Maantieto

Vantaa OPSista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Vuosiluokat 7-9

Oppiaineen tehtävä

Maantiedon opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä ja koko maailmassa sekä autetaan oppilaita sijoittamaan uutiset maailman tapahtumista maantiedon opetuksessa saamaansa alueelliseen kehikkoon. Maantieto on monitieteinen ja eri tiedonaloja integroiva oppiaine, jossa tutkitaan maapalloa ja sen alueita, luontoa, ihmisen toimintaa sekä erilaisia kulttuureita. Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon luonnontieteiden, ihmistieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmat. Näin rakennetaan eheää kokonaiskuvaa monimuotoisesta maailmasta ja sen toiminnasta. Maantiedon opetuksessa käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta ja sen yhteyttä ympäristön tilaan sekä luodaan perustaa ymmärtää erilaisia alueellisia näkökulmia ja ristiriitoja maapallolla. Maantieteellisten syy- ja seuraussuhteiden sekä ympäristönmuutosten ymmärtäminen ja analysointi aktivoivat oppilasta toimimaan vastuullisesti omassa arjessa.

Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden oma elämismaailma. Opetus tarjoaa toiminnallisia kokemuksia erilaisissa oppimisympäristöissä, joissa oppilaat tekevät havaintoja ja tutkimuksia. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Teknologian käyttö edistää myös oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa oppimisessa.

Maantiedon opetuksessa vahvistetaan oppilaiden valmiuksia kestävää kehitystä edistävään toimintatapaan. Opetus harjaannuttaa oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamistaitoja ja antaa oppilaille keinoja aktiiviseen kansalaisuuteen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Maantiedon opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä ja koko maailmassa sekä autetaan oppilaita sijoittamaan uutiset maailman tapahtumista maantiedon opetuksessa saamaansa alueelliseen kehikkoon.

Maantieto on monitieteinen ja eri tiedonaloja integroiva oppiaine, jossa tutkitaan maapalloa ja sen alueita, luontoa, ihmisen toimintaa sekä erilaisia kulttuureita. Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon luonnontieteiden, ihmistieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmat. Näin rakennetaan eheää kokonaiskuvaa monimuotoisesta maailmasta ja sen toiminnasta.

Maantiedon opetuksessa käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta ja sen yhteyttä ympäristön tilaan sekä luodaan perustaa ymmärtää erilaisia alueellisia näkökulmia ja ristiriitoja maapallolla. Maantieteellisten syy- ja seuraussuhteiden sekä ympäristönmuutosten ymmärtäminen ja analysointi aktivoivat oppilasta toimimaan vastuullisesti omassa arjessa. Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden oma elämismaailma. Opetus tarjoaa toiminnallisia kokemuksia erilaisissa oppimisympäristöissä, joissa oppilaat tekevät havaintoja ja tutkimuksia. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Teknologian käyttö edistää myös oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa oppimisessa. Maantiedon opetuksessa vahvistetaan oppilaiden valmiuksia kestävää kehitystä edistävään toimintatapaan. Opetus harjaannuttaa oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamistaitoja ja antaa oppilaille keinoja aktiiviseen kansalaisuuteen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Maantiedon opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on käyttää monipuolisia oppimisympäristöjä sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Maastotyöskentely, kenttäretket luonnossa ja rakennetussa ympäristössä sekä sähköisten oppimisympäristöjen ja paikkatiedon käyttö ovat olennainen osa maantiedon opetusta. Pelillisyys lisää oppilaiden motivaatiota. Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee maantieteellisen ajattelun sekä ongelmanratkaisu- ja tutkimustaitojen kehittymistä sekä edistää yhteisöllistä ja vuorovaikutteista työskentelyä. Opetuksessa seurataan ajankohtaisia tapahtumia ja ilmiöitä lähiympäristössä ja muualla maailmassa. Työtapoja valittaessa otetaan huomioon oppilaiden elämismaailma, kansainvälisyys ja yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Opetuksessa annetaan aikaa oppilaiden ajattelulle, luovuudelle ja toiminnalle.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Maantiedon opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita hahmottamaan ympäröivää maailmaa ja ymmärtämään sen ilmiöitä. Ajankohtaisella uutisseurannalla tuetaan kunkin oppilaan maailmankuvan rakentumista. Kenttäopetuksessa lähiympäristöä tulkitaan kaikkia aisteja hyväksi käyttäen ja jaetaan kokemuksia oppilaiden ja opettajan välillä. Maantiedon tavoitteiden kannalta tuen järjestämisessä on keskeistä tiedostaa oppilaiden spatiaalisen hahmottamisen vaikeudet ja erityisesti vaikeudet kartanluvussa ja karttatulkinnassa. Oppilaita ohjataan ja tuetaan käyttämään paikkatietoa ja muuta geomediaa arjen tilanteissa. Jokaisen oppilaan taitoja hahmottaa lähiympäristöä ja maailmaa harjaannutetaan tukemalla ja kannustamalla oppilasta hänen omien vahvuuksiensa pohjalta sekä tarvittaessa vahvistamalla oppilaan taitoja eri tukimuotoja hyödyntäen. Eriyttämistä voi toteuttaa tutkimustehtävissä, joissa oppilaat voivat toimia erilaisissa rooleissa sekä harjoituksissa, joissa on mahdollista edetä yksilöllisesti ajattelun taitojen eri tasoille.

