Uskonto-Islam

Vantaa OPSista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Oppiaineen tehtävä

Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen. Se tutustuttaa uskonto- ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin muualla maailmassa. Oppiaine edistää uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuksessa pohditaan uskon ja tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Uskonnon opetus antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää.

Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten eettiseen ajatteluun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä. Opetus tukee oppilaan itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus antaa oppilaalle aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arviointiin. Uskonnon opetus tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi ja maailmankansalaiseksi.

Vuosiluokat 1-2

Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista taustaansa sekä kohtaamaan arvostavasti uskonnollista ja katsomuksellista moninaisuutta omassa luokassa ja koulussa sekä lähiympäristössä. Tähän opetus antaa perustietoja ja -taitoja sekä ajattelun välineitä. Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan ja omia mielipiteitään sekä harjaantumaan toisten tunteiden tunnistamisessa ja mielipiteiden huomioon ottamisessa. Oppilaita kannustetaan ihmettelemään, kyselemään ja osallistumaan keskusteluun. Oppilaita ohjataan toimimaan vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen ja avoimen, luottamuksellisen keskusteluilmapiirin luomiseen. Opetuksessa on tärkeää, että jokainen oppilas tulee kuulluksi omine havaintoineen ja kokemuksineen. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukselliseen oppimiseen, keskusteluun ja omien mielipiteiden perusteluun sekä erilaisuuden hyväksymiseen. Opetuksessa keskeistä on oppilaslähtöisyys ja oppilaan oman kokemusmaailman kunnioittaminen etenkin eettisiä kysymyksiä tarkasteltaessa. Luovat, toiminnalliset ja elämykselliset menetelmät, projektit ja keskustelut tukevat oppilasta kokonaisvaltaisena, kaikkia aistejaan oppimisessa hyödyntävänä vuorovaikutustaitoisena ja aktiivisena oppijana. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Kertomuksia, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, draamaa sekä vierailijoita ja vierailuja eri kohteisiin käytetään tukemaan monipuolista työskentelyä ja oppimisen iloa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Uskonnon eri oppimäärien opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet ja taustat kuten kielitaito ja kulttuuritausta. Keskeisiä käsitteitä pohditaan ja avataan niin, että niiden ymmärtäminen on mahdollista kaikille oppilaille. Käytettävät työtavat sovitetaan ikäkauteen. Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Oppilaan oppimisen arviointi

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolinen palaute rakentuu osaksi työskentelyä ja yhteisiä keskusteluja. Palaute ohjaa oppilaita yhteistyötaidoissa ja rohkaisee ilmaisemaan ajatuksiaan. Opetuksessa annetaan tilaa ja oppilaita kannustetaan ihmettelyyn, kysymiseen sekä omien mielipiteiden perusteluun ja toisten näkemysten kuunteluun. Monipuoliset työtavat luovat oppilaille mahdollisuuksia osoittaa ja itse huomata edistymistään ja osaamistaan.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita uskonnossa ovat:

 • edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä
 • edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa
 • edistymien ajatusten ilmaisemisessa ja toisten kuuntelemisessa.

Laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Oppimisen lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja kysymykset. Oppilasta kannustetaan kysymään ja kuuntelemaan. Oppilas harjoittelee työskentelyn suunnittelemista, tavoitteiden asettamista ja itsearviointia.

Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus (L2)

Oppilasta rohkaistaan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön, sekä arvostamaan toisia ja suvaitsemaan erilaisuutta.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Oppilas ohjataan yhteisten pelisääntöjen ja hyvien tapojen noudattamiseen. Oppilaalle annetaan kannustavaa palautetta.

Monilukutaito (L4)

Monilukutaidon kehittymistä tuetaan moniaistillisella, kokonaisvaltaisella ja ilmiöpohjaisella opiskelulla. Kuvalliset ilmaisutavat ja visuaalisen vaikuttamisen keinot kehittävät oppilaan kuvanlukutaitoa. Ilmaisun keinoista pyritään tekemään mahdollisimman monipuolisia, jotta oppilaalla on mahdollisuus kysyä ja ihmetellä asioita ja ilmiöitä.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja. Oppilaan kanssa keskustellaan tvt:n turvallisista käyttötavoista ja käytöstavoista. Oppilasta kannustetaan toteuttamaan ideoitaan tvt:n avulla yksin ja ryhmässä.

