Uskonto-Evankelisluterilainen

Vantaa OPSista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Oppiaineen tehtävä

Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen. Se tutustuttaa uskonto- ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin muualla maailmassa. Oppiaine edistää uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuksessa pohditaan uskon ja tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Uskonnon opetus antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää.

Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten eettiseen ajatteluun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä. Opetus tukee oppilaan itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus antaa oppilaalle aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arviointiin. Uskonnon opetus tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi ja maailmankansalaiseksi.

Vuosiluokat 1-2

Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista taustaansa sekä kohtaamaan arvostavasti uskonnollista ja katsomuksellista moninaisuutta omassa luokassa ja koulussa sekä lähiympäristössä. Tähän opetus antaa perustietoja ja -taitoja sekä ajattelun välineitä. Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan ja omia mielipiteitään sekä harjaantumaan toisten tunteiden tunnistamisessa ja mielipiteiden huomioon ottamisessa. Oppilaita kannustetaan ihmettelemään, kyselemään ja osallistumaan keskusteluun. Oppilaita ohjataan toimimaan vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen ja avoimen, luottamuksellisen keskusteluilmapiirin luomiseen. Opetuksessa on tärkeää, että jokainen oppilas tulee kuulluksi omine havaintoineen ja kokemuksineen. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukselliseen oppimiseen, keskusteluun ja omien mielipiteiden perusteluun sekä erilaisuuden hyväksymiseen. Opetuksessa keskeistä on oppilaslähtöisyys ja oppilaan oman kokemusmaailman kunnioittaminen etenkin eettisiä kysymyksiä tarkasteltaessa. Luovat, toiminnalliset ja elämykselliset menetelmät, projektit ja keskustelut tukevat oppilasta kokonaisvaltaisena, kaikkia aistejaan oppimisessa hyödyntävänä vuorovaikutustaitoisena ja aktiivisena oppijana. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Kertomuksia, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, draamaa sekä vierailijoita ja vierailuja eri kohteisiin käytetään tukemaan monipuolista työskentelyä ja oppimisen iloa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Uskonnon eri oppimäärien opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet ja taustat kuten kielitaito ja kulttuuritausta. Keskeisiä käsitteitä pohditaan ja avataan niin, että niiden ymmärtäminen on mahdollista kaikille oppilaille. Käytettävät työtavat sovitetaan ikäkauteen. Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Oppilaan oppimisen arviointi

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolinen palaute rakentuu osaksi työskentelyä ja yhteisiä keskusteluja. Palaute ohjaa oppilaita yhteistyötaidoissa ja rohkaisee ilmaisemaan ajatuksiaan. Opetuksessa annetaan tilaa ja oppilaita kannustetaan ihmettelyyn, kysymiseen sekä omien mielipiteiden perusteluun ja toisten näkemysten kuunteluun. Monipuoliset työtavat luovat oppilaille mahdollisuuksia osoittaa ja itse huomata edistymistään ja osaamistaan.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita uskonnossa ovat:

 • edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä
 • edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa
 • edistymien ajatusten ilmaisemisessa ja toisten kuuntelemisessa.

Laaja-alainen osaaminen

Oppimisen lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja kysymykset. Oppilasta kannustetaan kysymään ja kuuntelemaan. Oppilas harjoittelee työskentelyn suunnittelemista, tavoitteiden asettamista ja arviointia. (L1)

Oppilasta rohkaistaan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön, sekä arvostamaan toisia ja suvaitsemaan erilaisuutta. (L2)

Oppilas ohjataan yhteisten pelisääntöjen ja hyvien tapojen noudattamiseen. Oppilaalle pyritään antamaan mahdollisimman kannustavaa palautetta. (L3)

Monilukutaidon kehittymistä tuetaan moniaistillisella, kokonaisvaltaisella ja ilmiöpohjaisella opiskelulla. Kuvalliset ilmaisutavat ja visuaalisen vaikuttamisen keinot kehittävät oppilaan kuvanlukutaitoa. Ilmaisun keinoista pyritään tekemään mahdollisimman monipuolisia, jotta oppilaalla on mahdollisuus kysyä ja ihmetellä asioita ja ilmiöitä. (L4)

Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja. Oppilaan kanssa keskustellaan tvt:n turvallisista käyttötavoista ja käytöstavoista. Oppilasta kannustetaan toteuttamaan ideoitaan tvt:n avulla yksin ja ryhmässä.(L5)

