Liikunta

Vantaa OPSista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Oppiaineen tehtävä

Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta. Opetus on turvallista, ja se perustuu eri vuodenaikojen ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin.

Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä ovat oppilaiden ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesti aktiivinen toiminta, motoristen perustaitojen oppiminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen. Oppilaat saavat tietoja ja taitoja erilaisissa liikuntatilanteissa toimimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehittyminen. Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnassa oppilas saa valmiuksia terveytensä edistämiseen.

Vuosiluokat 1-2

Oppiaineen tehtävä

Liikutaan yhdessä leikkien.

Vuosiluokilla 1-2 opetuksen pääpaino on havaintomotoristen taitojen ja motoristen perustaitojen oppimisessa, yhdessä tekemisessä ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä sekä liikuntaan liittyvien myönteisten kokemusten vahvistamisessa. Opetus tukee oppilaita auttamalla heitä kohtaamaan emotionaalisesti vaihtelevia tilanteita. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mielikuvitusta ja omia oivalluksia.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle. Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviestinnän selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella. Vuosiluokilla 1-2 on tärkeää tunnistaa sellaiset motorisen oppimisen vaikeudet, joilla voi olla yhteyttä muihin oppimisen ongelmiin.

Oppilaan oppimisen arviointi

Oppimisen arvioinnilla tuetaan oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla eli sen tarkoituksena on tukea fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn kehittymistä. Rakentava ja kannustava palaute tukee oppilaan myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön oppilaiden oppimisesta, työskentelystä ja edistymisestä.

Arvioinnissa pyritään tunnistamaan oppilaiden yksilölliset vahvuudet ja kehittymistarpeet sekä tukemaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaiden toimintaa ja työskentelyä havainnoimalla sekä ohjaamalla oppilaita itsearviointiin.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita liikunnassa ovat

 • edistyminen liikuntatilanteisiin sopivien ratkaisujen löytämisessä
 • edistyminen motorisissa perustaidoissa ja niiden harjoittelemisessa
 • edistyminen sovittuihin tehtäviin liittyvässä turvallisessa toiminnassa
 • edistyminen yhdessä työskentelyn ja itsenäisen työskentelyn taidoissa.

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Sopivia tehtäviä liikunnassa ajattelun kehittämiseksi ovat mahdollisimman monipuolinen liikkuminen ja erilaiset motoriset harjoitukset. Liikkumisen tulisi tapahtua erilaisissa ympäristöissä niin ulkona kuin sisätiloissakin. Oppilaat tutustuvat liikkuen lähiliikuntapaikkoihin ja luontoon. Eri oppiaineiden välinen yhteistyö on vuosiluokilla 1-2 erityisen tärkeässä asemassa.

Esimerkiksi suunnistuksen alkeita opeteltaessa on hyvä yhdistää liikuntatehtävään esimerkiksi ympäristö- ja luonnontieteen asioista lajituntemusta/kartan käyttöä jne. Äidinkielessä opeteltavia asioita on hyvä syventää erilaisin liikuntaleikein koko kehoa ja erikokoisia oppilasryhmiä hyödyntäen.

Liikuntatehtäviin pitää sisällyttää ongelmanratkaisua kehittäviä tehtäviä. Liikunta tukee vuorovaikutustaitojen oppimista, jotka taas ovat keskeisessä osassa ajatteluun ja oppimaan oppimisessa.


L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Liikunnassa oppilaita rohkaistaan ja ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Heitä kohdellaan arvostavasti ja ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin.

Oppilaita kannustetaan nauttimaan koko kehon taitojen kehittymisestä ja harjoittelemaan monenlaista esiintymistä. Mielikuvitus, kekseliäisyys ja ilmaisutaidot kehittyvät muun muassa leikkien, seikkailujen ja musiikin avulla.


L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Koulun aloittaminen edellyttää uudenlaisia itsestä huolehtimisen taitoja ja itsenäisyyden lisääntymistä. Yhteisten pelisääntöjen, hyvien tapojen sekä kannustavan palautteen merkitys korostuu. Oppilaita ohjataan hahmottamaan aikaan ja paikkaan liittyviä käsitteitä ja niiden käytännön merkitystä. He harjoittelevat omien tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista ja esimerkiksi erilaisten leikkien ja pelien avulla ja kehittävät samalla tunnetaitojaan.

Koulussa opitaan omaan ja yhteiseen hyvinvointiin, turvallisuuteen ja arjen sujumiseen liittyviä perusasioita. Huomiota kiinnitetään itsenäiseen ja turvalliseen liikkumiseen lähiympäristössä, turva- ja suojavälineiden käyttöön sekä omien tietojen ja taitojen kehittämiseen kävelijänä ja pyöräilijänä. Liikunnassa korostuu huolenpito omasta hygieniasta.


