Ympäristöoppi

Vantaa OPSista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Oppiaineen tehtävä

Ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu oppiaine, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Ympäristöopissa yhdistyy sekä luonnon- että ihmistieteellisiä näkökulmia. Ympäristöopissa oppilaat nähdään osana ympäristöä, jossa he elävät. Lähtökohtana on luonnon kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä.

Ympäristöopin opetus tukee oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista, maailmankuvan kehittymistä sekä kasvua ihmisenä. Ympäristöopin opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, niiden ilmiöitä, itseään ja muita ihmisiä sekä terveyden ja hyvinvoinnin merkitystä. Ympäristöopin monitieteinen perusta edellyttää, että oppilaat harjaantuvat hankkimaan, käsittelemään, tuottamaan, esittämään, arvioimaan ja arvottamaan tietoa erilaisissa tilanteissa. Tieteellistä tietoa käytetään opetuksen perustana ja kriittisen ajattelun kehittämiseen kiinnitetään huomiota. Ympäristöopissa kiinnitetään huomiota kestävän kehityksen ekologiseen, kulttuuriseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen ulottuvuuteen. Ympäristöopin keskeisenä tavoitteena on ohjata ymmärtämään ihmisten tekemien valintojen vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa. Ympäristöopissa rakennetaan perustaa ympäristöopin eri tiedonalojen osaamiselle.Tavoitteena on tunnistaa niiden merkitys ympäristössä, teknologiassa, jokapäiväisessä elämässä, ihmisessä ja ihmisen toiminnassa. Biologian kannalta keskeistä on oppia tuntemaan ja ymmärtämään luonnonympäristöä, ihmistä, elämää, sen kehittymistä ja reunaehtoja maapallolla. Maantiedon kannalta keskeistä on tutkia omaa lähiympäristöä sekä ymmärtää erilaisia alueita maapallolla, niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien ihmisten elämää. Fysiikan kannalta keskeistä on ymmärtää luonnon perusrakenteita ja ilmiöitä, ja selittää näitä ilmiöitä käyttäen myös omissa tutkimuksissa saatavaa tietoa. Kemian kannalta keskeistä on havaita erilaisia aineita ympärillämme sekä tutkia, kuvailla ja selittää niiden ominaisuuksia, rakenteita ja niissä tapahtuvia muutoksia. Terveystiedon kannalta keskeistä on oppia ymmärtämään terveyttä tukevia ja suojaavia tekijöitä ympäristössä ja ihmisten toiminnassa, ja edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista.

Opetuksen tavoitteena on herättää ja syventää oppilaiden kiinnostusta ympäristöopin eri tiedonaloja kohtaan. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla jokaiselle oppilaalle mahdollisuuksia tutustua monipuolisesti kaikkiin ympäristöopin tiedonaloihin sekä niihin liittyvään teknologiaan ja koulutuspolkuihin.

Vuosiluokat 1-2

Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokilla 1-2 ympäristöopin opetus jäsennetään kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan oppilaiden omaa ympäristöä sekä oppilaita ja heidän toimintaansa yhteisön jäsenenä. Leikkiin perustuvien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäristön ilmiöitä kohtaan. Lisäksi harjoitellaan ympäristön jäsentämistä ja nimeämistä sekä omaan hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä asioita.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset ihmiseen, ympäristöön, ihmisen toimintaan ja arkeen liittyvistä asioista, ilmiöistä ja tapahtumista. Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemuksellisuus, elämyksellisyys, draaman ja tarinoiden käyttö sekä ympäristöopin monitieteinen perusta. Ympäristöopin eri tiedonalojen ilmiöitä pyritään tutkimaan luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Oppimisympäristöinä käytetään koulun tilojen ja opetusryhmän lisäksi monipuolisesti lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutustilanteita, tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä luontokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja tiedekeskusten kanssa. Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen pohtimisessa. Oppilaiden aktiivinen työskentely opiskeltavan ilmiön, teeman tai ajankohtaisen ongelman parissa tukee ympäristöopin tavoitteiden mukaista oppimista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Ympäristöopin tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita käyttämään monipuolisesti erilaisia opiskelutapoja. Ohjausta tarvitaan erityisesti turvalliseen ja muut huomioivaan toimimiseen eri oppimisympäristöissä. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden aikaisemmat tiedot ja taidot sekä kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan kunnioittamaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen itseään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Tutkimuksellinen työskentely ja eri ajattelutaitojen tasoilla olevat harjoitukset voivat tukea eriyttämistä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yhteisönä toimiminen tukee yhdessä oppimista ja erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista ympäristöopissa. Oppilaille annetaan mahdollisuus myös syventymiseen ja rauhoittumiseen.