Oppilasta kannustetaan työskentelemään yksin ja yhdessä muiden kanssa. Samalla opitaan vastuunottoa ja kompromissien tekemistä. (L6)

Oppilas osallistuu oppimisprosessin suunnitteluun. Oppilasta kannustetaan vaikuttamaan omaan kouluympäristöönsä ja arkeensa. Oppilas tutustuu käsitteisiin "yhdenvertaisuus", "oikeudenmukaisuus" ja "vastavuoroisuus". (L7)

Vuosiluokka 1

Tavoitteet

https://eperusteet.uskonto

OPETUKSEN YHTEISET VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET

T1, T2, T3, T5, T6

Oppilas tutustuu omaan ja lähiympäristön uskontoihin ja niiden tapoihin sekä rakentaa omaa identiteettiään.

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan omia tunteitaan ja huomioimaan muiden mielipiteitä.

Oppilas harjoittelee tunnistamaan omien tekojensa seurauksia ja toimimaan vastuullisesti.

Sisällöt

Kokonaisuus 1:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • oma perhe ja katsomukselliset tavat, erilaiset perhemuodot
 • elämänkaaren kristilliset juhlat ja niihin liittyvät perinteet


Kokonaisuus 2:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • kirkkovuoden keskeiset juhlat (joulu, pääsiäinen) ja niihin liittyvät raamatunkertomukset ja perinteet
 • virret ja hengelliset laulut
 • keskeiset kristilliset symbolit ja käsitteet (mm. Jumala, Jeesus, risti, seurakunta)


Kokonaisuus 3:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • oppilaan tunnetaitojen vahvistaminen (tunteiden tunnistaminen ja ilmaisu)
 • empatiaan rohkaiseminen
 • erilaisuuden hyväksyminen
 • vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen
 • itsestä ja muista huolehtiminen

Vuosiluokka 2

Tavoitteet

OPETUKSEN YHTEISET VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET

T4, T6, T7, T8

Oppilas tutustuu erilaisiin katsomuksiin ja uskonnottomuuteen sekä harjoittelee erilaisuuden hyväksymistä.

Oppilas tutustuu lasten oikeuksiin ja harjoittelee eettistä pohdintaa omasta arjestaan nousevia esimerkkejä hyödyntäen. Oppimisessa käytetään Raamatun kertomusten eettisiä opetuksia.

Oppilas harjoittelee omien mielipiteiden esittämistä sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä.

Sisällöt

Kokonaisuus 1:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • kristinuskon monimuotoisuus kouluyhteisössä
 • uskonnottomuus
 • muut uskonnot kouluyhteisössä ja lähiympäristössä
 • erilaisuuden hyväksyminen


Kokonaisuus 2:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • elämän kunnioittaminen, ihmisarvo, lasten oikeudet
 • eettinen pohdinta, Kultainen sääntö
 • oppilaiden arjesta nousevat kysymykset ja niiden yhdistäminen Raamatun kertomuksiin

Vuosiluokat 3-6

Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokilla 3-6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon perustietoja. Opetuksessa perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin. Oppilaita kannustetaan ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnollisiin juuriin sekä uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään nyky-Suomessa ja Euroopassa. Oppilaat harjaannuttavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan arvioimaan ja käyttämään eri lähteistä etsimäänsä tietoa sekä hyödyntämään sitä eri tilanteissa.

Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Opetuksessa harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaita muodostamaan ja perustelemaan omia näkemyksiä. Oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Asioita tarkastellaan kerronnallisuuden, draaman, kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisen oppimisen avulla. Keskeistä on opittavien asioiden alustava käsitteellistäminen. Uskonnon opetuksessa käytetään sisältöjen oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia siten, että oppilaiden oma aktiivisuus ja vuorovaikutus korostuvat. Opetuksessa korostetaan kiireettömyyttä ja keskustelua. Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää vierailuja ja vierailijoita. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen. Tavoitteena on ilmentää koulussa edustettujen uskontojen ja katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden oppilaiden erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat ja kehittyvä kielitaito. Keskeisten käsitteiden ymmärtämistä tuetaan. Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Oppilaan oppimisen arviointi

Uskonnon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan uskontojen keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä tekemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjallisen ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Tärkeää on niiden kautta osoitettu taito ilmaista itseään ja ajatuksiaan. Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen sekä ajattelun kehittymiseen.

Uskonnon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää uskonnon valtakunnallisia arviointikriteereitä.


Uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten

Us61.png Us62.png

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksessa vahvistetaan taitoa asettaa kysymyksiä ja hakea niihin vastauksia itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa havaintoja tehden, sekä erilaisia tietolähteitä ja apuvälineitä hyödyntäen. Oppilas harjaantuu vähitellen asioiden kriittiseen tarkasteluun, huomaa asioiden välisiä keskinäisiä yhteyksiä ja vuorovaikutussuhteita. Oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa oppimistilanteissa. Oppilaita rohkaistaan luovuuteen. (L1)

Oppilaan sosiaalis-emotionaalisia taitoja syvennetään, sekä luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa näitä taitoja. Opetuksessa huomioidaan kulttuuriympäristön muutos ja moninaisuus. Opetuksessa vahvistetaan oppilaan omaa kulttuuri-identiteettiä. (L2)

Oppilas harjoittelee ajanhallintaa, hyvää käytöstä sekä muita omaan ja yhteiseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavia toimintatapoja. Samalla hän kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Erilaiset toimintatavat auttavat ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamusten merkityksen. (L3)

Oppilas kehittää monilukutaitoaan ja tulkitsee, tuottaa ja arvioi yhä moninaisempia tekstejä erilaissa yhteyksissä ja ympäristöissä. Fiktion, faktan ja mielipiteen tarkastelua ja erottelua harjoitellaan. (L4)

Oppilas hyödyntää tvt -taitojaan monipuolisesti. Oppilas oppii käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita. (L5)

Oppilas oppii työskentelemään järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti ja ottamaan entistä enemmän vastuuta tekemisistään. Oppilasta ohjataan arvostamaan omaa ja toisen työtä. Projekteissa ja ryhmätöissä oppilaalla on mahdollisuus vastavuoroisuuteen, neuvottelutaitojen kehittämiseen ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. (L6)

Oppilas tutkii kestävään kehitykseen, rauhaan, tasa-arvoon, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä (Lapsen oikeudet). Luokkayhteisössä oppilas harjoittelee yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä, ratkaisujen etsimistä ja ratkaisujen tekoa. Korostetaan oppilaan omien valintojen merkitystä itselle, lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle. (L7)

Vuosiluokka 3

Tavoitteet

OPETUKSEN YHTEISET VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET

T1, T3, T6, T7, T8, T11, T12

Oppilas perehtyy kristinuskon pyhiin kirjoihin ja niiden kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin. Oppilas tutustuu juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiin juuriin. Samalla oppilas tunnistaa uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.

Oppilas tutustuu kristilliseen tapakulttuuriin sekä kunnioittaa omaa ja toisen pyhää ja oppii käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa.

Oppilas perehtyy kristinuskon eettisiin opetuksiin, keskustelee niistä ja oppii ilmaisemaan ajatuksiaan sekä muodostaa myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

Sisällöt

Kokonaisuus 1:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • alkukertomukset (luominen)
 • VT:n patriarkkakertomukset: Abraham, Isak, Jaakob
 • muut keskeiset VT:n kertomukset: Joosef, Mooses jne.
 • tutustutaan juutalaisuuteen, islamiin ja kristinuskoon
 • kristinuskon keskeiset käsitteet, symbolit ja oppi
 • opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertaiskuvallisuutta


Kokonaisuus 2:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista.
 • virret ja muu hengellinen musiikki
 • vuodenkiertoon liittyvät juhlat


Kokonaisuus 3:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • keskeiset elämänkysymykset
 • tunteet, arvot ja valinnat Raamatussa

Vuosiluokka 4

Tavoitteet

OPETUKSEN YHTEISET VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET

T1, T2, T4, T7, T10, T11, T12

Oppilas tutustuu luterilaisen kirkon tapoihin, oppiin ja rakennuksiin. Laajennetaan oppilaan tietämystä Raamatusta ja Jeesuksen merkityksestä kristinuskossa.

Oppilasta rohkaistaan pohtimaan eettisiä elämänkysymyksiä. Lisäksi oppilasta kannustetaan ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan. Näiden avulla oppilas oppii arvioimaan tekemiään valintoja ja niiden taustalla vaikuttavia arvoja.

Autetaan oppilasta vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

Sisällöt

Kokonaisuus 1:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan
 • virret ja muu hengellinen musiikki


Kokonaisuus 2:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • perehdytään Jeesuksen elämään, opetukseen ja merkitykseen kristinuskossa


Kokonaisuus 3:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Uuden Testamentin kertomusten avulla. Painotetaan Jeesuksen elämästä nousevia tilanteita.

