Kotitalous

Kohteesta Vantaa OPS
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Vuosiluokat 7-9

Oppiaineen tehtävä

Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Opetuksessa edistetään kädentaitoja ja luovuutta sekä kykyä tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi. Opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden kotitaloudelliselle osaamiselle, mikä merkitsee taitoa toimia eri ympäristöissä ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä. Opetuksella tuetaan oppilaiden kasvua kodin arjen perusedellytysten ylläpitämisestä huolehtiviksi kuluttajiksi. Kotitalousopetuksessa kehitytään kanssaihmisistä huoltapitäviksi lähimmäisiksi ja kasvetaan perheen, kodin ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi.

Opetus antaa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhdessä elämiseen. Kotitalousopetuksessa luodaan perusta kestävään asumiseen, ruokaosaamiseen ja kuluttajuuteen. Oppilaat saavat käsityksen kodin teknologisoituvasta arjesta, kustannustietoisesta toiminnasta sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä kotitalouden toiminnassa.

Kotitalouden keskeisten sisältöjen ja oppimistehtävien avulla kehitetään oppilaiden suunnittelu-, organisointi-, työskentely- ja voimavarojen hallinnan taitoja. Kotitalouden tehtävänä on vahvistaa valmiuksia pitkäjänteiseen työskentelyyn, yhdessä toimimiseen ja kriittiseen tiedonhallintaan. Erityistä huomiota kiinnitetään jokaisen oppilaan yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen osallisuuteen oppimistilanteissa. Oppiaine kasvattaa toiminnallisuuteen ja yritteliäisyyteen sekä vastuullisuuteen ja taloudellisuuteen.

Oppiaine soveltaa toiminnaksi eri alojen tietoa, ja yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa monipuolistaa oppimiskokemuksia. Eheyttävä opetus tukee erilaisten kodin arkeen liittyvien käsitteiden, asioiden tai ilmiöiden keskinäisten yhteyksien ja syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä syventäen oppimista. Kotitalouden opetus kattaa laaja-alaisen osaamisen kaikki osa-alueet.

Kotitalousopetus rakennetaan suunnitelmalliseksi oppimista tukevaksi jatkumoksi, jolloin tiedot ja taidot syvenevät vaiheittain kokonaisuuksiksi. Oppilaiden itsenäisyys ja vastuu kasvavat vähitellen, ja opetus ohjaa ongelmanratkaisuun, tiedon ja taidon soveltamiseen ja luovuuteen. Opittua sovelletaan ja syvennetään omassa kodissa ja lähipiirissä kotitehtävien avulla.

Kotitalousopetusta voidaan opetuksen järjestäjän niin päättäessä antaa jo alemmilla vuosiluokilla. Tällöin noudatetaan kotitalouden oppimäärän opetussuunnitelman perusteita oppilaiden iän huomioon ottaen. Opetuksen tavoitteet, keskeiset sisältöalueet ja toteutus määritellään paikallisessa opetussuunnitelmassa opetussuunnitelman perusteita soveltaen.


Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä oppimisympäristön valinnassa on, että se mahdollistaa seuraavat tekijät: vuorovaikutteinen toiminta, yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja osaamisen jakaminen, tutkiva ja soveltava opiskelu sekä työskentelyn arviointi. Työn arvostaminen ja loppuun saattaminen, pitkäjänteinen tapa tehdä työtä, kunnioittava ja kiireetön ilmapiiri sekä mahdollisuus oppia myös epäonnistumisista ovat osa turvallisuutta. Opetuksessa hyödynnetään niin luokkayhteisöä, koulutiloja ja kouluympäristöä kuin digitaalisia ympäristöjä ja yhteistyöverkostoja. Oppimistehtävät vahvistavat oppilaiden näkemystä arjen rakentumisesta ja monimuotoisuudesta sekä harjaannuttavat soveltamaan koulussa opiskeltuja asioita omaan perhevaiheeseen. Työtapojen ja menetelmien valinnassa on keskeistä tiedon ja taidon kietoutuminen yhteen ja soveltaminen käytäntöön.

Vantaan kouluissa painotetaan erityisesti sitä, että ”oppilaita kannustetaan toimimaan hyvien tapojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä pohtimaan oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa” (T9).  Tätä voidaan erityisesti toteuttaa kotitalousopetuksessa ohjaamalla oppilaita työskentelemään myös muiden kuin omien tuttujen ja kavereiden kanssa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Kotitalouden oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden motivaation, oman toiminnan ohjauksen ja itseohjautuvuuden asteittainen lisääntyminen. Lisäksi olennaista on työskentelyn kehittyminen vuorovaikutteiseksi, pitkäjänteiseksi ja tietoperustaiseksi. Oppimistilanteen ja tietoympäristön selkeä rakenne sekä vaikeustason mielekkyys korostuvat opetuksen suunnittelussa. Eriyttämisen lähtökohtana ovat oppilaiden osaamistason mukaiset arkipäivän rakentumiseen liittyvät oppimistilanteet ja joustavat opetusjärjestelyt.

Käytännön toimintataitojen tukemisen suunnittelussa korostuu arkipäivän ilmiöiden ja kotitalouden oppimistilanteiden kietoutuminen toisiinsa. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen tukemisessa keskitytään sosiaalisten tilanteiden harjoitteluun. Tiedonhallintataitojen kehittymistä tuetaan käyttämällä yksinkertaisia ja selkeitä ohjeita ja kuvia. Oppitunnin siirtymävaiheiden tunnistaminen edellyttää ohjausta ja tukea ajanhallinnassa ja oppimistehtävän jäsentelyssä. Kotitalous oppiaineena antaa mahdollisuuden soveltaa koulussa opittuja ja harjoiteltuja asioita oppilaiden omassa arjessa.

