Oppilaan oma äidinkieli

Kohteesta Vantaa OPS
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Laaja alainen osaaminen taulukko.JPG


Oman äidinkielen arviointi

Oppilaan oma äidinkieli arvioidaan kahdesti vuodessa kirjallisesti Wilmassa. Arviointi annetaan kirjallisen väliarvioinnin ja lukuvuositodistuksen liitteenä. Arviointi on sanallista ja se annetaan suomeksi. Kirjallisen arvioinnin lisäksi tunneilla käytetään oppilaiden itsearviointia ja vertaisarviointia opettajan valitsemien keinojen mukaan. Arvioinnin tulee olla kannustavaa ja kielen käyttöön rohkaisevaa. Arvioinnissa tulee huomioida oppilaan oman äidinkielen osaamisen lähtötaso ja tausta.

Omassa äidinkielessä arvioidaan kirjallisessa arvioinnissa seuraavat osa-alueet:

1. Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

2. Tekstien tulkitseminen

3. Tekstien tuottaminen

4. Taito ymmärtää kieltä, kirjallisuutta ja kulttuuria

5. Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena


Arviointiasteikko jokaisessa osa-alueessa on Harjoittelet - Osaat perusasiat - Osaat hyvin - Osaat erinomaisesti

Arvioitavien osa-alueiden lisäksi oppilaalle voidaan antaa tarkempaa osaamista kuvaavaa tai kannustavaa arviointia valitsemalla lausepankista sopiva suomenkielinen arviointilause. Arvioinnin perusteena on oppilaan eteneminen arvioitavissa osa-alueissa ottaen huomioon oppilaan kielitaidon tason.


Vuosiluokat 1-2

Vuosiluokilla 1−2 opetuksen erityisenä tehtävänä on oppia käyttämään omaa äidinkieltä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Oppilas oppii kuuntelemaan, kysymään, vastaamaan ja kertomaan. Sana- ja ilmaisuvarantoa laajennetaan systemaattisesti kattamaan elämän eri osa-alueita. Opetuksen avulla kehitetään oppilaiden ajattelu- ja itseilmaisutaitoja yhteistyössä kotien kanssa. Oppilas omaksuu lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja sekä tutustuu ikätasoaan vastaavaan lastenkirjallisuuteen sekä kertomus- ja kulttuuriperinteeseen. Tavoitteena on oppia käyttämään kieltä erilaisissa oppimisympäristöissä ja hankkimaan tietoa äidinkielen avulla. Tavoitteena on oppia tiedostamaan oman äidinkielen merkitys ja luoda positiivinen suhde omaan kieleen.


S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan kuuntelua ja suullista ilmaisua ryhmässä, kuten keskustelua, kysymistä, vastaamista ja kertomista. Tutustutaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ja ilmaisukeinoihin muun muassa leikkejä, pelejä ja draamaa hyödyntäen.


S2 Tekstien tulkitseminen: Tutustutaan erilaisiin teksteihin, kuten satuihin, kertomuksiin, runoihin, yksinkertaisiin tieto- ja mediateksteihin sekä kuviin. Harjoitellaan lukemista sekä kysymysten tekemistä ja niihin vastaamista erityisesti kertovien ja kuvaavien tekstien pohjalta. Keskustellaan teksteistä ja jaetaan kokemuksia niistä. Kartutetaan sana- ja ilmaisuvarantoa teksteihin tutustumalla.


S3 Tekstien tuottaminen: Tutustutaan kirjoitusjärjestelmän ominaispiirteisiin ja harjoitellaan kirjoittamista yksin ja yhdessä sekä leikitellään kielellä.


S4 Taito ymmärtää kieltä, kirjallisuutta ja kulttuuria: Havainnoidaan oman äidinkielen käyttöä kotona, koulussa ja lähiympäristössä sekä rohkaistaan käyttämään omaa äidinkieltä yhteistyössä muun alkuopetuksen kanssa.


S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Tutustutaan opiskelun kieleen ja harjoitellaan tiedonalojen kielen perusteita yhteistyössä muun alkuopetuksen kanssa.


Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 1.