L4 Monilukutaito

Alaluokilla liikunnan avulla on hyvä syventää monilukutaitoa erilaisin liikuntaleikein, joissa yhdistetään rytmi ja keho. Kirjaimia voi esimerkiksi opetella muodostamalla niitä ryhmissä kokoa kehoa käyttäen.


L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Liikunnassa oppilaat saavat monimuotoisia tilaisuuksia oppia työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa. Heitä ohjataan harjoittelemaan ryhmässä toimimista ja yhteistyötä, omien ideoiden sovittamista yhteen toisten kanssa sekä ikäkaudelle sopivaa vastuunkantoa.

Yhteistyö huoltajien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa (esimerkiksi paikalliset urheiluseurat) rikastaa työskentelyä.


L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Ensimmäisestä luokasta lähtien oppilaat ovat mukana pohtimassa ja suunnittelemassa omaa opiskeluaan ja oman ryhmänsä työn tavoitteita ja toimintatapoja sekä käytettäviä

liikkumisympäristöjä. Liikuntatunneilla pohditaan ja opitaan mitä on oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja vastavuoroisuus erilaisten pelien ja leikkien kautta.

Vuosiluokka 1

Tavoitteet

Fyysisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas osallistuu aktiivisesti ja innostuneesti sekä kokeilee erilaisia liikuntatehtäviä (T1)
 • oppilas harjoittelee motorisia perustaitoja (T3)
 • oppilas työskentelee sovittuja sääntöjä ja turvallisuutta noudattaen (T4, T6)
 • oppilas tutustuu vesiliikuntaan (T5)


Sosiaalisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas osaa säädellä tunneilmaisuaan ja toimintaansa vuorovaikutustilanteissa (T7)
 • oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä (T8)


Psyykkisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas saa myönteisiä liikuntakokemuksia ja uskaltaa kokeilla rajojaan liikuntatunnilla (T10)

Sisällöt

Fyysisen toimintakyky

 • leikkejä, pelejä ja liikuntamuotoja jotka harjoittavat tasapaino- ja liikkumistaitoja (kuten kiipeilyä, juoksua ja hyppyjä)
 • välineenkäsittelytaitoja monipuolisilla välineillä ja palloleikeissä
 • kehonhallintataitoja, kehonhahmotusta, ilmaisua ja rytmin mukaan liikkumista voimistellen, temppuillen ja musiikkia ilmentäen
 • vesiliikuntaa ja uintia
 • monipuolista ja turvallista liikkumista sisällä ja ulkona eri vuodenaikoina ja oppimisympäristöissä


Sosiaalinen toimintakyky

Opetus sisältää yksinkertaisia liikunnallisia sääntöleikkejä, tehtäviä ja pelejä, joissa oppilaat toimivat yhteistyössä muiden kanssa ja saavat kokemuksia muiden auttamisesta.


Psyykkinen toimintakyky

Opetukseen valitaan iloa ja virkistystä tuottavia leikkejä ja tehtäviä. Niissä kohdataan sekä onnistumisia että pettymyksiä turvallisessa ympäristössä.

Vuosiluokka 2

Tavoitteet

Fyysisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas osallistuu aktiivisesti ja innostuneesti sekä kokeilee erilaisia liikuntatehtäviä (T1)
 • oppilas oppii havainnoimaan ympäristöään ja itseään eri aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja (T2)
 • oppilas vahvistaa oppimiaan motorisia perustaitoja sekä oppii soveltamaan niitä eri oppimistilanteissa (T3)
 • oppilas työskentelee sovittuja sääntöjä ja turvallisuutta noudattaen erilaisissa ympäristöissä ja erilaisilla välineillä ja telineillä (T4, T6)
 • oppilas tutustuu vesiliikuntaan ja oppii alkeisuimataidon (T5)


Sosiaalisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas osaa säädellä tunneilmaisuaan ja toimintaansa vuorovaikutustilanteissa (T7)
 • oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä niin, että hän noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä sekä ymmärtää vastuunsa yhteispelien ja -leikkien onnistumisessa (T8)


Psyykkisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilaan minäkäsitys vahvistuu niin, että hän pystyy itsenäiseen työskentelyyn itseään monipuolisesti ilmaisten (T9)
 • oppilas saa myönteisiä liikuntakokemuksia ja uskaltaa kokeilla rajojaan liikuntatunnilla (T10)

