Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Vantaa OPSista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Oppimäärän erityinen tehtävä

Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai ruotsin kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti . Tämän oppimäärän tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja analysoi erilaisia puhuttuja ja kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulutyöskentelyssä ja yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kielen kehittymistä.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Yhteistyössä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti monimuotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.

Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset ja tarpeelliset tekstilajit ja kielenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osa-alueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Oppilaiden kielen osaaminen laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. He saavat valmiudet havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen tilanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia kieliä.

Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat opettajat yhdessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista . Koska opetus tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on keskeistä, että oppilas saa hänelle parhaiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta. Oppilas voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta.Oppimäärän tarpeen selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat:

 • oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin kielitaidon osa-alueilla, jolloin oppilaan osaaminen ei anna vielä edellytyksiä yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai
 • oppilaan suomen kielen taito ei anna vielä edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun.

Kun oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, hänelle opetetaan suomea tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen sijaan. Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan oppimääräksi on valittu suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan suhteessa tämän oppimäärän tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, minkä opetusryhmän yhteydessä kyseinen opetus on järjestetty. Tärkeää on, että oppilas tulee osalliseksi samoista teksteistä ja tekstilajeista kuin luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilaiden opetuksen tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan kielitaito sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma. Opetuksessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänellä on riittävät edellytykset sen tavoitteiden mukaiseen opiskeluun.

Vuosiluokat 1-2

Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokilla 1-2 opetuksen painopiste on suomen kielen ja sen luku- ja kirjoitustaitojen perustan luomisessa sekä oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehittämisessä. Opetuksen tehtävänä on herättää kiinnostusta kieleen ja ilmaisuun sekä erilaisten tekstien tuottamiseen ja tulkitsemiseen.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisympäristö rakennetaan monipuoliseksi teksti- ja kieliympäristöksi. Saatavilla tulee olla paljon oppilaita kiinnostavaa kirjallisuutta ja monimuotoisia tekstejä. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä ja niitä julkaistaan luokassa ja lähipiirissä. Kieltä tutkitaan leikinomaisesti, esimerkiksi rooli-, draama- ja teatterileikin keinoin. Opetusta eheytetään niin, että äidinkielen taitojen oppiminen nivoutuu ilmiöiden kielelliseen hahmottamiseen eri oppiaineiden yhteydessä. Koulu- tai lähikirjaston toimintaan ja erilaisiin lasten kulttuuritapahtumiin tutustuminen laajentavat oppimisympäristöä luokan ulkopuolelle. Lisäksi hyödynnetään lähiympäristön ja median kulttuurista monimuotoisuutta. Opetuksessa korostuvat kokemusten ja elämysten jakaminen sekä taitojen harjoitteleminen yhdessä ja yksin, myös viestintäteknologiaa hyödyntäen. Draamaa integroidaan kirjallisuuteen ja muihin oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin, liikuntaan ja ympäristöoppiin.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä luku- ja kirjoitustaidon oppimista yhteistyössä kotien kanssa. Kielellisiä vaikeuksia puheen, lukemisen ja kirjoittamisen alueella pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain. Opettaja mallintaa sanojen, virkkeiden ja tekstien lukemista ja ymmärtämistä sekä kirjoittamisen tapoja. Oppilaita ohjataan käyttämään mediavälineitä monipuolisesti ja turvallisesti. Kielellisesti taitavia oppilaita ohjataan haastavampien tehtävien, materiaalien ja tekstiympäristöjen pariin. Tekstit ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Yhteisen pohdinnan sekä palautteen antamisen ja saamisen avulla opettaja ohjaa niin koko opetusryhmän kuin yksittäisen oppilaan oppimista ja edistymistä. Vuosiluokilla 1–2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä on tukea ja edistää oppilaiden kielellistä kehitystä kaikilla tavoitealueilla. Opettaja pyrkii saamaan kokonaiskuvan kunkin oppilaan kielellisestä kehityksen edistymisestä. Arviointiin perustuvan palautteen kautta oppilaat saavat tietoa kielitaitonsa vahvuuksista sekä edistymisestään opiskelemansa kielen oppijana. Oppilaat saavat myös monipuolisesti palautetta siitä, miten he ymmärtävät ja käyttävät kieltä, ilmaisevat itseään, osallistuvat yhteiseen keskusteluun sekä tuottavat ja tulkitsevat tekstejä. Laadukas ja kannustava palaute osaamisen eri alueilta on tärkeää. Se auttaa oppilaita huomaamaan onnistumisiaan ja edistymistään sekä motivoi suuntaamaan työskentelyään kielellisen kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointi tuottaa tietoa myös opetuksen suunnittelua varten sekä auttaa havaitsemaan mahdollisia tuen tarpeita oppilaiden kielellisessä kehityksessä. Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita äidinkielen ja kirjallisuuden eri oppimäärissä ovat

 • edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon karttuminen
 • edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa
 • edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen kehittyminen
 • edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen merkityksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista.

Vuosiluokka 1

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
S2-oppilaalle on tärkeää kokea oppimisen iloa ja onnistumisen tunteita. Häntä rohkaistaan kysymään ja keskustelemaan ryhmässä taitotasostaan riippumatta. Opetuksessa sanotetaan asioita ja oppilaan kanssa nimetään asioita, tunteita ja ilmiöitä. Oppilas saa jatkuvaa palautetta onnistumisestaan. Hänelle annetaan keinoja havaita omaa edistymistään.
  L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Oppilasta rohkaistaan kertomaan omasta kulttuuristaan ja perheestään. Oppilaita ohjataan suhtautumaan arvostavasti toistensa tarinoihin. Mahdollisuuksien mukaan tuodaan musiikin, median, satujen ja esitysten kautta esille erilaisia kulttuureja ja niiden erityispiirteitä suomalaista kulttuuria unohtamatta.

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Koululaistaitojen hyvä omaksuminen on hyvin tärkeää heti alkuopetuksen käynnistyessä. Tämä edellyttää joidenkin oppilaiden kohdalla hyvin tiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa. Päiväjärjestyksen hahmottaminen ja sen noudattaminen alusta asti tuo turvallisuutta ja mahdollistaa hyvän oppimisen polun. Pienen koululaisen tärkeitä taitoja ovat esimerkiksi oikeiden välineiden pakkaaminen reppuun.

L4 Monilukutaito
Tekstien valinnan täytyy S2-oppilailla tukea monilukutaidon kehittymistä. Oppilas tarvitsee paljon erilaisia tekstejä. Erityisesti hän tarvitsee apua mediatekstien oikeanlaisessa käytössä: oppilasta ohjataan ikätasolle sopivien elokuvien, musiikin, pelien, lehtien ja kirjojen maailmaan. 

L5 Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen
Leikkiin perustuva työskentely kuten pelit ja leikit lisäävät intoa oppimiseen ja opiskeluun. Myös heikosti kieltä osaavat voivat osallistua tunnilla itse tuottamiensa kuvien avulla.  Tämä mahdollistaa tasavertaisen vuorovaikutuksen. Oppitunnilla pyritään vaikuttamaan oppilaiden vastuulliseen kieli-ja viestintäteknologian käyttöön myös arjessa.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
Koulutyössä oppilasta ohjataan toimimaan erilaisien ryhmien tasavertaisena jäsenenä. Hän oppii ymmärtämään, että oma kielenkäyttö vaikuttaa ryhmän jäsenten keskinäiseen dynamiikkaan ja joko edesauttaa tai estää hyvän vuorovaikutuksen syntymisen. Ryhmän jäsenenä hän oppii ilmaisemaan oman mielipiteensä ja kantamaan vastuuta yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Oppilaiden kanssa käydään keskustelua siitä, mitä vastavuoroisuus ja yhdenvertaisuus tarkoittavat. Jokainen oppilas opetetaan ottamaan vastuuta niin luokan viihtyisyydestä kuin työrauhastakin. Siksi on tärkeää, että jokainen oppilas saa taitotasoaan vastaavaa opetusta ja tehtäviä opetustilanteessa.

Tavoitteet

Ensimmäisen ja toisen kouluvuoden aikana tavoitteena on oppia lukemaan, kirjoittamaan ja olemaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

Opetuksessa huomioidaan yksilön ja ryhmien erilaiset haasteet ja vahvuudet. Kouluun tullessa jokaisen oppilaan lähtökohdat ja taidot ovat varsin erilaisia. Nämä otetaan huomioon suunnitellessa yksilöllisiä oppimispolkuja. Tavoitteena on turvata jokaiselle oppilaalle mielekäs ja tarkoituksenmukainen opetus ja oppiminen.

T1-3 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (S1) Oppilas

 • harjoittelee keskustelutaitojen perusteita kuten oman vuoron odottamista ja toisen kuuntelemista.
 • rohkaistuu ilmaisemaan itseään ja kertomaan omista ajatuksistaan omalla kielitaidollaan.
 • oppii tiedostamaan oman toimintatapansa vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöönsä.
 • kokee esiintymisen ja leikin iloa ja saa kannustavia kokemuksia.


T4-5 Tekstien tulkitseminen (S2) Oppilas

 • tunnistaa kirjaimen, äänteen, tavun ja sanan.
 • oppii mekaanisesti lukemaan.
 • harjoittelee tekstin ymmärtämistä opettajan tukemana kuunnellen ja yhdessä lukien.
 • laajentaa sana- ja käsitevarastoa.
 • harjoittelee saduista ja tarinoista kertomista ja käyttää draamatyötapoja.


T6-8 Tekstien tuottaminen (S3)

1. Puhuminen

 • Oppilas rohkaistuu puhumaan hänelle tärkeistä asioista ensin aikuisen ohjaamana/kannustamana pienissä ryhmätilanteissa.

2. Kirjoittaminen

 • Oppilas oppii käyttämään pieniä ja isoja kirjainmuotoja.
 • Oppilas tuottaa pieniä lauseita yhdessä muiden kanssa mallintamalla opettajan esimerkkilauseita käyttämällä hänelle jo tutuksi tullutta sanastoa.


T9-11 Kielen kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen (S4) Oppilas

 • alkaa ymmärtää omaa kielellistä pääomaansa ja sen tuomaa etua (esim. opetuksessa kannustetaan tuomaan esille eri kielien tapaa vaikkapa tervehtiä tai sanoa kiitos).
 • harjaantuu ystävälliseen puhetapaan ja oppii ymmärtämään tavallisimpien kohteliaisuusfraasien merkityksen ihmisten sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitäjänä.
 • innostuu tutustumaan kirjoihin ja oppii niiden sisältävän mahdollisuuden päästä toisenlaiseen maailmaan (aluksi tosin vain kuvien avulla).


T12-14 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena (S5) Oppilas

 • tuntee onnistumisen tunteita viestijänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
 • alkaa aktiivisesti kehittää itseään kielenoppijana ja kokee tasavertaisuutta omassa ryhmässään.

Sisällöt

 Keskeiset sisällöt 

(S1) T1-3 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Keskusteleminen ja kuunteleminen

 • Keskustelemisen kautta harjoitellaan vastaamaan yksinkertaisiin kysymyksiin ja kertomaan oppilaalle itselleen tärkeistä arkielämän asioista
 • Harjoitellaan oman vuoron odottamista ja toisen kuuntelemista, erimielisyyksien ratkaisemista, pyytämistä ja kohteliasta kielenkäyttöä yhdessä opettajan ja muiden oppilaiden kanssa

Ryhmätyöskentely

 • Harjoitellaan pareittain ja ryhmässä työskentelyä monipuolisesti ja opitaan mallintamalla erilaisia työskentelytapoja ja kohteliasta kielenkäyttöä
 • Oppilas rohkaistuu pyytämään apua opettajalta tai luokkatoverilta ja käyttämään kieltä oman taitotasonsa mukaisesti

Draama

 • ilmaistaan itseä ja leikitään yhdessä
 • harjoitellaan esillä oloa
 • eläydytään ja syvennytään kertomuksiin esimerkiksi niiden henkilöihin ja tapahtumapaikkaan draaman keinoin
 • käytetään draamatyötapoja monipuolisesti


(S2) T4-5 Tekstien tulkitseminen

Lukemaan oppiminen

 • mekaanisen lukutaidon oppiminen
 • luetun ymmärtämisen ja lukustrategian harjoitteleminen
 • sanavaraston laajentaminen satuja ja tarinoita kuuntelemalla ja lukemalla
 • äänteen keston tunnistaminen
 • kielen synteettisyyteen tutustuttaminen


(S3) T6-T8 Tekstien tuottaminen

 • tuotetaan tekstiä aluksi suullisesti ja taitojen karttuessa myös kirjallisesti
 • pienten tarinoiden mallintaminen ja itsenäinen kirjoittaminen ensin opettajan tukemana
 • yhteinen kirjoittaminen (koko luokka kirjoittaa yhdessä, pienemmissä ryhmissä, pareittain)
 • oppilasta kannustetaan luovuuteen ja mielikuvituksen käyttöön (saduttaminen, kuvat, lorut, media)
 • harjoitellaan kirjoittamaan käsin ja näppäintaitoja käyttäen