Oma äidinkieli taulukko 1.JPG

Taulukko 2 oman.JPG

Taulukko 3 oman äid.JPG

Taulukko 4 oman äid.JPG


Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 2.


Taulukko 5 oman äid.JPG

Taulukko 6 oman äid.JPG

Taulukko 7 oman äid.JPG

Taul 8 oman äid.JPG


Vuosiluokat 3-6

Vuosiluokilla 3–6 erityisenä tehtävänä on oppia toimimaan aktiivisesti omalla äidinkielellä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Oppilaat oppivat lukemaan erilaisia lukemistapoja käyttäen, jäsentämään lukemaansa ja jakamaan lukukokemuksiaan sekä kehittämään kirjoitusjärjestelmän hallintaansa. Oppilaat tutustuvat kielen keskeisimpiin ominaispiirteisiin. Oppilaat oppivat vertailemaan kieliä ja hyödyntämään kielitaitoa erilaisissa oppimisympäristöissä hankkimalla äidinkielen avulla tietoa eri oppiaineissa. Tavoitteena on syventää suhdetta omaan kieleen ja oppia arvostamaan eri kielten taitoa. Tavoitteena on myös oppia arvioimaan ja ohjaamaan omaa oppimista. Oppilaan opiskelumotivaatiota vahvistetaan yhteistyössä kotien ja kieliyhteisön kanssa.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan yhteistyötaitoja, kuten kuuntelemista ja aloitteiden tekemistä sekä tehdään esityksiä hyödyntämällä omakielisen lähiympäristön ja median mahdollisuuksia. Harjoitellaan oman toiminnan arviointia ja palautteen vastaanottamista.

S2 Tekstien tulkitseminen: Työskennellään monipuolisesti erilaisten tekstien kanssa niin, että oppilaiden suhde omakieliseen tekstimaailmaan vahvistuu. Syvennetään lukemisen ja tekstien tulkinnan taitoa tutustumalla erilaisiin suullisiin ja kirjallisiin teksteihin, erityisesti kertoviin, kuvaaviin ja yksinkertaisiin kantaa ottaviin teksteihin. Harjoitellaan tekstin ymmärtämisen strategioita, muun muassa kysymistä, silmäilyä ja tiivistämistä. Keskustellaan teksteistä, jaetaan lukukokemuksia ja syvennetään tuntemusta siitä, miten erilaiset tekstit rakentuvat. Kartutetaan sana- ja ilmaisuvarantoa.

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan kirjoittamisprosessin vaiheita sekä tekstin rakennetta. Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja sekä oman kielen oikeinkirjoituksen erityispiirteitä ja niiden käyttöä omassa tekstissä. Kirjoitetaan yksin ja yhdessä tekstejä sekä keskustellaan ja annetaan palautetta niistä.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Ohjataan pohtimaan kulttuurisen identiteetin muodostumista sekä oman äidinkielen käyttöä kotona, koulussa ja lähiympäristössä. Tutustutaan oman äidinkielen keskeisimpiin rakenteisiin.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Tutustutaan eri oppiaineiden käsitteisiin ja tekstikäytänteisiin sekä vertaillaan tiedonalojen tekstejä. Harjoitellaan omakielisen tiedon hakua ja median käyttöä. Esitellään ja harjoitellaan erilaisia kielenoppimisen strategioita.


Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 3.


Taulukko 9 oman äid.JPG

Taul 10 oman äid.JPG

Taul 11 oman äid.JPG

Taul 12 oman äid.JPG


Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 4.


Taul 13 oman äid.JPG

Taul 14 oman äid.JPG

Taul 15 oman äid.JPG

Taul 16 oman äid.JPG

Taul 17 oman äid.JPG


Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 5.


Taul 18 oman äid.JPG

Taul 19 oman äid.JPG

Taul 20 oman äid.JPG

Taul 21 oman äid.JPG


Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 6.


