Saksan kieli, B2-oppimäärä

Kohteesta Vantaa OPS
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Vuosiluokat 7-9

Oppiaineen tehtävä

Valinnaisen B2-kielen opetus järjestetään useimmiten vuosiluokilla 8-9. B2-kieli on oppilaalle äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, joten oppilaalla on jo paljon kokemusta kielten opiskelusta. Hän kykenee käyttämään aiemmin hankkimaansa tietoa ja taitoa oppimisensa tukena. Oppilasta rohkaistaan käyttämään kaikkia opiskelemiaan kieliä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä.

Perusteissa kuvattu kehittyvän kielitaidon taso perusopetuksen päättövaiheessa soveltuu parhaiten indoeurooppalaisiin kieliin sekä eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjärjestelmää. Muihin kieliin opetuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman noudattaen näitä perusteita soveltuvin osin. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa (esim. kirjoitusmerkit). Opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien opetukseen. Oppilaita rohkaistaan tiedon hakuun opetettavalla kielellä eri oppiaineissa.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville.

Oppilaan oppimisen arviointi

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua.

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso vieraan kielen B2-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vieraan kielen B2-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Vkb91.JPG Vkb92.JPG Vkb93.JPG

Laaja-alainen osaaminen

Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla B2-kielten opiskelussa painotetaan laaja-alaisen osaamisen osa-alueita

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1):

 • Vahvistetaan aiemmilla vuosiluokilla harjoiteltuja oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja.
 • Opetellaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämisen kohteita (esim. oppimisstrategia ja -tyylit, ongelmanratkaisu yhdessä ja itsenäisesti).

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2):

 • Tutustutaan kohdekielisten maiden kulttuuriin.
 • Harjoitellaan erilaisia ilmaisutapoja (eleet, ilmeet, kehonkieli) ja niiden merkityksiä vuorovaikutuksessa.
 • Harjoitellaan kohdekielisten maiden kulttuurikäytänteitä vuorovaikutustilanteissa (esim. arvot, perinteet, fraasit, ilmaisut).
 • Panostetaan kielen ääntämisen harjoitteluun.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3):

 • Herätetään kiinnostus ja myönteinen asennoituminen kielten opiskeluun mm. musiikin, leikkien ja pelien avulla. 
 • Uuden opiskeluryhmän syntyessä panostetaan ryhmäytymiseen ja sosiaalisiin taitoihin sekä positiivisen opiskeluympäristön luomiseen.
 • Tutustutaan systemaattisiin kielenopiskelutaitoihin, esimerkiksi opetellaan huolehtimaan läksyistä ja tehtävistä.
 • Opetellaan huolehtimaan kielenopiskeluvälineistä.
 • Harjoitellaan itsenäisen työskentelyn taitoja (esim. voidaan hyödyntää portfoliotyöskentelyä yhdeksännen luokan sisältöjen suorittamisessa).
 • Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia annettujen kriteerien pohjalta (esim. toisten tekstien arviointi ja rakentavan palautteen antaminen).

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5):

 • Harjoitellaan tiedonhaun ja kriittisen tiedonkäsittelyn perusteita (esim. oppilaat haastattelevat toisiaan ja oppivat toisistaan/toisiltaan, hakukoneiden käytön harjoittelu ja luotettavien lähteiden löytäminen).
 • Harjoitellaan tekstinkäsittely- ja kieltenopiskeluohjelmien käytön perusteita (esim. helpon tekstin ulkoasun muokkaaminen ja jäsentely).
 • Tutustutaan kielenoppimispeleihin ja oppimisympäristöihin.

Vuosiluokka 8

Tavoitteet

Oppilas tietää, missä saksaa puhutaan ja mikä merkitys saksan kielen osaamisella on

Saksankieliseen kulttuuriin tutustuminen (esim. ruokakulttuuri)

Peilataan saksankielistä kulttuuria omaan taustaan

Eurooppalaisten kielten yhteneväisyyteen tutustuminen (lainasanat)

Opetellaan hyviä kieltenopiskelutapoja

Oppilas opettelee opiskelemaan kieltä myös itsenäisesti

Oppilas oppii kertomaan perusasioita omasta lähiympäristöstään

Opetellaan yksinkertaisia vuorovaikutustilanteita

Oppia saksan kielen ääntämistä  

Sisällöt

 • Saksankielisten maiden maantiede
 • Tervehdysfraasit
 • Itsestä ja perheestä kertominen (esim. asuminen, harrastukset, koulu)
 • Kohteliaat vuorovaikutustilanteet
 • Lukusanat 1-100 ja kellonajat
 • Peruskysymykset
 • Kohtelias ostotilanne, esim. kahvila (esim. Ich möchte..., akkusatiivi)
 • Ruokasanoja (esim. aamupala saksalaisittain)
 • Sanastoalueita oppilaiden kiinnostuksen mukaan
 • Harjoitellaan perusverbejä ja niiden taivutusta
 • Ääntämisen harjoittelua luontevissa tilanteissa

Vuosiluokka 9

Tavoitteet

Syvennetään kahdeksannella luokalla opittuja tietoja

Jatketaan tutustumista saksankieliseen kulttuuriin (esim. musiikki) ja kielialueeseen

Opitaan kertomaan Suomesta ja peilataan saksankielistä kulttuuria omaan taustaan

Eurooppalaisten kielten yhteneväisyyteen tutustuminen (lainasanat)

Opetellaan hyviä kieltenopiskelutapoja

Oppilas osaa opiskella saksan kieltä myös itsenäisesti

Opetellaan lisää vuorovaikutustilanteita

Oppia saksan kielen ääntämistä

Oppilas oppii kertomaan tulevaisuuden suunnitelmistaan

Sisällöt

 • Syvennetään kahdeksannella luokalla opittuja taitoja
 • Tutustutaan Itävaltaan ja Sveitsiin
 • Opetellaan kertomaan Suomesta
 • Ostos- tai asiointitilanne (esim. vaatteiden ostaminen, värit)
 • Mielipiteen ilmaiseminen (esim. elokuvasta)
 • Voinnista, vaivoista ja sairauksista puhuminen (esim. kehonosat)
 • Lisää verbejä (myös tärkeimpiä epäsäännöllisiä verbejä)
 • Perfekti sekä sein- ja haben -verbien imperfekti
 • Ammateista ja jatko-opiskelusta kertominen
 • Ääntämisen harjoittelua luontevissa tilanteissa