(S4) T9-11 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

 • tutustutaan kielitiedon ensimmäisiin käsitteisiin: äänne, kirjain, tavu, sana, lause, riimi ja loru
 • pyritään esimerkiksi tarinoiden kautta tutustumaan eri kulttuureihin ja niiden ominaispiirteisiin
 • tutustutaan erilaisiin juhlaperinteisiin ja suomalaiseen kansanperinteeseen
 • opastetaan kirjaston käyttöön ja tutustutaan lastenkulttuurin eri muotoihin


(S5) T12-14 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

 • oppilasta kannustetaan käyttämään kieltä aidoissa vuorovaikutustilanteissa ikätasonsa edellyttämällä tasolla
 • tutustutaan ensimmäisiin tekstilajeihin: tarinat, ympäristöopin tekstit ja matematiikan kieli
 • harjoitellaan pienimuotoisesti tiedonhankintaa (esim. ympäristöä tarkkailemalla, tekstejä lukemalla, kuvia tutkimalla, haastattelemalla erilaisia ihmisiä)
 • harjoitellaan tiedon jakamista toisille
 • erilaisten muististrategioiden omaksuminen: toistaminen, lorut, laulut, ääneen lukeminen ja riimittely
 • tuetaan ja hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena

Painotukset:

Ensimmäisellä luokalla

 • tunnistetaan kirjain, äänne, tavu, sana
 • kuva(kuvien lukeminen, avaaminen)
 • isot ja pienet kirjainmuodot
 • mekaaninen lukeminen

Vuosiluokka 2

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
S2-oppilaalle on tärkeää kokea oppimisen iloa ja onnistumisen tunteita. Häntä rohkaistaan kysymään ja keskustelemaan ryhmässä taitotasostaan riippumatta. Opetuksessa sanotetaan asioita ja oppilaan kanssa nimetään asioita, tunteita ja ilmiöitä. Oppilas saa jatkuvaa palautetta onnistumisestaan. Hänelle annetaan keinoja havaita omaa edistymistään.
  L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Oppilasta rohkaistaan kertomaan omasta kulttuuristaan ja perheestään. Oppilaita ohjataan suhtautumaan arvostavasti toistensa tarinoihin. Mahdollisuuksien mukaan tuodaan musiikin, median, satujen ja esitysten kautta esille erilaisia kulttuureja ja niiden erityispiirteitä suomalaista kulttuuria unohtamatta.

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Koululaistaitojen hyvä omaksuminen on hyvin tärkeää heti alkuopetuksen käynnistyessä. Tämä edellyttää joidenkin oppilaiden kohdalla hyvin tiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa. Päiväjärjestyksen hahmottaminen ja sen noudattaminen alusta asti tuo turvallisuutta ja mahdollistaa hyvän oppimisen polun. Pienen koululaisen tärkeitä taitoja ovat esimerkiksi oikeiden välineiden pakkaaminen reppuun.

L4 Monilukutaito
Tekstien valinnan täytyy S2-oppilailla tukea monilukutaidon kehittymistä. Oppilas tarvitsee paljon erilaisia tekstejä. Erityisesti hän tarvitsee apua mediatekstien oikeanlaisessa käytössä: oppilasta ohjataan ikätasolle sopivien elokuvien, musiikin, pelien, lehtien ja kirjojen maailmaan. 

L5 Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen
Leikkiin perustuva työskentely kuten pelit ja leikit lisäävät intoa oppimiseen ja opiskeluun. Myös heikosti kieltä osaavat voivat osallistua tunnilla itse tuottamiensa kuvien avulla.  Tämä mahdollistaa tasavertaisen vuorovaikutuksen. Oppitunnilla pyritään vaikuttamaan oppilaiden vastuulliseen kieli-ja viestintäteknologian käyttöön myös arjessa.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
Koulutyössä oppilasta ohjataan toimimaan erilaisien ryhmien tasavertaisena jäsenenä. Hän oppii ymmärtämään, että oma kielenkäyttö vaikuttaa ryhmän jäsenten keskinäiseen dynamiikkaan ja joko edesauttaa tai estää hyvän vuorovaikutuksen syntymisen. Ryhmän jäsenenä hän oppii ilmaisemaan oman mielipiteensä ja kantamaan vastuuta yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Oppilaiden kanssa käydään keskustelua siitä, mitä vastavuoroisuus ja yhdenvertaisuus tarkoittavat. Jokainen oppilas opetetaan ottamaan vastuuta niin luokan viihtyisyydestä kuin työrauhastakin. Siksi on tärkeää, että jokainen oppilas saa taitotasoaan vastaavaa opetusta ja tehtäviä opetustilanteessa.

Tavoitteet

T1-3 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (S1)

Oppilas

 • harjoittelee keskustelutaitojen perusteita kuten oman vuoron odottamista ja toisen kuuntelemista.
 • rohkaistuu ilmaisemaan itseään ja kertomaan omista ajatuksistaan omalla kielitaidollaan.
 • oppii tiedostamaan oman toimintatapansa vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöönsä.
 • kokee esiintymisen ja leikin iloa ja saa kannustavia kokemuksia.


T4-5 Tekstien tulkitseminen (S2)

Oppilas

 • oppii mekaanisesti lukemaan.
 • harjoittelee tekstin ymmärtämistä opettajan tukemana kuunnellen ja yhdessä lukien.
 • laajentaa sana- ja käsitevarastoaan.
 • harjoittelee saduista ja tarinoista kertomista ja osallistuu draamatyöskentelyyn.
 • tutustuu kertomuksen rakenteeseen, käsitteisiin: päähenkilö, tapahtumapaikka, tapahtuma-aika ja tapahtumien selostaminen(juoni)


T6-8 Tekstien tuottaminen (S3)

1. Puhuminen

 • Oppilas rohkaistuu pienissä ryhmäkeskusteluissa kuvaamaan omia kokemuksiaan ja osallistumaan muiden mukana esimerkiksi yhteisen tarinan luomiseen.

2. Kirjoittaminen

 • Oppilas
  • kirjoittaa sekä käsin että tekniikkaa apuna käyttäen erilaisia rakenneharjoituksia.
  • tunnistaa tärkeimmät oikeinkirjoituksen perusasiat (piste, iso alkukirjain).
  • harjaantuu tuottamaan ikätasonsa mukaisesti jo muutamia tekstilajeja aikuisen ohjauksella(esim. satu, luonnontieteellinen teksti(ympäristötieto)).
  • yhdistää kuvaa ja tekstiä ja alkaa ymmärtää myös visuaalisuuden olevan olennainen osa omaa tuotosta ja tekstiä


T9-11 Kielen kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen (S4)

Oppilas

 • oppii havainnoimaan jo enemmän eri kielten välisiä eroavaisuuksia/samankaltaisuuksia(esim. miten eri kielten kirjaimet eroavat toisistaan).
 • suhtautuu myönteisesti ja ennakkoluulottomasti häntä ympäröivään koulumaailmaan ja erilaisiin ihmisiin.
 • käyttää kohteliasta puhetapaa ja myös sanattomalla viestinnällä ilmaisee tarkoitusperiensä myönteisyyttä
 • lukee lyhyitä lauseita itsenäisesti ja samaistuu aikuisen lukemista kuunnellessaan hänelle tuttuihin elämäntilanteisiin.
 • suhtautuu myönteisesti mahdollisuuteen tutustua lastenkulttuuriin(musiikki, kirjat, elokuvat, teatteri, kuvataide) ja osallistuu kirjastokäynneille löytääkseen itselleen ja ikätasolleen sopivaa luettavaa.


T12-14 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena (S5)

Oppilas

 • lukee, kirjoittaa ja perehtyy omien edellytystensä tasoisesti eri tekstilajeihin.
 • arvioi ohjatusti itseään kielenoppijana(esim. sanojen oikeinkirjoitus(pitkät äänteet)) ja tunnistaa opettajan ohjaamana niin puhutusta kielestä kuin kirjoitetustakin kielestä niitä sanoja, joita ei ymmärrä.

Sisällöt

T1-3 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (S1)

Oppilas

 • harjoittelee keskustelutaitojen perusteita kuten oman vuoron odottamista ja toisen kuuntelemista.
 • rohkaistuu ilmaisemaan itseään ja kertomaan omista ajatuksistaan omalla kielitaidollaan.
 • oppii tiedostamaan oman toimintatapansa vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöönsä.
 • kokee esiintymisen ja leikin iloa ja saa kannustavia kokemuksia.


T4-5 Tekstien tulkitseminen (S2)

Oppilas

 • oppii mekaanisesti lukemaan.
 • harjoittelee tekstin ymmärtämistä opettajan tukemana kuunnellen ja yhdessä lukien.
 • laajentaa sana- ja käsitevarastoaan.
 • harjoittelee saduista ja tarinoista kertomista ja osallistuu draamatyöskentelyyn.
 • tutustuu kertomuksen rakenteeseen, käsitteisiin: päähenkilö, tapahtumapaikka, tapahtuma-aika ja tapahtumien selostaminen(juoni)


T6-8 Tekstien tuottaminen (S3)

1. Puhuminen

 • Oppilas rohkaistuu pienissä ryhmäkeskusteluissa kuvaamaan omia kokemuksiaan ja osallistumaan muiden mukana esimerkiksi yhteisen tarinan luomiseen.

2. Kirjoittaminen

 • Oppilas
  • kirjoittaa sekä käsin että tekniikkaa apuna käyttäen erilaisia rakenneharjoituksia.
  • tunnistaa tärkeimmät oikeinkirjoituksen perusasiat (piste, iso alkukirjain).
  • harjaantuu tuottamaan ikätasonsa mukaisesti jo muutamia tekstilajeja aikuisen ohjauksella(esim. satu, luonnontieteellinen teksti(ympäristötieto)).
  • yhdistää kuvaa ja tekstiä ja alkaa ymmärtää myös visuaalisuuden olevan olennainen osa omaa tuotosta ja tekstiä


T9-11 Kielen kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen (S4)

Oppilas

 • oppii havainnoimaan jo enemmän eri kielten välisiä eroavaisuuksia/samankaltaisuuksia(esim. miten eri kielten kirjaimet eroavat toisistaan).
 • suhtautuu myönteisesti ja ennakkoluulottomasti häntä ympäröivään koulumaailmaan ja erilaisiin ihmisiin.
 • käyttää kohteliasta puhetapaa ja myös sanattomalla viestinnällä ilmaisee tarkoitusperiensä myönteisyyttä
 • lukee lyhyitä lauseita itsenäisesti ja samaistuu aikuisen lukemista kuunnellessaan hänelle tuttuihin elämäntilanteisiin.
 • suhtautuu myönteisesti mahdollisuuteen tutustua lastenkulttuuriin(musiikki, kirjat, elokuvat, teatteri, kuvataide) ja osallistuu kirjastokäynneille löytääkseen itselleen ja ikätasolleen sopivaa luettavaa.


T12-14 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena (S5)

Oppilas

 • lukee, kirjoittaa ja perehtyy omien edellytystensä tasoisesti eri tekstilajeihin.
 • arvioi ohjatusti itseään kielenoppijana(esim. sanojen oikeinkirjoitus(pitkät äänteet)) ja tunnistaa opettajan ohjaamana niin puhutusta kielestä kuin kirjoitetustakin kielestä niitä sanoja, joita ei ymmärrä.


Painotukset:

Toisella luokalla 

 • virke, iso alkukirjain, lopetusmerkki, otsikko, sanaväli, teksti
 • kertomuksen rakenne ja käsitteinä päähenkilö, tapahtumapaikka, tapahtuma-aika ja juoni
 • oman käsialan vahvistaminen
 • näppäintaidot
 • luetun ymmärtäminen

Vuosiluokat 3-6

Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokilla 3–6 erityisenä tehtävänä on tukea suomen kielen taidon kehittymistä sekä luku- ja kirjoitustaidon ja vuorovaikutustaitojen sujuvoitumista ja monipuolistumista. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden kielitaito ja vahvuudet. Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen yhteydessä harjaannutaan tarkastelemaan kielen piirteitä ja kirjallisuuden keinoja ja edetään laajempien tekstien lukemiseen ja lukukokemusten monipuoliseen jakamiseen.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa oppilaiden näkemyksiä arvostetaan ja jossa on mahdollisuus tarkastella ja tuottaa tekstejä yksin ja yhdessä turvallisesti myös viestintäteknologian avulla. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden itse valitsemia ja heitä kiinnostavia kirjoja ja muita monimuotoisia tekstejä sekä laajennetaan oppilaiden lukukokemuksia. Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että ne mahdollistavat yhdessä toimimisen ja kokemusten jakamisen sekä oppiaineen sisältöalueiden luontevan integroitumisen. Opetusta eheytetään prosessinomaisen opiskelun ja projektityöskentelyn avulla. Vuorovaikutus- ja draamataitoja syvennetään erilaisten harjoitusten avulla. Draamaa ja kirjallisuuden opetusta yhdistetään muiden oppiaineiden opetukseen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä, sujuvan luku- ja kirjoitustaidon oppimista sekä lukutaidon syvenemistä ymmärtäväksi lukemiseksi. Oppilaita tuetaan sanavarannon laajentamisessa, käsitteiden oppimisessa sekä ajatusten kielentämisessä ja vuorovaikutustaidoissa. Jokaista oppilasta kannustetaan taitotasoaan vastaavan kirjallisuuden ja muiden tekstien lukemiseen ja ohjataan luetun ymmärtämisen strategioiden käyttöön sekä sopivien opiskelustrategioiden kehittämiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. Oppilaiden tekstien tuottamisen taitojen sekä oikeinkirjoituksen kehittämiseksi annetaan malleja sekä yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Myös kielellisesti taitavia oppilaita tuetaan lukuhaasteiden ottamisessa, itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi

Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu monipuoliseen dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja tekstien tuottaminen sekä tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista.

Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista tukevan, monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä niiden kehittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä tavoite, jota tuetaan ja arvioidaan suhteessa luku- ja kirjoitustaitoon.

Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja oppimisstrategiat.
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten
S261.png S262.png S263.png S264.png S265.png


Vuosiluokka 3

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilasta ohjataan löytämään oma oppimistyylinsä. Hänen on tärkeää hyödyntää mahdollista erilaista koulutaustaansa ja kokemuksiaan. Opettajan tulisi aktiivisesti kannustaa oppilasta ja auttaa häntä löytämään vahvuuksiaan ja aiempia tietorakenteitaan. Ryhmissä tulee kannustaa oppilaita myös vertaisoppimiseen ja muiden oppilaiden kielitaidon hyödyntämiseen. Luokassa on annettava tilaa luovuudelle ja uusille ongelmaratkaisutaidoille. Opetuksen tulee olla strukturoitua, niin että oppilas saa jatkuvaa palautetta edistymisestään.

3.luokan painotukset

Itseluottamuksen vahvistaminen kielenoppijana.


L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Omien kulttuuristen juurien tunteminen on tärkeää oppilaille. Perheeseen ja sukuun liittyvät sanat ja käsitteet ovat usein juuri niitä tutuimpia oppilaille. Ensimmäiset kirjoitustehtävät onkin helppo aloittaa tältä pohjalta esimerkiksi lyhyellä tekstillä omasta perheestä tai sen historiasta. Mediataitoja pyritään harjoittelemaan sellaisten sisältöjen kautta, jotka ovat oppilaalle entuudestaan tuttuja tai liittyvät läheisesti lasten ja nuorten elämään. Tekstejä elävöitetään draaman ja pikkuesitysten avulla. Näkökulmien vaihtaminen antaa oppilaille käsityksen vuorovaikutuksen, yhteistyötaitojen ja hyvän käytöksen merkityksestä eri elämäntilanteissa.

3.luokan painotukset

Omaan perheeseen ja taustaan liittyvä sanasto ja käsitteistö.


L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Kielitaitotasosta riippumatta oppilasta osallistetaan ryhmän yhteisten sääntöjen laatimiseen ja oppimisympäristöstä huolehtimiseen. Tunteiden sanottaminen on tärkeää, jotta päästään harjoittelemaan tunnetaitoja aidoissa ryhmätilanteissa. Apuna käytetään erilaisia pelejä, leikkejä, musiikkia, kuvia ja tekstejä. Tuleva kriittinen kuluttaja tarvitsee myös ohjausta ja opastusta mainonnan ja median ohjaaman maailmankuvan käsittelemiseen.

3.luokan painotukset

Harjoitellaan puhumaan erilaisista tunteista ja yhteisten pelisääntöjen merkityksestä.


L4 Monilukutaito

Oppilaalle tarjotaan erilaisia tekstejä niin, että hän haastaa itseään nykyiseltä tieto- ja taitotasoltaan aina kohti lähikehityksen vyöhykettä ja lopulta potentiaaliselle kehitystasolleen. Opettajan pitäisikin tunnistaa oppilaan nykyinen taso ja mahdollistaa kielellinen kehittyminen seuraavalle tasolle. Eri tekstityyppien vaikutuskeinojen tunnistaminen on tärkeää myös oppilaan arjen hallinnalle. Oppilaan pitää myös oppia vähitellen tuottamaan tekstejä eri tarkoituksiin.

3.luokan painotukset

Tutustutaan erilaisiin teksteihin.


L5 Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen

Näppäin- ja tekstinkäsittelytaidot ovat osa kirjoitusprosessia.  Oppilaat harjoittelevat ohjatusti tiedonhakua ja sen soveltamista ja oman tekstin tuottamista.  Heitä kannustetaan turvalliseen ja vastuulliseen toimintaan. Hyvät käytöstavat ja nettietiketti ovat osa oppilaan nettikäyttäytymistä. Kriittistä medialukutaitoa harjoitellaan jokaisen tehtävän yhteydessä. Tvt:n avulla oppilaat dokumentoivat tuotoksiaan ja samalla pystyvät seuraamaan omaa edistymistään.

3.luokan painotukset

Näppäintaidot ja tekstinkäsittely (kirjoittaminen ja tallentaminen).


  L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Oppilasta rohkaistaan ponnistelemaan haastaen itseään. Opettaja pyrkii erityisesti prosessin aikana huomioimaan oppilaan onnistumiset. Varsinkin kielitaidon ollessa vielä heikko, oppilaan lopullinen tuotos saattaa jäädä osin vajaaksi. Tärkeää on kuitenkin opettaa oppimisen taitoja. Pienemmissä ryhmissä myös ne oppilaat, joilla on heikompi kielitaito, voivat toimia tasavertaisina ryhmän jäseninä ja osoittaa omaavansa mm. neuvottelutaitoja.

3.luokan painotukset

Vahvistetaan oppilaan luottamusta omiin taitoihin.


  L7  Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oppilasta ohjataan rakentavaan mielipiteen ilmaisuun. Keinoja ratkaista erilaisia ristiriitoja haetaan niin tekstien, median, draaman tai vaikkapa elokuvien avulla. Oppilaan saama myönteinen palaute ja positiiviset kokemukset luovat uskon oman oppimispolun mahdollisuuksiin. 

3.luokan painotukset

Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisua.

Tavoitteet

T1-3 Vuorovaikutustilanteessa toiminen (S1)

Oppilas

 • harjoittelee ohjeiden ymmärtämistä.
 • harjoittelee mielipiteen esittämistä ja omista kokemuksista kertomista.
 • harjoittelee ryhmätyötaitoja.
 • oppii tunnistamaan tunteita ja oman toiminnan vaikutusta muihin.


T4-5 Tekstien tulkitseminen (S2)

Oppilas

 • harjoittelee mekaanisen lukemisen sujuvuutta ja ymmärtävää lukutaitoa.
 • harjoittelee tekstinymmärtämisen strategioita.
 • tutustuu ensimmäisiin kielen rakenteisiin ja oppii nimeämään niistä keskeisimmät.
 • laajentaa sanavarastoa.
 • harjoittelee tiedonhankintaa ja kirjaston käyttöä.


T6-8 Tekstien tuottaminen (S3)

Oppilas

 • harjaantuu käsin kirjoittamiseen ja näppäintaitoihin.
 • oppilas harjoittelee kirjoittamista niin omia tekstejä mallintamalla kuin virikemateriaalinkin avulla.
 • totuttelee myös yhteisten tekstien tuottamiseen ja oppii hahmottamaan erilaisia tekstilajeja myös kirjoittamisen kautta(esim. kertovat, kuvaavat ja kantaaottavat tekstit)


T9-11 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen (S4)

Oppilas

 • hyödyntää omaa kielellistä ja kulttuurista pääomaansa opettajan kannustamana
 • harjaantuu käyttämään kielellisiä käsitteitä, joiden avulla hän pystyy tekemään jo yksinkertaisia vertailuja eri kielten välillä(substantiivit, verbit, adjektiivit).
 • harjaantuu säännölliseen ikätasonsa mukaisen lastenkirjallisuuden lukemiseen.


T12-14 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena (S5)

Oppilas

 • saa myönteisen käsityksen itsestään kielenoppijana niin että pystyy asettamaan itselleen realistisia tavoitteita, joihin pyrkiä.
 • havainnoi ohjatusti jo selkeitä eroja eri tekstityyppien välillä esim. luonnontieteelliset tekstit ja kertovat tekstit. Autettuna hän pystyy jo kertomaan niiden välisistä selkeistä eroista.

Sisällöt

(S1) T1-T3 Vuorovaikutustilanteessa toimiminen

Keskusteleminen ja kuunteleminen

 • harjoitellaan opetustilanteisiin liittyvien ohjeiden ymmärtämistä ja niiden mukaan toimimista
 • ohjataan oppilasta hahmottamaan läheisesti omaan arkeen liittyvän puheen tai selostuksen sisältöä
 • rohkaistutaan esittämään omia mielipiteitä ja kertomaan omista kokemuksista ja omaan elämään liittyvistä tapahtumista
 • harjoitellaan toimimista erilaisissa ryhmissä


Draamatyöskentely

 • käytetään monipuolisesti erilaisia draamatyötapoja
 • harjoitellaan tunteiden tunnistamista ja sanottamista sekä sanatonta viestintää


(S2) T4-5 Tekstien tulkitseminen

Kielen rakenteet ja ilmiöt

 • tutustutaan sanaluokkiin
 • virkkeen tuntomerkit ja muodostaminen


Sujuva lukeminen

 • ymmärtävän lukutaidon harjaannuttaminen
 • lukustrategian harjoittelu
 • sanavaraston laajentaminen


Tiedonhankinta

 • tiedonhankinta ikätasolle sopivista lähteistä


(S3) T6-8 Tekstien tuottaminen

 • harjoitellaan käsin kirjoittamista
 • kirjoitetaan omia tekstejä mallintamalla ja virikemateriaalin avulla
 • yhteisten tekstien tuottaminen
 • harjoitellaan jo pienimuotoisesti eri tekstilajien tuottamista


(S4) T9-11 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

 • tutkitaan eri tilanteissa käytettävää kieltä ja ilmaisutapoja
 • tarjotaan mahdollisuuksia tutustua eri kulttuurien perinteisiin
 • pyritään laajentamaan oppimisympäristöä luokkahuoneen ulkopuolelle
 • vinkataan oppilaan maailmankuvaa laajentavaa ja ikä- ja taitotasolle sopivaa luettavaa
 • aloitetaan sanojen luokittelu


(S5) T12-14 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

 • oppilasta tuetaan ympäristö -ja luonnontiedon tekstien tarkassa lukemisessa (käsitellään tekstejä sisällön kautta ja merkityksiä eritellen)
 • ohjataan löytämään virkkeen avainsanat
 • luodaan kiireetön oppimisympäristö, jossa jokainen oppilas osallistetaan tekstin käsittelyssä
 • harjoitellaan käsitteet: otsikko ja kuvateksti

Vuosiluokka 4

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilasta ohjataan löytämään oma oppimistyylinsä. Hänen on tärkeää hyödyntää mahdollista erilaista koulutaustaansa ja kokemuksiaan. Opettajan tulisi aktiivisesti kannustaa oppilasta ja auttaa häntä löytämään vahvuuksiaan ja aiempia tietorakenteitaan. Ryhmissä tulee kannustaa oppilaita myös vertaisoppimiseen ja muiden oppilaiden kielitaidon hyödyntämiseen. Luokassa on annettava tilaa luovuudelle ja uusille ongelmaratkaisutaidoille. Opetuksen tulee olla strukturoitua, niin että oppilas saa jatkuvaa palautetta edistymisestään.

4.luokan painotukset

Yhdessä opiskelu ja vertaisoppimisen hyödyntäminen.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Omien kulttuuristen juurien tunteminen on tärkeää oppilaille. Perheeseen ja sukuun liittyvät sanat ja käsitteet ovat usein juuri niitä tutuimpia oppilaille. Ensimmäiset kirjoitustehtävät onkin helppo aloittaa tältä pohjalta esimerkiksi lyhyellä tekstillä omasta perheestä tai sen historiasta. Mediataitoja pyritään harjoittelemaan sellaisten sisältöjen kautta, jotka ovat oppilaalle entuudestaan tuttuja tai liittyvät läheisesti lasten ja nuorten elämään. Tekstejä elävöitetään draaman ja pikkuesitysten avulla. Näkökulmien vaihtaminen antaa oppilaille käsityksen vuorovaikutuksen, yhteistyötaitojen ja hyvän käytöksen merkityksestä eri elämäntilanteissa.

4.luokan painotukset

Vuorovaikutustaidot ja tilannesidonnaisen käyttäytymisen harjoittelu.


L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Kielitaitotasosta riippumatta oppilasta osallistetaan ryhmän yhteisten sääntöjen laatimiseen ja oppimisympäristöstä huolehtimiseen. Tunteiden sanottaminen on tärkeää, jotta päästään harjoittelemaan tunnetaitoja aidoissa ryhmätilanteissa. Apuna käytetään erilaisia pelejä, leikkejä, musiikkia, kuvia ja tekstejä. Tuleva kriittinen kuluttaja tarvitsee myös ohjausta ja opastusta mainonnan ja median ohjaaman maailmankuvan käsittelemiseen.

4.luokan painotukset

Laajennetaan käsitystä oppimisympäristöstä ja siinä toimimista.


