa oman kieli- ja kulttuuritaustansa ja maailman kulttuurisen moninaisuuden.

Oppilas tunnistaa eri kielien välillä olevia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.

Sisällöt

Kerrataan ja syvennetään aiemmilla vuosiluokilla opeteltuja sisältöjä.

Erilaisia aihepiirisanastoja ja viestintätilanteita (esim. artikkelit, palvelutilanne, vaatesanastoa, ammatteja, kellonajat).

Tuttuja ja uusia viestinnässä keskeisiä rakenteita (esim. adjektiivien vertailua, yleisimpiä käskyjä, prepositioita, persoonapronominien perus- ja omistusmuodot, yleisimpiä luontosanoja,  there is/there are, genetiivi -s).

Joitakin yleisimpiä säännöllisiä ja epäsäännöllisiä imperfektimuotoja (esim. be- ja have-verbien imperfektit). 

Vuosiluokka 5

Tavoitteet

Oppilas ymmärtää tuttua sanastoa ja rakenteita sisältäviä tekstejä ja löytää niistä keskeiset asiat.

Oppilas osaa viestiä lyhyesti erilaisissa arjen tilanteissa (esim. kertoa itsestään, esittää pyyntöjä ja kysymyksiä ja vastata niihin, toimia tyypillisimmissä palvelutilanteissa, kirjoittaa viestin).

Oppilaan ääntäminen kehittyy edelleen ja kaikkein selkeimmät ääntämisvirheet alkavat poistua puheesta.

Oppilas osaa perussanastoa ja yleisimpiä tilannesidonnaisia ilmaisuja sekä perusrakenteita.

Oppilas harjoittelee erilaisia oppimaan oppimisen keinoja sekä itse- ja vertaisarviointia.

Oppilas opettelee työskentelemään yksin ja yhdessä muiden kanssa erilaisissa tilanteissa hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa (esim. mahdollisuus kansainväliseen yhteistyöhön).

Sisällöt

Opiskellaan erilaisia aihepiirisanastoja sekä viestinnässä keskeisiä fraaseja (tietotekniikkasanastoa, paikanprepositioita ja tienneuvominen, Euroopan maita, palvelutilanteita). 

Tuttuja ja uusia viestinnässä keskeisiä fraaseja (uutena kestomuodot, säännöllisiä ja epäsäännöllisiä imperfektimuotoja, persoonapronominien objektimuodot, prepositioita).

Erilaisia viestintästrategioita (kiertoilmaisut, eleet ja ilmeet, intonaatio, selkeä ääntäminen).

Hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussa (esim. pienen esityksen tekeminen, viestin kirjoittaminen).

Työskennellään yksin ja yhdessä erilaisissa tilanteissa.

Vuosiluokka 6

Tavoitteet

Oppilas ymmärtää selkeää puhetta ja pystyy seuraamaan keskustelua itselleen tutuista ja tärkeistä aiheista.

Oppilas ymmärtää yksinkertaisia ja arkisia tekstejä (esim. yksinkertaiset käyttöohjeet, pienet uutiset) sekä ymmärtää pidemmästä tekstistä pääkohtia sanastoja hyödyntäen.

Oppilas osaa kuvailla melko sujuvasti lähipiiriään ja selviää tavallisimmista arjen tilanteista (esim. palvelutilanteita, yksinkertaiset sosiaaliset kohtaamiset).

Oppilas osaa perussanastoa sekä monia keskeisiä rakenteita (mm. sanajärjestys, eri aikamuotoja).

Oppilaan puhuminen kehittyy sujuvammaksi ja hänen ääntämisensä kehittyy ja selkenee.

Oppilas harjoittelee vuorovaikutusta aihepiiriltään erilaisissa tilanteissa ja pyrkii jatkamaan rohkeasti viestintätilannetta erilaisia keinoja käyttäen.

Oppilas harjoittelee mielipiteen ilmaisua

Oppilas pystyy tuottamaan lyhyitä tekstejä.

Oppilas ymmärtää, että kielillä on yhteisiä piirteitä (esim. rakenteissa).

Oppilas harjoittelee edelleen itse- ja vertaisarviointia sekä rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista.

Oppilas harjoittelee oppimaan oppimisen taitoja.

Oppilas opettelee työskentelemään yksin ja yhdessä muiden kanssa erilaisissa tilanteissa hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa (esim. mahdollisuus kansainväliseen yhteistyöhön).

Sisällöt

Erilaisia tuttuja ja uusia aihepiirisanastoja sekä viestinnälle keskeisiä fraaseja (aikaisemmin opiskeltujen sanastojen lisäksi maanosat, asuminen ja asumismuodot, kaupunkisanastoa, ympäristö ja ekologisuus).