Oppilaan oppimisen arviointi

Opittavien asioiden jakaminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen, kysymysten ja konkreettisten kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja kannustaminen tukevat erityisesti tutkimisen taitojen ja motivaation kehittymistä. Oppilaat voivat ilmaista osaamistaan kirjoitetun tekstin sijaan myös toimintana ja muuna ilmaisuna, joten oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan sovittujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat tunnistamaan omaa oppimistaan ja toimintaansa. Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden arvot, asenteet, terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ympäristöopissa ovat

 • edistyminen lähiympäristössä tutkimisessa sekä toimimisessa ja liikkumisessa
 • edistyminen havaintojen tekemisessä

 • edistyminen turvallisen toimimisen taidoissa
 • edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa.

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen Ympäristöopissa annetaan oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuutta tutkia ympäristöään. Oppilas harjoittelee aktiivisen roolin ottamista omasta opiskelustaan pohtimalla opiskeltavien asioiden tavoitteita ja arvioimalla niiden toteutumista. Oppilas harjoittelee ryhmässä toimimisen taitoja.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Ympäristöoppi vahvistaa oppilaan suhdetta ja arvostusta omaan lähiympäristöön ja lähiyhteisöön. Oppilas harjoittelee kaveritaitoja ohjatusti sekä opettelee ilmaisemaan erilaisia tunteita hallitusti.

L3 Itsestä huolehtiminen Ympäristöopissa opiskellaan itsestä huolehtimisen taitoja ja ottamaan vastuuta koulutyöskentelystä. Oppilas ohjataan noudattamaan yhteisiä sääntöjä ja hyviä tapoja. Oppilas tutustuu turvallisen arjen perusasioihin ja oppii toimimaan erilaisissa vaaratilanteissa. Oppilas tutustuu lähiympäristöönsä ja oppii liikkumaan siinä. Ympäristöopin tunneilla oppilaita ohjataan kestävään kuluttamiseen ja ympäristöystävällisten valintojen tekemiseen. Ympäristöopissa tutustutaan arjen teknisiin laitteisiin ja niiden turvalliseen käyttöön.

L4 Monilukutaito Ympäristöopissa tutustutaan erilaisiin teksteihin (tietotekstit, lajikuvaukset, kuvailevat tekstit, kartat, kuvat), rohkaistaan ympäristön kuvailuun ja mallintamiseen niin kirjoittamalla, kuvaamalla kuin kertomallakin. Ympäristöopissa harjoitellaan lähdekriittisyyttä ja tulkintojen tekemistä.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Ympäristöopissa harjoitellaan tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti oppiaineeseen soveltuvissa tehtävissä. Kuvat, selostukset ja kertomukset lähiympäristöstä korostuvat.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys Ympäristöopin tunneilla harjoitellaan yhdessä ja yksin työskentelemistä. Oppilaita kannustetaan tutkimaan uusia asioita.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen Ympäristöopissa omalla osallistumisella ja vaikuttamisella opitaan luomaan viihtyisyyttä ja hyvinvointia ympärille. Opitaan huomaamaan epäkohtia lähiympäristössä, ja korjaamaan niitä yhdessä neuvotellen ja toimien asian edistämiseksi. Kestävää kehitystä harjoitellaan ruohonjuuritasolla omassa ja koulun arjessa.