L4 Monilukutaito

Oppilaalle tarjotaan erilaisia tekstejä niin, että hän haastaa itseään nykyiseltä tieto- ja taitotasoltaan aina kohti lähikehityksen vyöhykettä ja lopulta potentiaaliselle kehitystasolleen. Opettajan pitäisikin tunnistaa oppilaan nykyinen taso ja mahdollistaa kielellinen kehittyminen seuraavalle tasolle. Eri tekstityyppien vaikutuskeinojen tunnistaminen on tärkeää myös oppilaan arjen hallinnalle. Oppilaan pitää myös oppia vähitellen tuottamaan tekstejä eri tarkoituksiin.

4.luokan painotukset

Tutustutaan eri tekstityyppien käyttötarkoituksiin.


 L5 Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen

Näppäin- ja tekstinkäsittelytaidot ovat osa kirjoitusprosessia.  Oppilaat harjoittelevat ohjatusti tiedonhakua ja sen soveltamista ja oman tekstin tuottamista.  Heitä kannustetaan turvalliseen ja vastuulliseen toimintaan. Hyvät käytöstavat ja nettietiketti ovat osa oppilaan nettikäyttäytymistä.

Kriittistä medialukutaitoa harjoitellaan jokaisen tehtävän yhteydessä. Tvt:n avulla oppilaat dokumentoivat tuotoksiaan ja samalla pystyvät seuraamaan omaa edistymistään.

4.luokan painotukset

Tiedonhaku ja sen soveltaminen omaan tuotokseen.


L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Oppilasta rohkaistaan ponnistelemaan haastaen itseään. Opettaja pyrkii erityisesti prosessin aikana huomioimaan oppilaan onnistumiset. Varsinkin kielitaidon ollessa vielä heikko, oppilaan lopullinen tuotos saattaa jäädä osin vajaaksi. Tärkeää on kuitenkin opettaa oppimisen taitoja. Pienemmissä ryhmissä myös ne oppilaat, joilla on heikompi kielitaito, voivat toimia tasavertaisina ryhmän jäseninä ja osoittaa omaavansa mm. neuvottelutaitoja.

4.luokan painotukset

Oppimaan oppimisen taitojen vahvistaminen.

L7  Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oppilasta ohjataan rakentavaan mielipiteen ilmaisuun. Keinoja ratkaista erilaisia ristiriitoja haetaan niin tekstien, median, draaman tai vaikkapa elokuvien avulla. Oppilaan saama myönteinen palaute ja positiiviset kokemukset luovat uskon oman oppimispolun mahdollisuuksiin. 

4.luokan painotukset

Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisua ja perustelua.

Tavoitteet

T1-3 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (S1)

Oppilas

 • harjoittelee ohjeiden ymmärtämistä ja niiden selostamista toiselle.
 • harjoittelee mielipiteen ja perustelujen esittämistä sekä omista kokemuksista kertomista.
 • harjoittelee opetuskeskusteluun osallistumista.
 • elävöittää tekstejä draaman keinoin pienessä ryhmässä ja harjoittelee tunteiden ilmaisua.


T 4-6 Tekstien tulkitseminen (S2)

Oppilas

 • syventää ymmärtävää lukutaitoaan.
 • harjoittelee tekstinymmärtämisen strategioita.
 • tutustuu ja oppii nimeämään keskeisimmät kielen rakenteet
 • laajentaa sanavarastoaan erilaisiin teksteihin tutustumalla.
 • tutustuu erilaisiin tekstin käyttötarkoituksiin.
 • harjoittelee tiedonhankintaa ja kirjaston käyttöä.


T7-9 Tekstien tuottaminen (S3)

Oppilas

 • rohkaistuu kirjoittamaan omista kokemuksistaan, ajatuksistaan tai mielipiteistään.
 • saa myönteistä palautetta itsestään kirjoittajan ja antaa sitä myös toisista tekstien tuottajina.
 • ottaa rakentavasta palautteesta osia omaan kirjoitusprosessiinsa ja muokkaa testejään saamansa palautteen suuntaisesti.
 • harjoittelee oikeinkirjoituksen periaatteita
 • ymmärtää netissä toimimisen periaatteita ja karttaa epäeettistä toimintaa siellä.


T10-12 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen (S4)

Oppilas

 • ymmärtää kielellisten valintojen moninaisuutta opettajan ohjaamana
 • alkaa hahmottaa oman kielellisen kulttuuritaustan suhdetta ympäröivään maailmaan
 • innostuu laajentamaan lukupiiriään ja lukee myös hänelle ei niin tutuista aihepiireistä olevia kirjoja. Elämyksellisen lukemisen kannustaminen tuo keinoja myös kirjoittamisen entistä tietoisempaan prosessointiin.


T13-15 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena (S5)

Oppilas

 • toimii jo osin itseohjautuvasti, joissakin ennakoitavissa olevissa kielenoppimistilanteissa. Häntä kuitenkin ohjataan ja vaiheistetaan varsinkin uuden oppimisessa ja eri tekstilajeihin tutustumisessa.
 • harjaantuu tiedonhakuun ohjatusti ja vankan tuen turvin.

Sisällöt

(S1) T1-T3 Vuorovaikutustilanteessa toimiminen

Keskusteleminen ja kuunteleminen

 • harjoitellaan opetustilanteisiin liittyvien ohjeiden ymmärtämistä ja niiden mukaan toimimista
 • ohjataan oppilasta edelleen hahmottamaan läheisesti omaan arkeen liittyvän puheen tai selostuksen sisältöä
 • rohkaistaan esittämään omia mielipiteitä perusteluineen ja kertomaan omista kokemuksista
 • ohjataan oppilasta ottamaan osaa opetuskeskusteluihin


Draamatyöskentely

 • käytetään monipuolisesti erilaisia draamatyötapoja
 • harjoitellaan tekstien elävöittämistä draaman keinoin esim. myös oppiaineiden sisältöjen avaamiseksi


(S2) T4-6 Tekstien tulkitseminen

Kielen rakenteet ja ilmiöt

 • pää- ja sivulause
 • sanaluokista erityisesti verbi tutkimisen kohteena
 • tutkitaan kielen tapaa taivuttaa sanoja
 • yksikkö, monikko


Sujuva lukeminen

 • ymmärtävän lukutaidon syventäminen
 • lukustrategian harjoittelu
 • sana- ja käsitevaraston laajentaminen
 • tekstilajien tunnistaminen alkaa
 • medialukutaito


Tiedonhankinta

 • tiedonhankinta ikätasolle sopivista lähteistä


(S3) T7-9 Tekstien tuottaminen

 • harjoitellaan kirjoittamaan lyhyitä tekstejä omista kokemuksista, ajatuksista ja mielipiteistä
 • tutustutaan verbien aikamuotoihin (mennyt ja nykyinen)
 • kannustetaan jakamaan omia tekstejä ja antamaan myönteistä palautetta itselle ja muille
 • opitaan muokkaamaan omaa tekstiä palautteen perusteella
 • harjoitellaan jo pienimuotoisesti eri tekstilajien tuottamista
 • oikeinkirjoituksen vahventaminen
 • nettietiketti


(S4) T10-12 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

 • oppilasta ohjataan havainnoimaan eri kielenkäyttötilanteiden moninaisuutta
 • keskustellaan eri kulttuureista ja havainnoidaan niitä yhdistäviä piirteitä
 • oppilasta ohjataan elämykselliseen lukemiseen (myös opettaja lukee edelleen ääneen)
 • tutustutaan lasten tietokirjoihin
 • sanojen luokittelua laajennetaan


(S5) T11-15 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

 • oppilasta tuetaan ympäristö -ja luonnontiedon tekstien tarkassa lukemisessa (käsitellään tekstejä sisällön kautta ja merkityksiä eritellen)
 • ohjataan löytämään virkkeen avainsanat
 • luodaan kiireetön oppimisympäristö, jossa jokainen oppilas osallistetaan tekstin käsittelyssä
 • harjoitellaan tiedonhakua ohjatusti ja opettajan tukemana
 • harjoitellaan käsitteet: otsikko, kuvateksti, sisällysluettelo ja hakemisto sekä hakusanat

Vuosiluokka 5

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilasta ohjataan löytämään oma oppimistyylinsä. Hänen on tärkeää hyödyntää mahdollista erilaista koulutaustaansa ja kokemuksiaan. Opettajan tulisi aktiivisesti kannustaa oppilasta ja auttaa häntä löytämään vahvuuksiaan ja aiempia tietorakenteitaan. Ryhmissä tulee kannustaa oppilaita myös vertaisoppimiseen ja muiden oppilaiden kielitaidon hyödyntämiseen. Luokassa on annettava tilaa luovuudelle ja uusille ongelmaratkaisutaidoille. Opetuksen tulee olla strukturoitua, niin että oppilas saa jatkuvaa palautetta edistymisestään.

5.luokan painotukset

Oman oppimistyylin löytäminen ja hyödyntäminen.


L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Omien kulttuuristen juurien tunteminen on tärkeää oppilaille. Perheeseen ja sukuun liittyvät sanat ja käsitteet ovat usein juuri niitä tutuimpia oppilaille. Ensimmäiset kirjoitustehtävät onkin helppo aloittaa tältä pohjalta esimerkiksi lyhyellä tekstillä omasta perheestä tai sen historiasta. Mediataitoja pyritään harjoittelemaan sellaisten sisältöjen kautta, jotka ovat oppilaalle entuudestaan tuttuja tai liittyvät läheisesti lasten ja nuorten elämään. Tekstejä elävöitetään draaman ja pikkuesitysten avulla. Näkökulmien vaihtaminen antaa oppilaille käsityksen vuorovaikutuksen, yhteistyötaitojen ja hyvän käytöksen merkityksestä eri elämäntilanteissa.

5.luokan painotukset

Oppilaita ohjataan tuntemaan omia kielellisiä ja kulttuurisia juuriaan ja arvostamaan niitä. Analysoidaan mediakulttuuria ja tunnistetaan sen vaikutuskeinoja.


L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Kielitaitotasosta riippumatta oppilasta osallistetaan ryhmän yhteisten sääntöjen laatimiseen ja oppimisympäristöstä huolehtimiseen. Tunteiden sanottaminen on tärkeää, jotta päästään harjoittelemaan tunnetaitoja aidoissa ryhmätilanteissa. Apuna käytetään erilaisia pelejä, leikkejä, musiikkia, kuvia ja tekstejä. Tuleva kriittinen kuluttaja tarvitsee myös ohjausta ja opastusta mainonnan ja median ohjaaman maailmankuvan käsittelemiseen.

5.luokan painotukset

Oppilaita ohjataan mainonnan ja median kriittiseen tarkasteluun. Ohjataan ymmärtämään kestävän kehityksen ja kriittisen kulutuksen periaatteita.


L4 Monilukutaito

Oppilaalle tarjotaan erilaisia tekstejä niin, että hän haastaa itseään nykyiseltä tieto- ja taitotasoltaan aina kohti lähikehityksen vyöhykettä ja lopulta potentiaaliselle kehitystasolleen. Opettajan pitäisikin tunnistaa oppilaan nykyinen taso ja mahdollistaa kielellinen kehittyminen seuraavalle tasolle. Eri tekstityyppien vaikutuskeinojen tunnistaminen on tärkeää myös oppilaan arjen hallinnalle. Oppilaan pitää myös oppia vähitellen tuottamaan tekstejä eri tarkoituksiin.

5.luokan painotukset

Aloitetaan harjoittelemaan tekstinymmärtämisen strategioita.


L5 Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen

Näppäin- ja tekstinkäsittelytaidot ovat osa kirjoitusprosessia.  Oppilaat harjoittelevat ohjatusti tiedonhakua ja sen soveltamista ja oman tekstin tuottamista.  Heitä kannustetaan turvalliseen ja vastuulliseen toimintaan. Hyvät käytöstavat ja nettietiketti ovat osa oppilaan nettikäyttäytymistä. Kriittistä medialukutaitoa harjoitellaan jokaisen tehtävän yhteydessä. Tvt:n avulla oppilaat dokumentoivat tuotoksiaan ja samalla pystyvät seuraamaan omaa edistymistään.

5.luokan painotukset

Opitaan käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. Nettietiketti tulee osaksi oppilaan opiskelutaitoja.


L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Oppilasta rohkaistaan ponnistelemaan haastaen itseään. Opettaja pyrkii erityisesti prosessin aikana huomioimaan oppilaan onnistumiset. Varsinkin kielitaidon ollessa vielä heikko, oppilaan lopullinen tuotos saattaa jäädä osin vajaaksi. Tärkeää on kuitenkin opettaa oppimisen taitoja. Pienemmissä ryhmissä myös ne oppilaat, joilla on heikompi kielitaito, voivat toimia tasavertaisina ryhmän jäseninä ja osoittaa omaavansa mm. neuvottelutaitoja.

5.luokan painotukset

Neuvottelutaitoihin harjaantuminen.


L7  Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oppilasta ohjataan rakentavaan mielipiteen ilmaisuun. Keinoja ratkaista erilaisia ristiriitoja haetaan niin tekstien, median, draaman tai vaikkapa elokuvien avulla. Oppilaan saama myönteinen palaute ja positiiviset kokemukset luovat uskon oman oppimispolun mahdollisuuksiin. 

