Ruotsin kieli, B1-oppimäärä

Vantaa OPSista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun


Vuosiluokka 4-6

Oppiaineen tehtävä

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.

Toisen kotimaisen kielen opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa kieliympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja. Toisen kotimaisen kielen opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla Pohjoismaita. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen.

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä.

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä tietoa.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille.

Oppilaiden kielitaustan huomioidaan arvioinnissa ja eriyttämisessä sekä hyödynnetään oman äidinkielen opettajan tukea kielen opiskelussa mahdollisuuksien mukaan. Oppilaille annetaan mahdollisuus yhdistää muiden aineiden projekteja ruotsin opiskeluun erityisesti ylöspäin eriytettäessä.

Oppilaan oppimisen arviointi

Arviointi ja palaute on luonteeltaan oppimista ohjaavaa ja kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.

Ruotsin kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ruotsin kielen B1-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.
Ruotsin kielen B1-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota /arvosanaa kahdeksan varten

Rub161.png Rub162.png

Laaja-alainen osaaminen

Vuosiluokka 6

Tavoitteet ja sisällöt

T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta

 • oppilas hyödyntää muiden kielten kautta oppimiaan asioita ruotsin kielen opiskelussa
 • oppilas oppii tuntemaan kieltenopiskelussa tarvittavia päättely- ja ongelmanratkaisutaitoja (esim. vieraiden sanojen merkityksen arvaaminen, erojen ja yhteneväisyyksien havaitseminen)
 • oppilas tutustuu kielikuntiin ja tarkastelee yhdessä muiden kanssa ryhmässä puhuttavien kielten suhdetta ruotsin kieleen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 • tarkastellaan eri kielikuntia ja erityisesti opetusryhmän oppilaiden osaamia kieliä
 • vertaillaan kieliä (ruotsi vs. jo osatut kielet)
 • tutkitaan ja maistellaan kieltä esim. lainasanojen kautta


T2 tutustuttaa oppilas suomen ja ruotsin asemaan kansalliskielinä sekä ruotsin kielen vaikutukseen suomen kieleen

 • oppilas hahmottaa, missä kaikkialla suomenruotsia puhutaan ja näkee ruotsin kielen osana omaa ympäristöään
 • oppilas hahmottaa suomenruotsin ja riikinruotsin eroja

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 • tutkitaan ruotsin kielen vaikutusta suomen kieleen (esim. slangisanat ja murteet)
 • tutustutaan ruotsinkielisiin alueisiin Suomessa (esim. paikkojen ruotsinkieliset nimet)


T3 ohjata oppilasta harjaannuttamaan viestinnällisiä taitojaan sallivassa opiskeluilmapiirissä ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä ottamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan osaamistaan

 • oppilas muodostaa käsityksen itsestään kieltenopiskelijana, tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja oppii kehittämään niitä
 • oppilas harjoittelee kieltenopiskelussa tarvittavia taitoja (esim. sanastonopiskelutekniikat ja kielitaidon eri osa-alueiden harjoittelutavat) ja oppii hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa
 • oppilas rohkaistuu käyttämään kieltä aktiivisesti yhdessä muiden kanssa

S2 Kielenopiskelutaidot

 • kokeillaan erilaisia tapoja opiskella kieliä hyödyntäen esim. digitaalisia sovelluksia sekä ohjataan oppilaita säännölliseen ja pitkäjänteiseen kielenopiskeluun
 • harjoitellaan tavoitteiden asettamista ja itsearviointia
 • työskennellään yksin ja yhdessä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa


T4 rohkaista oppilasta näkemään ruotsin taito tärkeänä osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista ja rohkaista ruotsinkielisten oppimisympäristöjen löytämiseen ja hyödyntämiseen myös koulun ulkopuolella

 • oppilas ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen kansainvälistyvässä Suomessa
 • oppilas havainnoi ruotsin kieltä lähiympäristössä

S2 Kielenopiskelutaidot

 • tarkastellaan ruotsin kieltä koulun ja kodin lähiympäristössä esim. opasteissa, tuotteissa, julkisissa liikennevälineissä ja tiloissa


T5 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia, erityisesti suullisia viestintätilanteita