Vuosiluokka 1

Tavoitteet

Oppilas toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan tutkia ympäristöä

Oppilas harjoittelee pitkäjänteistä työskentelyä

Oppilas tutustuu ja tekee havaintoja lähiympäristöstään

Oppilas harjoittelee ryhmässä toimimisen taitoja

Oppilas pohtii omaa kasvuaan ja kehitystään sekä terveyttä ja turvallisuutta tukevia tekijöitä

Oppilas käsittelee arjen ilmiöitä arkipäiväisten toimien kautta

Sisällöt

S1 Kasvu ja kehitys

 • kehon osat
 • oman ikäkauden kasvu ja kehitys
 • tunnetaidot: pettymykset, viha, suru, ilo
 • kaveritaidot
 • mielen hyvinvointi: koululaisen taidot, hyvän arjen rutiinit


S2 Kotona ja koulussa toimiminen

 • turvallinen koulumatka
 • koulun lähiympäristöön tutustuminen
 • hyvät käytöstavat erilaisissa tilanteissa ja tapahtumissa
 • arjen ilmiöiden käsittely: esimerkiksi sää ja säänmukainen pukeutuminen


S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi

 • vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät, vuorokaudenajat
 • karttaan tutustuminen
 • oman lähiympäristön havainnointi eri vuodenaikoina: eloton, elollinen


S4 Tutkiminen ja kokeileminen

 • tutkimusretkiä koulun lähiympäristöön
 • kasvin kasvattaminen, kasvin osat


S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen

 • veden eri olomuodot
 • lautasmalli, terveellinen ruoka, mistä ruoka ja vesi tulee?


S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

 • omista ja yhteisistä tavaroista huolehtiminen
 • lajittelu luokassa

Vuosiluokka 2

Tavoitteet

Oppilas toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan tutkia ympäristöä

Oppilas harjoittelee pitkäjänteistä työskentelyä

Oppilas tutustuu ja tekee havaintoja lähiympäristöstään

Oppilas harjoittelee ryhmässä toimimisen taitoja

Oppilas pohtii omaa kasvuaan ja kehitystään sekä terveyttä ja turvallisuutta tukevia tekijöitä

Oppilas kuvailee, vertailee ja luokittelee eliöitä, elinympäristöjä ja ilmiöitä

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan itseään ja perustelemaan näkemyksiään

Oppilas tunnistaa viihtyisän ympäristön ja oppii kierrättämisen periaatteen

Sisällöt

S1 Kasvu ja kehitys

 • kehon elintoiminnot
 • elämänkulku
 • oman ikäkauden kasvu ja kehitys
 • kaveritaidot


S2 Kotona ja koulussa toimiminen

 • hyvät käytöstavat erilaisissa tilanteissa ja tapahtumissa
 • arjen pienet ensiaputaidot ja avun hakeminen, hätänumero
 • kiusaamisen ehkäisy


S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi

 • oman kartan tekeminen (pihakartta, luokkakartta), ilmansuunnat, omaan kaupunginosaan tutustuminen (Suomi ja Vantaa kartalla)
 • lähiympäristön havainnointi: eliölajeihin ja niiden elinympäristöihin tutustuminen, luokittelu, ihmisen vaikutus ympäristöön, rakennettu ympäristö, viihtyisän ympäristön tunnistaminen (oman koulun lähiympäristön erityispiirteiden huomioiminen eliölajeihin tutustuttaessa)
 • teknologiataidot: sähkö arjessa


S4 Tutkiminen ja kokeileminen

 • lähiympäristöön tutustutaan tutkimalla, havainnoimalla
 • pienen tutkimuksen teko ja tutkimuksen teon vaiheet
 • liikkeen havainnointi ja kitkan havainnollistaminen (esimerkkeinä paperilennokit, polkupyörät, mäenlaskut)


S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen

 • ravinnon kulku ihmisessä


S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

 • kierrätykseen tutustuminen, kierrätyspisteet koulun lähellä, jätteiden lajittelu: mihin jätteet menevät?
 • yhteisestä ympäristöstä huolehtiminen, omien valintojen vaikutus