5.luokan painotukset

Mallinnetaan erilaisia tapoja toimia tasavertaisena yhteisön jäsenenä.

Tavoitteet

T1-3 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (S1)

Oppilas

 • harjoittelee opetus-ja luokkatilainteisiin liittyvien ohjeiden ymmärtämistä ja osaa toimia niiden mukaan.
 • oppii ilmaisemaan puheessaan aikasuhteita ja selostamaan monimutkaisiakin asioiden välisiä yhteyksiä.
 • aktivoituu opetuskeskustelussa kysymään ja esittämään omia näkemyksiä asioista tekstiä apuna käyttäen.
 • oppii käyttämään kielen eri sävyjä (kielen vaihtelu eri tilanteissa, äänensävy)


T4-6 Tekstien tulkitseminen (S2)

Oppilas

 • syventää ymmärtävää lukutaitoa edelleen.
 • harjoittelee tekstinymmärtämisen strategioita.
 • tutustuu sanojen luokitteluun ja niiden välisiin suhteisiin tekstissä.
 • laajentaa edelleen sana- ja käsitevarastoa.
 • opettelee lukemaan eri oppiaineissa tarvittavia erilaisia tekstilajeja ja kuvia.
 • ymmärtää, että on olemassa monenlaisia tietolähteitä ja medioita ja oppii vertailemaan löytämäänsä tietoa ja arvioimaan sen luotettavuutta.


T7-9 Tekstien tuottaminen (S3)

Oppilas

 • hahmottaa jo eri tekstilajien eroavaisuuksia ja itsekin tuottaa erityyppisiä tekstejä
 • ymmärtää tuetusti tekstilajin valinnan riippuvan suuresti tekstin vastaanottajasta
 • toimii eettisten periaatteiden mukaisesti monimediaisessa ympäristössä ja ymmärtää esimerkiksi nettimaailmaan liittyvät turvarajat.
 • oppii ymmärtämään tekijänoikeuteen liittyvien kysymysten kompleksisuutta.
 • monipuolistaa oikeinkirjoitustaitoja edelleen(välimerkit, yhdyssanat, alkukirjaimet, kappalejako).


T10-12 Kielen kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen (S4)

Oppilas

 • ymmärtää opettajan ohjaamana niin kieliä yhdistävien kuin erottavienkin piirteiden tuovan omaan ajatusprosessiin mahdollisuuksia uusien oivallusten syntymiselle.
 • havainnoi jo, kuinka kielenkäyttö on tilannesidonnaista, ei vain kulttuuri- tai ikäsidonnaista.
 • huomioi jo säännönmukaisuuksia, jotka koskevat niin puhuttua kuin kirjoitettuakin kieltä.
 • innostuu/harjaantuu lukemaan jo kielellisesti vaativampiakin ikätasolle sopivia teoksia


T13-15 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena (S5)

Oppilas

 • toimii jo monissa tilanteissa itseohjautuvasti, mutta aika ajoin saa vielä tarvittaessa runsaasti tarkoituksenmukaista ohjausta
 • alkaa hahmottaa eri oppiaineiden käyttämiä kieliä selkeästi erottuviksi tekstilajeiksi.
 • osallistuu keskusteluun pienissä ryhmissä oppitunnin aiheesta.
 • harjoittelee itsenäistä tiedonhakua vielä osittain vaiheistettuna.

Sisällöt

(S1) T1-T3 Vuorovaikutustilanteessa toimiminen

Keskusteleminen ja kuunteleminen

 • harjoitellaan opetustilanteisiin liittyvien ohjeiden ymmärtämistä ja niiden mukaan toimimista
 • ohjataan oppilasta käyttämään puheessa erilaisia ajanilmaisuja, kuvailua, eri tapaluokkia ja fraaseja
 • rohkaistaan oppilasta esittämään omia mielipiteitä perusteluineen ja kertomaan omista kokemuksista
 • ohjataan oppilasta ottamaan entistä aktiivisemmin osaa opetuskeskusteluihin


Draamatyöskentely

 • käytetään erilaisia draamatyötapoja monipuolisemmin esimerkiksi historian ja kirjallisuuden elävöittämiseen
 • draamatyöskentelyn avulla voidaan harjoitella mm. arkielämään liittyvien tilanteiden ja ristiriitojen ratkaisemista


(S2)T4-6 Tekstien tulkitseminen

Kielen rakenteet ja ilmiöt

 • sanaluokat verbien taipuminen aika-ja persoonamuodoissa
 • tutustutaan sijamuotoihin
 • virke, lauseet


Sujuva lukeminen

 • ymmärtävän lukutaidon syventäminen
 • eri tekstilajeihin tutustuminen
 • lukustrategian hiominen
 • sana- ja käsitevaraston laajentaminen
 • monilukutaito tietoisena prosessina: opetetaan diagrammien, kaaviokuvien, uutiskuvien lukemista
 • kriittisen medialukutaidon herättely


Tiedonhankinta

 • tiedonhankinta ikätasolle sopivista lähteistä


(S3) T7-9 Tekstien tuottaminen

 • oppilasta harjaannutetaan kirjoittamaan erityyppisiä tekstejä mallintamalla
 • kirjoitetaan tekstejä eri vastaanottajille
 • harjoitellaan eettistä toimintaa monimediaisessa ympäristössä
 • oikeinkirjoituksen vahventaminen
 • verbien rikastuttaminen ja eri aikamuotojen tuominen tekstiin


(S4) T10-12 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

 • tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan sekä pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä
 • tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa
 • haastetaan oppilasta etsimään jo vaativampiakin tekstejä luettavaksi


(S5) T13-15 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

 • opettajan ohjaamana tutkitaan eri oppiaineiden käyttämiä kieliä ja sanastoa sekä tieteenaloille tyypillisiä piirteitä ja rakenteita
 • opitaan esittämään kysymyksiä ja kertomaan ydinajatuksia käsitellystä asiasta
 • harjoitellaan tiedonhakua ohjatusti ja opettajan tukemana sekä kehitetään lähdekriittisyyttä

Vuosiluokka 6

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilasta ohjataan löytämään oma oppimistyylinsä. Hänen on tärkeää hyödyntää mahdollista erilaista koulutaustaansa ja kokemuksiaan. Opettajan tulisi aktiivisesti kannustaa oppilasta ja auttaa häntä löytämään vahvuuksiaan ja aiempia tietorakenteitaan. Ryhmissä tulee kannustaa oppilaita myös vertaisoppimiseen ja muiden oppilaiden kielitaidon hyödyntämiseen. Luokassa on annettava tilaa luovuudelle ja uusille ongelmaratkaisutaidoille. Opetuksen tulee olla strukturoitua, niin että oppilas saa jatkuvaa palautetta edistymisestään.

6.luokan painotukset

Luovuus ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Omien kulttuuristen juurien tunteminen on tärkeää oppilaille. Perheeseen ja sukuun liittyvät sanat ja käsitteet ovat usein juuri niitä tutuimpia oppilaille. Ensimmäiset kirjoitustehtävät onkin helppo aloittaa tältä pohjalta esimerkiksi lyhyellä tekstillä omasta perheestä tai sen historiasta. Mediataitoja pyritään harjoittelemaan sellaisten sisältöjen kautta, jotka ovat oppilaalle entuudestaan tuttuja tai liittyvät läheisesti lasten ja nuorten elämään. Tekstejä elävöitetään draaman ja pikkuesitysten avulla. Näkökulmien vaihtaminen antaa oppilaille käsityksen vuorovaikutuksen, yhteistyötaitojen ja hyvän käytöksen merkityksestä eri elämäntilanteissa.

6.luokan painotukset

Opitaan arvostamaan eri kulttuuriperintöjä.


L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Kielitaitotasosta riippumatta oppilasta osallistetaan ryhmän yhteisten sääntöjen laatimiseen ja oppimisympäristöstä huolehtimiseen. Tunteiden sanottaminen on tärkeää, jotta päästään harjoittelemaan tunnetaitoja aidoissa ryhmätilanteissa. Apuna käytetään erilaisia pelejä, leikkejä, musiikkia, kuvia ja tekstejä. Tuleva kriittinen kuluttaja tarvitsee myös ohjausta ja opastusta mainonnan ja median ohjaaman maailmankuvan käsittelemiseen.

6.luokan painotukset

Oppilaita ohjataan mainonnan ja median kriittiseen tarkasteluun.


L4 Monilukutaito

Oppilaalle tarjotaan erilaisia tekstejä niin, että hän haastaa itseään nykyiseltä tieto- ja taitotasoltaan aina kohti lähikehityksen vyöhykettä ja lopulta potentiaaliselle kehitystasolleen. Opettajan pitäisikin tunnistaa oppilaan nykyinen taso ja mahdollistaa kielellinen kehittyminen seuraavalle tasolle. Eri tekstityyppien vaikutuskeinojen tunnistaminen on tärkeää myös oppilaan arjen hallinnalle. Oppilaan pitää myös oppia vähitellen tuottamaan tekstejä eri tarkoituksiin.

6.luokan painotukset

Tutustutaan eri tekstilajityyppeihin.


L5 Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen

Näppäin- ja tekstinkäsittelytaidot ovat osa kirjoitusprosessia.  Oppilaat harjoittelevat ohjatusti tiedonhakua ja sen soveltamista ja oman tekstin tuottamista.  Heitä kannustetaan turvalliseen ja vastuulliseen toimintaan. Hyvät käytöstavat ja nettietiketti ovat osa oppilaan nettikäyttäytymistä. Kriittistä medialukutaitoa harjoitellaan jokaisen tehtävän yhteydessä. Tvt:n avulla oppilaat dokumentoivat tuotoksiaan ja samalla pystyvät seuraamaan omaa edistymistään.

6.luokan painotukset

Oppilaita ohjataan tvt:n vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön, hyviin käytöstapoihin sekä tekijänoikeuksien perusperiaatteiden tuntemiseen. Heitä ohjataan hyödyntämään lähteitä oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia sekä ottamaan vastuuta viestinnästään.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Oppilasta rohkaistaan ponnistelemaan haastaen itseään. Opettaja pyrkii erityisesti prosessin aikana huomioimaan oppilaan onnistumiset. Varsinkin kielitaidon ollessa vielä heikko, oppilaan lopullinen tuotos saattaa jäädä osin vajaaksi. Tärkeää on kuitenkin opettaa oppimisen taitoja. Pienemmissä ryhmissä myös ne oppilaat, joilla on heikompi kielitaito, voivat toimia tasavertaisina ryhmän jäseninä ja osoittaa omaavansa mm. neuvottelutaitoja.

6.luokan painotukset

Vastuunottaminen omasta opiskelusta ja oppimisesta.


L7  Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oppilasta ohjataan rakentavaan mielipiteen ilmaisuun. Keinoja ratkaista erilaisia ristiriitoja haetaan niin tekstien, median, draaman tai vaikkapa elokuvien avulla. Oppilaan saama myönteinen palaute ja positiiviset kokemukset luovat uskon oman oppimispolun mahdollisuuksiin. 

6.luokan painotukset

Vahvistetaan oppilaan luottamusta toimia tasavertaisesti ryhmässään.

Tavoitteet

T1-3 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (S1)

Oppilas

 • harjoittelee opetus-ja luokkatilainteisiin liittyvien ohjeiden ymmärtämistä ja osaa toimia niiden mukaan.
 • oppii ilmaisemaan puheessaan aikasuhteita ja selostamaan monimutkaisiakin asioiden välisiä yhteyksiä.
 • aktivoituu opetuskeskustelussa kysymään ja esittämään omia näkemyksiä asioista.
 • oppii käyttämään kielen eri sävyjä ja ottamaan huomioon vuorovaikutuksen kohteen ja paikan.


T4-6 Tekstien tulkitseminen (S2)

Oppilas

 • syventää ymmärtävää lukutaitoa edelleen.
 • harjoittelee tekstinymmärtämisen strategioita.
 • tutustuu sanojen luokitteluun, muotoon ja niiden välisiin suhteisiin tekstissä.
 • oppii käyttämään kirjallisuuden peruskäsitteitä.
 • laajentaa edelleen sana- ja käsitevarastoa.
 • opettelee lukemaan eri oppiaineissa tarvittavia erilaisia tekstilajeja ja kuvia.
 • harjaantuu lukemaan eri genreihin kuuluvia tekstilajityyppejä (kertovat, kuvaavat, viihdyttävät, kantaaottavat, päiväkirjat, runot, uutiset, blogit, vlogit ym.)
 • ymmärtää, että on olemassa monenlaisia tietolähteitä ja medioita ja oppii vertailemaan löytämäänsä tietoa ja arvioimaan tiedon luotettavuutta.


T7-9 Tekstien tuottaminen (S3)

Oppilas

 • harjaantuu kirjoittamaan eri genreihin kuuluvia tekstilajityyppejä(kertovat, kuvaavat, viihdyttävät, kantaaottavat, päiväkirjat, runot, uutiset, blogit, vlogit ym.)
 • saa kokemuksia niin yksilö-, pari-, ryhmä- kuin luokan yhteisistä kirjoitusprosesseista.