Sisällöt

Fyysisen toimintakyky

 • leikkejä, pelejä ja liikuntamuotoja jotka harjoittavat tasapaino- ja liikkumistaitoja (kuten kiipeilyä, juoksua ja hyppyjä)
 • välineenkäsittelytaitoja monipuolisilla välineillä ja palloleikeissä
 • kehonhallintataitoja, kehonhahmotusta, ilmaisua ja rytmin mukaan liikkumista voimistellen, temppuillen ja musiikkia ilmentäen
 • vesiliikuntaa ja uintia
 • monipuolista ja turvallista liikkumista sisällä ja ulkona eri vuodenaikoina ja oppimisympäristöissä


Sosiaalinen toimintakyky

Opetus sisältää yksinkertaisia liikunnallisia sääntöleikkejä, tehtäviä ja pelejä, joissa oppilaat toimivat yhteistyössä muiden kanssa ja saavat kokemuksia muiden auttamisesta.


Psyykkinen toimintakyky

Opetukseen valitaan iloa ja virkistystä tuottavia leikkejä ja tehtäviä. Niissä kohdataan sekä onnistumisia että pettymyksiä turvallisessa ympäristössä.

Vuosiluokat 3-6

Oppiaineen tehtävä

Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen.

Vuosiluokilla 3-6 opetuksen pääpaino on motoristen perustaitojen vakiinnuttamisessa ja monipuolistamisessa sekä sosiaalisten taitojen vahvistamisessa. Monipuolinen ja vuorovaikutuksellinen opetus tukee taitojen oppimista, oppilaiden hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen ja osallisuuteen sekä luo valmiuksia liikunnalliseen elämäntapaan. Oppilaat osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun ja vastuulliseen toteuttamiseen.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Liikunnan opetuksessa otetaan huomioon vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle. Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviestinnän selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella. Vuosiluokilla 3-6 kiinnitetään huomiota sellaisten perustaitojen hallintaan, joilla on merkitystä yhteiseen toimintaan osallistumisessa.

Oppilaan oppimisen arviointi

Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön oppilaan oppimisesta ja työskentelystä.

Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaan toimintaa ja työskentelyä havainnoimalla. Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2-6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7-10), joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Move!-mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Oppilaita ohjataan itsearviointiin.

Liikunnan sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää liikunnan valtakunnallisia arviointikriteereitä.

Oppiaineen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten

Li61.png Li62.png Li63.png

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Vertaisoppimista eli parin ja ryhmän kanssa työskentelyä ja oppimiseen tähtäävää vuorovaikutusta käytetään monipuolisesti ja vahvistetaan yhdessä työskentelyn taitoja. Tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia harjoitellaan. Oppilaita opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa.


L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta. Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen. Vuorovaikutusta, yhteistyötä ja hyvää käytöstä harjoitellaan monipuolisesti.

Oppilaita kannustetaan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoa ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen.


L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Liikunnassa oppilailla on tilaisuuksia harjoitella ajanhallintaa, hyvää käytöstä sekä muita omaan ja yhteiseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavia toimintatapoja. Pelien ja leikkien sekä yhteisten tehtävien yhteydessä opitaan ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitys ja harjoitellaan päätöksentekoa.

Tuetaan oppilaiden itsenäisen liikkumisen taitoja aiempaa laajemmalla alueella ja joukkoliikenteessä. Kiinnitetään huomiota erityisesti pyöräilykasvatukseen sekä omasta ja toisten turvallisuudesta huolehtimiseen liikenteessä. Oppilaita ohjataan asianmukaisten turva- ja suojavälineiden käyttöön ja opetetaan tuntemaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit.


L4 Monilukutaito

Liikuntatunneilla monilukutaito perustuu erilaisten ohjeiden antamiseen sanallisesti, kuvallisesti, auditiivisesti, numeerisesti ja kinesteettisten symbolijärjestelmien (mm. tukiviittomat ja symbolikuvat) sekä näiden yhdistelmien avulla.


L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Liikunnassa harjoitellaan ryhmässä toimimista sekä yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Yhteisissä työskentelytilanteissa oppilaat saavat mahdollisuuden oppia vastavuoroisuutta, neuvottelutaitoja sekä ponnistelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Oppilaita rohkaistaan tuomaan vapaa-ajalla oppimiaan taitoja koulutyöhön ja opettamaan niitä toisille oppilaille.

Koulutyöhön sisällytetään toimintaa, jossa oppilaat saavat kokemuksia työstä, eri ammateista ja toisten hyväksi toimimisesta. Tällaista voi olla esimerkiksi yhteistyöhankkeet lähellä toimivien yritysten ja järjestöjen kanssa, kummitoiminta sekä vertaissovittelu tai tukioppilaana toimiminen, välkkäri- ja oppilaskuntatoiminta.