Vuosiluokka 5

Tavoitteet

OPETUKSEN YHTEISET VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET

T4, T5, T6, T7, T8, T9, T11, T12

Oppilas etsii, arvioi ja käyttää eri lähteistä löytyvää tietoa kristinuskosta. Lisäksi oppilas tutustuu Suomen ja Euroopan katsomukselliseen historiaan ja nykypäivään sekä uskonnon vaikutukseen historiassa ja nykyaikana.

Oppilas oppii huomioimaan kristinuskon moninaisuutta ja kunnioittamaan toisen pyhää.

Oppilas kiinnittää huomiota kirkkokuntien eettisiin ajatuksiin. Hän harjoittelee eettistä pohdintaa sekä valintojensa perustelemista omasta elämästään nousevilla esimerkeillä. Oppilas syventää näkemystään kristinuskon eettisistä opetuksista.

Sisällöt

Kokonaisuus 1:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden synty
 • pohditaan Paavalin toiminnan ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle maailmanuskonnoksi
 • opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen uskonnon uudistajina
 • huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana kristinuskoa
 • tutustutaan ortodoksisuuteen, katolisuuteen ja vapaisiin suuntiin osana Suomen kristinuskon perhettä, huomioidaan lähialueiden uskonnolliset yhteisöt
 • kristilliset sakramentit eri kirkkokunnissa


Kokonaisuus 2:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnolliseen ja katsomukselliseen nykytilaan sekä uskonnottomuuteen
 • tutustutaan ekumeniaan ja uskontojen väliseen vuoropuheluun
 • tarkastellaan uskontojen näkyvyyttä arjessa ja mediassa
 • ohjataan oppilasta kunnioittamaan muiden vakaumusta ja käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa
 • uskonnollisen kulttuuriperinnön ilmeneminen omassa lähiympäristössä/kotikaupungissa, mediassa ja populaarikulttuurissa.


Kokonaisuus 3:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • tutustutaan kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan


Kokonaisuus 4:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita:
 • Kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky ja kymmenen käskyä
 • opitaan ilmaisemaan ajatuksia ja mielipiteitä perustellulla ja monipuolisella tavalla
 • oppilas oppii käsittelemään ristiriitoja ja etsimään ratkaisuja
 • ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo
 • elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen
 • eettisiin kysymyksiin tutustumalla ja niitä pohtimalla oppilas hahmottaa osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksiaan
 • oppilas harjoittelee vastuunottamista lähimmäisistään ja ympäristöstään
 • oppilas opettelee kestävän tulevaisuuden rakentamista

Vuosiluokka 6

Tavoitteet

OPETUKSEN YHTEISET VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET 

T4, T7, T8, T9, T10, T11, T12

Oppilas oppii tunnistamaan eri uskontoja yhdistäviä eettisiä periaatteita.

Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin ja harjoittelee eettistä pohdintaa sekä valintojensa perustelemista omasta elämästään nousevilla esimerkeillä. Hän etsii tietoa monipuolisista lähteistä ja harjoittelee monilukutaitoa ja argumentaation keinoja.

Sisällöt

Kokonaisuus 1:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • kristinuskon näkyminen populaarikulttuurissa ja mediassa
 • uskonnon näkyminen yhteiskunnassa ja vantaalaisessa arjessa
 • tekstin ja kuvien kriittinen arviointi ja tulkitseminen


Kokonaisuus 2:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • tärkeimmät kristinuskon eettiset ohjeet
 • syvennetään tietämystä ihmisoikeusetiikasta
 • elämän kunnioittaminen
 • luonnon vaaliminen, eläinten oikeudet
 • pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta
 • elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi
 • opetuksen tulee antaa välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskontojen väliseen vuoropuheluun

Vuosiluokat 7-9

Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokilla 7-9 uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan tietoa opiskeltavan uskonnon juurista, lähteistä, opista ja opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa.

Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuteen. Opetuksessa tarkastellaan uskontojen yhteiskunnallista ja poliittista vaikutusta sekä uskonnonvapautta ja opetellaan tunnistamaan ja analysoimaan uskonnollisia teemoja tieteessä, mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan uskonnon eettiset periaatteet. Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sekä eri uskontojen ja katsomusten eettisiin näkemyksiin. Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia. Uskonnon opetus tarjoaa oppilaille voimavaroja kasvuun kohti aikuisuutta.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Tavoitteena on ilmentää uskontojen ja katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti ja arvostavasti. Asioita tarkastellaan kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisen oppimisen avulla. Keskeistä on opittavien asioiden syventävä käsitteellistäminen ja käsitteiden yhteinen pohdinta. Uskonnon opetuksessa käytetään oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia siten, että oppilaiden oma aktiivisuus ja vuorovaikutus korostuvat. Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen. Keskustelu on tärkeä osa opetusta. Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää vierailuja ja vierailijoita. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden oppilaiden erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat sekä kehittyvä kielitaito. Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta, sekä vuorovaikutus- ja dialogitaitoja edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Oppilaan oppimisen arviointi

Arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin sekä oppilaiden monimuotoisten tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita. Arviointi on monipuolista ja oppilaille annettava palaute ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut uskonnon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti oppilaiden ajattelun taitojen syventyessä. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Us91.png Us92.png

Laaja-alainen osaaminen

Oppilasta kannustetaan ottamaan vastuuta opiskelusta, asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan työtään ja arvioimaan sitä. Oppilasta kannustetaan aktiiviseen rooliin oppimisprosessissaan. Oppilasta rohkaistaan luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä. Syvennetään taitoja ratkaista ristiriitatilanteita, tehdä kompromisseja ja ilmaista omia mielipiteitä. Eettisen ajattelun kehittymistä tuetaan pohtimalla oikeaa ja väärää sekä eettisen toiminnan periaatteita. (L1)

Oppilasta ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus myönteisenä voimavarana. Oppilas pohtii kulttuurin, uskonnon ja katsomuksien vaikutusta yhteiskunnassa. Oppilas harjoittelee ilmaisemaan mielipiteensä rakentavasti. Häntä ohjataan asettumaan toisen asemaan ja arvostamaan muita ihmisiä sekä noudattamaan hyviä tapoja. (L2)

Oppilas oppii ottamaan itsestään, toisistaan ja arjen sujumisesta entistä enemmän. Oppilas harjoittelee sosiaalisia taitojaan ja ristiriitaisten tunteiden hallintaa. Oppilas harjaantuu kestävän elämäntavan merkityksen pohdintaan. (L3)

Oppilas syventää monilukutaidon osaamistaan. Oppilas rohkaistuu käyttämään tätä taitoaan vaikuttamiseen ja osallistumiseen. Opetuksessa vahvistetaan kulttuurista ja katsomuksellista lukutaitoa sekä ympäristölukutaitoa. Samoin medialukutaitoa syvennetään. (L4)

Oppilasta autetaan ymmärtämään, miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää opiskelussa. Oppilas osaa yhä paremmin käyttää eri laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä valmistaa itse digitaalisia tuotoksia. Lähdekriittisyys korostuu. Oppilasta ohjataan turvalliseen ja eettiseen tvt:n käyttöön. (L5)

Opetuksessa syvennetään työprosessien suunnittelua ja tekemistä. Oppilas oppii näkemään prosessin eri vaiheet ja niiden muodostaman kokonaisuuden. Oppilas oppii ottamaan hallittuja riskejä ja kohtaamaan epäonnistumisia ja siitä huolimatta saattamaan työnsä loppuun kannustavan ja ohjaavan palautteen avulla. (L6)

Oppilas syventää omien valintojen merkitystä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Pohditaan ilmiöiden taustoja ja niihin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Oppilas ymmärtää opiskelun ja osallistumisen tärkeyden. (L7)

Vuosiluokka 7

Tavoitteet

OPETUKSEN YHTEISET VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET 

T1, T3, T4, T7, T10

Oppilas havainnoi uskontojen ja kulttuurien vuorovaikutusta ja moninaisuutta maailmassa sekä perehtyy uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa.

Oppilas tunnistaa uskonnollisia symboleita ja havainnoi niitä ympäröivässä maailmassa.

Oppilas pohtii uskontojen ja katsomusten merkitystä ihmisten elämässä ja oppii kohtaamaan erilaisia ihmisiä.