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Oppilasta kannustetaan työskentelemään yksin ja yhdessä muiden kanssa. Samalla opitaan vastuunottoa ja kompromissien tekemistä.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Oppilas osallistuu oppimisprosessin suunnitteluun. Oppilasta kannustetaan vaikuttamaan omaan kouluympäristöönsä ja arkeensa. Oppilas tutustuu käsitteisiin "yhdenvertaisuus", "oikeudenmukaisuus" ja "vastavuoroisuus".

Vuosiluokka 1

Tavoitteet

 • oppilas tutustuu oman perheen uskonnolliseen ja katsomukselliseen taustaan (T1)
 • oppilas tutustuu islamin keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin (T2)
 • oppilas tutustuu islamin vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin (T3)
 • oppilas tutustuu luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin (T4)
 • oppilas rohkaistuu tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksia ja tunteita (T5)
 • oppilasta ohjataan toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia (T6)
 • oppilas pohtii eettisiä kysymyksiä islamin näkökulmasta sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta (T7)
 • oppilas saa tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä (T8)

Sisällöt

Sisällöt joiden avulla opiskellaan oppiaineiden yleisiä tavoitteita.

S1 Suhde omaan uskontoon

 • mistä perheeni on lähtöisin
 • käyttäytymistapoja muslimina, tervehtiminen, ruokailu
 • käyttäytyminen moskeijassa
 • käsitteet: muslimi, Muhammad, Koraani, Kaaba, Mekka, Medina, moskeija
 • jumalakäsitys islamissa (Allah antaa elämän, Allahin armotyöt, Allahin ykseys)
 • islamin pilarit, rukous, paasto
 • profeettakertomuksia
 • profeetta (esim. Adam)
 • islamilaiset juhlat
 • Ramadan kuukausi
 • keskeisiä käsitteitä (esim. rituaalinen puhtaus)
 • vanhempien kunnioittaminen ja kunnioitus
 • oppimisen kunnioittaminen

S2 Uskontojen maailma

 • oman koulun uskontoja (symbolit)
 • kaverini ei usko mihinkään, uskonnottomuus

S3 Hyvä elämä

 • vastuu omasta terveydestä
 • hyvä mieli
 • minä ja muut
 • Miltä toisesta tuntuu?
 • ystävien huomioiminen
 • rehellisyys
 • vapaus ja vastuu
 • luonnon kunnioittaminen: Älä roskaa! Älä katko oksia!

Vuosiluokka 2

Tavoitteet

 • Oppilas tutustuu oman perheen uskonnolliseen ja katsomukselliseen taustaan (T1)
 • Oppilas tutustuu islamin keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin (T2)
 • Oppilas tutuu islamin vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin (T3)
 • Oppilas tutustuu luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin (T4)
 • Oppilas rohkaistuu ilmaisemaan omia ajatuksia ja tunteita (T5)
 • Oppilasta ohjataan toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisten ihmisten ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia (T6)
 • Oppilas pohtii eettisiä kysymyksiä islamin näkökulmasta ja hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, ympäristöstä, yhteisöstä ja luonnosta (T7)
 • Oppilas saa tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä (T8)

Sisällöt

Sisällöt joiden avulla opiskellaan oppiaineiden yleisiä tavoitteita.