Ohjauksella tuetaan oppilaiden kiinnostusta syventää ja laajentaa kotitalouden oppimista sekä luodaan valmiuksia siirtyä perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ja sen kautta kotitaloudellista asiantuntijuutta edellyttävään työelämään.

Oppilaan oppimisen arviointi

Kotitaloudessa oppimisen arviointi on monimuotoista, ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaat saavat palautetta taidostaan toimia eri asiayhteyksissä ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä. Ajattelua tuetaan ohjaamalla oppilaita pohtimaan tapaansa hahmottaa ja käsitellä omaa ympäristöä. Huomiota kiinnitetään myös kotitalouden käsitteiden hahmottamiseen ja sisältöjen omaksumiseen. Opetuksessa huolehditaan siitä, että jokainen oppilas ja hänen huoltajansa ovat tietoisia tavoitteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kotitalouden oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso kotitalous-oppiaineen valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy koko yhteisen kotitalouden opetuksen ajan vahvistuvana ja etenevänä oppimisena. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Kotitalouden päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Ko91.png Ko92.png Ko93.png

Laaja-alainen osaaminen

Kuvion ytimessä ovat kotitaloudessa opetettavat taidot, keskellä sisältöalueet ja uloimpana laaja-alainen osaaminen, jonka kaikki osa-alueet sisältyvät kotitalousoppiaineeseen.

Kok.png

Vuosiluokka 7

Tavoitteet

Tavoitteena on, että oppilas:

 • tuntee, osaa käyttää ja säilyttää peruselintarvikkeita
 • toteuttaa taloudellisia,  terveellisiä ja turvallisia elintarvikkeiden käsittely- ja työtapoja sekä keittiöhygieniaa 
 • osaa nimetä, valita ja käyttää turvallisesti sekä puhdistaa tavallisimpia keittiötyövälineitä ja kodinkoneita
 • oppii ruoanvalmistuksen peruskäsitteitä
 • osaa valmistaa ruokakulttuurimme perusleivonnaisia ja -ruokia
 • tutustuu harkinnan mukaan muiden ruokakulttuurien perusleivonnaisiin ja -ruokiin 
 • harjoittelee kattamisetikettiä ja ruokailutapoja  ja ymmärtää erilaisten ruokailutilanteiden eron  
 • opettelee lukemaan, tulkitsemaan ja vertailemaan yleisiä ja ajankohtaisia pakkausmerkintöjä ja symboleja
 • opettelee tuntemaan ruoka- ja ravintoaineryhmiä ja niiden ominaisuuksia


Tavoitteena on, että oppilas:

 • oppii vaatehuollon perusasiat.
 • tutustuu tavallisimpiin kotitalouslaitteisiin ja niiden käyttöön sekä puhdistukseen. Olisi suotavaa tutustua myös kotona käytettäviin laitteisiin esimerkiksi kotitehtävien kautta. 
 • opettelee tietoja ja taitoja, jotka auttavat ylläpitämään terveyttä, asunnon kuntoa, arvoa ja viihtyisyyttä. Näitä voivat olla esimerkiksi  siivoustöiden säännöllisyyden ymmärtäminen,  perussiivousvälineiden ja - aineiden käyttäminen, kodinkoneiden ja asunnon kunnossapitotöihin tutustuminen. 
 • oppii ymmärtämään arjen rutiineiden vaihtelevan eri elämäntilanteissa ja erilaisissa perherakenteissa  sekä yhteistyön merkityksen näissä.


Tavoitteena on, että oppilas: 

 • ymmärtää elämiseen liittyvän välttämättömiä kuluja (suotavaa toteuttaa yhteistyössä kodin kanssa esimerkiksi kotitehtävän muodossa)
 • ymmärtää kulutusvalintojen ja kulujen seuraamisen liittyvän elämänhallinnan taitoihin
 • opettelee kuluttajan roolia: taloudellisuutta ja kriittisyyttä konkreettisesti oppimis- tai kotitehtävinä, esimerkiksi opintoretkenä lähikauppaan tai verkkokauppaan.
 • tutustuu kuluttajaa palveleviin tahoihin, kuluttajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä rahankäytön ongelmatilanteisiin
 • ymmärtää kriittisyyden välttämättömyyden erilaisiin palvelujen tarjoajia ja palveluita  kohtaan ( mainonta,  verkkokauppojen luotettavuus,  maksuvälineet ja -tavat) 

Sisällöt

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri 

Opetuksessa huomioidaan kalenterijuhlat, harkinnan mukaan myös muihin kulttuureihin kuuluvat.Ruoka-ainesesonkia hyödynnetään raaka-ainevalinnassa ja opetuksessa. Lisäksi oppilaita ohjataan suhtautumaan myönteisesti erityisruokavalioihin, monikulttuurisuuteen ja eettisiin, kestävän kehityksen valintoihin


S2 Asuminen ja yhdessä eläminen 

Oppimisessa otetaan huomioon paikalliset ajan tasalla olevat kotiin ja asumiseen liittyvät ohjeistukset (esimerkiksi Vantaan kaupungin lajittelu- ja jätteenkierrätysmalli). Opetuksen osana opiskellaan ja harjoitellaan tekstiilien hoitoa sekä kodin puhtaanapitoa.


S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa   Oppilasta ohjataan pohtimaan omia tarpeitaan ja mielitekojaan kestävän kehityksen periaattein (tarvitsenko jotain hyödykettä tai palvelua vai pärjäänkö ilman, ekologiset vaihtoehdot).