Ruotsin kieli, B1-oppimäärä

Kohteesta Vantaa OPS
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Vuosiluokka 4-6

Oppiaineen tehtävä

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.

Toisen kotimaisen kielen opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa kieliympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja. Toisen kotimaisen kielen opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla Pohjoismaita. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen.

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä.

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä tietoa.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille.

Oppilaiden kielitaustan huomioidaan arvioinnissa ja eriyttämisessä sekä hyödynnetään oman äidinkielen opettajan tukea kielen opiskelussa mahdollisuuksien mukaan. Oppilaille annetaan mahdollisuus yhdistää muiden aineiden projekteja ruotsin opiskeluun erityisesti ylöspäin eriytettäessä.

Oppilaan oppimisen arviointi

Arviointi ja palaute on luonteeltaan oppimista ohjaavaa ja kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.

Ruotsin kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ruotsin kielen B1-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.
Ruotsin kielen B1-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota /arvosanaa kahdeksan varten

Rub161.png Rub162.png

Laaja-alainen osaaminen

Vuosiluokka 6

Tavoitteet

Oppilas

 • yhdistelee ja siirtää muiden kielten ja kieliaineiden kautta osaamiaan asioita ruotsin kieleen
 • ymmärtää, missä ruotsia puhutaan ja näkemään ruotsin kielen osana omaa ympäristöään
 • hahmottaa suomenruotsin ja riikinruotsin eroja
 • kommunikoi rohkeasti kehittyvällä kielitaidollaan
 • muodostaa käsityksen itsestään kieltenopiskelijana, tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja oppii kehittämään niitä
 • vahvistaa kieltenopiskelussa tarvittavia taitoja (esim. sanastonopiskelutekniikat ja kielitaidon eri osa-alueiden harjoittelutavat)
 • oppii tuntemaan kieltenopiskelussa tarvittavia päättely- ja ongelmanratkaisutaitoja (esim. vieraiden sanojen merkityksen arvaaminen, erojen ja yhteneväisyyksien havaitseminen)
 • käyttää ruotsin kieltä yksinkertaisissa omaan itseensä liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa
 • tunnistaa erilaisia viestintästrategioita ja käyttää niitä vuorovaikutustilanteissa

Sisällöt

 • kielten vertailu (ruotsi vs. jo osatut kielet)
 • kielen tutkiminen ja maisteleminen esim. lainasanojen kautta
 • suomen ja ruotsin asema kansalliskielinä sekä ruotsin kielen vaikutus suomen kieleen
 • kieltenopiskelutaidot (monipuolisia malleja esimerkiksi sanaston opiskeluun)
 • perusäänteisiin tutustuminen
 • itsestä ja omasta lähiympäristöstä kertominen ja siinä tarvittavan perussanaston harjoitteleminen
 • yhdessä oppilaan kanssa valitut ajankohtaiset ja oppilasta kiinnostavat aiheet nuorten maailmasta
 • erilaisten pienimuotoisten (erityisesti suullisten) arjen konkreettisten viestintätilanteiden harjoitteleminen ikätasolle sopivalla tavalla (esimerkiksi roolien kautta)
 • erilaisten reagointikeinojen ja ei-kielellisen viestinnän harjoittelu
 • viestinnän kannalta olennaisiin rakenteisiin tutustuminen ja niiden harjoitteleminen (esim. preesens, perusmuoto ja apuverbit, pronominit, substantiivin suku ja monikko, adjektiivit, tärkeimmät *prepositiot, sanajärjestyksen perusteet)
 • tärkeimmät kohteliaisuuden ilmaukset: kiitos, tervehdys, pahoittelut, kuulumiset

Vuosiluokat 7-9

Oppiaineen tehtävä

Oppilaita rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on mahdollista.