S1 Suhde omaan uskontoon

 • oman suvun tausta
 • islamilainen perhe
 • hyvät tavat ja puhetavat
 • puhtaus on osa uskoa
 • käsitteet: Allah, Muhammad, sunna, Koraani (suura, jae), Kaaba, Mekka, Medina, paratiisi, perjantairukous
 • moskeija ja sen rooli
 • islamin perusteita (rukous, paasto, köyhien auttaminen)
 • tarinoita profeetoista (esim. Nuh)
 • islamilainen kalenteri: islamilaiset juhlat, pyhiinvaellus
 • paastokuukauden erilaisuus

S2 Uskontojen maailma

 • uskonnollisia juhlia (pääsiäinen)
 • kaikilla ei ole uskontoa, uskonnottomuus
 • koulussa on monia uskontoja
 • paaston merkitys eri uskonnoissa

S3 Hyvä elämä

 • toisten huomioonottaminen: veljeys ja sisaruus
 • käsitys oikeasta ja väärästä
 • Saako aina tehdä mitä haluaa?
 • Miltä toisesta tuntuu?
 • käsitteitä: erilaisuus, monimuotoisuus, yhdenvertaisuus
 • luonnon merkitys islamissa: Älä kiusaa eläimiä! Älä turmele luontoa!
 • tunteiden hallitseminen
 • lupauksen pitäminen

Vuosiluokat 3-6

Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokilla 3-6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon perustietoja. Opetuksessa perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin. Oppilaita kannustetaan ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnollisiin juuriin sekä uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään nyky-Suomessa ja Euroopassa. Oppilaat harjaannuttavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan arvioimaan ja käyttämään eri lähteistä etsimäänsä tietoa sekä hyödyntämään sitä eri tilanteissa.

Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Opetuksessa harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaita muodostamaan ja perustelemaan omia näkemyksiä. Oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Asioita tarkastellaan kerronnallisuuden, draaman, kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisen oppimisen avulla. Keskeistä on opittavien asioiden alustava käsitteellistäminen. Uskonnon opetuksessa käytetään sisältöjen oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia siten, että oppilaiden oma aktiivisuus ja vuorovaikutus korostuvat. Opetuksessa korostetaan kiireettömyyttä ja keskustelua. Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää vierailuja ja vierailijoita. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen. Tavoitteena on ilmentää koulussa edustettujen uskontojen ja katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden oppilaiden erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat ja kehittyvä kielitaito. Keskeisten käsitteiden ymmärtämistä tuetaan. Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Oppilaan oppimisen arviointi

Uskonnon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan uskontojen keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä tekemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjallisen ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Tärkeää on niiden kautta osoitettu taito ilmaista itseään ja ajatuksiaan. Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen sekä ajattelun kehittymiseen.

Uskonnon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää uskonnon valtakunnallisia arviointikriteereitä.

Uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten

Us61.png Us62.png

Laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Opetuksessa vahvistetaan taitoa asettaa kysymyksiä ja hakea niihin vastauksia itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa havaintoja tehden, sekä erilaisia tietolähteitä ja apuvälineitä hyödyntäen. Oppilas harjaantuu vähitellen asioiden kriittiseen tarkasteluun, huomaa asioiden välisiä keskinäisiä yhteyksiä ja vuorovaikutussuhteita. Oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa oppimistilanteissa. Oppilaita rohkaistaan luovuuteen.

Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus (L2)

Oppilaan sosiaalis-emotionaalisia taitoja syvennetään, sekä luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa näitä taitoja. Opetuksessa huomioidaan kulttuuriympäristön muutos ja moninaisuus. Opetuksessa vahvistetaan oppilaan omaa kulttuuri-identiteettiä.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Oppilas harjoittelee ajanhallintaa, hyvää käytöstä sekä muita omaan ja yhteiseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavia toimintatapoja. Samalla hän kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Erilaiset toimintatavat auttavat ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamusten merkityksen.

Monilukutaito (L4)

Oppilas kehittää monilukutaitoaan ja tulkitsee, tuottaa ja arvioi yhä moninaisempia tekstejä erilaissa yhteyksissä ja ympäristöissä. Fiktion, faktan ja mielipiteen tarkastelua ja erottelua harjoitellaan.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Oppilas hyödyntää tvt -taitojaan monipuolisesti. Oppilas oppii käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita.