Vuosiluokat 3-6

Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokilla 3-6 ympäristöopin opetus voidaan jäsentää kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan ympäröivää maailmaa sekä oppilaita ja heidän toimintaansa yhteisön jäsenenä. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omaa kasvuaan ja kehitystään. Ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla syvennetään kiinnostusta ympäristön ilmiöitä kohtaan. Vuosiluokkakokonaisuuden loppupuolella pohditaan myös eri tiedonalojen ominaispiirteitä.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset ihmiseen, ympäristöön, ihmisen toimintaan ja arkeen liittyvistä asioista, ilmiöistä ja tapahtumista. Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemuksellisuus, elämyksellisyys, draaman ja tarinoiden käyttö sekä ympäristöopin monitieteinen perusta. Ympäristöopin eri tiedonalojen ilmiöitä pyritään tutkimaan luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Oppimisympäristöinä käytetään koulun tilojen ja opetusryhmän lisäksi monipuolisesti lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutustilanteita, tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä luontokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja tiedekeskusten kanssa. Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen pohtimisessa. Oppilaiden aktiivinen työskentely opiskeltavan ilmiön, teeman tai ajankohtaisen ongelman parissa tukee ympäristöopin tavoitteiden mukaista oppimista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Ympäristöopin tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita käyttämään monipuolisesti erilaisia opiskelutapoja. Ohjausta tarvitaan erityisesti turvalliseen ja muut huomioivaan toimimiseen eri oppimisympäristöissä. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden aikaisemmat tiedot ja taidot sekä kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan kunnioittamaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen itseään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Tutkimuksellinen työskentely ja eri ajattelutaitojen tasoilla olevat harjoitukset voivat tukea eriyttämistä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yhteisönä toimiminen tukee yhdessä oppimista ja erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista ympäristöopissa. Oppilaille annetaan mahdollisuus myös syventymiseen ja rauhoittumiseen.

Oppilaan oppimisen arviointi

Työskentelyn jäsentäminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Tutkimuksissa ja projekteissa keskitytään arvioimaan vain muutamaa osa-aluetta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen, kysymysten ja konkreettisten kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja kannustaminen tukevat erityisesti tutkimisen taitojen ja motivaation kehittymistä. Oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan. Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi oppilaiden työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin. Sisällön lisäksi arvioidaan olennaisen hahmottamista, tiedonhakua ja ilmaisun selkeyttä. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamista sekä kannustamaan toisiaan oppimisessa. Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden arvot, asenteet, terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet. Ympäristöopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ympäristöopin valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä tutkimisen ja toimimisen taitojen lisäksi myös tiedonalojen osaaminen.
Ympäristöopin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten

Ym61.png
Ym62.png
Ym63.png
Ym64.png
Ym65.png

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen Oppilasta ohjataan tutustumaan lähiympäristöönsä pienten tutkimusten avulla. Oppilas ottaa aktiivista roolia omasta opiskelustaan ja oppimisprosessistaan: hän ottaa vastuuta, asettaa tavoitteita, osallistuu opiskelunsa suunnitteluun, oman työskentelynsä arviointiin sekä harjoittelee arvioimaan taitojaan realistisesti. Hän opiskelee erilaisissa ryhmissä. Oppilaita ohjataan ja kannustetaan lukemaan, kuuntelemaan ja tulkitsemaan tekstiä, karttoja ja kuvaa.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Ympäristöoppi vahvistaa oppilaan suhdetta ja arvostusta omaan lähiympäristöön. Oppilas oppii tunnistamaan oman kulttuurinsa piirteitä ja tutustuu muihin kulttuureihin. Oppilasta ohjataan säätelemään ja ilmaisemaan omia tunteitaan sekä tunnistamaan oma roolinsa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

L3 Itsestä huolehtiminen Ympäristöopissa harjoitellaan hyvää käytöstä ja yhteiseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavia tomintatapoja (yleiset varoitusmerkit, erilaisissa vaaratilanteissa toimiminen). Oppilaita kannustetaan kantamaan huolta omasta ympäristöstään ja tekemään kuluttajana vastuullisia valintoja. Ympäristöopissa harjoitellaan rakennetussa ja luonnonympäristössä liikkumista ja kiinnitetään huomiota liikenneturvallisuuteen. Oppilas oppii ymmärtämään yksityisyyden ja henkilökohtaisten rajojen suojaamisen merkityksen ja siihen liittyviä toimintatapoja. Ympäristöopin tunneilla tutustutaan teknologian merkitykseen ja turvalliseen käyttöön.