 • oppilas oppii käyttämään ruotsin kieltä yksinkertaisissa ja tutuissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • harjoitellaan erilaisia pienimuotoisia yksinkertaisia viestintätilanteita (esim. kuulumisten vaihtaminen, tutustuminen, ostostilanne, kellonajan kertominen)


T6 rohkaista oppilasta käyttämään viestinsä perille saamiseksi monenlaisia, myös ei-kielellisiä keinoja ja pyytämään tarvittaessa toistoa ja hidastusta

 • oppilas tutustuu erilaisiin viestintästrategioihin ja osaa käyttää niitä vuorovaikutustilanteissa

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • harjoitellaan erilaisia reagointikeinoja ja ei-kielellistä viestintää


T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia kohteliaisuuden ilmauksia

 • oppilas käyttää rohkeasti erilaisia luokkatilanteissa tarvittavia kohteliaita tervehdyksiä ja muita fraaseja (esim. kiitos ja ole hyvä).

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • harjoitellaan tärkeimpiä kohteliaisuuden ilmauksia kuten kiittäminen, tervehtiminen, pahoitteleminen ja kuulumisten vaihtaminen


T8 rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilanneyhteyden avulla helposti ennakoitavasta ja ikätasolleen sopivasta puheesta tai kirjoitetusta tekstistä

 • oppilas oppii tulkitsemaan tuttua sanastoa sisältäviä yksinkertaisia tekstejä (puhuttuja ja kirjoitettuja)
 • oppilas oppii löytämään teksteistä pääkohtia kehittyvällä kielitaidollaan

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • tutustutaan tekstin tulkitsemisen kannalta olennaisiin rakenteisiin ja harjoitellaan niiden tunnistamista (esim. verbin preesens ja perusmuoto, pronomineja, substantiivin suku ja monikko, adjektiiveja, kysymyksiä)
 • opiskellaan tekstien aihepiireihin liittyvää sanastoa (esim. minä, perhe, koulu, vapaa-aika, kioskilla asiointi)
 • teksteinä hyödynnetään myös ajankohtaisia ja oppilasta kiinnostavia aiheita (esim. uutisotsikot, sosiaalisen median julkaisut)


T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa hyvin pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista

 • oppilas osaa ääntää tuttuja sanoja ja ilmauksia ymmärrettävästi
 • oppilas osaa ääntää yleisimpiä äänteitä (esim. o, å, ä)
 • oppilas pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja sekä osaa kirjoittaa sanoja ja lyhyitä lauseita

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • opetellaan luontevaa ääntämistä esim. o, å, ä
 • harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita (esim. tutustuminen, kuulumisten kysyminen, kioskilla asioiminen)
 • tutustutaan vuorovaikutuksen kannalta olennaisiin rakenteisiin ja harjoitellaan niiden käyttämistä (esim. verbin preesens ja perusmuoto, pronomineja, substantiivin suku ja monikko, adjektiiveja, kysymyksiä)

Vuosiluokat 7-9

Oppiaineen tehtävä

Oppilaita rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on mahdollista.

Koulun kautta tutustutaan erilaisiin mahdollisuuksiin käyttää ruotsin kieltä kaksikielisessä Vantaan kaupungissa. Tutustutaan esimerkiksi erilaisiin ruotsinkielisiin toimijoihin. Tutustutaan myös esim. viestintävälineiden kautta ruotsin kielen eri käyttöyhteyksiin.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille.

Oppilaiden kielitaustan huomioidaan arvioinnissa ja eriyttämisessä sekä hyödynnetään oman äidinkielen opettajan tukea kielen opiskelussa mahdollisuuksien mukaan. Oppilaille annetaan mahdollisuus yhdistää muiden aineiden projekteja ruotsin opiskeluun erityisesti ylöspäin eriytettäessä.

Oppilaan oppimisen arviointi

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Oppilaita rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.


Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso oppiaineen valtakunnallisiin ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
Ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Rub191.png Rub192.png

Laaja-alainen osaaminen

Vuosiluokka 7

Tavoitteet ja sisällöt

T1 ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön sekä Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin

 • oppilas tuntee pohjoismaista kieli- ja kulttuuriympäristöä sekä pohjoismaista elämäntapaa

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 • tutustutaan Pohjoismaihin, niiden pääkaupunkeihin ja kieliin sekä ajankohtaisiin Pohjoismaihin liittyviin ilmiöihin


T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

 • oppilas tunnistaa esimerkiksi sanaston ja fraasien samankaltaisuuksia eri kielten välillä.
 • oppilas muistaa eri kielisissä käytettyjä kielitiedon käsitteitä esim. imperfekti.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 • vertaillaan opiskeltavien kielten sanastoa ja fraaseja
 • harjoitellaan opeteltavien aiheiden kannalta keskeisiä kielitiedon käsitteitä (esim. sanaluokkia ja aikamuotoja)


T3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

 • oppilas asettaa itselleen tavoitteita kieltenopiskeluun ja harjoittelee työskentelemään tavoitteiden saavuttamiseksi
 • oppilas oppii käyttämään itselleen sopivia tehokkaita kielenopiskelustrategioita
 • oppilas rohkaistuu käyttämään ruotsin kieltä yksinkertaisissa vuorovaikutustilanteissa yhdessä muiden kanssa

S2 Kielenopiskelutaidot

 • kokeillaan monipuolisesti erilaisia pitkäjänteiseen työskentelyyn tähtääviä tapoja opiskella kieliä
 • harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia
 • oppilas harjoittelee runsaasti yksinkertaisia viestintätilanteita yhdessä toisten kanssa


T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään ja ohjata oppilasta käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella.

 • oppilas havainnoi ja tunnistaa ruotsin kieltä koulun ulkopuolella
 • oppilas käyttää oppimiaan fraaseja (esim. tervehdyksiä) sekä oppitunnilla että luokan ulkopuolella

S2 Kielenopiskelutaidot

 • havainnoidaan oppilaan omassa lähiympäristössä esiintyvän ruotsin kielen käyttöä (esim. kyltit, julkiset liikennevälineet ja tilat, tuotteet, sosiaalinen media)
 • käytetään erilaisia oppimateriaaleja ja lähteitä


T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta

 • oppilas oppii lisää erilaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita
 • oppilas hallitsee viestinnän kannalta olennaisia rakenteita

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • harjoitellaan erilaisia pienimuotoisia yksinkertaisia viestintätilanteita (esim. tutustuminen, ostostilanne, tien neuvominen, viestin kirjoittaminen)
 • rohkaistaan käyttämään mahdollisuuksien mukaan kieltä erilaisissa ympäristöissä myös luokkahuoneen ulkopuolella (esim. sosiaalinen media, palvelutilanteet koulun ulkopuolella)
 • harjoitellaan viestinnän kannalta keskeisiä rakenteita (esim. kysymykset, verbit)
 • valitaan aiheita ja esimerkiksi sosiaalisen median verkostoja oppilaiden kiinnostuksen mukaan


T6 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

 • oppilas osallistuu keskusteluun tuetusti ja harjoittelee pyytämään esim. toistoa tai selvennystä
 • oppilas oppii reagoimaan käyttäen sekä kielellistä että ei-kielellistä viestintää (esim. nyökkäykset ja äännähdykset)

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • harjoitellaan ei-kielellisiä viestintästrategioita
 • käytetään aktiivisesti ulkoa opeteltuja yksinkertaisia fraaseja (esim. kyllä ja ei, kiitos ja ole hyvä, anteeksi kuinka)


T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

 • oppilas käyttää aktiivisesti luokkatilanteessa tarvittavia kohteliaita fraaseja
 • oppilas hallitsee yksinkertaisissa asiointitilanteissa tarvittavia fraaseja
 • oppilas havainnoi koulun ulkopuolella kohteliaiden ilmausten käyttöä

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • harjoitellaan tärkeimpiä kohteliaisuuden ilmauksia: kiittäminen, tervehtiminen, pahoitteleminen, kuulumisten vaihtaminen, erilaiset toivotukset
 • havainnoidaan kohteliaiden ilmausten käyttöä myös luokkahuoneen ulkopuolella (esim. julkiset liikennevälineet, kaupat)


T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

 • oppilas ymmärtää tuttua sanastoa sisältäviä yksinkertaisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
 • oppilas löytää teksteistä tarvitsemansa tiedon

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • tutustutaan tekstin tulkitsemisen kannalta olennaisiin rakenteisiin ja harjoitellaan niiden tunnistamista (esim. imperfekti, perfekti, pronomineja, substantiivin monikko)
 • opiskellaan tekstien aihepiireihin liittyvää sanastoa (esim. kaupassa asiointi, ruokailu, tien neuvominen)
 • teksteinä hyödynnetään myös ajankohtaisia ja oppilasta kiinnostavia aiheita (esim. uutisotsikot, sosiaalisen median julkaisut)