Koulun kautta tutustutaan erilaisiin mahdollisuuksiin käyttää ruotsin kieltä kaksikielisessä Vantaan kaupungissa. Tutustutaan esimerkiksi erilaisiin ruotsinkielisiin toimijoihin. Tutustutaan myös esim. viestintävälineiden kautta ruotsin kielen eri käyttöyhteyksiin.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille.

Oppilaiden kielitaustan huomioidaan arvioinnissa ja eriyttämisessä sekä hyödynnetään oman äidinkielen opettajan tukea kielen opiskelussa mahdollisuuksien mukaan. Oppilaille annetaan mahdollisuus yhdistää muiden aineiden projekteja ruotsin opiskeluun erityisesti ylöspäin eriytettäessä.

Oppilaan oppimisen arviointi

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Oppilaita rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.


Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso oppiaineen valtakunnallisiin ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
Ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Rub191.png Rub192.png

Laaja-alainen osaaminen

Vuosiluokka 7

Tavoitteet

Oppilas 

 • vahvistaa käsitystään siitä, missä ja miten ruotsia puhutaan ja huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään
 • oppii tuntemaan Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kulttuuria
 • yhdistelee ja siirtää muiden kielten ja kieliaineiden kautta osaamiaan asioita ruotsin kieleen
 • kommunikoi rohkeasti ruotsiksi kehittyvällä kielitaidollaan
 • arvioi itseään kieltenoppijana ja asettamaan itselleen tavoitteita kieltenopiskeluun
 • käyttää kieltenopiskelussa tarvittavia päättely- ja ongelmanratkaisutaitoja (esim. vieraiden sanojen merkityksen arvaaminen, erojen ja yhteneväisyyksien havaitseminen)
 • käyttää ruotsin kieltä arkipäiväisissä suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa
 • hyödyntää erilaisia viestintästrategioita vuorovaikutuksessa
 • hyödyntää monipuolisia kieltenopiskelutaitoja ja etsimään itselleen sopivia opiskelutapoja ja -välineitä 
 • käyttää kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

Sisällöt

 • ruotsinkielinen kulttuuri Suomessa ja Ruotsissa
 • kieltenopiskelutaitojen vahvistaminen
 • tavallisimmat äänteet
 • sanaston ja ilmaisujen laajentaminen itsestä ympäröivään maailmaan ja arkipäiväisiin vuorovaikutustilanteisiin nuoren näkökulmasta
 • arkisten viestintätilanteiden harjoittelu suullisten harjoitusten kautta (eläytyminen, roolileikit, luokan ulkopuolelle lähteminen)
 • yksinkertaisten tekstien tuottamisen harjoittelu eri viestintäkanavien kautta
 • viestinnän kannalta olennaisten rakenteiden vahvistaminen ja laajentaminen (esim. mennyt aika, adjektiivit, substantiivin taivutuksen vahvistaminen, prepositioilmaisut, sanajärjestys)
 • kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten osaamisen laajentaminen luokkakontekstista ympäröivään maailmaan
 • erilaisten reagointikeinojen ja ei-kielellisen viestinnän harjoittelu
 • autenttiseen materiaaliin tutustuminen mahdollisuuksien ja oppilaan omien kiinnostuksen kohteiden mukaan

Vuosiluokka 8

Tavoitteet

Oppilas 

 • oppii tuntemaan pohjoismaista kieli- ja kulttuuriympäristöä sekä pohjoismaista elämäntapaa
 • hyödyntää huomaamiaan säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä sekä ruotsin ja muiden osaamiensa kielten välillä
 • hyödyntää mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään
 • arvioi itseään kieltenoppijana ja tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa
 • asettaa itselleen tavoitteita kieltenopiskeluun ja toimii aktiivisesti tavoitteiden saavuttamiseksi
 • käyttää kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena
 • käyttää ruotsin kieltä monipuolisissa arkipäivän suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa
 • kommunikoi rohkeasti ruotsiksi erilaisissa tilanteissa
 • käyttää erilaisia viestintästrategioita hyväksi vuorovaikutuksessa
 • etsii ja analysoi tietoa ja tuottaa sen pohjalta yksinkertaisen tuotoksen ruotsiksi