Oppilaan oppimisen arviointi

Maantiedon opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee oppilaiden motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin maantiedon tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa tietoa. Maantiedon arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaiden tiedolliseen osaamiseen että maantiedon taitoihin kuten geomediataitoihin ja tiedon kriittiseen arviointitaitoon. Lisäksi arvioidaan taitoa käyttää maantiedolle ominaista välineistöä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja. Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona maantiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut maantiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso maantiedon valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Maantiedossa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT

Ge91.png Ge92.png Ge93.png

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilasta ohjataan ilmaisemaan ajatuksiaan maantieteellisesti syy- seuraussuhteita pohtien. Oppilaalla on aktiivinen ja tutkiva rooli oppimisprosessissa: hän ottaa vastuuta, asettaa tavoitteita, osallistuu opiskelunsa suunnitteluun, oman työskentelynsä arviointiin sekä harjoittelee arvioimaan taitojaan realistisesti. Hän opiskelee erilaisissa ryhmissä. Oppilasta kannustetaan lukemaan, kuuntelemaan ja tulkitsemaan tekstiä, karttoja ja kuvaa.  Häntä kannustetaan ottamaan kantaa ja pohtimaan ihmisoikeudellisia näkökulmia.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Maantieto tarjoaa mahdollisuuksia tutustua erilaisiin kulttuureihin niin Suomessa kuin koko maailmassa. Maantieto vahvistaa oppilaan suhdetta ja arvostusta omaan lähiympäristöön ja lisää ymmärrystä omiin juuriin ja taustaan (uskonto, kieli, kulttuuri). Samalla oppilaan empatiakyky kehittyy.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Maantieto ohjaa oppilasta hyödyntämään opittuja taitoja koulun ulkopuolella: kartanlukutaito, paikkatietojärjestelmät ja niiden sovellukset arjessa (liikkuminen, liikenne). Kestävän elämäntavan mukaiset valinnat ja toimintatavat tulevat oppilaille tutuiksi maantiedon tunneilla.

L4 Monilukutaito

Maantiedossa seurataan ajankohtaisia uutisia ympäri maailmaa ja opetellaan lähdekriittisyyttä. Monilukutaito on keskeisessä asemassa maantiedon opiskelussa. Oppilas hankkii, yhdistää, muokkaa, tuottaa ja arvioi erilaista maantieteellistä tietoa. Oppilas harjaantuu arvioimaan hakemansa tiedon luotettavuutta ja osaa käyttää monenlaisia lähteitä.