T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta olennaisimpiin rakenteisiin

 • oppilas osaa ääntää tuttuja sanoja ja ilmauksia
 • oppilas oppii lisää yksinkertaisia keskustelutilanteita sekä kirjoittaa lyhyitä lauseita ja tekstejä
 • oppilas hallitsee sisällön ja vuorovaikutuksen kannalta olennaisia rakenteita

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • harjoitellaan teksteissä esiintyvien ja vuorovaikutuksessa tarvittavien sanojen ääntämistä huomioiden esimerkiksi vokaalien pituus.
 • harjoitellaan erilaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita (esim. kaupassa asiointi, kauppalista, ruokailu, tien neuvominen)
 • tutustutaan vuorovaikutuksen kannalta olennaisiin rakenteisiin ja harjoitellaan niiden käyttämistä (esim. imperfekti, perfekti, pronomineja, substantiivin monikko)

Vuosiluokka 8

Tavoitteet ja sisällöt

T1 ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön sekä Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin

 • Oppilas tuntee pohjoismaista kieli- ja kulttuuriympäristöä sekä pohjoismaista elämäntapaa

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 • Tutustutaan pohjoismaiseen kulttuuriin ja ajankohtaisiin Pohjoismaihin liittyviin ilmiöihin


T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

 • Oppilas havainnoi ja ymmärtää esimerkiksi sanaston ja fraasien samankaltaisuuksia eri kielten välillä.
 • Oppilas muistaa eri kielisissä käytettyjä kielitiedon käsitteitä esim. perfekti.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 • Vertaillaan opiskeltavien kielten sanastoa ja fraaseja
 • Opiskellaan opeteltavien aiheiden kannalta keskeisiä kielitiedon käsitteitä (esim. sanaluokkia, aikamuotoja, lauseenjäseniä)


T3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

 • Oppilas asettaa itselleen tavoitteita kieltenopiskeluun ja opettelee toimimaan aktiivisesti tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Oppilas harjoittelee käyttämään itselleen sopivia tehokkaita kielenopiskelustrategioita
 • Oppilas käyttää rohkeasti ruotsin kieltä yksinkertaisissa viestintätilanteissa yhdessä toisten kanssa

S2 Kielenopiskelutaidot

 • Kokeillaan monipuolisesti erilaisia pitkäjänteiseen työskentelyyn tähtääviä tapoja opiskella kieliä
 • Asetetaan tavoitteita kieltenopiskeluun
 • Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia


T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään ja ohjata oppilasta käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella.

 • Oppilas ymmärtää tuttuja toistuvasti koulussa ja koulun ulkopuolella havaitsemiaan ruotsinkielisiä ilmauksia
 • Oppilas käyttää oppimiaan fraaseja (esim. tervehdyksiä) sekä oppitunnilla että luokan ulkopuolella.

S2 Kielenopiskelutaidot

 • Käsitellään ajankohtaisia aiheita, kuten uutisia, ja hyödynnetään sosiaalista mediaa
 • Käytetään erilaisia oppimateriaaleja ja lähteitä


T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta

 • Oppilas oppii lisää erilaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita
 • Oppilas käyttää viestinnän kannalta olennaisia rakenteita

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • Harjoitellaan erilaisia rutiininomaisia viestintätilanteita (esim. pahoitteleminen, avun pyytäminen, voinnista kertominen, viestin kirjoittaminen)
 • Käytetään mahdollisuuksien mukaan kieltä erilaisissa ympäristöissä myös luokkahuoneen ulkopuolella (esim. sosiaalinen media, palvelutilanteet koulun ulkopuolella)
 • Harjoitellaan viestinnän kannalta keskeisiä rakenteita (esim. kysymykset)
 • Valitaan aiheita ja esimerkiksi sosiaalisen median verkostoja oppilaiden kiinnostuksen mukaan


T6 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

 • Oppilas osallistuu keskusteluun ja osaa käyttää erilaisia keinoja pyytää esim. toistoa tai selvennystä
 • Oppilas oppii reagoimaan käyttäen sekä kielellistä että ei-kielellistä viestintää ( esim. nyökkäykset ja äännähdykset)