L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisujen etsimistä sekä päätöksentekoa. Vaikuttaminen ja osallistuminen sekä niistä myönteisten kokemusten saaminen lisäävät yhteisöllisyyden kokemusta koulussa. Kokemukset yhdenvertaisuudesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä rakentavat luottamusta. Oppilaita innostetaan oppilaskuntatoimintaan, kerhotoimintaan ja koulun ja lähiyhteisön tarjoamiin toimintamuotoihin, joissa voi oppia osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja ja kasvaa vähitellen vastuun kantamiseen.

Vuosiluokka 3

Tavoitteet

Fyysisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas on fyysisesti aktiivinen, kokeilee erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelee parhaansa yrittäen (T1)
 • oppilas havainnoi itseään ja ympäristöään aistien avulla ja tekee liikuntatilanteeseen sopivia ratkaisuja (T2)
 • oppilas vahvistaa tasapaino- ja liikkumistaitoja ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä eri vuodenaikoina ja eri tilanteissa (T3)
 • oppilas vahvistaa ja soveltaa välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa (T4)
 • oppilas arvioi, ylläpitää ja kehittää fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa (T5)
 • oppilas oppii uimataidon, jotta pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä (T6)
 • oppilas oppii turvallisen ja asiallisen toiminnan liikuntatunneilla (T7)


Sosiaalisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas oppii työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen (T8)
 • oppilas oppii toimimaan reilun pelin periaatteella ja kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista (T9)


Psyykkisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas ottaa vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja (T10)
 • oppilas saa riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä (T11)

Sisällöt

Fyysinen toimintakyky:

 • tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta ja liikkuvuutta
 • leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia
 • tehtäviä, jotka tutustuttavat oman toimintakyvyn arviointiin
 • havainto- ja ratkaisuntekotaitoja harjaannuttavia tehtäviä sovellettuina esimerkiksi luontoliikunnassa ja palloilussa.
 • tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen, kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunnan sekä palloilun ja voimistelun avulla
 • uintia, vesiliikuntaa ja vesipelastuksen harjoittelua
 • liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja ja taitoja


Sosiaalinen toimintakyky:

 • myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä
 • leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita
 • vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä


Psyykkinen toimintakyky

 • tehtäviä, joiden avulla opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä harjoitellaan vastuunottamista
 • iloa ja virkistystä tuottavia tehtäviä, jotka tukevat myönteisten tunteiden kokemista, vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä
 • yhteissuunnittelua

Vuosiluokka 4

Tavoitteet

Fyysisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas on fyysisesti aktiivinen, kokeilee erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelee parhaansa yrittäen (T1)
 • oppilas havainnoi itseään ja ympäristöään aistien avulla ja tekee liikuntatilanteeseen sopivia ratkaisuja (T2)
 • oppilas vahvistaa tasapaino- ja liikkumistaitoja ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä eri vuodenaikoina ja eri tilanteissa (T3)
 • oppilas vahvistaa ja soveltaa välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa (T4)
 • oppilas arvioi, ylläpitää ja kehittää fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa (T5)
 • oppilas oppii uimataidon, jotta pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä (T6)
 • oppilas oppii turvallisen ja asiallisen toiminnan liikuntatunneilla (T7)


Sosiaalisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas oppii työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen (T8)
 • oppilas oppii toimimaan reilun pelin periaatteella ja kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista (T9)


Psyykkisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas ottaa vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja (T10)
 • oppilas saa riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä (T11)

Sisällöt

Fyysinen toimintakyky:

 • tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta ja liikkuvuutta
 • leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia
 • tehtäviä, jotka tutustuttavat oman toimintakyvyn arviointiin
 • havainto- ja ratkaisuntekotaitoja harjaannuttavia tehtäviä sovellettuina esimerkiksi luontoliikunnassa ja palloilussa.
 • tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen, kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunnan sekä palloilun ja voimistelun avulla
 • uintia, vesiliikuntaa ja vesipelastuksen harjoittelua
 • liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja ja taitoja
 • valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittauksia harjoitellaan 4. vuosiluokalla


Sosiaalinen toimintakyky:

 • myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä
 • leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita
 • vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä


Psyykkinen toimintakyky

 • tehtäviä, joiden avulla opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä harjoitellaan vastuunottamista
 • iloa ja virkistystä tuottavia tehtäviä, jotka tukevat myönteisten tunteiden kokemista, vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä
 • yhteissuunnittelua