Oppilas kertaa tuttuja rakenteita ja harjoittelee joitakin uusia viestinnässä keskeisiä rakenteita (epäsäännöllinen imperfekti, adverbeja, lisää prepositioita, perfekti, futuuri, genetiivin of-rakenne).

Suullinen esitys (esim. puhe, pienet tutkielmat tai esitelmä).

Vuosiluokat 7-9

Oppiaineen tehtävä

Oppilaita rohkaistaan käyttämään englantia monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä.

Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden informaalin oppimisen kautta hankkima taito otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa ja sisältöjä valittaessa.

Englannin opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien opetukseen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun englannin kielellä eri oppiaineissa.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Englantia käytetään aina kun se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englantia entuudestaan osaaville oppilaille.

Oppilaita tuetaan ja kannustetaan monipuoliseen kielenkäyttöön koulussa ja koulun ulkopuolella sekä hyödyntämään oman koulun kielitarjontaa.

Oppilaan oppimisen arviointi

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut englannin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso englannin kielen A-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Englannin A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

En91.png En92.png En93.png En94.png

Laaja-alainen osaaminen

Seitsemännellä luokalla englannin opetuksessa painotetaan laaja-alaisen osaamisen osa-alueita Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) ja Monilukutaito (L4):

 • Vahvistetaan alakoulussa harjoiteltuja oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja.
 • Opetellaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämisen kohteita (esim. oppimisstrategia ja -tyylit, ongelmanratkaisu yhdessä ja itsenäisesti).
 • Tutustutaan erilaisiin teksteihin ja opetellaan tuottamaan niitä itse (esim. erilaisiin medioiden tutustuminen ja niiden käyttö).


Kahdeksannen luokan englannin opiskelussa painotetaan laaja-alaisen osaamisen osa-alueista Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) sekä Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5):

 • Harjoitellaan tekstin tuottamista erilaisia tieto-ja viestintäteknologisia menetelmiä käyttäen (esim. tekstinkäsittelyohjelmat, lyhyt animaatio) ja tekstien analysointia (esim. elokuvien juonitiivistelmät ja analysointi).
 • Harjoitellaan vertaisarviointia annettujen kriteerien pohjalta (esim. toisten tekstien arviointi ja rakentavan palautteen antaminen).
 • Harjoitellaan kohdekielisten maiden kulttuurikäytänteitä vuorovaikutustilanteissa (esim. arvot, perinteet, fraasit, ilmaisut).


Yhdeksännen luokan englannin opiskelussa painotetaan laaja-alaisen osaamisen osa-alueita Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3), Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) ja Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7):

 • Harjoitellaan erilaisten jatko-opinto- ja työelämään liittyvien tekstien tuottamista (esim. cv, TET-raportti).
 • Harjoitellaan itsenäisen työskentelyn taitoja (esim. voidaan hyödyntää portfoliotyöskentelyä yhdeksännen luokan sisältöjen suorittamisessa).
 • Tutustutaan ja harjoitellaan erilaisia yhteiskunnassa vaikuttamisen keinoja (esim. mielipiteen ilmaisu, tulevaisuuden suunnitelmat, yhteiskunnan jäsenenä toimiminen, ympäristötoiminta).
 • Kansalaiskasvatus (esim. tutustuminen englanninkielisiin päiväkoteihin).

Vuosiluokka 7

Tavoitteet

Oppilas kertaa alakoulussa opittuja asioita ja taitoja.

Oppilas ymmärtää yksinkertaista ja toistavaa puhetta ja pystyy seuraamaan normaalinopeudella ja selkeästi puhuttua keskustelua hänelle tutuista aiheista.

Oppilas tutustuu joihinkin englanninkielisiin maihin.

Oppilas harjoittelee joitakin idiomeja.

Oppilas pystyy lyhyeen keskusteluun itselleen tutuista ja läheisistä aiheista (esim. kertomaan itsestään ja lähipiiristään).

Oppilaan ääntäminen on ymmärrettävää, vaikka korostuksen voi kuulla ja ääntämisvirheitä voi esiintyä.

Oppilas pystyy tuottamaan lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä (esim. muistilapun, kortin, kirjeen ja tekstiviestin)

Oppilas ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia lyhyistä teksteistä (esim. mainos, kirje, ruokalista, pikku-uutinen).

Oppilas opettelee antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta.

Oppilas harjoittelee erilaisia oppimaan oppimisen taitoja.

Sisällöt

Lyhyt suullinen tuotos (esim. palvelutilanne, itsestään kertominen).

Englannin kielisiä maita.

Oppimaan oppimisen taitoja (esim. sanan merkityksen päättely kontekstista, kiertoilmaisut, apuvälineiden käyttö).

Itse- ja vertaisarviointitapoja (esim. sanakokeiden tarkistaminen ja palautteen antaminen).