T10-12 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen (S4)

Oppilas

 • harjaantuu monilukutaitoon , joka avaa mahdollisuuksia entistä tietoisempaan kulttuurien ymmärtämiseen.
 • saa alustavan käsityksen esim. kulttuurisesta monilukutaidosta. Tavoitteena on tehdä maailman ilmiöitä ymmärrettäväksi itselle ja muille.


T13-15 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena (S5)

Oppilas

 • kokee kielenkäyttötilanteissa itsenäisyyttä ja omavaraisuutta. Häntä myös kannustetaan selkeästi asettamaan itselleen oppimistavoitteita , jotka ovat oikeassa suhteessa hänen kielellisiin taitoihinsa.
 • saa selkeän käsityksen siitä, että eri oppiaineiden kielet poikkeavat toisistaan.
 • saa riittävät lähdekritiikin taidot. Itsenäinen tiedonhaku prosessoidaan/vaiheistetaan hyvin.

Sisällöt

(S1) T1-T3 Vuorovaikutustilanteessa toimiminen

Keskusteleminen ja kuunteleminen

 • oppilas pystyy tasavertaisesti seuraamaan opetuskeskusteluja ja häntä ohjataan ottamaan entistä aktiivisempi rooli niissä
 • ohjataan oppilasta käyttämään puheessa erilaisia ajanilmaisuja, tapaluokkia, fraaseja, toisen puheeseen viittauksia ja epäsuoraa esitystä
 • ohjataan oppilasta ottamaan huomioon erilaiset puhekumppanit ja kontekstit, joissa vuorovaikutus tapahtuu
 • rohkaistaan esittämään omia mielipiteitä perusteluineen, niin että ne omalta osaltaan auttavat oppilasta toimimaan rakentavasti oppimisympäristön tasavertaisena jäsenenä


Draamatyöskentely

 • jatketaan erilaisten draamatyötapojen monipuolista käyttöä
 • draamatyöskentelyn avulla voidaan käsitellä esim. elämän valintoihin liittyviä ristiriitatilanteita


(S2) T4-6 Tekstien tulkitseminen

Kielen rakenteet ja ilmiöt

 • sanaluokat
 • verbien taipuminen aika-ja persoonamuodoissa
 • tärkeimmät sijamuodot ja sanatyypit
 • virke ja lause


Sujuva lukeminen

 • eri tekstilajeihin ja niiden tarkoitusperiin tutustuminen
 • kirjallisuuden peruskäsitteet
 • lukustrategian hiominen
 • sana- ja käsitevaraston laajentaminen
 • monilukutaito tietoisena prosessina: opetetaan esimerkiksi diagrammien, kaaviokuvien, uutiskuvien lukemista, graafeja ja tekstin asettelun merkitystä
 • kriittinen medialukutaito


Tiedonhankinta

 • kriittisten tiedonhankintataitojen ja lähdekriittisyyden harjoittelu


(S3) T7-9 Tekstien tuottaminen

 • harjoitellaan eri tekstilajityyppien tuottamista
 • harjoitellaan tekstin elävöittämistä sanavalintojen, synonyymien, sanajärjestyksen ja vuorosanojen avulla (esim. synonyymisanaston käyttö)
 • käytetään prosessikirjoittamista yhtenä tekstin tuottamisen apuvälineenä (idea, suunnittelu, prosessi, oikoluku, valmis teksti) ja annetaan yksilöllistä ohjausta
 • harjoitellaan muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä
 • oikeinkirjoituksen vahventaminen


(S4) T10-12 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

 • hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa
 • oppilasta ohjataan seuraamaan säännöllisesti eri medioita
 • etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista
 • tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin. Vertaillaan suomea muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin.


(S5) T13-15 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

 • opettajan ohjaamana tutkitaan eri oppiaineiden käyttämiä kieliä ja sanastoa sekä tieteenaloille tyypillisiä piirteitä ja rakenteita
 • opitaan esittämään kysymyksiä ja kertomaan ydinajatuksia käsitellystä asiasta
 • harjoitellaan kirjoittamaan tiivistelmä luetusta, nähdystä, kuullusta tai koetusta sekä kertomaan opitusta omin sanoin
 • harjoitellaan tiedonhakua ohjatusti ja opettajan tukemana
 • kehitetään lähdekriittisyyttä

Vuosiluokat 7-9

Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokilla 7–9 opetuksen erityisenä tehtävänä on vakiinnuttaa ja monipuolistaa suomen kielen taitoa, oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja ja monilukutaitoa. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden kielitaito ja vahvuudet. Oppilaiden kielitietoutta, tekstimaailmaa ja kulttuurintuntemusta laajennetaan. Kehitetään kielellisiä valmiuksia jatko-opintoja, yhteiskuntaa ja työelämää varten. Kirjallisuuden opetuksessa kannustetaan monipuoliseen, elämykselliseen ja erittelevään lukemiseen.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Tavoitteena on rakentaa yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä edistävä oppimisympäristö, joka tarjoaa runsaasti kielellisiä virikkeitä sekä mahdollisuuksia etsiä, käyttää ja tuottaa tietoa laajoistakin tekstikokonaisuuksista myös monimediaisissa ympäristöissä. Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että luetun ymmärtämisen strategioiden hallinta vahvistuu ja tekstin tuottamisen prosessit sujuvoituvat. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä myös viestintäteknologiaa hyödyntäen. Opetusta eheytetään prosessi- ja projektityöskentelyn avulla ja valitaan työtavat niin, että oppiaineen sisältöalueet integroituvat luontevasti toisiinsa. Draamaa integroidaan eri sisältöalueiden, erityisesti kirjallisuuden, ja muiden oppiaineiden opetukseen. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus integroituu luontevasti esimerkiksi vieraiden kielten, historian, maantiedon ja kuvataiteen opetukseen. Jokaisen oppilaan viestijäkuvaa vahvistetaan vuorovaikutusharjoituksin.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista auttamalla häntä löytämään ja käyttämään itselleen sopivia opiskelustrategioita sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Oppilaita ohjataan löytämään ja valitsemaan itseään kiinnostavaa ja omalle lukutaidolle ja -tavalle soveltuvia tekstejä monimuotoisten tekstien joukosta ja kannustetaan kirjallisuuden ja muiden tekstien omaehtoiseen lukemiseen. Oppilaita ohjataan myös turvalliseen ja vastuulliseen mediaympäristössä toimimiseen. Vuorovaikutustaitojen ja tekstien tuottamistaitojen kehittämiseksi annetaan yksilöllistä ohjausta ja palautetta. Oppilaat saavat ohjausta ja tukea mahdollisissa kielellisissä oppimisvaikeuksissa, käsitteiden oppimisessa ja ajatusten kielentämissä. Myös kielellisesti lahjakkaita tuetaan esimerkiksi lukuhaasteiden ottamisessa ja itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi

Vuosiluokilla 7-9 oppilaan oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa. Kannustava ja rakentava palaute tukee oppilaiden motivaation rakentumista ja kielellisten valmiuksien kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa tavoitteisiin. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Oppimista tukevan ja erittelevän palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä niiden kehittämiseen. Vuosiluokilla 7–9 opetuksen kaikki neljä tavoitealuetta ovat oppilaiden oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden arviointi perustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin sekä opettajan havaintoihin erilaisissa kielenkäyttö- ja tekstianalyysitilanteissa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Itsearvioinnin lisäksi harjoitellaan vertaisarviointia.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso asianomaisen oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
Suomi toisena kielenä -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
S291.png S292.png S293.png S294.png S295.png


Vuosiluokka 7

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Ajattelun taitojen kehittäminen on suomen kielen opetuksen ydintä. Opetuksessa korostuu oppilaan oma vastuu oppimisestaan. Oppilaat arvioivat omaa osaamistaan ja löytävät keinoja kehittää sitä.

Ajattelun taitoja harjoitellaan etsimällä eri näkökulmia tuttuihin asioihin, pilkkomalla ongelmia osiin ja muokkaamalla eri välineistä löytynyttä tietoa. Oppilaat kuvailevat, vertailevat, tekevät yleistyksiä, esittävät esimerkkejä ja soveltavat muokkaamaansa tietoa.

Sanaston harjoittelussa etsitään jokaiselle sopivia tapoja oppia kieltä. Oppilas oppii taitoja kerätä sanastoa myös muiden oppiaineiden tunneilla ja omassa elämässään. Kielitiedon opiskelussa käytetään autenttista materiaalia, jonka avulla kielitiedon osaaminen muodostuu aktiiviseksi osaksi oppilaan kielitaitoa.

7.luokan painotukset

Ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja opitaan tekemällä havaintoja ja hakemalla, arvioimalla, muokkaamalla, tuottamalla sekä jakamalla tietoa. Harjoitellaan sanaston keräämisen taitoja.


L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaat oppivat suomen kielen tunneilla suhtautumaan luontevasti ja joustavasti eri kulttuureihin. Kulttuurista osaamista käsitellään laajana ja moninaisena ilmiönä. Kulttuurien ymmärretään olevan muutoksessa oleva ja vaihteleva ilmiö staattisen rakennelman sijaan. Kulttuurierojen sijaan keskitytään kulttuurin ilmiöiden tarkasteluun ja yleisinhimillisen toiminnan tunnistamiseen.

Suomen kielen opetus tarjoaa mahdollisuuksia oman identiteetin pohdintaan ja arvostukseen. Suomen kielen tunneilla oppilaat saavat olla myös suomalaisen yhteiskunnan ja elämän asiantuntijoita.

7.luokan painotukset

Pohditaan oman taustan merkitystä. Harjoitellaan vuorovaikutusta ja verkostoitumista omassa tutussa ympäristössä. Tavoitteena on, että oppilaasta tulee kouluyhteisönsä täysivaltainen jäsen.


L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Suomi toisena kielenä opetus antaa hyvät mahdollisuudet kehittää arjen taitoja. Yhteistyössä terveystiedon kanssa voidaan toteuttaa omaa elämänhallintaa kehittäviä projekteja. Itsestä huolehtimista opetellaan myös pitkäjänteistä työskentelyä ja vastuunottoa harjoittelemalla. Tämä opettaa voimien jakamista tehtävän eri vaiheisiin.

7.luokan painotukset

Oppilaat kehittävät tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan ja harjoittelevat ajanhallintaa suunnittelemalla tehtäviä ja projekteja.


L4 Monilukutaito

Oppimisessa käytetään monipuolisesti erilaisia tekstejä ja tutustutaan eri kielen muotoihin ja lajeihin. Oppilaan kuvanlukutaito, mediakriittinen näkemys ja eri yhteiskunnan aloilla käytettävän kielen ymmärrys kehittyvät. Suomen kielen tunneilla keskitytään eri tekstilajien osaamiseen ja keskustellaan myös muiden oppiaineiden tunneilla tarvittavasta monilukutaidosta. Näitä myös harjoitellaan käytännössä niin, että oppilas selviytyy tai osaa hakea apua monilukutaitoa vaativissa tilanteissa opiskelumaailmassa ja arkielämässä.

7.luokan painotukset

Seitsemännellä luokalla monilukutaidon sisällöistä painotetaan erityisesti seuraavia: laaja tekstikäsitys, tiedonhaku (sis. kirjastokäynti), tietoteksteihin tutustuminen, kuvanlukeminen, analyyttinen lukeminen.


L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Oppitunneilla käytetään runsaasti ajankohtaista verkkomediaa oppimisen tukena. Tekstin- ja kuvantuottamisen yhteydessä harjoitellaan eri välineiden monipuolista käyttöä. Myös oppilaiden ideoita ajantasaisten medioiden ja välineiden käytössä kuunnellaan.

Suomen kielen opetuksessa tieto-ja viestintätekniikan ja tekstintuottamisen taidot limittyvät. Perusopetuksen loppuvaiheessa oppilaalla on hallussaan koko tekstintuottamisen prosessi, johon kuuluvat kriittinen tiedonhaku, tiedon prosessointi ja omaan ajatteluun yhdistäminen, tekstin tuottaminen, käsittely, arviointi ja julkaisu.

7.luokan painotukset

Tutustutaan erilaisiin verkkomedioihin ja harjoitellaan lähdekriittistä tiedonhankintaa.


L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Oppilaat saavat suomen kielen tunneilta yleiskielen hyvän osaamisen ja eri kielen rekistereiden luontevan käytön. Työelämätaitoja harjoitellaan aktiivisesti. Yhteistyössä oppilaanohjauksen ja yhteiskuntaopin kanssa kirjoitetaan työhakemus ja CV todellista käyttöä varten sekä harjoitellaan työnhakutilanteita.

Neuvottelutaidot ja ystävällinen suhtautuminen toisiin ihmisiin ovat tärkeitä työelämätaitoja. Näitä harjoitellaan jatkuvana prosessina läpi yläkoulun.

7.luokan painotukset

Opitaan tunnistamaan yleiskielen ja puhekielen eroja. Tavoitteena on oppia viemään työt sisukkaasti loppuun haasteista huolimatta. Työskentelyä harjoitellaan pääosin omassa opetusryhmässä erilaisina yksilö- ja ryhmätöinä.