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • Harjoitellaan ei-kielellisiä viestintästrategioita
 • Harjoitellaan viestintätilanteissa hyödyllisiä fraaseja (esim. sepä kiva, voi harmi, se kuulostaa hyvältä)


T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

 • Oppilas käyttää oma-aloitteisesti luokkatilanteessa tarvittavia kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia fraaseja
 • Oppilas osaa käyttää erilaisissa asiointitilanteissa tarvittavia fraaseja

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • Harjoitellaan tärkeimpiä kohteliaisuuden ilmauksia (esim. kiittäminen, tervehtiminen, pahoitteleminen, kuulumisten vaihtaminen, toivotukset, avun pyytäminen, kysyminen, vastaaminen)
 • Harjoitellaan kohteliaiden ilmausten käyttöä myös luokkahuoneen ulkopuolella (esim. julkiset liikennevälineet, kaupat)


T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

 • Oppilas ymmärtää tuttua sanastoa sisältäviä yksinkertaisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
 • Oppilas löytää teksteistä tarvitsemansa tiedon

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • Tutustutaan tekstin tulkitsemisen kannalta olennaisiin rakenteisiin (esim. aikamuotoja, pronomineja, substantiivin monikko)
 • Opiskellaan tekstien aihepiireihin liittyvää sanastoa (esim.matkustaminen, sairastaminen)
 • Teksteinä hyödynnetään myös ajankohtaisia ja oppilasta kiinnostavia aiheita (esim. uutisotsikot, sosiaalisen median julkaisut)


T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

 • Oppilas osaa ääntää tuttuja sanoja ja ilmauksia ymmärrettävästi
 • Oppilas tuottaa yksinkertaisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä tutuista aihepiireistä
 • Oppilas hallitsee sisällön ja vuorovaikutuksen kannalta olennaisia rakenteita

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • Harjoitellaan teksteissä esiintyvien ja vuorovaikutuksessa tarvittavien sanojen ääntämistä huomioiden esimerkiksi äänteiden pituus.
 • Harjoitellaan erilaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita (esim.matkustaminen, sairastaminen)
 • Tutustutaan vuorovaikutuksen kannalta olennaisiin rakenteisiin (esim. aikamuotoja, pronomineja, substantiivien eri muodot)

Vuosiluokka 9

Tavoitteet ja sisällöt

T1 ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön sekä Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin

 • Oppilas tuntee pohjoismaista kieli- ja kulttuuriympäristöä sekä pohjoismaista elämäntapaa

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 • Tutustutaan Pohjoismaihin sekä niiden kieliin, kulttuuriin ja ajankohtaisiin Pohjoismaihin liittyviin ilmiöihin


T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

 • Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä eri kielten välillä havaitsemistaan samankaltaisuuksista
 • Oppilas oppii huomaamaan kielen rakenteissa esiintyviä toistuvia piirteitä ja hyödyntämään havaintojaan erilaisissa viestintätilanteissa
 • Oppilas käyttää kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 • Vertaillaan opiskeltavien kielten rakenteita (esim. perfekti ja konditionaali) ja sanastoa
 • Harjoitellaan opeteltavien aiheiden kannalta keskeisiä kielitiedon käsitteitä (esim. sanaluokkia, aikamuotoja, lauseenjäseniä)


T3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

 • Oppilas asettaa itselleen tavoitteita kieltenopiskeluun ja oppii toimimaan aktiivisesti tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Oppilas käyttää itselleen sopivia tehokkaita kielenopiskelustrategioita
 • Oppilas käyttää rohkeasti ruotsin kieltä erilaisissa viestintätilanteissa yhdessä toisten kanssa

S2 Kielenopiskelutaidot

 • Harjoitellaan monipuolisesti kieltenopiskelutaitoja
 • Asetetaan tavoitteita ja arvioidaan niiden toteutumista
 • Tehdään itse- ja vertaisarviointia


T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään ja ohjata oppilasta käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella.

 • Oppilas ymmärtää, että ruotsin kieli avaa mahdollisuuksia opiskella ja työskennellä myös muissa Pohjoismaissa
 • Ymmärtää tuttuja toistuvasti koulussa ja koulun ulkopuolella havaitsemiaan ruotsin kielisiä ilmauksia ja osaa niiden avulla päätellä merkityksiä uusissa asiayhteyksissä
 • Oppilas käyttää oppimiaan fraaseja (esim. tervehdyksiä ja toivotuksia) sekä oppitunnilla että luokan ulkopuolella.