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Oppilas oppii työskentelemään järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti ja ottamaan entistä enemmän vastuuta tekemisistään. Oppilasta ohjataan arvostamaan omaa ja toisen työtä. Projekteissa ja ryhmätöissä oppilaalla on mahdollisuus vastavuoroisuuteen, neuvottelutaitojen kehittämiseen ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Oppilas tutkii kestävään kehitykseen, rauhaan, tasa-arvoon, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä (Lapsen oikeudet). Luokkayhteisössä oppilas harjoittelee yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä, ratkaisujen etsimistä ja ratkaisujen tekoa. Korostetaan oppilaan omien valintojen merkitystä itselle, lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle.

Vuosiluokka 3

Tavoitteet

 • Oppilas perehtyy Koraaniin ja pyhiin kertomuksiin (T1)
 • Oppilas tutustuu islamin rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin (T2)
 • Oppilas tunnistaa Koraanin erityispiirteitä (T3)
 • Oppilas oppii etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä (T4)
 • Oppilas perehtyy Suomen uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan (T5)
 • Oppilas tutustuu kristinuskoon ja juutalaisuuteen (T6)
 • Oppilas oppii kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä oppilas oppii käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa (T7)
 • Oppilas tutustuu islamin eettisiin opetuksiin (T8)
 • Oppilas tutustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen (T9)
 • Oppilas oppii arvioimaan tekemiään valintoja (T10)
 • Oppilas harjaantuu keskustelemaan eettisistä kysymyksistä, ilmaisemaan rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä perustelemaan omia näkemyksiään (T11)
 • Oppilasta ohjataan muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään (T12)

Sisällöt

Sisällöt joiden avulla opiskellaan oppiaineiden yleisiä tavoitteita.

S1 Suhde omaan uskontoon

 • Koraanin perusteita (Koraanin pyhyys, Koraanin suuria, Koraanin kertomuksia)
 • Koraanin pohjalta: elämän arvo
 • profeetan elämä Mekassa
 • profeettakertomukset (esim. Ibrahim)
 • rukouksen rituaalit
 • pyhät paikat
 • islamilainen kalenteri, armon kuukausi
 • perimätieto (Hadith)
 • muslimien moninaisia tapoja

S2 Uskontojen maailma

 • Missä on lähin kirkko?
 • Pyhä eri uskonnoissa ja kulttuureissa
 • Kirjan kansat (juutalaisuus, kristinusko, islam)

S3 Hyvä elämä

 • yhtä suurta perhettä
 • Miten minä käyttäydyn?
 • syömme yhdessä
 • hyvä ja arvokas käyttäytyminen, toisen ihmisen ja vanhempien käyttäytyminen
 • toisista huolehtiminen
 • lapsen oikeudet (Lasten oikeuksien päivä)
 • aikomus, hyvät ajatukset
 • omien tekojen seuraaminen
 • toisen ihmisen kunnioitus
 • elämän kunnioittaminen

Vuosiluokka 4

Tavoitteet

 • Oppilas perehtyy Koraaniin ja pyhiin kertomuksiin (T1)
 • Oppilas tutustuu islamin rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin (T2)
 • Oppilas tunnistaa uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta (T3)
 • Oppilas oppii etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä (T4)
 • Oppilas perehtyy Suomen uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan (T5)
 • Oppilas tutustuu kristinuskoon ja juutalaisuuteen (T6)
 • Oppilasta ohjataan kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää ja käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa (T7)
 • Oppilas tutustuu islamin eettisiin opetuksiin (T8)
 • Oppilas tutustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen yksilön ja yhteisön näkökulmasta (T9)
 • Oppilas oppii arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja islamin näkökulmasta (T10)
 • Oppilas harjaantuu keskustelemaan eettisistä kysymyksistä, ilmaisemaan rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä perustelemaan omia näkemyksiään (T11)
 • Oppilasta ohjataan muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään (T12)

Sisällöt

Sisällöt joiden avulla opiskellaan oppiaineiden yleisiä tavoitteita.

