Fysiikka

Kohteesta Vantaa OPS
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Vuosiluokat 7-9

Oppiaineen tehtävä

Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Fysiikan opetus auttaa ymmärtämään fysiikan ja teknologian merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetus tukee oppilaiden valmiuksia keskustella fysiikan ja teknologian asioista ja ilmiöistä. Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: fysiikkaa tarvitaan uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään.

Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea fysiikkaan liittyvien käsitteiden rakentumista sekä ilmiöiden ymmärtämistä. Vuosiluokilla 7-9 opiskelun pääpaino on kvalitatiivisella tasolla, mutta oppilaiden abstraktin ajattelun ja matemaattisten taitojen kehittyessä laajennetaan työskentelyä joidenkin ilmiöiden osalta kvantitatiiviselle tasolle. Aikaisemmat kokemukset, uudet havainnot ja näkökulmat muokkautuvat oppilaiden ja opettajien vuorovaikutuksessa johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaista käsitystä ympäröivästä todellisuudesta. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin eri tilanteissa.

Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat luonnosta ja teknologisesta ympäristöstä tehdyt havainnot ja tutkimukset. Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys käsitteiden omaksumisessa ja ymmärtämisessä, tutkimisen taitojen oppimisessa ja luonnontieteiden luonteen hahmottamisessa. Tutkimusten tekeminen kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa oppilaita fysiikan opiskeluun.

Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita hahmottamaan fysiikan osaamisen merkitystä myös jatko-opintojen ja työelämän kannalta. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla oppilaille mahdollisuuksia soveltaa fysiikkaa erilaisissa konteksteissa sekä tutustua monipuolisesti ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Monipuolisilla työtavoilla ja oppimisympäristöillä tuetaan fysiikan tavoitteiden saavuttamista. Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee käsitteiden rakentumista ja tutkimisen taitojen oppimista. Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan työturvallisuuslainsäädäntöä ja erityisesti nuoria työntekijöitä koskevia rajoituksia.

Oppimisympäristöissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla tavalla. Jotta fysiikan ja teknologian soveltamiseen voidaan tutustua monipuolisesti, koulun tilojen lisäksi hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia kuten lähiympäristöä sekä yhteistyötä yritysten ja asiantuntijoiden kanssa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Fysiikan tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita itsenäiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä tunnistamaan oppimistapojaan. Käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä tuetaan, jotta oppilaille muodostuu käsitteistä selkeitä kokonaisuuksia. Kokeellisessa työskentelyssä oppilaita ohjataan turvalliseen ja sujuvaan työskentelyyn. Tutkimustehtävillä voidaan eriyttää opetusta, jolloin oppilaat voivat toimia erilaisissa rooleissa tai edetä yksilöllisesti ajattelutaitojen eri tasoille. Erilaisilla malleilla ja niiden käyttötavoilla voidaan myös haastaa oppilaiden kehittyviä abstraktin ajattelun taitoja. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta, osallisuus toiminnan suunnittelussa sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista.

Oppilaan oppimisen arviointi

Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Kokeellisen työskentelyn arviointi voi edetä hierarkkisesti työskentelyn, havainnoinnin ja mittaamisen perustaidoista ohjeistettuihin tutkimustehtäviin ja lopulta avoimiin tutkimuksiin. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen ja kysymysten avulla. Kannustava palaute tukee erityisesti tutkimisen taitojen kehittymistä ja motivaation rakentumista. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan huomiota kohti uusia kehittämishaasteita. Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita kuten kysymysten muodostamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta sekä opettajan ja oppilaiden välisiä keskusteluja voidaan käyttää arvioinnin tukena.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona fysiikan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut fysiikan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso fysiikan päättöarvioinnin kriteereihin. Fysiikassa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT

Fy91.png Fy92.png Fy93.png

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilasta ohjataan tekemään havaintoja ja esittämään kysymyksiä tekemästään kokeellisesta työstä. Monipuoliset työtavat ohjaavat oppilasta pohtimaan asioita eri näkökulmista, hakemaan tietoa ja pohtimaan syy-seuraussuhteita. Tutkimuksellinen ote ja avoimet tutkimukset pienissä ryhmissä kehittävät oppilaan ongelmanratkaisu- ja argumentointitaitoja.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Työskennellessään erilaisissa ryhmissä oppilas oppii ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja. Oppilasta ohjataan työskentelemään turvallisesti muut huomioiden. Oppilasta kannustetaan osallistumaan

ryhmätöiden suunnitteluun, havaintojen keräämiseen, tulosten esittämiseen ja tulosten luotettavuuden ja merkityksen pohtimiseen yhdessä muiden kanssa.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot.

Oppilas oppii ymmärtämään teknologian sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä omassa elämässä ja yhteiskunnassa. Oppilasta ohjataan tarkastelemaan omia kulutusvalintojaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta.

L4 Monilukutaito

Oppilas harjoittelee fysiikassa erilaisten tekstien kirjoittamista, tulkitsemista ja analysointia. Teksti voi olla esimerkiksi kirjoitettua, kuvia sisältävää, videoita, taulukoita ja kuvaajia. Fysiikassa tutustutaan ajankohtaisiin fysiikan ja teknologian ilmiöihin ja uutisiin.