L4 Monilukutaito Ympäristöopissa seurataan ajankohtaisia uutisia ympäri maailman ja tutustutaan erilaisiin teksteihin. Oppilas tuottaa havaintojen pohjalta erilaista tietoa ja oppii lähdekriittisyyttä

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Ympäristöopissa harjoitellaan tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti oppiaineeseen soveltuvissa tehtävissä. Oppilasta ohjataan havainnollistamaan ilmiöitä kuvin kertomuksin ja selostuksin sekä hankkimaan tietoa kriittisesti ja esittämään sitä. Oppilasta kannustetaan vuorovaikutukseen koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa omaan lähiympäristöön liittyvissä asioissa.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys Ympäristöopin tunneilla oppilaita ohjataan järjestelmälliseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn tutkimusten teon avulla. Oppilaat oppivat ottamaan vastuuta omasta työskentelystään. Ympäristöopissa harjoitellaan ryhmässä toimimista ja erilaisten projektien tekemistä. Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan vahvuuksiaan ja kiinnostumaan erilaisista asioista.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen Ympäristöopissa oppilas tiedostaa oman roolinsa lähiympäristön suojelijana. Häntä ohjataan löytämään keinot vaikuttaa yhdessä muiden kanssa lähiympäristössä havaittuihin epäkohtiin. Omalla osallistumisella ja vaikuttamisella opitaan luomaan viihtyisyyttä ja hyvinvointia ympärille. Kestävä kehitys siihen liittyvine arkipäivän tekoineen ja valintoineen on läsnä säännöllisesti kouluin arjessa. Samaan aikaan tietoisuus kestävän kehityksen merkityksestä lisääntyy.

Vuosiluokka 3

Tavoitteet

Oppilas huolehtii omasta terveydestään ja tutustuu omaan kehoonsa. Hän harjoittelee arjessa toimimista ja hyviä käytöstapoja.

Oppilas oppii koululaistaitoja sekä erilaisten tunteiden tunnistaminen,

Oppilas tunnistaa oman kulttuurinsa piirteitä ja tutustuu muihin kulttuureihin

Oppilas tunnistaa oman lähiympäristön vaaratilanteita .

Oppilas tutustuu Suomeen ja sen monimuotoiseen luontoon

Oppilas ymmärtää oman toiminnan vaikutuksia ympäristöön

Oppilas havainnoi sääilmiöitä, veden kiertokulkua, ääni- ja valoilmiöitä ja vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua ja harjoittelee jonkin ilmiön raportointia

Oppilas havainnoi lähiympäristöään ja harjoittelee tutkimaan elollista luontoa

Sisällöt

S1 Minä ihmisenä

 • erilaisten tunteiden tunnistaminen, ilmaisu ja säätely
 • omasta terveydestä huolehtiminen, hyvä arki
 • kehon osat, miten ihminen toimii (tukiranka ja liikkuminen)


S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

 • käytöstavat ja toisia kunnioittava toimiminen yhteisössä
 • toisten huomioiminen ja yhteisistä sopimuksista kiinni pitäminen
 • tietää ja tunnistaa turvallisuutta uhkaavia vaaratekijöitä omassa ympäristössään (esim. liikenne)


S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

 • ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen luonnonympäristöjä ja ihmisen toimintaa
 • Suomi maailmankartalla
 • käytetään opetuksessa maantieteellisiä käsitteitä
 • kartanluku- ja piirtämistaidot, erilaisiin karttatyyppeihin tutustuminen (suunnistuskartasta karttakirjaan)


S4 Ympäristön tutkiminen

 • lähiympäristön havainnointi ja havaintojen kirjaaminen
 • elollinen luonto: eliöt ja niiden elinympäristöt, luokittelu (esim. selkärankaiset, selkärangattomat, nisäkkäät, matelijat), ravintoketjun käsite
 • tutustuminen lähiympäristön yleisimpiin kasvi- ja eläinlajeihin
 • sääilmiöt