Sisällöt

Kokonaisuus 1:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • uskontojen luokittelu ja eri ulottuvuudet (jumalakäsitys, kirja/kirjoitukseton uskonto, aikakäsitys, ihmiskäsitys, pelastuskäsitys, keskeiset symbolit)
 • alkuperäiskansojen uskonnot
 • suomalainen muinaisusko
 • uususkonnollisuus


Kokonaisuus 2:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • suuret maailmanuskonnot:
 • levinneisyys
 • synty
 • pyhät kirjat
 • keskeiset opit
 • vaikutukset tapakulttuuriin, politiikkaan, kulttuuriin ja mediaan sekä sosiaalisessa mediassa eri puolilla maailmaa


Kokonaisuus 3:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • uskontojen yhtäläisyydet
 • uskontojen välinen dialogi globaalissa maailmassa
 • lähdekritiikki
 • uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen toisistaan
 • uskontokriittisyys ja uskonnottomuus

Vuosiluokka 8

Tavoitteet

OPETUKSEN YHTEISET VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET 

T1, T2, T4, T5, T10

Oppilas ymmärtää kristinuskon merkityksen nykymaailmassa.

Oppilas tutustuu kristinuskon syntymiseen ja Raamatun merkitykseen kristinuskon pyhänä kirjana.

Oppilas tutustuu kristinuskon eri kirkkokuntien muodostumiseen ja niiden vaikutukseen maailmassa.

Oppilas tutustuu eri kirkkokunnille ja uskonnollisille liikkeille tyypillisiin tapoihin ja symboleihin sekä oppii tunnistamaan niitä median eri muodoissa, taiteessa ja yhteiskunnassa sekä havainnoi kirkkokuntien välisen vuorovaikutuksen muotoja.

Oppilas oppii tunnistamaan uskonnollisen kielen argumentaation muotoja sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen eron.

Sisällöt

Kokonaisuus 1:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • kristinuskon nykytilanne ja painopisteen siirtyminen etelämpään sekä asema maailmassa
 • kristinuskon näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa


Kokonaisuus 2:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • Raamattu kristinuskon pyhänä kirjana
 • Raamatun vaikutus kristinuskon syntymiselle
 • Raamatun syntyprosessi
 • Raamatun sisältö kirjakokoelmana
 • kristinuskon syntyprosessi
 • kirkon varhaishistoria


Kokonaisuus 3:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • kirkon jakaantuminen ja suurimmat kristilliset kirkkokunnat
 • kirkkokuntien näkyminen kulttuurissa ja yhteiskunnassa
 • ekumenia ja kirkkokuntien välinen dialogi
 • protestanttiset ja muut uskonnolliset yhteisöt


Kokonaisuus 4:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • kirkko Suomessa
 • kristinuskon tulo Suomeen
 • reformaatio
 • luterilaisen kirkon merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa
 • lähialueen luterilaisen kirkon toiminta

Vuosiluokka 9

Tavoitteet

OPETUKSEN YHTEISET VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET

T1, T2, T5, T6, T7, T8, T9, T10

Oppilas perehtyy eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin ja eettisen argumentaation muotoihin.

Oppilas käsittelee ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä sekä tarkastelee omia arvojaan, eettisiä periaatteitaan ja niiden vaikutusta valintoihinsa. Hän tulee tietoiseksi omien valintojensa vaikutuksista ympäröivään maailmaan.

Oppilas syventää tietojaan kristinuskon ja muiden uskontojen eettisistä periaatteista sekä pohtii uskontojen ja katsomusten vaikutusta ihmisten eettisten valintojen ohjaajana.

Oppilas perehtyy kristilliseen etiikkaan Raamatun opetusten ohjaamana.

Oppilas oppii ymmärtämään Raamatun merkityksen länsimaisen kulttuurin pohjana.

Oppilas oppii käyttämään Raamattua tietolähteenä.

Sisällöt

Kokonaisuus 1:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • Raamattu länsimaisen kulttuurin ja sivistyksen pohjana
 • Raamatun eri kirjaryhmät eettisen ajattelun lähteenä


Kokonaisuus 2:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • etiikan käsitteistö ja etiikan teoriat
 • etiikan muodostuminen arvojen pohjalta
 • oppilaan oman arvomaailman pohtiminen


Kokonaisuus 3:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • kristillinen etiikka
 • Raamatun eettiset painotukset
 • eri uskontojen eettiset korostukset


Kokonaisuus 4:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • ihmisoikeusetiikka
 • YK:n ihmisoikeuksien julistus
 • lasten oikeudet
 • ihmisoikeuksien loukkaukset


Kokonaisuus 5:

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt

 • eettiset kysymykset eri elämänalueilla
 • ihmisyyteen ja ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin liittyvä pohdinta
 • suomalaiseen yhteiskuntaan liittyvät eettiset kysymykset, globaali vastuullisuus sekä ympäristöön ja eläimiin liittyvät eettiset kysymykset