S1 Suhde omaan uskontoon

 • koraanin rakenne ja lukutapa: suura, jae, lyhyitä Koraanin suuria, Koraanin resitaatio
 • profeetan elämä Medinassa
 • profeettojen kertomukset (esim. Suleiman, Juunus)
 • uskonperusteita
 • islamilaisia perinteitä: Ihmeellinen yö (Jerusalem), Voiman yö, islamilaisia sanontoja, Islamin arvot, rukouskutsu
 • erilaisia rukouksia: Teen du´aa (henkilökohtainen pyyntörukous)

S2 Uskontojen maailma

 • Mitä kirkossa tehdään?
 • Mihin kristityt uskovat?
 • kirjan kansat (juutalaisuus, kristinusko, islam)

S3 Hyvä elämä

 • oman käytöksen hallinta
 • islamilaiset ruokasäädökset (terveellinen ja sallittu ruoka)
 • minä ja kaverit, myötäelämä
 • vastuullisuus
 • terveys ja sairaus
 • toisen ihmisen huomioiminen
 • suvaitsevaisuus
 • Lapsen oikeuksien päivä
 • vastuu omista teoista
 • omien ajatuksen kertominen
 • toisen ajatuksen kunnioittaminen
 • hyvä mieli

Vuosiluokka 5

Tavoitteet

 • Oppilas perehtyy islamin pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisimpiin oppeihin (T1)
 • Oppilas tutustuu islamin rituaaleihin, tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin (T2)
 • Oppilas oppii tunnistamaan islamin erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta (T3)
 • Oppilas etsii, arvioi ja käyttää uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä (T4)
 • Oppilas perehtyy Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan (T5)
 • Oppilas tutustuu juutalaisuuteen ja kristinuskoon ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa (T6)
 • Oppilasta ohjataan kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa (T7)
 • Oppilas perehtyy islamin eettisiin opetuksiin (T8)
 • Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviin arvoihin yksilön ja yhteisön näkökulmasta (T9)
 • Oppilasta ohjataan arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja islamin eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta (T10)
 • Oppilas harjaantuu keskustelemaan eettisistä kysymyksistä, ilmaisemaan rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä perustelemaan omia näkemyksiään (T11)
 • Oppilasta autetaan ja tuetaan muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään (T12)

Sisällöt

Sisällöt joiden avulla opiskellaan oppiaineiden yleisiä tavoitteita.

S1 Suhde omaan uskontoon

 • Koraani: resitaatio, naiset islamissa, eri eettisiä teemoja Koraanin pohjalta
 • pyhät kirjat
 • profeetan perimätietoja
 • profeettakertomukset (esim. Jusuuf, Idris, Shuaib)
 • Allahin ominaisuuksia
 • islamilainen traditio: islamilaisia sanontoja, juhlat, moskeijoja maailmalla
 • islamilaisen terminologian yhdistävä vaikutus
 • rukouskutsu
 • uskonnollisia velvollisuuksia: islamin eettisiä periaatteita
 • perimätieto (Hadith)
 • islamilaisen lain perusteita (uskonnolliset velvollisuudet)
 • profeetta Muhammadin esimerkki (rooli perhe-elämässä)
 • poikkeukset velvollisuuksista
 • kuoleman jälkeinen elämä

S2 Uskontojen maailma

 • ajankohtaiset uskontoon liittyvät aiheet mediassa
 • islam Euroopassa
 • erilaisia kirkkoja
 • kirjankansat
 • Mihin juutalaiset uskovat?
 • islamilainen kulttuuri
 • kielletty ja sallittu eri uskonnoissa

S3 Hyvä elämä

 • Miksi on kieltoja?
 • ihmisoikeudet
 • vapaa-aika
 • Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja
 • luottamus elämään