S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulku

 • tutustuminen maapallon liikkeisiin kiertoradalla (päivä/yö, vuodenajat)
 • veden kiertokulku
 • tutkitaan ääni- ja valoilmiöitä
 • eläinten lisääntyminen


S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 • oman kulttuuriperinnön vaaliminen
 • muihin kulttuureihin tutustuminen
 • oman toiminnan vaikutuksen arviointi lähiympäristössä

Vuosiluokka 4

Tavoitteet

Oppilas tunnistaa murrosiän vaikutukset omaan kehoon ja mieleen,

Oppilas ymmärtää terveyden osa-alueita

Oppilas tutustuu palo- ja liikenneturvallisuuteen ja harjoittelee toimimista ensiapu- ja vaaratilanteissa

Oppilasta ohjataan tekemään tutkimus lähiympäristöstä

Oppilas tiedostaa oman toiminnan vaikutukset eläinten hyvinvointiin ja ympäröivään luontoon.

Oppilasta kannustetaan luonnossa liikkumiseen

Oppilas tunnistaa Itämeren alueen valtioiden ominaispiirteitä

Oppilasta ohjataan tunnistamaan arjen fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä.

Oppilas tiedostaa oman roolinsa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Sisällöt

S1 Minä ihmisenä

 • murrosiän vaikutus omaan kehoon ja mieleen
 • tunnistaa tavallisimpia sairauksia ja tietää niiden itsehoitomenetelmiä


S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

 • paloturvallisuus ja liikenneturvallisuus
 • toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa
 • minä osana erilaisia yhteisöjä


S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

 • Ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Itämeren alueen valtioita, luonnonympäristöjä ja kulttuuria
 • Itämeren alue kartalla


S4 Ympäristön tutkiminen

 • lähiympäristön havainnointi, havaintojen kirjaaminen, tutkimuksen selostaminen ja erilaisten tietolähteiden käyttäminen selittämiseen
 • tutkimusten tekeminen ohjatusti
 • tutustuminen lähiympäristön yleisimpiin kasvi- ja eläinlajeihin
 • kasvion kerääminen ohjatusti
 • jokamiehenoikeudet


S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulku

 • aurinkokuntaan tutustuminen
 • aineen olomuodot
 • lämpötilan mittaaminen
 • ravinnon tuotanto ja ruuan reitit
 • metsässä liikkuminen


S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 • harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa
 • oman toiminnan vaikutukset eläinten hyvinvointiin ja luontoon

Vuosiluokka 5

Tavoitteet

Oppilas tunnistaa oman kehon tärkeimpiä elintoimintoja, tietää murrosiän merkkejä ja miten ihminen lisääntyy

Oppilasta ohjataan säätelemään ja ilmaisemaan omia tunteitaan

Oppilas tiedostaa oman ikäkauden vastuut ja oikeudet sekä oman toiminnan vaikutukset toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan

Oppilas tekee pieniä kokeellisia tutkimuksia itsenäisesti tutkimuksen vaiheet huomioon ottaen

Oppilas ymmärtää Euroopan maanosana, tunnistaa sen rajat ja tutustuu valtioihin ja niiden ominaispiirteisiin

Oppilas perehtyy lähiavaruuteen ja maapallon rakenteeseen

Oppilas tutustuu aineen säilymisen periaatteeseen

Oppilas kehittää omaa ympäristötietouttaan

Sisällöt

S1 Minä ihmisenä

 • Oma keho: Tärkeimmät elintoiminnot (verenkierto, hengitys) ja sisäelimet (sijainti ja pääasiallinen tehtävä)
 • Ihmisen lisääntyminen ja oma seksuaalisuus
 • murrosiän vaikutus omiin tunteisiin


S2 Arjen tilanteissa yhteisöissä toimiminen

 • Yhteiset sopimukset: tietää ikäkauteensa kuuluvat vastuut ja oikeudet


S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

 • Ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Euroopan valtioita, erilaisia kulttuureja, luonnonolojen vaihtelevuutta ja ihmisen toimintaa
 • Eurooppa, muut maanosat ja valtameret kartalla
 • kartanluku- ja piirtämistaidot