L5 Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään sekä geomediataitojen opiskeluun että maantieteellisten tietojen havainnollistamiseen. Oppilasta ohjataan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tuotostensa laatimisessa tarkoituksenmukaisella tavalla. Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen, yhdessä tekemiseen ja vuorovaikutukseen niin luokkahuoneessa, eri koulujen kesken Suomessa kuin kansainvälisestikin. Oppilas tutustuu maantieteellisiin verkkopalveluihin kuten paikkatieto- ja kuvanpiirto- sekä taulukkolaskentaohjelmiin opiskellessaan ja esittäessään maantieteellistä tietoa.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Oppilaalla on myönteinen asenne maantietoa kohtaan. Oppilasta kannustetaan täsmällisyyteen ja työvälineistä huolehtimiseen sekä joustavuuteen että luovuuteen. Hän ottaa vastuuta omasta opiskelustaan ja ryhmätoiminnasta sekä osallistuu projektityöskentelyyn. Oppilas harjoittelee verkostoitumista ja sosiaalisia taitoja kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

L7 Osallistuminen ja vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oppilasta tuetaan ilmaisemaan rohkeasti oma mielipide ja tulkinta sekä kuuntelemaan muiden mielipiteitä ja päätelmiä. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa ja oppimisympäristönsä suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Maantiedon opiskelussa luodaan edellytyksiä kiinnostukselle yhteiskunnallisiin asioihin ja vaikuttamiseen. Oppilas soveltaa maantietoa ympäröivässä yhteiskunnassa. Maantieto antaa eväitä aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamiseen sekä empatiakyvyn kehittymiseen sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Vuosiluokka 7

Tavoitteet

Maantieteelliset tiedot

Oppilas hahmottaa maapallon karttakuvan peruspiirteet sekä tietää keskeisten kohteiden sijainnin ja nimistön. T1, T6, T9

Oppilas omaksuu perustietoja eri maanosista. T2, T9

Oppilas ymmärtää luonnonmaantiedon keskeisiä syy-seuraussuhteita.

 • Selittää esimerkkien avulla Maan planetaarisuuden, vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelun. T2, T5
 • Hahmottaa maapallon kehät ja vyöhykkeisyyden. T2, T5
 • Tunnistaa ja kuvailee luonnonmaisemia maapallolla sekä tuo esille joitakin niiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä. T2, T5


Oppimistaidot

Oppilas tulkitsee ja laatii erilaisia karttoja, diagrammeja ja muita maantieteellisiä malleja. T7

Oppilas käyttää kuvia sekä muuta geomediaa. T7

Oppilas innostuu seuraamaan uutisia maailman tapahtumista ja kykenee sijoittamaan tapahtumat kartalle. T8, T9

Oppilas mittaa sekä jana- että suhdelukumittakaavan avulla etäisyyksiä kartalla. T6

Oppilas esittää maantieteellistä tietoa sekä suullisesti että tieto- ja viestintätekniikka hyväksi käyttäen. T7, T8, T10

Oppilas toimii ryhmän jäsenenä ja arvioi omaa toimintaansa ryhmässä. T10

Sisällöt

Maapallon karttakuva ja alueet S1, S2

 • tutustutaan erilaisiin karttaprojektioihin
 • erilaisten karttojen tulkinta ja käyttö
  • pinnanmuotokartta
  • maastokartta
  • teemakartta
 • etäisyydet kartalla (jana- ja suhdeluku)
 • keskeinen luonnonmaantieteellinen nimistö


Maapallon kehät S3

 • kivikehä
 • sisä- ja ulkosyntyisten tekijöiden vaikutus pinnanmuotoihin
  • kiviaineksen kierto
 • vesikehä
  • vedenkierto
 • ilmakehä
 • eliökehä


Elämän perusedellytykset maapallolla S3

 • Miksi juuri maapallolla on elämää?
 • elämään vaikuttavat planetaariset ilmiöt
 • vuodenajat, kuukausi ja vuorokausi
 • auringon säteilyn jakautuminen maapallolle


Maapallon vyöhykkeisyys S3

 • säteilyvyöhykkeet (vertaa vuodenaikojen vaihtelu)
 • lämpövyöhykkeet
 • ilmastoon vaikuttavat tekijät ja ilmastoalueita
 • ilmaston vaikutus kasvillisuuteen