L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen Oppitunneilla opitaan ymmärtämään yhteiskunnan toimintaa seuraamalla ja lukemalla uutisia. Oppilaassa herätellään halua vaikuttaa myönteisesti omaan ja muiden tulevaisuuteen. Oppilaat kirjoittavat ja lukevat vaikuttamaan pyrkiviä tekstejä ja oppivat samalla ymmärtämään erilaisia vaikutuskeinoja.

7.luokan painotukset

Harjoitellaan oman mielipiteen esittämistä pienessä ryhmässä.

Tavoitteet

T1-3 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (S1)

Oppilas

 • ohjautuu toimimaan tavoitteellisesti ja motivoituneesti vuorovaikutustilanteissa ja erilaisissa viestintätilanteissa
 • ohjautuu vuorovaikutustilanteiden harjoitteluun ryhmissä, myös draaman keinoin
 • kehittyy eri oppiaineiden opetuspuheen ymmärtämisessä.


T4-5 Tekstien tulkitseminen (S2)

Oppilas

 • kehittyy tiedonhakutaidoissa ja eri lähteistä hankkimansa tiedon arvioinnissa
 • käyttää erilaisia lukemisen strategioita tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa
 • tunnistaa erilaisia tekstilajeja
 • käyttää tekstien tulkitsemisessa tarvittavia käsitteitä
 • laajentaa ja monipuolistaa lukukokemuksiaan


T6-7 Tekstien tuottaminen (S3)

Oppilas

 • rohkaistuu ilmaisemaan itseään kirjoittamalla yksin ja yhteisöllisesti sekä löytää omat vahvuutensa vuorovaikutuksessa muiden kanssa
 • tutustuu erilaisiin fiktiivisiin ja ei-fiktiivisiin tekstilajeihin ja harjoittelee niiden tuottamista
 • harjaantuu verkkoympäristössä toimimiseen ja oppii tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa
 • saa vahvistusta kirjoitetun kielen konventioista


T8-10 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen (S4)

Oppilas

 • tutkii kielen rakenteita ja ilmiöitä
 • tutustuu nuortenkirjallisuuteen
 • rohkaistuu kertomaan omasta lukukokemuksestaan eri tavoilla


T11-13 Kielenkäyttö kaiken oppimisen tukena (S5)

Oppilas

 • rakentaa positiivista oppijakuvaa itsestään
 • vertailee eri oppimistyylejä ja havainnoi omaa oppimista
 • oppii löytämään eri oppiaineiden teksteistä ydinasiat ja esittämään ne eri välineitä käyttäen muille
 • oppii keskustelemaan oppiaineiden sisällöistä käyttäen ko. tieteenalalle tyypillisiä käsitteitä

Sisällöt

(S1) T1-3 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 • harjoitellaan puhumisen, kuuntelemisen ja keskustelemisen taitoja
 • pidetään puhe-esityksiä ja harjoitellaan niiden havainnollistamista
 • harjoitellaan opiskelusta ja oppiaineiden sisällöistä keskustelemista
 • harjoitellaan puheenvuoron käyttämistä, selostamista ja tiivistämistä
 • harjoitellaan keskeisten asioiden ymmärtämistä opetuspuheesta
 • opetellaan palautteen antamista ja saamista


(S2) T4-5 Tekstien tulkitseminen

 • varmennetaan kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemus
 • tutustutaan kaunokirjallisuuden päälajeihin, nuortenkirjallisuuteen ja tietokirjallisuuteen
 • harjoitellaan tiedonhakua ja kriittistä lukutaitoa monimediaisessa ympäristössä
 • varmennetaan opiskelu- ja oppimaan oppimisen taitoja sekä tekstin ymmärtämisen strategioita


(S3) T6-7 Tekstien tuottaminen

 • harjoitellaan erilaisten monimediaisten fiktiivisten ja ei-fiktiivisten tekstien tuottamista vaiheittain (kertomus, tietoteksti, palaute)
 • harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden käyttöä
 • mallinnetaan edelleen eri tekstilajityyppejä opettajan vaiheistamana
 • perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa
 • tarkastellaan kirjoitetun kielen konventioita osana kirjoitusprosessia (mm. erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, välimerkit, yhdyssanat)
 • harjoitellaan aikamuotojen ja persoonien systemaattista käyttöä omissa teksteissä
 • harjaannutaan palautteen antamiseen ja saamiseen


(S4) T8-10 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

 • vahvistetaan kielen peruskäsitteiden tuntemusta (sanojen luokittelu ja taipuminen)
 • tutustutaan nuortenkirjallisuuteen ja tietokirjallisuuteen
 • harjoitellaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroja
 • kehitetään sanavarastoa


(S5) T11-13 Kielenkäyttö kaiken oppimisen tukena

 • vahvistetaan oppiaineiden kielten tuntemusta ja sanaston osaamista yhteistyössä aineenopettajien kanssa ja mahdollisuuksien mukaan ajankohtaisten ja merkityksellisten tekstien avulla
 • vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen kieliä
 • opetellaan tiedonhakua eri lähteistä opettajan tukemana
 • harjaannutaan työskentelemään yhdessä ja pyytämään apua tarvittaessa
 • kirjoitetaan koevastauksia (esseevastaus)
 • yhdistetään kuvaa ja sanaa ilmiöiden havainnollistamisessa
 • harjoitellaan ennakointia ja uudelleen kerrontaa tekstin avaamisessa

Vuosiluokka 8

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Ajattelun taitojen kehittäminen on suomen kielen opetuksen ydintä. Opetuksessa korostuu oppilaan oma vastuu oppimisestaan. Oppilaat arvioivat omaa osaamistaan ja löytävät keinoja kehittää sitä.

Ajattelun taitoja harjoitellaan etsimällä eri näkökulmia tuttuihin asioihin, pilkkomalla ongelmia osiin ja muokkaamalla eri välineistä löytynyttä tietoa. Oppilaat kuvailevat, vertailevat, tekevät yleistyksiä, esittävät esimerkkejä ja soveltavat muokkaamaansa tietoa.

Sanaston harjoittelussa etsitään jokaiselle sopivia tapoja oppia kieltä. Oppilas oppii taitoja kerätä sanastoa myös muiden oppiaineiden tunneilla ja omassa elämässään. Kielitiedon opiskelussa käytetään autenttista materiaalia, jonka avulla kielitiedon osaaminen muodostuu aktiiviseksi osaksi oppilaan kielitaitoa.

8.luokan painotukset

Ajattelun taitoja vahvistetaan ohjaamalla oppilaita pohtimaan asioita eri näkökulmista ja tuomaan esille omia mielipiteitään.


L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaat oppivat suomen kielen tunneilla suhtautumaan luontevasti ja joustavasti eri kulttuureihin. Kulttuurista osaamista käsitellään laajana ja moninaisena ilmiönä. Kulttuurien ymmärretään olevan muutoksessa oleva ja vaihteleva ilmiö staattisen rakennelman sijaan. Kulttuurierojen sijaan keskitytään kulttuurin ilmiöiden tarkasteluun ja yleisinhimillisen toiminnan tunnistamiseen.

Suomen kielen opetus tarjoaa mahdollisuuksia oman identiteetin pohdintaan ja arvostukseen. Suomen kielen tunneilla oppilaat saavat olla myös suomalaisen yhteiskunnan ja elämän asiantuntijoita.

8.luokan painotukset

Harjoitellaan oman mielipiteen perustelua, vuorovaikutusta ja verkostoitumista kouluyhteisössä.

Tarkastellaan, miten media muokkaa kulttuuria.


L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Suomi toisena kielenä opetus antaa hyvät mahdollisuudet kehittää arjen taitoja. Yhteistyössä terveystiedon kanssa voidaan toteuttaa omaa elämänhallintaa kehittäviä projekteja. Itsestä huolehtimista opetellaan myös pitkäjänteistä työskentelyä ja vastuunottoa harjoittelemalla. Tämä opettaa voimien jakamista tehtävän eri vaiheisiin.

8.luokan painotukset

Oppilaita ohjataan toimimaan kuluttajina ja tarkastelemaan mainontaa kriittisesti.


L4 Monilukutaito

Oppimisessa käytetään monipuolisesti erilaisia tekstejä ja tutustutaan eri kielen muotoihin ja lajeihin. Oppilaan kuvanlukutaito, mediakriittinen näkemys ja eri yhteiskunnan aloilla käytettävän kielen ymmärrys kehittyvät. Suomen kielen tunneilla keskitytään eri tekstilajien osaamiseen ja keskustellaan myös muiden oppiaineiden tunneilla tarvittavasta monilukutaidosta. Näitä myös harjoitellaan käytännössä niin, että oppilas selviytyy tai osaa hakea apua monilukutaitoa vaativissa tilanteissa opiskelumaailmassa ja arkielämässä.

8.luokan painotukset

Kahdeksannella luokalla perehdytään kantaa ottaviin teksteihin ja mediateksteihin ja harjoitetaan kriittisen lukemisen taitoja.


L5 Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen

Oppitunneilla käytetään runsaasti ajankohtaista verkkomediaa oppimisen tukena. Tekstin- ja kuvantuottamisen yhteydessä harjoitellaan eri välineiden monipuolista käyttöä. Myös oppilaiden ideoita ajantasaisten medioiden ja välineiden käytössä kuunnellaan.

Suomen kielen opetuksessa tieto-ja viestintätekniikan ja tekstintuottamisen taidot limittyvät. Perusopetuksen loppuvaiheessa oppilaalla on hallussaan koko tekstintuottamisen prosessi, johon kuuluvat kriittinen tiedonhaku, tiedon prosessointi ja omaan ajatteluun yhdistäminen, tekstin tuottaminen, käsittely, arviointi ja julkaisu.

8.luokan painotukset

Harjoitellaan erilaisten pienimuotoisten digitaalisten tuotosten tekemistä ja esittämistä.


L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Oppilaat saavat suomen kielen tunneilta yleiskielen hyvän osaamisen ja eri kielen rekistereiden luontevan käytön. Työelämätaitoja harjoitellaan aktiivisesti. Yhteistyössä oppilaanohjauksen ja yhteiskuntaopin kanssa kirjoitetaan työhakemus ja CV todellista käyttöä varten sekä harjoitellaan työnhakutilanteita.

Neuvottelutaidot ja ystävällinen suhtautuminen toisiin ihmisiin ovat tärkeitä työelämätaitoja. Näitä harjoitellaan jatkuvana prosessina läpi yläkoulun.

8.luokan painotukset

Harjoitellaan erityisesti neuvottelutaitoja ja projektityöskentelyä.


L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oppitunneilla opitaan ymmärtämään yhteiskunnan toimintaa seuraamalla ja lukemalla uutisia. Oppilaassa herätellään halua vaikuttaa myönteisesti omaan ja muiden tulevaisuuteen. Oppilaat kirjoittavat ja lukevat vaikuttamaan pyrkiviä tekstejä ja oppivat samalla ymmärtämään erilaisia vaikutuskeinoja.

8.luokan painotukset

Harjoitellaan tunnistamaan ja käyttämään erilaisia vaikuttamisen keinoja. Tunneilla perehdytään myös vaikuttamiseen eri medioissa sekä omassa lähiympäristössä.

Oppilaat harjaantuvat etsimään ratkaisuja keskustelemalla, esittämään näkemyksensä rakentavasti ja pohtimaan eri toimintatapojen oikeutusta eri näkökulmista käsin. Tunneilla harjoitellaan keskustelemisen ja kuuntelemisen taitoja, sovittelemista sekä ristiriitatilanteiden ratkaisemista hedelmällisesti.