Vuosiluokka 5

Tavoitteet

Fyysisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas on fyysisesti aktiivinen, kokeilee erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelee parhaansa yrittäen (T1)
 • oppilas havainnoi itseään ja ympäristöään aistien avulla ja tekee liikuntatilanteeseen sopivia ratkaisuja (T2)
 • oppilas vahvistaa tasapaino- ja liikkumistaitoja ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä eri vuodenaikoina ja eri tilanteissa (T3)
 • oppilas vahvistaa ja soveltaa välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa (T4)
 • oppilas arvioi, ylläpitää ja kehittää fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa (T5)
 • oppilas oppii turvallisen ja asiallisen toiminnan liikuntatunneilla (T7)


Sosiaalisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas oppii työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen (T8)
 • oppilas oppii toimimaan reilun pelin periaatteella ja kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista (T9)


Psyykkisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas ottaa vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja (T10)
 • oppilas saa riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä (T11)

Sisällöt

Fyysinen toimintakyky:

 • tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta ja liikkuvuutta
 • leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia
 • tehtäviä, jotka tutustuttavat oman toimintakyvyn arviointiin
 • havainto- ja ratkaisuntekotaitoja harjaannuttavia tehtäviä sovellettuina esimerkiksi luontoliikunnassa ja palloilussa.
 • tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen, kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunnan sekä palloilun ja voimistelun avulla
 • liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja ja taitoja
 • valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset


Sosiaalinen toimintakyky:

 • myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä
 • leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita
 • vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä


Psyykkinen toimintakyky

 • tehtäviä, joiden avulla opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä harjoitellaan vastuunottamista
 • iloa ja virkistystä tuottavia tehtäviä, jotka tukevat myönteisten tunteiden kokemista, vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä
 • yhteissuunnittelua

Vuosiluokka 6

Tavoitteet

Fyysisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas on fyysisesti aktiivinen, kokeilee erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelee parhaansa yrittäen (T1)
 • oppilas havainnoi itseään ja ympäristöään aistien avulla ja tekee liikuntatilanteeseen sopivia ratkaisuja (T2)
 • oppilas vahvistaa tasapaino- ja liikkumistaitoja ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä eri vuodenaikoina ja eri tilanteissa (T3)
 • oppilas vahvistaa ja soveltaa välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa (T4)
 • oppilas arvioi, ylläpitää ja kehittää fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa (T5)
 • oppilas oppii turvallisen ja asiallisen toiminnan liikuntatunneilla (T7)


Sosiaalisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas oppii työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen (T8)
 • oppilas oppii toimimaan reilun pelin periaatteella ja kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista (T9)


Psyykkisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas ottaa vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja (T10)
 • oppilas saa riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä (T11)

Sisällöt

Fyysinen toimintakyky:

 • tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta ja liikkuvuutta
 • leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia
 • tehtäviä, jotka tutustuttavat oman toimintakyvyn arviointiin
 • havainto- ja ratkaisuntekotaitoja harjaannuttavia tehtäviä sovellettuina esimerkiksi luontoliikunnassa ja palloilussa.
 • tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen, kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunnan sekä palloilun ja voimistelun avulla
 • liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja ja taitoja


Sosiaalinen toimintakyky:

 • myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä
 • leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita
 • vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä


Psyykkinen toimintakyky

 • tehtäviä, joiden avulla opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä harjoitellaan vastuunottamista
 • iloa ja virkistystä tuottavia tehtäviä, jotka tukevat myönteisten tunteiden kokemista, vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä
 • yhteissuunnittelua

Vuosiluokat 7-9

Oppiaineen tehtävä

Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja osallisuutta vahvistaen, taitoja soveltaen.

Vuosiluokilla 7-9 pääpaino on monipuolisessa perustaitojen soveltamisessa ja fyysisten ominaisuuksien harjoittamisen opiskelussa eri liikuntamuotojen ja -lajien avulla. Erityisen tärkeää on vahvistaa oppilaan myönteistä minäkäsitystä ja oman muuttuvan kehon hyväksymistä. Opetus tukee oppilaiden hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen, osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä edistävään omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Oppilaat osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun sekä ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle. Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviestinnän selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella. Vuosiluokkien 7-9 opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota toimintakyvyn tukemiseen ja mieluisan liikuntaharrastuksen ylläpitämiseen tai löytämiseen.

Oppilaan oppimisen arviointi

Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet.

Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2-6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7-10), joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Move!-mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä siten, että oppilailla on mahdollisuus osoittaa parasta osaamistaan. Oppilaita ohjataan itsearviointiin.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut liikunnan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso liikunnan valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen liikunnassa kehittyy kumulatiivisesti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä


Li91.png Li92.png Li93.png

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilaalla on aktiivinen rooli oppimisprosessissa: oppilas ottaa vastuuta, asettaa tavoitteita sekä osallistuu suunnitteluun ja oman työskentelynsä arviointiin.

Oppilaalla on mahdollisuus käyttää koulun ulkopuolella oppimiaan taitoja koulutyössä, oppilas voi esimerkiksi toimia apuopettajana.

Oppilailla on liikuntatunneilla mahdollisuus ideoida ja kehittää uusia toimintatapoja, esimerkiksi sovellettuja pelejä, leikkejä ja sääntöjä.

Tavoitteena on, että oppilaan oma eettinen ajattelu kehittyy esimerkiksi ristiriitatilanteiden ratkomiseen osallistumalla sekä yhteisiä toimintaperiaatteita pohtimalla.


L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Oppilailla on liikunnan keinoin mahdollisuus ilmaista itseään monipuolisesti. Heitä ohjataan myös arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja käyttämään sitä tunteiden, näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen.

Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia tutustua erilaisiin kulttuuriperintöihin esimerkiksi tanssin, musiikkiliikunnan, leikkien ja pelien kautta.


L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Oppilas ymmärtää terveellisten elämäntapojen merkityksen omalle hyvinvoinnilleen. Erityistä huomiota kiinnitetään unen ja levon, tasapainoisen päivärytmin, liikkumisen ja monipuolisen ravinnon sekä päihteettömyyden merkitykseen ja hyvien elintapojen tärkeyteen elämässä.

Oppilas oppii toimimaan vastuullisesti liikenteen erilaisissa tilanteissa, erityisesti pyörällä ja mopolla liikuttaessa, sekä huolehtimaan turvavarusteiden käytöstä ja päihteettömyydestä liikenteessä.


L4 Monilukutaito

Oppilaalla on mahdollisuus harjoitella ymmärtämään eri tavoin ilmaistuja toimintaohjeita: sanallisia, auditiivisia, kuvallisia, visuaalisia, numeerisia sekä kinesteettisiä symbolijärjestelmiä (tukiviittomat, symbolikuvat).


L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Oppilaat saavat kokemuksia liikunta-alan työelämästä ja saavat mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa, esim. tutustumisvierailut ja lajikokeilut.

Liikunta-ja hyvinvointikasvatus voidaan yhdistää koulun projektityöskentelyyn.


L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oppilailla on liikunnan keinoin mahdollisuus oppia vaikuttamisen keinoja ja tapoja, esimerkiksi osallistumalla Liikkuva koulu -toiminnan suunnittelemiseen ja toteuttamiseen.

Oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun sisäisiin ja koulujen välisiin liikuntatapahtumiin.

Vuosiluokka 7

Tavoitteet

Fyysisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas on aktiivinen, innokas kokeilemaan ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen (T1)
 • oppilas harjoittelee havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla ja tekemään erilaisia ratkaisuja muuttuvissa liikuntatilanteissa, esimerkiksi mukautumaan sovellettuihin sääntöihin pelissä (T2)
 • oppilas harjoittelee ja soveltaa liikkumis- ja tasapainotaitojaan erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä (T3)
 • oppilas harjoittelee ja soveltaa välineenkäsittelytaitojaan erilaisissa tilanteissa, ympäristöissä ja eri liikuntamuodoissa (T4)
 • oppilas oppii arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan (voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus) (T5)
 • oppilas vahvistaa uima- ja vesipelastustaitojaan, jotta oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä (T6)
 • oppilas noudattaa yhteisiä sääntöjä turvallisuus ja muut oppilaat huomioiden (T7)


Sosiaalisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas oppii työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan muut huomioiden (T8)
 • oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja ottaa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista (T9)


Psyykkisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja harjoittelee itsenäisen työskentelyn taitoja (T10)
 • oppilas ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkityksen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille (T12)
 • oppilas tutustuu erilaisiin liikunnan harrastusmahdollisuuksiin sekä oppii niissä tarvittavia tietoja ja taitoja (T13)