Vuosiluokka 6

Tavoitteet

 • Oppilas perehtyy islamin pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin (T1)
 • Oppilas tutustuu islamin rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin (T2)
 • Oppilas tunnistaa uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta (T3)
 • Oppilas etsii, arvioi ja käyttää uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä (T4)
 • Oppilas perehtyy Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan (T5)
 • Oppilas tutustuu kristinuskoon ja juutalaisuuteen ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa (T6)
 • Oppilasta ohjataan kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa ( T7)
 • Oppilas perehtyy islamin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin (T8)
 • Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviin arvoihin yksilön ja yhteisön näkökulmasta (T9)
 • Oppilasta ohjataan arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja islamin eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta (T10)
 • Oppilas harjaantuu keskustelemaan eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä perustelemaan omia näkemyksiään (T11)
 • Oppilasta autetaan ja tuetaan muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään (T12)

Sisällöt

Sisällöt joiden avulla opiskellaan oppiaineiden yleisiä tavoitteita.

S1 Suhde omaan uskontoon

 • Koraani: keskeisiä opetuksia ja sisältöjä, naisten asema Koraanissa, Koraanin resitaatio
 • käsitteitä: pyhiinvaellus profeetan esimerkin mukaan, ylösnousemuspäivä
 • profeettojen kertomukset (esim. Musa, Dawud, Zakariya, Isa)
 • Jumalan ykseys, shirk (jonkin asian asettaminen jumalan rinnalle), synti ja anteeksisaaminen
 • muita rukouksia
 • perimätieto (profeetta aviomiehenä)
 • kalligrafiaa, ornamentteja
 • moskeija Suomessa
 • islamilainen kalenteri (kuukaudet)
 • islam Euroopassa
 • Islamin monimuotoisuus

S2 Uskontojen maailma

 • ajankohtaiset aiheet eri lähteissä, jotka liittyvät uskontoon
 • Milloin kristinusko tuli suomeen? Uskonnollisuuden historiaa Suomessa ja Euroopassa
 • muita uskontoja koulussa
 • muita tapoja katsella maailmaa
 • ateismi
 • toisen pyhän kunnioittaminen

S3 Hyvä elämä

 • islamilainen käyttäytyminen
 • ystävällinen ajattelu, ajatellaan toisesta hyvää
 • ihmisoikeudet, tasa-arvo
 • Lasten oikeuksien sopimuksen arvoja
 • vapaaehtoistyö
 • mielipiteiden perusteleminen
 • elämän säilyttäminen
 • luottamus elämään

Vuosiluokat 7-9

Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokilla 7-9 uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan tietoa opiskeltavan uskonnon juurista, lähteistä, opista ja opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa.

Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuteen. Opetuksessa tarkastellaan uskontojen yhteiskunnallista ja poliittista vaikutusta sekä uskonnonvapautta ja opetellaan tunnistamaan ja analysoimaan uskonnollisia teemoja tieteessä, mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan uskonnon eettiset periaatteet. Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sekä eri uskontojen ja katsomusten eettisiin näkemyksiin. Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia. Uskonnon opetus tarjoaa oppilaille voimavaroja kasvuun kohti aikuisuutta.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Tavoitteena on ilmentää uskontojen ja katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti ja arvostavasti. Asioita tarkastellaan kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisen oppimisen avulla. Keskeistä on opittavien asioiden syventävä käsitteellistäminen ja käsitteiden yhteinen pohdinta. Uskonnon opetuksessa käytetään oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia siten, että oppilaiden oma aktiivisuus ja vuorovaikutus korostuvat. Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen. Keskustelu on tärkeä osa opetusta. Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää vierailuja ja vierailijoita. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden oppilaiden erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat sekä kehittyvä kielitaito. Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta, sekä vuorovaikutus- ja dialogitaitoja edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Oppilaan oppimisen arviointi

Arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin sekä oppilaiden monimuotoisten tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita. Arviointi on monipuolista ja oppilaille annettava palaute ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut uskonnon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti oppilaiden ajattelun taitojen syventyessä. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Us91.png Us92.png

Laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Oppilasta kannustetaan ottamaan vastuuta opiskelusta, asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan työtään ja arvioimaan sitä. Oppilasta kannustetaan aktiiviseen rooliin oppimisprosessissaan. Oppilasta rohkaistaan luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä. Syvennetään taitoja ratkaista ristiriitatilanteita, tehdä kompromisseja ja ilmaista omia mielipiteitä. Eettisen ajattelun kehittymistä tuetaan pohtimalla oikeaa ja väärää sekä eettisen toiminnan periaatteita. Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus (L2)

Oppilasta ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus myönteisenä voimavarana. Oppilas pohtii kulttuurin, uskonnon ja katsomuksien vaikutusta yhteiskunnassa. Oppilas harjoittelee ilmaisemaan mielipiteensä rakentavasti. Häntä ohjataan asettumaan toisen asemaan ja arvostamaan muita ihmisiä sekä noudattamaan hyviä tapoja.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Oppilas oppii ottamaan itsestään, toisistaan ja arjen sujumisesta entistä enemmän. Oppilas harjoittelee sosiaalisia taitojaan ja ristiriitaisten tunteiden hallintaa. Oppilas harjaantuu kestävän elämäntavan merkityksen pohdintaan.

Monilukutaito (L 4)

Oppilas syventää monilukutaidon osaamistaan. Oppilas rohkaistuu käyttämään tätä taitoaan vaikuttamiseen ja osallistumiseen. Opetuksessa vahvistetaan kulttuurista ja katsomuksellista lukutaitoa sekä ympäristölukutaitoa. Samoin medialukutaitoa syvennetään.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Oppilasta autetaan ymmärtämään, miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää opiskelussa. Oppilas osaa yhä paremmin käyttää eri laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä valmistaa itse digitaalisia tuotoksia. Lähdekriittisyys korostuu. Oppilasta ohjataan turvalliseen ja eettiseen tvt:n käyttöön.

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Opetuksessa syvennetään työprosessien suunnittelua ja tekemistä. Oppilas oppii näkemään prosessin eri vaiheet ja niiden muodostaman kokonaisuuden. Oppilas oppii ottamaan hallittuja riskejä ja kohtaamaan epäonnistumisia ja siitä huolimatta saattamaan työnsä loppuun kannustavan ja ohjaavan palautteen avulla.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L 7)

Oppilas syventää omien valintojen merkitystä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Pohditaan ilmiöiden taustoja ja niihin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Oppilas ymmärtää opiskelun ja osallistumisen tärkeyden.

Vuosiluokka 7

Tavoitteet

 • Oppilas havaitsee islamin ja kulttuurin vuorovaikutuksen sekä tunnistaa uskontoon liittyvän monimuotoisuuden (T1)
 • Oppilas syventää tietojaan islamin uskonnosta ja sen vaikutuksista (T2)
 • Oppilas perehtyy uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen (T3)
 • Oppilas tunnistaa islamin perinteeseen ja muihin uskontoihin liittyviä tapoja ja symboleja sekä tunnistaa uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa (T4)
 • Oppilas havaitsee ja arvioi erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja (T5)
 • Oppilas perehtyy eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä islamin ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin (T6)
 • Oppilas pohtii uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina (T7)
 • Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin (T8)
 • Oppilas innostuu tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan (T9)
 • Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla (T10)

Sisällöt

Sisällöt joiden avulla opiskellaan oppiaineiden yleisiä tavoitteita.

S1 Suhde omaan uskontoon

 • islamin historia: islamilainen yhteiskunta Profeetta Muhammedin kuolemaan asti, islam osana kulttuurista yleissivistystä, Islamin näkyvyys populaarikulttuurissa
 • islamin levinneisyys
 • islam eri puolella maailmaa -vaikutus maailmalla ja Suomessa
 • islamin tiedonlähteet: Koraani ja perimätieto (hadith)

S2 Uskontojen maailma

 • suuret maailmanuskonnot (perusopetukset)
 • suurten maailman uskontojen levinneisyys
 • mediasta nousevia eri uskonnollisia teemoja
 • uskontokriittisyys ja uskonnottomuus, uskonnollisuuden erilaisuuden hyväksyminen
 • uskonnon ja tieteen välinen suhde
 • uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolella maailmaa