Taul 22 oman äid.JPG

Taul 23 oman äid.JPG

Taul 24 oman äid.JPG

Taul 25 oman äid.JPG


Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen hyvän osaamisen kuvaus 6. vuosiluokan päätteeksi


Taul 26 oman äid.JPG

Taul 27 oman äid.JPG


Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 7–9

Vuosiluokilla 7–9 opetuksen erityisenä tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaiden oman äidinkielen taitoa kunkin kielitaidon mukaisesti. Oppilaat tutustuvat erilaisiin suullisiin ja kirjallisiin teksteihin sekä oppivat tulkitsemaan, analysoimaan ja tuottamaan niitä. Oppilaiden suhde omakieliseen kirjallisuuteen ja kertomus- ja kulttuuriperinteeseen sekä kieliyhteisöön syvenee ja monipuolistuu. Oppilaat syventävät kielen ominaispiirteiden osaamistaan sekä hyödyntävät kielitietoaan ja -taitoaan erilaisissa oppimisympäristöissä hankkimalla äidinkielen avulla tietoa eri oppiaineissa. Oppilaiden arvostus omaa äidinkieltä kohtaan vahvistuu ja heidän kykynsä käyttää kieltä tietoisesti ja luovasti kasvaa. Oppilaat omaksuvat tiedonhaluisen ja itseohjautuvan tavan opiskella äidinkieltään ja syventävät taitoaan vertailla kieliä sekä hyödyntävät eri kielten taitojaan monipuolisesti. Oppilaat omaksuvat keinoja kehittää kielitaitoaan myös perusopetuksen päätyttyä. Oppilaat syventävät opiskelumotivaatiotaan yhteistyössä kotien ja kieliyhteisön kanssa.


S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Keskustellaan nuorten maailman, kotien ja kieliyhteisön tapahtumista, harjoitellaan keskustelua, väittelyä ja mielipiteiden ilmaisemista, vertaillaan eri kieliyhteisöjen vuorovaikutus- ja keskustelutapoja. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita hyödyntämällä omakielisen ympäristön ja median mahdollisuuksia. Arvioidaan omaa toimintaa sekä harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista.

S2 Tekstien tulkitseminen: Vahvistetaan oppilaiden kiinnostusta omakielisiin teksteihin hyödyntämällä oppilaiden ehdottamia tekstejä. Laajennetaan lukemisen kohteita ja ohjataan käyttämään erilaisia lähteitä omakielisten tekstien löytämiseksi. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja harjoitellaan lähteiden luotettavuuden arviointia. Tutustutaan myös pohtiviin ja ohjaaviin teksteihin. Jaetaan lukukokemuksia ja tulkintoja teksteistä erilaisissa viestintäympäristöissä.

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan kertovien, kuvaavien, kantaa ottavien, pohtivien ja ohjaavien tekstien tuottamista erilaisia tarkoituksia varten sekä syvennetään kirjoittamisprosessin vaiheiden hallintaa. Sujuvoitetaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja. Syvennetään oman kielen oikeinkirjoituksen erityispiirteiden tuntemusta ja niiden hallintaa omassa tekstissä sekä pohditaan eri sanojen ja ilmaisujen merkitysten ja sävyjen vaikutusta tekstiin. Kirjoitetaan tekstejä yksin ja yhdessä sekä keskustellaan ja annetaan palautetta niistä.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutustutaan omakieliseen mediaan ja kulttuuritarjontaan sekä harjoitellaan niiden kriittistä tarkastelua. Syvennetään oman äidinkielen keskeisten rakenteiden ja muiden piirteiden tuntemusta ja vertaillaan niitä suomen kieleen. Hankitaan tietoa myös Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Syvennetään eri oppiaineiden käsitteiden ja tekstikäytänteiden tuntemusta. Laajennetaan omakielisen tiedonhaun käyttöä kaiken oppimisen tukena.


Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 7.


Taul 28 oman äid..JPG

Taul 29 oman äid.JPG

Taul 30 oman äid.JPG


Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 8.


Taul 31 oman äid.JPG

Taul 32 oman äid.JPG

Taul 33 oman äid.JPG


Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 9.


Taul 34 oman äid.JPG

Taul 35 oman äid.JPG

Taul 36 oman äid.JPG


Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen hyvän osaamisen kuvaus 9. vuosiluokan päättyessä


Taul 37 oman äid.JPG

Taul 38 oman äid.JPG

Taul 40 oman äid.JPG