Sisällöt

Fyysinen toimintakyky

 • runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa; tehtäviä ja liikuntamuotoja, jotka kehittävät havaintomotorisia taitoja ja kehon hahmottamiseen liittyviä taitoja (liikuntaleikit ja pallopelit, suunnistus, tanssi, lihaskuntoharjoittelu)
 • tasapainotaitoja kehittäviä liikuntamuotoja (voimistelu välineillä ja kehonhallintaharjoitteet, taitoluistelu ja jääpelit, mäenlasku ja pallopelit)
 • liikkumistaitoja vahvistavia liikuntamuotoja (parkour, circuit, pallopelit)
 • välineenkäsittelytaitoja vahvistavia liikuntamuotoja (jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut, vesipelastus)
 • uintia, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta
 • Liikuntatehtävät haastavat oppilaan fyysistä toimintakykyä, jonka muodostavat voima, nopeus, kestävyys ja liikkuvuus. Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä toimintakykyään.


Sosiaalinen ja psyykkinen toimintakyky

 • Opetuksessa käytetään menetelmiä, jotka edistävät oppilaan sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä. Oppilaat arvioivat ja kehittävät omaa sosiaalista toimintakykyään erilaisten pari- ja ryhmätehtävien, leikkien, harjoitusten ja pelien avulla. Tunneilla harjoitellaan toisten oppilaiden auttamista, avustamista sekä vastuun ottamista yhteisistä asioista.
 • Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten tunteiden kokemista. Oppilailla on mahdollisuus suunnitella sovellettuja pelejä ja leikkejä sekä kehitellä yhteisiä sääntöjä, mikä vahvistaa pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
 • Liikunnanopetukseen sisältyy tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle. Liikuntatunneilla tutustutaan fyysisen harjoittelun periaatteisiin. Oppilaat saavat tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista tutustumalla esimerkiksi kuntoliikuntamuotoihin, vierailemalla lähialueen liikuntapaikoissa tai hakemalla tietoa eri harrastusmahdollisuuksista.

Vuosiluokka 8

Tavoitteet

Fyysisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas on aktiivinen, innokas kokeilemaan ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen (T1)
 • oppilas harjoittelee havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla ja tekemään erilaisia ratkaisuja muuttuvissa liikuntatilanteissa, esimerkiksi mukautumaan sovellettuihin sääntöihin pelissä (T2)
 • oppilas harjoittelee ja soveltaa liikkumis- ja tasapainotaitojaan erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä (T3)
 • oppilas harjoittelee ja soveltaa välineenkäsittelytaitojaan erilaisissa tilanteissa, ympäristöissä ja eri liikuntamuodoissa (T4)
 • oppilas oppii arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan (voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus) (T5)
 • oppilas vahvistaa uima- ja vesipelastustaitojaan, jotta oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä (T6)
 • oppilas noudattaa yhteisiä sääntöjä turvallisuus ja muut oppilaat huomioiden (T7)


Sosiaalisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas oppii työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan muut huomioiden (T8)
 • oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja ottaa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista (T9)


Psyykkisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja harjoittelee itsenäisen työskentelyn taitoja (T10)
 • oppilas ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkityksen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille (T12)
 • oppilas tutustuu erilaisiin liikunnan harrastusmahdollisuuksiin sekä oppii niissä tarvittavia tietoja ja taitoja (T13)

Sisällöt

Fyysinen toimintakyky

 • runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa; tehtäviä ja liikuntamuotoja, jotka kehittävät havaintomotorisia taitoja ja kehon hahmottamiseen liittyviä taitoja (liikuntaleikit ja pallopelit, suunnistus, tanssi, lihaskuntoharjoittelu)
 • tasapainotaitoja kehittäviä liikuntamuotoja (voimistelu välineillä ja kehonhallintaharjoitteet, taitoluistelu ja jääpelit, mäenlasku ja pallopelit)
 • liikkumistaitoja vahvistavia liikuntamuotoja (parkour, circuit, pallopelit)
 • välineenkäsittelytaitoja vahvistavia liikuntamuotoja (jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut, vesipelastus)
 • uintia, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta
 • oppilas osallistuu valtakunnallisiin Move!-mittauksiin
 • Liikuntatehtävät haastavat oppilaan fyysistä toimintakykyä, jonka muodostavat voima, nopeus, kestävyys ja liikkuvuus. Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä toimintakykyään.
 • Liikunnanopetukseen sisältyviä kuntotestejä tai toimintakykytestejä käytetään nimenomaan oppilaan oman toimintakyvyn arvioinnin työvälineenä, ei arvioinnin perusteena