S3 Hyvä elämä

 • ihmisoikeudet ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina
 • ajankohtaiset eettiset kysymykset
 • omat arvot, ikäkauteen liittyviä pohdintoja
 • ihmisen velvollisuudet muita ihmisiä kohtaan

Vuosiluokka 8

Tavoitteet

 • Oppilas havaitsee uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutuksen sekä tunnistaa uskontoon liittyvän monimuotoisuuden (T1)
 • Oppilas syventää tietojaan islamin uskonnosta ja sen vaikutuksista (T2)
 • Oppilas perehtyy uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen (T3)
 • Oppilas tunnistaa islamin perinteeseen ja muihin uskontoihin liittyviä tapoja ja symboleja sekä tunnistaa uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa (T4)
 • Oppilas havaitsee ja arvioi erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja (T5)
 • Oppilas perehtyy eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä islamin ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin (T6)
 • Oppilas pohtii uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina (T7)
 • Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin (T8)
 • Oppilas innostuu tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan (T9)
 • Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla (T10)

Sisällöt

Sisällöt joiden avulla opiskellaan oppiaineiden yleisiä tavoitteita.

S1 Suhde omaan uskontoon

 • islamin moninaisuus: islamin opilliset perusteet, lakikoulukunnat
 • uskonnollinen suvaitsevaisuus: suhde muihin uskontoihin, esim. kirjan kansat
 • uskonnon ja tieteen suhde islamissa
 • Profeetta Muhammedin seuraajia
 • Profeetta Muhammedin neljä tärkeä seuraajaa

S2 Uskontojen maailma

 • kristinusko ja juutalaisuus islamilaisissa yhteiskunnissa
 • uskontodialogi -tiede ja uskonto
 • uskonnolliset aiheet mediassa

S3 Hyvä elämä

 • teot ja niiden seuraukset
 • uskonto ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina sekä yhteiskunnallisena voimavarana
 • uskonnon merkitys ihmisenä kasvamisessa
 • ihmisoikeudet islamissa
 • ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä -elämänkysymykset
 • minäkuvaan liittyviä pohdintoja
 • erilaisuuden kohtaaminen

Vuosiluokka 9

Tavoitteet

 • Oppilas havaitsee uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutuksen sekä tunnistaa uskontoon liittyvän monimuotoisuuden (T1)
 • Oppilas syventää tietojaan islamin uskonnosta ja sen vaikutuksista (T2)
 • Oppilas perehtyy uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen (T3)
 • Oppilas tunnistaa islamin perinteeseen ja muihin uskontoihin liittyviä tapoja ja symboleja sekä tunnistaa uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa (T4)
 • Oppilas havaitsee ja arvioi erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja (T5)
 • Oppilas perehtyy eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä islamin ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin (T6)
 • Oppilas pohtii uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina (T7)
 • Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin (T8)
 • Oppilas innostuu tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan (T9)
 • Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla (T10)

Sisällöt

Sisällöt joiden avulla opiskellaan oppiaineiden yleisiä tavoitteita.

S1 Suhde omaan uskontoon

 • islamilaisen etiikan perusteet: moraalikäsitys, lainoppi, lakikoulukunnat, lain tulkinnat
 • islamin merkitys yhteiskunnassa
 • islamin monikulttuurisuus ja monimuotoisuus
 • islamin tutkimus: erilaisten tietolähteiden vertailu
 • ihmisoikeudet islamissa
 • islamin ajankohtaiset ja yhteiskunnalliset kysymykset

S2 Uskontojen maailma

 • uskontojen merkitys yhteiskunnassa
 • uskonnot mediassa ja politiikassa
 • ihmisoikeusetiikka

S3 Hyvä elämä

 • uskonnollinen täysikäisyys: nuori muslimi, murrosikä
 • aktiivinen nuori yhdyskunnassa ja yhteiskunnassa
 • suvaitsevaisuus ja rinnakkaiselo
 • vastuu ympäristöstä ja sen merkitys ihmisille
 • eettiset valinnat ja niiden seuraukset