Malline:Vantaa luku4

Vantaa OPSista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

4 Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

Johtamisella on merkittävä rooli siinä, miten koulu omaksuu uusia toimintatapoja. Pedagoginen johtaminen on kaikkea johtamistoimintaa, joka tähtää opetussuunnitelman toteutumiseen, oppilaiden saaman opetuksen laadun kehittämiseen, oppimisen edellytyksistä huolehtimiseen ja tähän kannustavan, kestävän toimintakulttuurin luomiseen.

Kokonaisvaltaisella asioiden ja ihmisten johtamisella viestitään kouluyhteisölle siitä, mikä koulussa on tärkeää ja arvostettua. Päävastuu laajasta pedagogisesta johtamisesta on rehtorilla, mutta se kuuluu olennaisena osana myös koulujen johtoryhmien jäsenten työhön. Vantaalla koulun johtaminen edellyttää rehtorin ja koulun johtoryhmän jäsenten välistä yhteistyötä. Pedagogisen johtamisen lisäksi johtoryhmän tehtävänä on auttaa rehtoria tuomaan arvot, visio ja strategia osaksi jokaisen kouluyhteisön jäsenen arkea.

Vantaalla perusopetuksen toimintakulttuurissa korostuvat sekä koulujen välinen että ulkopuolisten toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö. Toimintakulttuuri näkyy joustavuutena, kehittämismyönteisyytenä ja yhdessä oppimisena. Dialogin kautta myös oppilaat tietävät, miksi ovat koulussa ja miksi asioita opitaan. Tällöin tavoitteiden saavuttaminen ja oppiminen itse koetaan palkitsevana.

Oppimisympäristöt tukevat toiminnallista oppimista ja oppilaiden osallisuutta. Oppimisympäristömme edistävät tieto- ja viestintäteknologian käyttöä, oppiainerajojen rikkomista ja ekososiaalisen sivistyksen sekä luontosuhteen kehittymistä.

Vantaalla noudatetaan Vantaan perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologian taitotasoja.

Vantaalla koulut edistävät ja arvioivat toimintakulttuurin kehittymistä sekä toteutumista johtoryhmätyöskentelyn avulla.

Koulukohtaiset täsmennykset

Vantaalla on kaupunkitasoisten opetussuunnitelman lisäksi kirjattu koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin tähän lukuun liittyvät seuraavat asiat:

  • Koulu täsmentää oman toimintakulttuurin, oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet.
  • Miten koulu edistää ja arvioi toimintakulttuurin kehittämisen periaatteiden toteutumista?
  • Miten koulussa seurataan, arvioidaan ja kehitetään oppimiskokonaisuuksien toteutumista ja oppilaiden osallistumista niiden suunnitteluun siten, että jokaisen oppilaan opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus vuodessa?
  • Koulu määrittää eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteistyötä ja työnjakoa koskevat toimintatavat.


4.1 Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri Keimolanmäen koulussa

Keimolanmäen koulu on uusi koulu ja toimintakulttuuri on kehittymässä.

Keimolanmäen kasvattajayhteisössä (koulu ja päiväkoti) on ajatustapa: “koko yhteisö kasvattaa”. Tämä ajatus korostuu pienessä yhteisössämme, jossa aikuiset tuntevat lapset. Koulun ja päiväkodin kasvattajat tekevät keskenään tiiviistä yhteistyötä lasten hyvinvointia ja kasvua edistäen. Koulun ja päiväkodin oppimistiloja hyödynnetään monipuolisesti ja tarpeenmukaisesti. Lähialueen liikunta- ja virkistyspaikkoja sekä lähiluontoa hyödynnetään osana opetusta.

Yhteistyötaidot, toisten auttaminen ja kannustaminen korostuvat myös lasten välisessä työskentelyssä. Suunnittelemme erilaisia teemapäiviä sekä projekteja toteutettavaksi koko Keimolanmäen yhteisössä. Teemme tiivistä arjen yhteistyötä erityisesti esiopetuksen kanssa. Keimolanmäessä opetuksessa kehitetään yhteisopettajuuden muotoja.

Opetuksessa pyrimme ilmiökeskeisyyteen, jossa tiettyä teemaa tarkastellaan usean oppiaineen lähtökohdista. Kannustamme oppilaita ilmiöiden ja tarkastelutapojen valintaan.

Järjestämme lukuvuosittain vähintään noin viikon mittaisen monialainen oppimiskokonaisuuden. Teeman valintaan sekä viikon suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvat oppilaat.