S4 Ympäristön tutkiminen

 • pienten kokeellinen tutkimusten tekeminen itsenäisesti (hypoteesi, havainnointi, kirjaaminen, ilmiön selittäminen)
 • elollinen luonto: eliöt ja niiden elinympäristöt, luokittelu (esim. selkärankaiset, selkärangattomat, nisäkkäät, matelijat), ravintoketjun käsite
 • tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua
 • maa- ja kallioperään tutustuminen, maapallon rakenne


S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulku

 • avaruuden rakenne
 • yhteyttäminen
 • kasvien lisääntyminen
 • eri aineiden ominaisuuksia ja niihin liittyviä käsitteitä (esim. alkuaineet, seokset, aineen rakenne, tiheys, massa)
 • aineen muutokset ja aineen säilymisen periaate (esimerkiksi hiilen kierto luonnossa)
 • pienten kokeellisten tutkimusten tekeminen


S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 • ilmastonmuutos
 • luonnonvarojen kestävä käyttö
 • oman toiminnan vaikutus toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan

Vuosiluokka 6

Tavoitteet

Oppilas tutustuu eliökunnan pääryhmiin

Oppilas ymmärtää liikunnan, ravinnon ja unen merkityksen omalle terveydelle

Oppilas tunnistaa omaa seksuaalisuuttaan ja tietää oikeuden oman kehonsa koskemattomuuteen

Oppilas tietää ikäkauteensa liittyvät vastuut ja oikeudet

Oppilas ymmärtää kotiseudun tärkeyden ja yhteisöjen merkityksen omalle hyvinvoinnille

Oppilas osaa toimia turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen

Oppilas tekee tutkimuksia itsenäisesti tutkimuksen vaiheet huomioon ottaen

Oppilas tiedostaa kestävän kehityksen merkityksen itselleen ja maailmalle

Oppilas tutustuu monipuolisesti eri maanosiin ja hallitsee maantieteellistä käsitteistöä

Oppilas tunnistaa maapallon elämään vaikuttavia planetaarisia ilmiöitä

Oppilas harjaantuu tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ja kemikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa

Sisällöt

S1 Minä ihmisenä

Liikunnan, ravinnon ja unen merkitys omalle terveydelle

 • positiivinen asenne omasta terveydestä huolehtimiseen
 • oma seksuaalisuus ja oikeus oman kehon koskemattomuuteen


S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

 • Yhteiset sopimukset: tietää ikäkauteensa kuuluvat vastuut ja oikeudet yhteistyössä koulupoliisin ja nuorisotoimen kanssa
 • oma toiminta erilaisissa yhteisöissä ja vuorovaikutustilanteissa
 • päihdevalistus
 • toiminta myrkytystilanteissa
 • sähköturvallisuus ja paloturvallisuus


S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

 • Ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan eri maanosien luonnonympäristöjä, kulttuurisia erityispiirteitä ja ihmisen toimintaa
 • maantieteellisten käsitteiden hallinta (esim. ilmasto, kasvillisuus, karttanimistö: vuoristot, alangot, ylängöt, valtameret, vesistöt)
 • globaalin ymmärryksen vahvistaminen


S4 Ympäristön tutkiminen

 • eliökunnan luokittelu (eläimet, kasvit, sienet, bakteerit)
 • tutkimuksen tekeminen itsenäisesti omasta elinympäristöstä
 • monimuotoisen ympäristön arvostaminen ja kotiseudun erilaisiin elinympäristöihin tutustuminen (rakennettu ympäristö ja luonnonympäristöt)


S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulku

 • maan ja kuun liikkeistä johtuvat ilmiöt (päivä/yö, vuodenaikojen vaihtelu, vuorovesi)
 • palamisen perusedellytykset
 • energian (esim.lämpöenergia, liike-energia, kemiallinen energia)säilymisen periaate ja voiman merkitys siinä
 • metsien hyötykäyttö
 • eliöiden ja niiden elinympäristöjen uhanalaisuus


S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 • muihin kulttuureihin tutustuminen
 • globaali hyvinvointi
 • toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla .
 • ilmastonmuutoksen hillitseminen