Erilaisia aihepiirisanastoja ja viestinnässä keskeisiä fraaseja (esim. lähipiiri, tunteet, terveys ja hyvinvointi, harrastukset ja pelit, musiikki, oma tulevaisuus, matkustaminen ja kulkuvälineet). 

Erilaisia viestinnässä keskeisiä fraaseja rakenteita (esim. aikamuodot, kestomuodot, genetiivit, adjektiivit ja niiden vertailu, adverbit ja niiden vertailu, adjektiiviset ja itsenäiset omistuspronominit).

Vuosiluokka 8

Tavoitteet

Oppilas osaa joitakin oppimaan oppimisen taitoja.

Oppilas pystyy seuraamaan ja ymmärtää normaalinopeuksista ja selkeää puhetta, joka käsittelee itselle tuttuja aiheita.

Oppilas ymmärtää pääkohdat yksinkertaisesta ja selkeästä asiatekstistä (esim. elokuvat, tv-ohjelmat, uutiset, käyttöohjeet).

Oppilas ymmärtää ja osaa tuottaa joitakin idiomeja.

Oppilas osaa kertoa tutuista ja arkisista asioista ja pystyy osallistumaan tuetusti pidempään keskusteluun tutuista aiheista.

Oppilaan ääntäminen kehittyy edelleen ja on jo ymmärrettävää, vaikka korostuksen voi kuulla ja joitakin ääntämisvirheitä voi esiintyä, mutta ne eivät haittaa ymmärtämistä.

Oppilas pystyy tuottamaan lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä nykyisistä ja menneistä tapahtumista (esim. sähköpostit, tekstiviestit, muistilaput).

Oppilas harjoittelee tekstin sidosteisuutta.

Oppilas pystyy lukemaan erilaisia ja erimittaisia tekstejä tutuista aiheista (esim. lukujärjestys, taulukot, kalenterit, keittokirjat) ja tavoittamaan tekstin pääasioita.

Oppilas harjoittelee itse- ja vertaisarviointia sekä rakentavan palautteen antamista.

Sisällöt

Lyhyt suullinen ja kirjallinen tuotos (esim. esitelmä, puhe, dialogi, päiväkirja, tarina, kirje).

Synonyymeja ja kiertoilmauksia.

Englanninkielisiä maita.  

Erilaisia aihepiirejä ja viestinnässä keskeisiä fraaseja (esim. elokuvat, huumori, historia, ympäristö, tekniikka ja tulevaisuus). 

Tuttuja ja uusia viestinnässä keskeisiä rakenteita (esim. sanajärjestys (SPOTPA), relatiivipronominit, imperatiivi, 1. konditionaali, liitekysymykset, muita viestinnässä tarvittavia rakenteita).

Vuosiluokka 9

Tavoitteet

Oppilas tutustuu ohjatusti erilaisiin tekstinäytteisiin.

Oppilas ymmärtää pääajatukset ja tärkeimpiä yksityiskohtia omaan elämään liittyvistä toistuvista aiheista ja asiateksteistä (esim. koulutus, työelämä, vapaa-aika, ekologisuus).

Oppilas ymmärtää ja osaa tuottaa joitakin idiomeja.

Oppilas osaa kertoa tutuista ja arkisista asioista jo joitakin yksityiskohtia, selviytyy arkitilanteista ja pystyy pitämään yllä pidempää keskustelua. 

Oppilaan ääntäminen selvästi ymmärrettävää, vaikka korostuksen voi kuulla ja joitakin ääntämisvirheitä voi esiintyä.

Oppilas pystyy tuottamaan ymmärrettävää ja yhä yksityiskohtaisempaa ja sidosteisempaa tekstiä tutuista, todellisista ja kuvitteellisista tapahtumista (esim. hakemukset, tulevaisuuden suunnitelmat, oma historia).

Oppilas osaa käyttää monipuolisia ja erilaisia rakenteita sekä laajaa arkisanastoa erilaisissa teksteissä.

Oppilas pystyy lukemaan erilaisia ja erimittaisia tekstejä tutuista aiheista (esim. lukujärjestys, taulukot, kalenterit, keittokirjat) ja tavoittamaan tekstin pääasioita, avainsanoja ja tärkeitä yksityiskohtia myös valmistautumatta.

Oppilas hallitsee erilaisia oppimaan oppimisen taitoja.

Oppilas osaa itse- ja vertaisarviointitaitoja.

Sisällöt

Erilaisia tekstilajeja.

Suullinen ja kirjallinen tuotos.

Englanninkielisiä maita sekä englannin kieli lingua franca -kielenä

Erilaisia sanastoja sekä viestinnässä keskeisiä fraaseja (esim. tiede ja taide, ekologisuus, TET- ja työsanasto, tulevaisuus, ihmissuhteet, maailma).

Tuttuja ja uusia viestinnässä keskeisiä rakenteita (esim. aikamuodot, passiivi, konditionaalit, adverbit ja niiden korvaavat muodot).