Sisällöt

 • Pohjoismaat sekä niiden kielet ja kulttuuri
 • monipuoliset kieltenopiskelutaidot (harjoittelu ja käyttö)
 • sanaston ja ilmaisujen laajentaminen itsestä ympäröivään maailmaan ja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin nuoren näkökulmasta
 • autenttiseen materiaaliin tutustuminen mahdollisuuksien ja oppilaan omien kiinnostuksen kohteiden mukaan
 • suullisten ja kirjallisten viestintätilanteiden monipuolinen harjoittelu
 • viestintätilanteissa pääpaino siirtyy valmiiden ilmaisujen toistamisesta omaan tuottamiseen
 • sekä suullisessa että kirjallisessa tuottamisessa viestin välittyminen tärkeintä, mutta myös sanaston ja rakenteiden sopivuuteen kiinnitetään huomiota.
 • viestinnän kannalta olennaisten rakenteiden vahvistaminen ja laajentaminen (esim. kaikkien aikamuotojen harjoittelu, adjektiivin ja substantiivin taivutuksen vahvistaminen, pronominien laajentaminen, sanajärjestys, adverbit)
 • kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten osaamisen laajentaminen luokkakontekstista ympäröivään maailmaan

Vuosiluokka 9

Tavoitteet

Oppilas

 • oppii kertomaan pohjoismaisesta kieli- ja kulttuuriympäristöstä
 • tunnistaa erilaisia tapoja käyttää kieltä (esim. suomenruotsi ja riikinruotsi, kielen eri rekisterit)
 • ymmärtää, että ruotsin kieli avaa mahdollisuuksia toimia myös muissa Pohjoismaissa
 • arvioi itseään kieltenoppijana ja tunnistamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa
 • asettaa itselleen tavoitteita kieltenopiskeluun ja toimimaan aktiivisesti tavoitteiden saavuttamiseksi
 • käyttää kielitiedon käsitteitä monipuolisesti oppimisensa tukena
 • käyttää ruotsin kieltä monipuolisesti erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa
 • selviytyy omalla kielitaidollaan monipuolisissa tilanteissa erilaisia viestintästrategioita käyttäen
 • tuottaa oman tuotoksen ruotsiksi etsimänsä ja käsittelemänsä tiedon pohjalta

Sisällöt

 • Pohjoismaat sekä niiden kielet ja kulttuuri
 • kieltenopiskelutaitojen monipuolinen harjoittelu ja soveltaminen
 • sanaston ja ilmaisujen laajentaminen ympäröivään maailmaan ja monipuolisiin vuorovaikutustilanteisiin nuoren näkökulmasta
 • erilaisten ruotsinkielisten viestintäkanavien ja autenttisen materiaalin monipuolinen käyttö oppilaan omien kiinnostuksen kohteiden mukaan
 • ajankohtaisten asioiden ja ilmiöiden käsitteleminen ruotsiksi pohjoismaisen nuoren näkökulmasta
 • viestinnän kannalta olennaisten rakenteiden vahvistaminen ja laajentaminen (esim. eri aikamuotojen monipuolinen käyttö, tapaluokkien käyttö, substantiivin ja adjektiivin taivutus, sanajärjestys, prepositioilmaisut, adverbit)
 • kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten monipuolinen soveltaminen erilaisissa arjen tilanteissa
 • monipuolisten suullisten ja kirjallisten viestintätilanteiden harjoittelu ja soveltaminen
 • viestintätilanteissa pääpaino valmiiden ilmaisujen toistamisen sijasta omassa tuottamisessa
 • sekä suullisessa että kirjallisessa tuottamisessa viestin välittyminen tärkeintä, mutta myös sanaston ja rakenteiden sopivuuteen kiinnitetään huomiota.