S2 Kielenopiskelutaidot

 • Käytetään materiaaleina ajankohtaisia aiheita, kuten uutisia ja sosiaalista mediaa
 • Käytetään erilaisia oppimateriaaleja ja lähteitä
 • Pohditaan ruotsin kielen tarjoamia mahdollisuuksia jatko-opinnoissa ja työelämässä


T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta

 • Oppilas oppii lisää erilaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita
 • Oppilas hallitsee viestinnän kannalta olennaisia rakenteita

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • Harjoitellaan erilaisia rutiininomaisia viestintätilanteita (esim. suunnitelmista kertominen, mielipiteen kertominen, voinnista kertominen, viestin kirjoittaminen)
 • Käytetään mahdollisuuksien mukaan kieltä erilaisissa ympäristöissä myös luokkahuoneen ulkopuolella (esim. sosiaalinen media, palvelutilanteet koulun ulkopuolella)
 • Harjoitellaan viestinnän kannalta keskeisiä rakenteita (esim. erilaiset verbirakenteet, sanajärjestys)
 • Aiheita valitaan oppilaiden kiinnostusten kohteiden mukaan sekä hyödynnetään sosiaalisen median verkostoja


T6 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

 • Oppilas osallistuu keskusteluun reagoimalla tilanteeseen sopivilla fraaseilla
 • Oppilas osaa käyttää erilaisia keinoja pyytää esim. toistoa tai selvennystä
 • Oppilas osaa reagoida käyttäen sekä kielellistä että ei-kielellistä viestintää ( esim. nyökkäykset ja äännähdykset)

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • Harjoitellaan ei-kielellisiä viestintästrategioita
 • Harjoitellaan viestintätilanteiden kannalta hyödyllisiä fraaseja (esim. minun mielestäni, se sopii hyvin, pitää paikkansa)


T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

 • Oppilas osaa käyttää kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia tutuissa viestintätilanteissa sekä luokkatilanteessa että luokan ulkopuolella
 • Oppilas käyttää erilaisissa asiointitilanteissa tarvittavia fraaseja

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • Kerrataan tärkeimpiä kohteliaisuuden ilmauksia: kiittäminen, tervehtiminen, pahoitteleminen, kuulumisten vaihtaminen, toivotukset, avun pyytäminen, kysyminen, vastaaminen
 • Harjoitellaan kohteliaiden ilmausten käyttöä myös luokkahuoneen ulkopuolella (esim. julkiset liikennevälineet, kaupat, sosiaalinen media)


T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

 • Oppilas ymmärtää tuttua sanastoa sisältäviä yksinkertaisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
 • Oppilas löytää teksteistä tarvitsemansa tiedon
 • Oppilas oppii tulkitsemaan erilaisia tekstejä ja päättelemään merkityksiä suppeallakin kielitaidolla
 • Oppilas tutustuu erilaisiin lähteisiin ja harjoitellaan tiedonhakua

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • Harjoitellaan tekstin tulkitsemisen kannalta olennaisia rakenteita (esim. aikamuodot, apuverbit, konditionaali, sanajärjestys, pronomineja, kysymyksiä)
 • Opiskellaan tekstien aihepiireihin liittyvää sanastoa (työelämä, opiskelu, tulevaisuus, ympäristö)
 • Teksteinä hyödynnetään myös ajankohtaisia ja oppilasta kiinnostavia aiheita (esim. uutisotsikot, sosiaalisen median julkaisut)


T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

 • Oppilas osaa ääntää tuttuja sanoja ja ilmauksia ymmärrettävästi
 • Oppilas oppii lisää keskustelutilanteita ja kirjoittaa lyhyitä tekstejä
 • Oppilas tuottaa yksinkertaisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä tutuista ja itseään kiinnostavista aihepiireistä

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • Harjoitellaan luontevaa ääntämistä (esim. sanapainoa)
 • Harjoitellaan erilaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita (työelämä, opiskelu, tulevaisuus, ympäristö)
 • Harjoitellaan käyttämään vuorovaikutuksen kannalta olennaisia rakenteita (esim. aikamuodot, apuverbit, konditionaali, sanajärjestys, pronomineja, kysymyksiä)