Vuosiluokka 8

Tavoitteet

Maantieteelliset tiedot

Oppilaan maailmankarttakuva vahvistuu. T1, T6, T9

Oppilas omaksuu perustietoja eri maanosista. T2, T9

Oppilas esittää maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtii vastauksia niihin. T5

Oppilas kertoo esimerkein miksi ja miten ihmisten elinolot vaihtelevat eri puolilla maapalloa. T3, T5

Oppilas ymmärtää, kuinka luonnonmaantieteelliset tekijät vaikuttavat ihmistoimintaan eri puolilla maailmaa. T4


Oppimistaidot

Oppilas tulkitsee ja laatii erilaisia karttoja, diagrammeja ja muita maantieteellisiä malleja. T7

Oppilaan taidot käyttää kuvia sekä muuta geomediaa kehittyvät. T7

Oppilas seuraa uutisia maailman tapahtumista ja sijoittaa tapahtumat kartalle sekä selittää tapahtumien taustoja. T8, T9

Oppilas esittää maantieteellistä tietoa sekä suullisesti että tieto- ja viestintätekniikka hyväksi käyttäen. T7, T8, T10

Oppilas ymmärtää erilaisuutta ja erilaisia alueellisia identiteettejä. T11, T13

Oppilas toimii ryhmän jäsenenä ja arvioi omaa toimintaansa ryhmässä. T10

Sisällöt

Aluemaantiede S1, S2

 • keskeisten alueiden, valtioiden ja kaupunkien sijainti


Väestömaantiede S5

 • väestön kasvun tarkastelu maanosittain
 • väestöpyramidi ja niiden tulkinta
 • kansat, kielet, kulttuurit
 • muuttoliikkeet ja niiden taustalla olevat syyt


Hyvän elämän edellytykset S3, S4

 • elinkeinot ja niiden harjoittamiseen vaikuttavat tekijät
 • asutuksen sijoittuminen ja siihen vaikuttavat tekijät
 • eriarvoinen maailma
 • ihmisoikeudet

Vuosiluokka 9

Tavoitteet

Maantieteelliset tiedot

Oppilas hahmottaa maailmaa eri aluetasoilla: oma lähiympäristö, kunta, Suomi, Eurooppa ja koko maailmaa. T5

Oppilas esittää maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtii vastauksia niihin. T5

Oppilas toimii projektissa, jossa yhdessä muiden kanssa vaikutetaan lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen. T2, T3, T11, T13


Oppimistaidot

Oppilas tekee maantieteellisen tutkimuksen lähiympäristöstä. T8, T11, T13

Oppilas tulkitsee ja laatii erilaisia karttoja, diagrammeja ja muita maantieteellisiä malleja. T7

Oppilaan taidot käyttää kuvia sekä muuta geomediaa kehittyvät: tutkimustulosten havainnollistaminen ja esittäminen geomedian avulla. T5, T8, T7

Oppilaan kartankäyttötaidot kehittyvät: jana- ja suhdelukumittakaava ja kartan suuntaaminen todellisuuden mukaisesti. T6

Oppilas esittää mielipiteitä maantieteellisistä asioista sekä kuunnella ja suhtautua rakentavasti erilaisiin näkemyksiin. T10, T13

Oppilas innostuu seuraamaan uutisia Suomen ja lähialueiden tapahtumista. T9

Oppilas toimii ryhmän jäsenenä ja arvioida omaa toimintaansa ryhmässä. T10

Sisällöt

Suomen luonnonolot S1, S2, S4

 • Maisemat
  • jääkauden maisemaan jättämät merkit
  • maisema-alueet
  • tutustuminen peruskarttaan
 • Ilmasto ja sää
  • sääkartta ja sen tulkinta


 • Alueellinen identiteetti S5


Pääkaupunkiseutu S1, S2, S4, S5

 • Alueen erityispiirteet
  • kaupunkikeskittymät vs. maaseutu
  • luonnonmaisemat, kulttuurimaisemat
  • alueen palvelurakenne ja sen sijoittumiseen vaikuttavat tekijät (elinkeinot,liikenne)
  • maankäyttö ja sen suunnittelu
  • muuttoliikkeet, kotiseudun merkitys
  • tulevaisuus (miten voidaan vaikuttaa)