Sosiaalinen ja psyykkinen toimintakyky

 • Opetuksessa käytetään menetelmiä, jotka edistävät oppilaan sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä. Oppilaat arvioivat ja kehittävät omaa sosiaalista toimintakykyään erilaisten pari- ja ryhmätehtävien, leikkien, harjoitusten ja pelien avulla. Tunneilla harjoitellaan toisten oppilaiden auttamista, avustamista sekä vastuun ottamista yhteisistä asioista.
 • Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten tunteiden kokemista. Oppilailla on mahdollisuus suunnitella sovellettuja pelejä ja leikkejä sekä kehitellä yhteisiä sääntöjä, mikä vahvistaa pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
 • Liikunnanopetukseen sisältyy tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle. Liikuntatunneilla tutustutaan fyysisen harjoittelun periaatteisiin. Oppilaat saavat tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista tutustumalla esimerkiksi kuntoliikuntamuotoihin, vierailemalla lähialueen liikuntapaikoissa tai hakemalla tietoa eri harrastusmahdollisuuksista.

Vuosiluokka 9

Tavoitteet

Fyysisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas on aktiivinen, innokas kokeilemaan ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen (T1)
 • oppilas harjoittelee havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla ja tekemään erilaisia ratkaisuja muuttuvissa liikuntatilanteissa, esimerkiksi mukautumaan sovellettuihin sääntöihin pelissä (T2)
 • oppilas harjoittelee ja soveltaa liikkumis- ja tasapainotaitojaan erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä (T3)
 • oppilas harjoittelee ja soveltaa välineenkäsittelytaitojaan erilaisissa tilanteissa, ympäristöissä ja eri liikuntamuodoissa (T4)
 • oppilas oppii arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan (voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus) (T5)
 • oppilas vahvistaa uima- ja vesipelastustaitojaan, jotta oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä (T6)
 • oppilas noudattaa yhteisiä sääntöjä turvallisuus ja muut oppilaat huomioiden (T7)


Sosiaalisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas työskentelee kaikkien kanssa sekä pystyy säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan muut huomioiden (T8)
 • oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja ottaa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista (T9)


Psyykkisen toimintakyvyn tavoitteet

 • oppilas ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja hallitsee itsenäisen työskentelyn taidot (T10)
 • oppilas ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkityksen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille (T12)
 • oppilas tutustuu erilaisiin liikunnan harrastusmahdollisuuksiin sekä oppii niissä tarvittavia tietoja ja taitoja (T13)

Sisällöt

Fyysinen toimintakyky

 • runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa; tehtäviä ja liikuntamuotoja, jotka kehittävät havaintomotorisia taitoja ja kehon hahmottamiseen liittyviä taitoja (liikuntaleikit ja pallopelit, suunnistus, tanssi, lihaskuntoharjoittelu)
 • tasapainotaitoja kehittäviä liikuntamuotoja (voimistelu välineillä ja kehonhallintaharjoitteet, taitoluistelu ja jääpelit, laskettelu ja pallopelit)
 • liikkumistaitoja vahvistavia liikuntamuotoja (parkour, circuit, pallopelit)
 • välineenkäsittelytaitoja vahvistavia liikuntamuotoja (jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut, vesipelastus)
 • uintia, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta sekä virkistystä vesiliikunnasta
 • Liikuntatehtävät haastavat oppilaan fyysistä toimintakykyä, jonka muodostavat voima, nopeus, kestävyys ja liikkuvuus. Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä toimintakykyään.
 • Liikunnanopetukseen sisältyviä kuntotestejä tai toimintakykytestejä käytetään nimenomaan oppilaan oman toimintakyvyn arvioinnin työvälineenä, ei arvioinnin perusteena.


Sosiaalinen ja psyykkinen toimintakyky

 • Opetuksessa käytetään menetelmiä, jotka edistävät oppilaan sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä. Oppilaat arvioivat ja kehittävät omaa sosiaalista toimintakykyään erilaisten pari- ja ryhmätehtävien, leikkien, harjoitusten ja pelien avulla. Tunneilla harjoitellaan toisten oppilaiden auttamista, avustamista sekä vastuun ottamista yhteisistä asioista.
 • Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten tunteiden kokemista. Oppilailla on mahdollisuus suunnitella sovellettuja pelejä ja leikkejä sekä kehitellä yhteisiä sääntöjä, mikä vahvistaa pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
 • Liikunnanopetukseen sisältyy tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle. Liikuntatunneilla tutustutaan fyysisen harjoittelun periaatteisiin. Oppilaat saavat tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista tutustumalla esimerkiksi kuntoliikuntamuotoihin, vierailemalla lähialueen liikuntapaikoissa tai hakemalla tietoa eri harrastusmahdollisuuksista.