L5 Tieto- ja viestintätekniikka

Oppilas oppii käyttämään tieto- ja viestintätekniikka tiedon etsimiseen, kokeellisten havaintojen keräämiseen, mittaustulosten käsittelyyn ja esittämiseen. Oppilaat käyttävät myös ajankohtaisia sähköisiä materiaaleja ja aihekokonaisuuksiin sopivia mallinnus- ja simulaatio-ohjelmia.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Oppilaita ohjataan oman ajankäytön suunnitteluun sekä itsenäiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Projekti- ja ryhmätöissä oppilaat oppivat vuorovaikutustaitoja ja ottamaan vastuuta omasta työskentelystään ja saamaan työnsä päätökseen.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oppilas osallistuu oman opiskelunsa suunnitteluun, toteuttamiseen sekä arviointiin. Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle, lähiympäristölle ja muille. Oppilaita ohjataan kriittisen tiedon etsimiseen ja käsittelyyn.

Vuosiluokka 7

Tavoitteet

Oppilas harjoittelee tekemään kokeellisen tutkimuksen eri vaiheita yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen.

Oppilas harjoittelee raportoimaan kokeellista työtä.

Oppilas tutustuu suureisiin ja mittaamiseen.

Oppilas tutustuu omaan elämään liittyviin ilmiöihin, esimerkiksi valoon ja ääneen sekä niiden ominaisuuksiin ja sovelluksiin. Ilmiöitä tarkastellaan terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta.

Oppilas syventyy joihinkin lämpöilmiöihin tarkastelemalla niitä ilmiötasolla.

Oppilas tutustuu ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikkaa ja ymmärtää fysiikan osaamisen tärkeyden turvallisen arjen ratkaisujen kannalta.

Sisällöt

Fysiikkaa tieteenä, fysiikan ammatit

Mittaaminen ja suureet

Tutkimuksen tekemisen harjoittelu: tutkimuksen suunnittelu, toteutus, raportointi ja esittäminen, tutkimuksen luotettavuuden ja merkityksen arviointi

Omaan turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä, esimerkiksi kuuleminen ja kuulonsuojelu sekä näkö ja näönsuojelu

Omaan elämään ja ympäristöön liittyviä fysiikan ilmiöitä esimerkiksi optisia laitteita ja sovelluksia

Joihinkin lämpöilmiöihin syventyminen, esimerkiksi lämmön siirtyminen, lämpölaajeneminen, olomuodon muutokset tai lämpöenergian varastoituminen ilmiötasolla

Vuosiluokka 8

Tavoitteet

Oppilas osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen.

Oppilas osaa raportoida kokeellisesta työstä.

Oppilas osaa käyttää erilaisia liikkeen malleja, tulkita erilaisia liikkeen kuvaajia ja laskea yksinkertaisia liikkeeseen liittyviä laskuja.

Oppilas osaa kuvata voimien vaikutusta kappaleeseen ja kappaleen liikkeeseen.

Oppilas osaa käyttää työn ja tehon käsitteitä kuvatessaan fysiikan ilmiötä ja niissä tapahtuvia energian muutoksia.

Oppilas tutustuu fysiikan soveltamiseen teknologiassa.

Oppilas saa riittävät tiedot liikkeestä ja voimasta jatko-opintoja varten.

Sisällöt

Vuorovaikutus ja voima

  • Yhteen kappaleeseen vaikuttavat voimat
  • Voimien vaikutus kappaleen liikkeeseen
  • Tasainen ja muuttuva liike
  • Liikkeen kuvaaminen malleilla ja kuvaajien tulkitseminen
  • Liikkeen laskennallinen käsittely

Mekaaninen työ ja teho

  • Energian säilymisen periaate

Omaan elämään ja ympäristöön liittyviä ilmiöitä, esimerkiksi tiheys, paine, tasapaino ja liikenneturvallisuus

Tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen

Vuosiluokka 9

Tavoitteet

Oppilas toteuttaa luonnontieteellisen tutkimuksen tai projektityön.

Oppilas osaa arvioida omaa osaamistaan opettajan antaman palautteen, vertaispalautteen ja itsearvioinnin perusteella.

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelyyn ja esittämiseen.

Oppilas tuntee sähköturvallisuuden pääperiaatteet ja osaa käyttää sähkölaitteita turvallisesti.

Oppilas osaa tulkita ja piirtää yksinkertaisia kytkentäkaavioita sekä rakentaa kaavion perusteella sähkökytkentöjä.

Oppilas ymmärtää sähkövirran ja jännitteen välisen yhteyden ja osaa laskea yksinkertaisia sähköön liittyviä laskuja.

Oppilas osaa käyttää sähkön keskeisiä käsitteitä, malleja ja lakeja ilmiöiden selittämiseen tutuissa tilanteissa.

Oppilas tutustuu energian tuotantoon, eri energianlähteisiin ja energian kestävään käyttöön. Oppilas osaa pohtia omien valintojen merkitystä energian kestävän käytön kannalta.

Oppilas osaa kertoa esimerkkejä fysiikan soveltamisesta teknologiaan ja pohtii niiden merkitystä omassa arjessa.

Oppilas osaa kertoa sähkömagneettisen säteilyn ja hiukkassäteilyn lajeista ja tuntee säteilyltä suojautumisen pääperiaatteet.

Oppilas tutustuu maailmankaikkeuden rakenteisiin ja mittasuhteisiin.

Oppilas saa riittävät tiedolliset valmiudet sähköstä jatko-opintoihin.

Sisällöt

Sähköinen ja magneettinen vuorovaikutus

Sähköturvallisuus

Sähkövirtapiirit

  • Jännite ja virta käsitteinä, jännitteen ja sähkövirran suhde
  • Jännitteen ja sähkövirran laskennallinen käsittely
  • Sähkökytkennät

Sähkömagneettiset ilmiöt

Sähkön tuotanto, siirto ja käyttö

  • Teknologian sovelluksia, esimerkiksi induktiolla toimivia laitteita

Energiantuotanto, energianlähteet ja energian kestävä käyttö

Maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet

Säteilyn lajit ja säteilyltä suojautuminen