Tavoitteet

T1-3 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (S1)

Oppilas

 • rohkaistuu rakentavaan näkemysten perustelemiseen
 • ymmärtää eri medioissa käytettävää kieltä
 • monipuolistaa vuorovaikutustaitojaan omassa kouluyhteisössä


T4-5 Tekstien tulkitseminen (S2)

Oppilas

 • varmentaa lukustrategioita erilaisten kaunokirjallisten, asia- ja mediatekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa
 • harjaannuttaa kriittistä lukutaitoaan sekä laajentaa ja vakiinnuttaa sana- ja käsitevarantoa
 • laajentaa luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan


T6-7 Tekstien tuottaminen (S3)

Oppilas

 • tuottaa ohjattuna erilaisia ohjaavia, kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä
 • harjaantuu tuottamaan erilaisia tekstejä monimediaisessa ympäristössä tilanteeseen sopivalla tavalla
 • ymmärtää verkkoviestinnän pelisäännöt
 • saa vahvistusta kirjoitetun kielen konventioista


T8-10 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen (S4)

Oppilas

 • laajentaa kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystä
 • tutustuu kirjallisuuden historiaan ja joihinkin kaunokirjallisuuden alalajeihin
 • saa mahdollisuuksia luku- sekä kulttuurikokemuksiin ja niiden jakamiseen


T11-13 Kielenkäyttö kaiken oppimisen tukena (S5)

Oppilas

 • omaksuu monipuolisia oppimaan oppimisen taitoja
 • vahvistaa oman äidinkielen ja muiden kielten käyttämistä opiskelun tukena
 • arvostaa eri kielten osaamista
 • vahvistaa myönteistä käsitystä itsestään oppijana

Sisällöt

T1-3 (S1) Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 • tutustutaan väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteisiin ja harjoitellaan niissä toimimista
 • varmennetaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä ja havainnollistamista
 • tehdään media-analyysia keskustellen
 • harjoitellaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden kiteytyneitä fraaseja ja tyypillistä sanastoa
 • löydetään sanastoa samaa mieltä ja eri mieltä olemiseen sekä opiskelumaailman haasteisiin


T4-5 (S2) Tekstien tulkitseminen

 • tutustutaan kirjallisuuden historian pääsuuntauksiin (esim. romantiikkaan ja realismiin)
 • tutustutaan erilaisiin pohtiviin, vaikuttaviin ja kantaa ottaviin teksteihin sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin (muun muassa modukset, mielipiteen ja faktan erottaminen, suostuttelu, asenteet ja affektiivisuuden ilmaisu, asioiden välisten suhteiden osoittaminen, perustelukeinot)
 • tutustutaan erilaisiin vaikuttaviin tekstilajeihin ja viestimiin kriittisen medialukutaidon näkökulmasta
 • vahvistetaan lukustrategioita (silmäily, yksityiskohtien etsiminen, pääkohtien etsiminen, kriittinen lukeminen, tiivistäminen)


T6-7 (S3) Tekstien tuottaminen

 • syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä (lauseenjäsenet, pää- ja sivulause, lauseenvastikkeet)
 • tuotetaan erilaisia pohtivia, ohjaavia ja kantaa ottavia tekstejä (esim. yleisönosastokirjoitus, käyttöohje, mainos, arvostelu) 
 • harjoitellaan referointia erilaisten tekstien tuottamisessa
 • harjoitellaan kirjoitusprosessin eri vaiheita: suunnittelu, tiedonhaku, kirjoittaminen, muokkaaminen, palaute
 • harjoitellaan tekstilajeihin sopivan ja monipuolisen sanaston, fraseologian ja kieliopillisten rakenteiden käyttöä


T8-10 (S4) Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

 • perehdytään mediakulttuuriin ja elokuvaan sekä niiden eri vaikutuskeinoihin
 • tutustutaan kirjallisuuden historiaan ja joihinkin kirjallisuuden eri alalajeihin 
 • jaetaan luku- tai kulttuurikokemuksia eri tavoilla
 • tutustutaan suomen kielelle tyypillisiin muoto- ja lauserakenteiden piirteisiin (modukset, keskeisimmät asiat lauseenjäsennyksestä)
 • tutkitaan kriittisesti median toimintatapoja


T11-13 (S5) Kielenkäyttö kaiken oppimisen tukena

 • tutkitaan tekstien kielellisiä piirteitä ja vahvistetaan kielitietoisuutta opettelemalla ymmärtämään kielen mahdollisuuksia vaikuttaa
 • vahvistetaan edelleen oppiaineiden kielten tuntemusta ja laajennetaan sanastoa
 • kirjoitetaan koevastauksia (esseevastaus)
 • yhdistetään kuvaa ja sanaa ilmiöiden havainnollistamisessa
 • harjoitellaan ennakointia ja uudelleen kerrontaa tekstin avaamisessa
 • vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen kieliä
 • opetellaan tiedonhakua eri lähteistä itsenäisesti ja tuettuna
 • opitaan arvioimaan lähteitä kriittisesti
 • käytetään monipuolisesti omaa kielitaitoa uusien asioiden omaksumisessa

Vuosiluokka 9

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Ajattelun taitojen kehittäminen on suomen kielen opetuksen ydintä. Opetuksessa korostuu oppilaan oma vastuu oppimisestaan. Oppilaat arvioivat omaa osaamistaan ja löytävät keinoja kehittää sitä.

Ajattelun taitoja harjoitellaan etsimällä eri näkökulmia tuttuihin asioihin, pilkkomalla ongelmia osiin ja muokkaamalla eri välineistä löytynyttä tietoa. Oppilaat kuvailevat, vertailevat, tekevät yleistyksiä, esittävät esimerkkejä ja soveltavat muokkaamaansa tietoa.

Sanaston harjoittelussa etsitään jokaiselle sopivia tapoja oppia kieltä. Oppilas oppii taitoja kerätä sanastoa myös muiden oppiaineiden tunneilla ja omassa elämässään. Kielitiedon opiskelussa käytetään autenttista materiaalia, jonka avulla kielitiedon osaaminen muodostuu aktiiviseksi osaksi oppilaan kielitaitoa.

9.luokan painotukset

Kehitetään itsenäisiä kielenopiskelutaitoja jatko-opintoja varten.


L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaat oppivat suomen kielen tunneilla suhtautumaan luontevasti ja joustavasti eri kulttuureihin. Kulttuurista osaamista käsitellään laajana ja moninaisena ilmiönä. Kulttuurien ymmärretään olevan muutoksessa oleva ja vaihteleva ilmiö staattisen rakennelman sijaan. Kulttuurierojen sijaan keskitytään kulttuurin ilmiöiden tarkasteluun ja yleisinhimillisen toiminnan tunnistamiseen.

Suomen kielen opetus tarjoaa mahdollisuuksia oman identiteetin pohdintaan ja arvostukseen. Suomen kielen tunneilla oppilaat saavat olla myös suomalaisen yhteiskunnan ja elämän asiantuntijoita.

9.luokan painotukset

Oman identiteetin vahvistaminen ja suomalaisten kulttuurimuotojen tunteminen.


L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Suomi toisena kielenä opetus antaa hyvät mahdollisuudet kehittää arjen taitoja. Yhteistyössä terveystiedon kanssa voidaan toteuttaa omaa elämänhallintaa kehittäviä projekteja. Itsestä huolehtimista opetellaan myös pitkäjänteistä työskentelyä ja vastuunottoa harjoittelemalla. Tämä opettaa voimien jakamista tehtävän eri vaiheisiin.

9.luokan painotukset

Oppilaita kannustetaan itsenäiseen, vastuulliseen ja tutkivaan työhön. Ohjataan ymmärtämään, mikä merkitys omilla valinnoilla on.


L4 Monilukutaito

Oppimisessa käytetään monipuolisesti erilaisia tekstejä ja tutustutaan eri kielen muotoihin ja lajeihin. Oppilaan kuvanlukutaito, mediakriittinen näkemys ja eri yhteiskunnan aloilla käytettävän kielen ymmärrys kehittyvät. Suomen kielen tunneilla keskitytään eri tekstilajien osaamiseen ja keskustellaan myös muiden oppiaineiden tunneilla tarvittavasta monilukutaidosta. Näitä myös harjoitellaan käytännössä niin, että oppilas selviytyy tai osaa hakea apua monilukutaitoa vaativissa tilanteissa opiskelumaailmassa ja arkielämässä.

9.luokan painotukset

Painotetaan yhteiskunnallisia ja työelämään liittyviä tekstejä.


L5 Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen

Oppitunneilla käytetään runsaasti ajankohtaista verkkomediaa oppimisen tukena. Tekstin- ja kuvantuottamisen yhteydessä harjoitellaan eri välineiden monipuolista käyttöä. Myös oppilaiden ideoita ajantasaisten medioiden ja välineiden käytössä kuunnellaan.

Suomen kielen opetuksessa tieto-ja viestintätekniikan ja tekstintuottamisen taidot limittyvät. Perusopetuksen loppuvaiheessa oppilaalla on hallussaan koko tekstintuottamisen prosessi, johon kuuluvat kriittinen tiedonhaku, tiedon prosessointi ja omaan ajatteluun yhdistäminen, tekstin tuottaminen, käsittely, arviointi ja julkaisu.

9.luokan painotukset

Harjoitellaan tekstintuottamisen prosessia jatko-opintoja ja työelämää varten.


L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Oppilaat saavat suomen kielen tunneilta yleiskielen hyvän osaamisen ja eri kielen rekistereiden luontevan käytön. Työelämätaitoja harjoitellaan aktiivisesti. Yhteistyössä oppilaanohjauksen ja yhteiskuntaopin kanssa kirjoitetaan työhakemus ja CV todellista käyttöä varten sekä harjoitellaan työnhakutilanteita.

Neuvottelutaidot ja ystävällinen suhtautuminen toisiin ihmisiin ovat tärkeitä työelämätaitoja. Näitä harjoitellaan jatkuvana prosessina läpi yläkoulun.

9.luokan painotukset

Harjoitellaan työelämässä tarvittavaa käyttäytymistä ja vuorovaikutustaitoja, joita sovelletaan työharjoittelussa ja erilaisilla vierailukäynneillä.


L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oppitunneilla opitaan ymmärtämään yhteiskunnan toimintaa seuraamalla ja lukemalla uutisia. Oppilaassa herätellään halua vaikuttaa myönteisesti omaan ja muiden tulevaisuuteen. Oppilaat kirjoittavat ja lukevat vaikuttamaan pyrkiviä tekstejä ja oppivat samalla ymmärtämään erilaisia vaikutuskeinoja.

9.luokan painotukset

Seurataan ja luetaan uutisia.

Tavoitteet

T1-3 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (S1)

Oppilas

 • ohjautuu havainnoimaan, vahvistamaan ja kehittämään omaa viestijäkuvaansa, myös monimediaisissa viestintäympäristöissä
 • toimii tavoitteellisesti, rakentavasti ja eettisesti eri vuorovaikutustilanteissa
 • tutustuu erilaisiin viestintäympäristöihin, myös koulumaailman ulkopuolella


T4-6 Tekstien tulkitseminen (S2)

Oppilas

 • valitsee, käyttää, tulkitsee ja arvioi monimuotoisia kaunokirjallisia tekstejä sekä asia- ja mediatekstejä
 • etsii ohjatusti itseään kiinnostavaa luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa
 • syventää kriittistä lukutaitoaan


T6-7 Tekstien tuottaminen (S3)

Oppilas

 • vahvistaa omaa kirjoittajaidentiteettiä
 • vakiinnuttaa tietoaan kirjoitetun kielen konventioista
 • hallitsee erilaisten lähteiden kriittisen ja tarkoituksenmukaisen käyttö
 • osaa toimia vastuullisesti ja eettisesti eri viestintäympäristöissä


T8-10 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen (S4)

Oppilas

 • syventää kielitietoisuuttaan avustetusti ja kiinnostuu kielen ilmiöistä
 • tunnistaa kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä
 • pohtii kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässä
 • tutustuu Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen
 • tulee tietoiseksi omasta kielellisestä ja kulttuurisesta identiteetistä


T11-13 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena (S5)

Oppilas

 • valmistautuu jatko-opintoihin vahvistamalla eri tiedonalojen kielten ja sanaston osaamista

Sisällöt

(S1) T1-3 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 • vahvistetaan jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutusvalmiuksia
 • harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä autenttisia puhetilanteita varten (tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen)
 • opitaan viittaamaan toisen puheeseen keskustelussa
 • tunnistetaan ja kehitetään omia vahvuuksia viestijänä
 • suullisen esityksen itsenäinen suunnittelu ja toteutus


(S2) T4-5 Tekstin tulkitseminen

 • tunnistetaan erilaisten tekstien tyylipiirteitä ja sävyjä
 • vahvistetaan kriittistä lukutaitoa
 • harjoitellaan yhteiskunnallisten tekstien analysointia (arvojen, ideologioiden ja vaikuttamisen keinojen löytäminen tekstistä)

     

(S3) T6-7 Tekstien tuottaminen

 • tehdään havaintoja kielen rakenteista, eri rekistereille ja tyyleille tyypillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn
 • vakiinnutetaan kirjoitetun ja puhutun kielen konventioiden tuntemusta (oikeinkirjoitus, asemointi, tyyli)
 • harjoitellaan jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia kielellisiä valmiuksia
 • harjoitellaan referointia ja erilaisiin lähteisiin viittaamista


(S4) T8-10 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

 • tutustutaan pääpiirteittäin Suomen kielitilanteeseen, kielten sukulaisuussuhteisiin, suomen sukukieliin ja suomen kielen vaihteluun ja vaiheisiin sekä kielen ohjailun periaatteisiin
 • vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutustutaan suomen kielelle tyypillisiin äänne-, muoto- ja lauserakenteen piirteisiin
 • opitaan tuottamaan lauseenvastikkeita
 • tutkitaan kielten vaikutusta toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla
 • tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen eri ilmenemismuotoihin kuten kansanperinteeseen
 • kannustetaan oman lukuharrastuksen laajentamiseen ja luetaan otteita eri aikakausille tyypillisistä teksteistä
 • tutustutaan Suomen kirjallisuuden tärkeimpiin kirjailijoihin ja teoksiin
 • ymmärretään yhteiskunnan monikielisyyden ja kulttuurillisen monimuotoisuuden merkitys


(S5) T11-13 Kielenkäyttö kaiken oppimisen tukena

 • luetaan monipuolisesti erilaisia asiatekstejä ja laajennetaan sanavarastoa sekä otetaan sanoja käyttöön keskustelemalla ja kirjoittamalla erilaisista aiheista
 • harjoitellaan tiedonetsintää erilaisista ajankohtaisista aiheista ja mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä jonkin toisen oppiaineen kanssa
 • harjoitellaan sanakirjojen ja sähköisten sanakirjojen käyttöä